Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  50 | 51 | 52 | 

Viešojo administravimo formos ir metodai
Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formos samprata ir rūšys. Viešojo administravimo formos. Viešojo administravimo formos samprata. Viešojo administravimo formų rūšys. Neteisinės viešojo administravimo formos. Organizacinių priemonių vykdymas. Materialinės - techninės operacijos. Teisinės viešojo administravimo formos. Norminių ir teisės taikymo valdymo aktų priėmimas. Kitų, turinčių teisinę reikšmę, veiksmų atlikimas. Administracinių sutarčių samprata. Sutartys dėl kompetencijos (įgaliojimų atribojimas arba delegavimas), sutartys valstybinės nuosavybės valdymo srityje, sutartys, užtikrinančios valstybės poreikius, sutartys su kariškiais, studentais, specialiųjų tarnybų agentais, finansiniai ir mokestiniai susitarimai, sutartys dėl bendradarbiavimo, dėl bendros veiklos, įvairaus pobūdžio koncesijos ir investiciniai susitarimai. Administracinių aktų ir administracinių sutarčių santykis. Administracinių sutarčių funkcijos. Viešojo administravimo metodų sąvoka ir rūšys. Viešojo administravimo metodai. Viešojo administravimo metodų samprata. Viešojo administravimo metodų rūšys. Įtikinimo ir prievartos, administraciniai ir ekonominiai metodai. Bendrieji viešojo administravimo metodai. Specialieji viešojo administravimo metodai. Administracinių ir ekonominių metodų derinimas viešojo administravimo srityje.
Vadybos Konspektas (16 pus.)


Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos (1)
Ištrauka iš darbo. Hierarchinės, centralizuotos valdžios institucijos, kurios buvo sukurtos 1930 – 1940 metais paprasčiausiai negali efektyviai funkcionuoti greitai besikeičiančioje, intensyvių žinių bei informacijos visuomenėje. Ilgus metus valdžios institucijų rolė buvo vienareikšmė: rinkti mokesčius ir teikti paslaugas, tačiau dar prieš 1930 metus daugelį paslaugų teikė nevyriausybinės organizacijos ir valdžios piramidė buvo stipriai decentralizuota ir rėmėsi dviem pagrindiniai Jefferson principais: “Valdymas turi būti decentralizuotas iki tokio lygmens, kad kiekvienas pilietis galėtų dalyvauti viešosios politikos valdyme, o vyriausybė turi žmones šviesti politikos srityje ir skatinti piliečių pasitikėjimą savo jėgomis ir sugebėjimais” (47 psl. Theories of Public Organization, Robert B.Denhardt). Analizuojant viešojo administravimo vystymosi ciklą,mes galime stebėti pasikartojančius procesus - nuo decentralizacijos 19 amžiuje ir dvidešimto amžiaus pradžioje prie centralizacijos dvidešimtojo amžiaus viduryje ir antrojoje pusėje ir vėlgi prie visiškos decentralizacijos tiek biznyje tiek viešajame administravime dvidešimto amžiaus pabaigoje.
Vadybos Konspektas (12 pus.)


Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos (2)
ĮŽANGA. Ankstyvasis viešasis administravimas - sąsajos su biznio administravimu. Politikos ir administravimo atskyrimo problema. Woodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor ir Max Weber darbai bei įtaka viešąjam administravimui. Taylor mokslinė vadyba. Weber biurokratija. Tradicinė viešojo administravimo paradigma. “Naujasis” viešasis administravimas. Teorijos įtakojusios naujosios viešosios vadybos atsiradimą. J.Q.Wilson biurokratija. D.Osborne ir T.Gaebler entrepreneriška valdžia. Naujasis viešasis valdymas. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Vadybos Referatas (17 pus.)


Viešųjų organizacijų valdymo ypatumai
Įvadas. Viešosios institucijos (organizacijos) samprata. Aplinkos veiksnių įtaka viešąjai organizacijai. Rinkos poveikio įtaka (tikrumas dėl asignavimų). Teisiniai ir kiti formalūs suvaržymai. Politinė įtaka. Viešųjų organizacijų ir verslo įmonių veiklos skirtumai. Privataus ir viešojo sektorių vadovavimo skirtumai. Viešosios organizacijos vadovo savybės. Personologinis požiūris. Elgesio požiūris. Kognityvinis požiūris. Socialinės sąveikos požiūris. Vadovavimo strategijos. Karjera viešajame sektoriuje. Darbo santykiai, jų reguliavimas ir valdymas. Organizacijų modeliai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Išvados. Literatūra. Šiame savo darbe apžvelgsiu pagrindinius viešojo sektoriaus valdymo aspektus.
Vadybos Referatas (23 pus.)


