Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Darbo sutarties sudarymo tvarka
Turinys. Įvadas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Darbo sutarčių rūšys. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Tyrimo tikslas - išanalizuoti darbo sutarties sudarymo tvarką. Tyrimo uždaviniai. apibūdinti darbo sutartį. išsiaiškinti darbo sutarties sąlygas. pateikti darbo sutarties sudarymo tvarką. aprašyti darbo sutarties sąlygų pakeitimą. apibūdinti darbo sutarčių rūšis.
Vadybos Referatas (14 pus.)


Darbo uzmokestis ir jo ekonominis pagrindimas
Darbo užmokesčio teoriniai pagrindai. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokestis ir jo ekonominis pagrindimas UAB "Autoserpantinas". Įmonės veiklos kryptis ir sąlygos. Įmonės verslo aplinka. Įmonės vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė verslo aplinka. Įmonės dierbantieji ir jų funkcijos. Darbo užmokesčio formų parinkimas ir prielaidos. Darbo užmokesčio ekonominis vertinimas UAB "Autoserpantinas". Tiesioginių išlaidų analizė įvertinant darbo užmokestį. Darbo našumas. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB “Autoserpantinas” darbo našumą ir darbo užmokestį.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Darbo užmokesčio organizavimas organizacijoje: AB "Hidrostatyba"
Įvadas. Apmokėjimo už darbą teoriniai aspektai. Valstybinis darbo užmokesčio reguliavimas. Veiksniai, įtakojantys darbo užmokesčio dydį. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio forma. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Apmokėjimo už darbą organizavimas. Ab "hidrostatyba". Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Apmokėjimo už darbą organizavimas įmonėje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Apmokėjimo už darbą organizavimo pasiūlymai ab "hidrostatybai". Literatūra. Šio darbo tikslas - išnagrinėti darbo apmokėjimo organizavimo teorinius aspektus ir darbo apmokėjimo organizavimą AB "Hidrostatyba". Darbo uždaviniai. Apžvelgti darbo užmokesčiu valstybinį regulaivimą. Nustatyti, kokie veiksniai įtakoja darbo užmokesčio dydį. Supažindinti su darbo užmokesčio formomis ir strutūra. Iškelti pagrindinius darbo apmokėjimo sistemos reikalavimus. Pateikti AB "Hidrostatyba" charakteristiką. Parodyti AB "Hidrostatyba" valdymo struktūrą. Atlikti apmokėjimo už darbą organizavimo AB "Hidrostatyba" tyrimą. Suformuoti apmokėjimo už darbą organizavimo AB "Hidrostatyba" išvadas ir pasiūlymus.
Vadybos Kursinis darbas (34 pus.)


Darbo užmokestis
Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Darbo užmokestis bei jį įtakojantys veiksniai
Įvadas. Darbo rinka ir darbo ištekliai. Darbo samprata. Darbo rinka. Darbo užmokesčio esmė ir jo organizavimas. Darbo užmokestis rinkos sąlygomis. Darbo užmokestis kaip pagrindinis pajamų šaltinis. Darbo užmokestis tobulolos konkurencijos rinkoje. Darbo užmokestis netobulos konkurencijos darbo rinkoje. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio modeliai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo užmokestis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas: išanalizuoti darbo užmokestį, apžvelgiant jį įtakojančius veiksnius bei esamas darbo apmokėjimo sistemas, jų privalumus, trūkumus, įdiegimo problemas. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti kaip darbo užmokestis veikia rinkos sąlygomis. Aptarti darbo rinką ir darbo išteklius. Atskleisti darbo užmokesčio esmę. Išnagrinėti darbo užmokesčio organizavimo principus. Apžvelgti darbo užmokestį įtakojančius veiksnius. Išanalizuoti darbo užmokesčio formas bei jų atmainas.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Darbuotojų adaptacija ir integracija organizacijoje
Įvadas. Darbuotojų adaptacijos ir integracijos vieta personalo organizavime (parinkime). Darbuotojų adaptacijos ir integracijos sampratos. Adaptacijos samprata. Integracijos samprata. Adaptacijos ir integracijos procesų etapai. Adaptacijos metodai. Kam reikalingas "darbuotojo vadovas"? darbuotojų adaptacijos ir integracijos organizacijoje sąsaja su A.Maslou motyvacijos teorija. Darbuotojų socializacija lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Darbuotojų atranka ir mokymas x organizacijoje
Turinys. Įvadas. Darbuotojų atranka ir mokymas "Senukai" įmonėje. Apie įmonę. Darbuotojai. Darbuotojų mokymas, kad darbuotojas butu naudingas. Personalo planavimas. Personalo parinkimo būdai. Verbavimas. Atranka. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal dalyvių skaičių. Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal jų turinį. Darbuotojų mokymas. Mokymo metodai. Mokymo svarba. Lent. Suaugusių mokymo ypatumai ir problemos. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Lentelė. Mokymo metodų apibūdinimai. Išvados. Temos aktualumas - darbuotojų atrinkimas ir apmokymas yra labai svarbus ir būtinas norint užtikrinti organizacijos darbo spartą ir maksimalų rezultatą. Neapgalvotai atrenkant žmones, galima pridaryti nemažai žalos įmonės veikloje.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Darbuotojų darbo motyvavimo modeliai
Įvadas. Darbo motyvacijos samprata ir teorijos. Motyvacijos esmė bei ją įtakojantys veiksniai. Motyvavimo metodai ir priemonės. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Motyvavimo modelių esmė. Pagrindiniai darbuotojų motyvavimo modeliai. Motyvavimo modeliai pagal vadovavimo stilius ir darbdavių galimybes. Motyvavimo modeliai pagal vyraujančius darbuotojų motyvus. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (27 pus.)


Darbuotojų darbo vertinimas
Įvadas. Darbo vertinimo svarba. Su darbo vertinimu susijusios problemos. Darbo vertinimo rūšys. Atestavimo periodiškumas. Darbų palyginimo sistemos. Darbo vertinimo sistemos reikalavimai. Darbų vertintojai. Išvados. Literatūra. Nėra nė vienos įmonės, kurios darbuotojų darbas nebūtų vertinamas, taigi darbo vertinimas yra aktualus kiekvienai ogranizacijai, o ypač verslo įmonei, nes nuo teisingai įvertinus darbą galima padaryti teisingas išvadas ir priimti teisingą sprendimą. Kadangi darbo vertinimas yra viena iš personalo valdymo funkcijų, tai kiekvienas vadovas turi išmokti teisingai vertinti pavaldinių darbą. Mano referato tikslas – parodyti, kodėl mano nagrinėjamas klausimas yra svarbus, parodyti, kaip darbas gali būti vertinmamas. Savo refetate išnagrinėsiu kelių autorių nuomones šiais klausimais, parodysiu jų nuomonių skirtumus bei padarysiu savo išvadas.
Vadybos Referatas (11 pus.)


Darbuotojų mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Darbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Mokymo poreikis ir tikslai . Mokymo metodai ir jų įgyvendinimas. Mokymo ir tobulinimo programos vertinimas. Personalo mokymo/vystymo tendencijos Lietuvos organizacijose. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |