Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Vaizdas reklamoje: fotografijos vaidmuo
Įvadas. Reklama. Reklamos raida. Fotografija. Fotografija Lietuvoje. Fotografija reklamoje. Spalvų reikšmė. Tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Reklama. Reklamos raida. Fotografija. Fotografija Lietuvoje. Fotografija reklamoje. Spalvų reikšmė. Tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Tačiau mes aptarsime tik vieną, reklamai ypatingai svarbią sritį - fotografiją. Aptarsime jos atsiradimą, raidą bei jos naudą kuriant reklamą. Be to, aptarsime spalvų reikšmę, jų svarbumą. Patyrinėsime skirtingų metų reklamą dviejuose žurnaluose.
Vadybos Kursinis darbas (14 pus.)


Valdymas
Įvadas. Vadybininkas ir gamybininkas valdymo procese. Valdymo modelis "subjektas - objektas". Informacija valdymo procese. Valdymo funkcijos turinys. Išvados. Literatūros sąrašas. Informacija vadyboje vertinama kaip reikalingiausias išteklius, turintis ne mažesnę reikšmę nei gamyboje naudojami ištekliai: žaliavos, medžiagos, energija. Kitaip nei kiti ištekliai, informacija yra nevienkartinio naudojimo išteklius, ilgai neprarandantis savo kokybės. Šiame referate taip pat bus aptariamas valdymo modelis bei jo funkcijos. Kitaip tariant palaipsniui bandoma išsiaiškinti, kas yra valdymas.
Vadybos Referatas (17 pus.)


Valdymo funkcijos, jų samprata ir svarba
Įvadas. Valdymo funkcijų istorja. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas - baigiamasis kontrolės etapas. Išvados. Literatūra. Pagrindinis šio darbo tikslas - išanalizuoti valdymo funkcijų sampratą ir struktūrą. Uždaviniai. Susipažinti su valdymo funkcijų atsiradimo istorija. Apibūdinti planavimo esmę. Išanalizuoti organizavimą ir jo struktūrą. Išanalizuoti vadovavimo svarbą organizacijoje. Išanalizuoti kontrolės ypatumus. Darbo metodai - mokslinės-teorinės literatūros apžvalga ir analizė.
Vadybos Kursinis darbas (36 pus.)


Valdymo principų analizė organizacijoje
ĮVADAS. VADYBOS MOKSLO RAIDA. Valdymo turinys ir esmė. Organizacijos samprata. VALDYMO FUNKCIJOS. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. VALDYMO ORGANIZAVIMAS. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir reikšmė. Organizacinės valdymo struktūrų tipai bei jų parinkimas. VALDYMO PRINCIPŲ ANALIZĖ ORGANIZACIJOSE. IŠVADOS. Šio kursinio darbo objektas yra vadybos principai. Analizuojamas jų turinys, reikšmė organizacijoms bei taikymo galimybės. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti vadybos principų taikymą įmonėje. Galima išskirti tokius šio kursinio darbo uždavinius: Išanalizuoti valdymo proceso raidą, turinį ir jo sąryšį su organizacija. Išnagrinėti sudedamąsias valdymo proceso funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą bei kontrolę; atskleisti jų sąvoką, bruožus, tarpusavio sąveiką bei reikšmę įmonės veiklai. Išanalizuoti organizacinių valdymo struktūrų tipus, jų pasirinkimo galimybes bei įtaką įmonės veiklai.
Vadybos Diplominis darbas (18 pus.)


Valdymo sprendimai planavimo procese
Įvadas. Strateginių sprendimų priėmimas planavimo procese. Vidinės ir išorinės aplinkos įtaka priimant strateginius sprendimus. Verslo starteginių sprendimų pasirinkimo pagrindimas. Kūrybiškumas priimant strateginius sprendimus. Informacija ir valdymo sprendimų priėmimo procesas. Išvados.
Vadybos Kursinis darbas (20 pus.)


Valdymo teorijos taikymas įmonėje
MATEMATINIO MODELIO SAMPRATA. GAMYBOS PLANAVIMO UŽDAVINYS. SIMPLEKSINĖ LENTELĖ. AB “KAUNO ŠILTNAMIAI” PRISTATYMAS. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA. AB “KAUNO ŠILTNAMIAI” OPTIMALIOS G-BOS PROGRAMOS SKAIČIAVIMAI. PRIEDAI. IŠVADOS. LITERATŪRA. Tikslo funkcija yra galimų sprendinių kokybės, naudingumo rodiklis. Tiesiniame modelyje šis rodiklis yra tiesinė forma. Nustatant optimalumo kriterijų , kartu nustatomos ir sąlygos , kurioms esant optimumas privalo būti pasiektas.
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Valiutu kursų svyravimo rizika
Valiutų rizikos valdymo priemonės ir jų skaičiavimas. Valiutų rizikos valdymo priemonės. Valiutų kursų svyravimo apsidraudimo priemonių skaičiavimas. Išankstinio kurso skaičiavimas. Valiutos apsikeitimo sandorio skaičiavimas. Valiutos keitimo pasirinkimo sandorio skaičiavimas. Literatūra
Vadybos Namų darbas (12 pus.)


