Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  51 | 52 | 

X įmonės darbuotojų motyvavimo analizė
X įmonės darbuotojų motyvavimo analizė. ĮVADAS. I. TEORINĖ DALIS. Motyvacijos samprata. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. PRAKTINĖ DALIS. TYRIMAS. Darbuotojų skatinimo sistema (esmė, nauda). X įmonės darbuotojų motyvavimo (skatinimo) sistema. Respondentų charakteristika. Tyrimo rezultatai. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


X įmonės marketingo kompleksų analizė
ĮVADAS. TEORINĖ DALIS. Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Marketingo kompleksas. Paslaugų marketingas. Paslaugų trikampis. Paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų marketingo tyrimo teorija. Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė. Paslaugų marketingo tyrimo procesas. PRAKTINĖ DALIS UAB X pristatymas. Įmonės istorija. Teikiamos paslaugos. Organizacinė struktūra. Misija ir tikslai. Rinkos apžvalga. Įmonės teisinė aplinka Tiekėjai. Rėmimo politika. SWOT analizė. UAB X paslaugų trikampis. Interneto kavinės X paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Interneto kavinės X paslaugų marketingo kompleksas Vartotojų poreikių tyrimas anketinės apklausos būdu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas.
Vadybos Kursinis darbas (38 pus.)


X įmonės personalo pasitenkinimo darbu veiksmų analizė
Paveikslų sąrašas lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės kultūros įtaka personalo vadybai. Darbuotojų motyvacija. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Personalo adaptacija. Pasitenkinimu darbu įtakojantys veiksniai. "x" įmonės personalo pasitenkinimo darbu. Veiksmų analizė. Įmonės apibūdinimas. "x" įmonės personalo pasitenkinimo darbu veiksmų analizės. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir šaltiniai. Anksčiau verslininkai pagrindinį dėmesį skirdavo konkuruodami prekių ir paslaugų rinkoje, o dabar vis dažniau vyksta konkurencija ir darbo rinkoje, o tiksliau konkurencija dėl darbuotojų. Iki šiol didelį dėmesį skyrę rinkodarai, retas kuris investuodavo į darbuotojus, į žmogiškųjų išteklių valdymą.
Vadybos Diplominis darbas (33 pus.)


X įmonės strateginis planavimas
Įvadas. STRATEGINIS PLANAVIMAS. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Strateginio planavimo proceso etapai ir stadijos. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo metodai. ANALIZĖS STADIJA. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinka ir PEST analizė. Konkurencijos analizė. Veiklos aplinkos analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. X įmonės SWOT analizė. Vidinio profilio analizė. VEIKLOS STADIJA. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Įmonės (organizacijos) paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strateginio plano sudarymas. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (45 pus.)


X įmonės veiklos įvertinimas pagal E.W.Demingo 14 kokybės vadybos principų
Įžanga. Visuotinės kokybės samprata. E. Demingo keturiolika visuotinės kokybės principų. Įmonės X veiklos aprašymas. Įmonės X veiklos vertinimas pagal 14 E. Demingo visuotinės kokybės principų. Išvados. Literatūra. Šio darbo uždaviniai: Apibūdinti visuotinės kokybės sampratą, pateikti pagrindinius kokybės apibrėžimus. Pristatyti įmonę X ir jos veiklą. Ištirti visuotinės kokybės vadybos sitemą įmonėje X ir aprašyti, kaip įmonėje taikomi 14 E.Demingo visuotinės vadybos principų.
Vadybos Namų darbas (15 pus.)


Žiniasklaidos vaidmuo muzikos vadyboje
Įvadas. Muzikos verslo rinkodara. Muzikos verslo rinkodaros esmė. Informacijos reikšmė muzikos vadyboje. Darbo su žiniasklaida strateginis planavimas. Reklaminio teksto projektas. Muzika žiniaskaidoje. Muzika televizijoje. Muzika radijo stotyse. Muzika periodikoje. Muzika Internete. Išvados. Muzikos vadyboje, be abejo, kuo muzikos yra daugiau, tuo geriau. Tada muzikantai ir visi aplink juos dirbantys žmonės gali ne tik sėkmingai kurti, jausdami, kad jų veikla yra kažkam reikalinga, bet ir iš jos (muzikos) pragyventi, o kai kas sugeba ir praturtėti. Tačiau tai nėra taip paprasta. Muzikos industrijai didėjant ir sudėtingėjant, reikalingos vis didesnės pastangos, profesionalumas ir veiklos mastai.
Vadybos Kursinis darbas (38 pus.)


Žinių vadyba AB "Panevėžio energija"
Žinių vadybos lyderystė. Procesai. Žmonės. Technologijos. Žinių vadybos procesai. Mokymasis ir inovacijos. Žinių vadybos rezultatai. Atlikę AB "Panevėžio energija" ŽV vertinimą, galima teigti, kad šioje įmonėje egzistuoja žinių vadybos procesas. Iš atliktos analizės matyti, kad silpniausia grandis yra žmonės, po to technologijos ir ŽV rezultatai. Per mažai skiriama žmonių skatinimui, apdovanojimams, nėra kompetencijų duomenų bazės, silpnai įdiegta darbuotojų socializacijos programa. Per mažai yra išvystyta kompiuterinė ŽV, o taip pat ir ŽV vertinimo sistema.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Žmogiškieji ištekliai
ĮVADAS. Apibrėžimas. Tikslas. Sąvokos. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS. Principai. Personalo valdymas. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS. Pagrindinės sąvokos. Darbo paklausa. Darbo pasiūla. Darbo jėgos planavimas. Planavimo etapai. Prognozavimas. Žmogiškųjų išteklių programos. Verbavimas ir atranka. Orientavimas. Lanksti įmonė. Personalo išlaikymas. Organizacijos mažinimas. Mokymas. Investicijos į darbuotojus. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SISTEMINIS VALDYMO POŽIŪRIS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADOVO PADĖTIS ORGANIZACIJOJE. Žmogiškųjų išteklių vadovo pareigos. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POLITIKA. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STRATEGIJA. APIBENDRINIMAS. LITERATŪRA. Žmogiškųjų išteklių valdymas – organizacijai reikalingų žmogiškųjų išteklių numatymas ir užtikrinimas. Žmogiškieji ištekliai – dirbančiųjų žinios, įgūdžiai bei pastangos, kurias jie panaudoja dirbdami organizacijoje. Dirbantieji – organizacijoje dirbantys asmenys, kuriems už darbą mokamas atlyginimas, bei savanoriai.
Vadybos Kursinis darbas (33 pus.)


Žmogiškieji ištekliai
ĮVADAS. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių valdymas (HMR). Žmonių išteklių politika. Poreikių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Atranka. Socializacija (orientavimas). Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Žmonių išteklių auditas. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Žmogiškųjų išteklių tobulinimosi motyvavimo ypatumai
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių tobulinimosi samprata. Individualūs žmonių skirtumai. Organizacinė aplinka. Darbo charakteristikos. Žmogiškųjų išteklių tobulinimosi motyvavimo ypatumai. Personalo mokymo ir vystymo sampratos. Mokymo ir tobulinimo proceso etapai. (pagal dessler, ). Žmogiškųjų išteklių tobulinimo motyvavimo ypatumai , tyrimo eiga ir rezultatų analizė UAB "biworld". Įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbo objektas - Žmogiškųjų išteklių tobulinimo(si) motyvavimo ypatumai. Darbo tikslas - ištirti žmogiškųjų išteklių tobulinimo motyvavimo ypatumus UAB "BiWorld". Šiam tikslui įgyvendinti išskiriami uždaviniai. - aptarti žmogiškųjų išteklių tobulinimosi samprata. - pateikti žmogiškųjų išteklių tobulinimosi motyvavimo ypatumus. - ištirti žmogiškųjų išteklių tobulinimo motyvavimo ypatumų raišką UAB "BiWorld".
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  51 | 52 |