Viešųjų ryšių strateginis planavimas: situacijos analizė
Viešųjų ryšių samprata. Ryšiai su visuomene ir marketingo komunikacija. Ryšių su visuomene modeliai. Ryšių su visuomene planavimas. Ryšių su visuomene strateginio planavimo sudedamosios dalys. Išvados. Kiekvienai įmonei, organizacijai, net atskiram asmeniui svarbu ne tik nuolat sekti aplinkos pokyčius, bet ir formuoti sau palankią aplinką. Tam reikia nuolat tikslingai bendrauti su visuomene, vartotojais, klientais ir suinteresuotomis grupėmis bei asmenimis (esamais ir potencialiais), t. y. plėtoti ryšius su visuomene. Ryšiai su visuomene (RSV) yra disciplina, nagrinėjanti organizacijos komunikaciją su tikslinėmis publikomis, siekiant abipusio supratimo ir palaikymo, adekvataus įvaizdžio kūrimo.Sąvokos "ryšiai su visuomene" ir "viešieji ryšiai" daugelyje šaltinių laikomos adekvačiomis.
Vadybos Referatas (27 pus.)


Virtualios komunikacijos įtaka žinių perdavimui
Įvadas. Virtuali komunikacija. Virtualios komunikacijos būdai. Virtualios komunikacijos būdų privalumai ir trūkumai. Metodologinė dalis. Empirinė dalis. Išvados. Naudota literatūra. komunikacijos buvimas ar nebuvimas įtakoja. mūsų fizinę sveikatą. Teigiama, jog socialiai izoliuota populiacija pasižymi aukštesniais sergamumo. rodikliais bei didesniu mirtingumu, todėl akivaizdu, jog komunikacija yra nepaprastai svarbi. žmogaus gerovei. Ji svarbi kaip įrankis, įgalinantis perduoti informaciją bendraujant. Išskirtina, jog. maždaug prieš dvidešimt metų, pagrindinė komunikacija vykdavo tiesiogiai ar pasitelkiant telefoną,. faksą, laiškus. Šiuo metu situacija keičiasi. Strazdo, Zabielavičienės teigimu, gyvename ne. pereinamuoju laikotarpiu, bet jau žinių visuomenėje.
Vadybos Referatas (13 pus.)


Visuotinės kokybės vadyba ir jos ypatumai
Įvadas. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ESMĖ. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS EVOLIUCIJA IR VAIDMUO STRATEGINIAME PLANAVIME. Visuotinės kokybės vadybos kilmės sąlygos. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS. 5-S principų esmė. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazės. Asmeninės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas. Išvados. Panaudota literatūra.
Vadybos Referatas (17 pus.)


Visuotinės kokybės vadybos koncepcija
ĮVADAS. Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai. Vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos ir tradicinės vadybos skirtumai. Pagrindinės tradicinės vadybos ir VKV nuostatos. VKV ir vadybos sąsajos. VKV ryšys su vadybos teorijomis. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Viena naujausių vadybos metodologijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba yra nauja sąvoka ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Amerikiečių pramonininkų kokybės ir gamybos efektyvumo gerinimo paieškos nėra paprastas atradimų vartojimas, o kokybiškai naujas požiūris į problemų sprendimą. Nei statistiniai kontrolės metodai, nei kokybės būreliai, nei racionalizacinių pasiūlymų skatinimo sistemos, nei programos ar bet kuri priemonė, vartojama atskirai neišspręs kokybės ir efektyvumo gerinimo problemų. Šioms problemoms spręsti reikia visų šių priemonių kartu.
Vadybos Referatas (13 pus.)


Visuotinės kokybės valdymo sistema
Kokybės valdymas ankstyvuosiuose civilizacijos etapuose. Kokybės vadybos raidos etapai. Kokybės tikrinimas. Kokybės kontrolė. Kokybės užtikrinimas. Visuotinės kokybės vadyba. VKV filosofija ir principai. Supratimas. Kultūra. Tobulinimas. VKV funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos raidos tendencijos XXI amžiuje. Kokybės valdymo modeliai. SERVQUAL modelis. Japonijos nacionalinis kokybės apdovanojimas - Demingo prizas. JAV Nacionalinis kokybės apdovanojimas. Europos kokybės vadybos fondo (EKVF) tobulumo modelis. Literatūra. Kokybės suvokimas egzistavo jau senovėje, tačiau šios sąvokos taikymas suintensyvėjo tik pastarąjį šimtmetį. Daugelį metų buvo diegiama praktinės vadybos strategija, orientuota į pirkėjų norus ir poreikius, kol išaugo į dabartinį kokybės vadybos supratimą.
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


X įmonės charakteristika
Įvadas. „X“ įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba „x“ įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai „X“ įmonėje. „X” įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė „X“ įmonėje. Rodiklių pasirinkimas „X“ įmonėje. „X“ įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. „X“ įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali. Ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji „x\" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. „X“ įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. „X“ įmonės veiklos pelningumo rodikliai. „X“ įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. „X“ įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Diplominio darbo uždaviniai - atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikaliąją ir horizontaliąją analizę, įvertinti įmonės finansinius koeficientus, išnagrinėti įmonės pelningumą, veiklos efektyvumą ir mokumą.
Vadybos Diplominis darbas (50 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  50 | 51 | 52 |