Vartotojų elgesys ir turizmo paklausa
Individualaus sprendimo procesas. Motyvacija. Maslow hierarchijos modelis. Turistų vaidmuo. Roles ir šeimos įtaka. Ištrauka iš darbo. Šiame skyriuje mes pateiksime vartotojų turizmo srityje, sprendimų priėmimo proceso apžvalgą. Tai atvaizduoja turizmo paklausą personalo lygyje. Mes pirmiausiai nagrinėsime pagrindines sąvokas, mintis ir teorijas susijusias su motyvacija, poreikiais, funkcijomis ir įvaizdžiu. Po to aprašysim ir pateiksim kritinę analizę apie pagrindinius vartotojų elgesio modelius turizmo srityje. Paklausa turizmui individualiame lygyje gali būti laikoma kaip suvartojimo procesas, kuris yra įtakojamas keleto veiksnių. Tai gali būti poreikių bei troškimų, pinigų ir laiko pakankamumo kombinacija.
Vadybos Konspektas (3 pus.)


Vartotojų poreikiai
Įvadas. Vartotojų poreikiai, jų atsiradimas. Pirkėjo sprendimų procesai ir etapai. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Išvados. Literatūros sąrašas. Daugelio gamintojų bei prekybininkų verslo sėkmė besąlygiškai priklauso nuo vartotojų poreikių ir norų. Organizacijos, suinteresuotos vartotojų elgsenos poveikiu, stengiasi suprasti elgsenos motyvus ir juos įtakoti palankiais rinkodaros sprendimais, vartotojų švietimu, ryšių su vartotojais rinkodaros įgyvendinimu ir jų teisių apsaugojimu.
Vadybos Referatas (13 pus.)


Verslas ir mokesčiai. UAB ,,Aringa"
SANTRAUKA. ĮVADAS. MOKESČIŲ ESMĖ. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. VERSLO PLĖTRAI PALANKESNĖS MOKESČIŲ POLITIKOS FORMAVIMO EKONOMINĖS – SOCIALINĖS PRIELAIDOS. Mokesčių neigiamo poveikio verslo plėtrai problema. Dideli mokesčiai – grėsmė verslo plėtrai. VERSLINIKŲ POŽIŪRIS Į MOKESČIUS IR PADARINIŲ VERTINIMAS. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių santykis. UAB „AIRINGA“ VEIKLOS PRISTATYMAS. UAB „AIRINGA“ MOKAMŲ MOKESČIŲ LYGIO ĮVERTINIMAS. Pelno mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Valstybinis socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Nagrinėjant mokesčius jų poveikio fiziniams ir juridiniams asmenims aspektu akivaizdu, kad mokesčiai yra kiekvienos tikslingos gamybinės ir komercinės veiklos, t. y. verslo, sudedamoji dalis. Juos paprastai moka (arba privalo mokėti) visi: ir besiverčiantys individualia ūkine komercine veikla asmenys, ir tokią veiklą plėtojančios personalinės verslo įmonės bei įvairių rūšių ūkinės bendrovės (tikrosios, komanditinės, akcinės ir uždarosios akcinės), ir biudžetinės įstaigos. Atitinkamais mokesčiais apmokestinamos verslo sukurtos pajamos (pelnas) ir pridėtinė vertė, samdomiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, akcininkų gauti dividendai, įsigytas nekilnojamasis turtas ir pan. Galima teigti, kad verslo įmonės mokami mokesčiai – tai tokios pat būtinos sąnaudos kaip darbuotojams mokami atlyginimai, teikiamų prekių (paslaugų) savikaina, atsiskaitymai už buities ir komunalines paslaugas ir t. t. Kai kurie su panašiais samprotavimais, ko gero, būtų linkę nesutikti: verslą juk įmanoma sėkmingai (netgi finansiniu požiūriu gerokai ženkliau) plėtoti, jeigu mokesčių apskritai nebūtų renkama. Tai – tiesa, nes nemokėdamos mokesčių verslo įmonės turėtų didesnių galimybių plėtotis, gerinti savo veiklos rezultatus.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |