Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 |  34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdis
Įvadas. Vadovo įvaizdis. Išvaizda. Pirmasis įspūdis. Įvaizdis. Asmenybės bruožai. Moralė. Mąstimo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Temperamentas. Rūkymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Vadovavimas žmonėms - tai ne tik mokslas, bet ir menas. Vadovavimas - tai pirmiausia darbas su žmonėmis. Teoretikai ir praktikai vadovavimo fenomenu domisi jau daugiau nei pusę amžiaus. Stengiamasi nustatyti jo prigimtį ir veiksnius, lemiančius vadovų darbo efektyvumą, atskleisti efektyvių vadovų bruožus ir kitiems daromos įtakos ypatybes. Įvairūs tyrinėtojai, nagrinėjantys vadovavimo rezultatyvumą, vadovo darbo sėkmę siejo su skirtingais veiksniais: su asmeninėmis savybėmis, su tam tikrais elgesio ypatumais, su situaciniais dalykais (užduoties pobūdžiu, pavaldinių charakteristikomis).
Vadybos Referatas (16 pus.)


Vadovo asmenybės bruožų įtaka sėkmingai veiklai
Įvadas. Vadovo samprata. Vadovo asmenybė. Asmeninių vadovo savybių skirstymas. Lietuvos "metų vadovo 2009 " asmeninės savybės ir įtaka jo valdomai organiacijai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas- atskleisti vadovo asmenybės bruožų įtaką sėkmingai veiklai. Darbo uždaviniai. Apibrėžti vadovo sampratą. Apibūdinti vadovo asmenybę. Pateikti vadovo asmeninių savybių skirstymą. Konkretizuoti vadovo asmeninių savybių svarbą.
Vadybos Referatas (10 pus.)


Vadovo asmeninių sąvybių įtaka mokyklos mikroklimatui
ĮVADAS. TEORINIAI MIKROKLIMATO FORMAVIMO PAGRINDAI. Mikroklimato samprata. Organizacijos mikroklimato diagnostika. Organizacijos mikroklimato veiksniai. Organizacinio mikroklimato keičiamumas ir kokybė. Organizacijos kultūros ir mikroklimato sąsajos. MOKYKLOS MIKROKLIMATO SAMPRATA. Mokyklos mikroklimatą įtakojantys veiksniai. VADOVAVIMAS MOKYKLOJE KAIP MIKROKLIMATO VEIKSNYS. Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadovavimo veiklos ypatybės. Gerų vadovų asmeninės savybės veikiančios mikroklimatą. Vadovavimo stiliai įtakojantys mikroklimatą. VADOVO ASMENINIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA MOKYKLOS MIKROKLIMATUI. Tyrimo metodikos, eigos ir imties charakteristika. Mokytojų mikroklimato esmės suvokimas ir jų nuomonė apie mikroklimato raišką. Gero darbo samprata, mokytojų nuomonė. Būdingiausios vadovų asmeninės savybės mokytojų nuomone. Mokyklos mikroklimato ir vadovų asmeninių savybių koreliaciniai ryšiai. Mokytojų nuomonė apie vadovavimo pobūdį. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI
Vadybos Diplominis darbas (110 pus.)


Vadovo darbo laiko tvarkymas
Įvadas. Vadovo darbo laiko tvarkymas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdio nustatymas. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Terminų laikymasis. Kaip įveikti didelį darbą? Laikas, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Naudingai praleistas kelionių laikas. Darbas su žmonėmis. Darbų skyrimas kitiems. Našus darbas kartu. Kai darbas pavestas pačiam vadovui. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (8 pus.)


Vadovo darbo organizavimas įmonėje
Įvadas. Vadovo formavimosi prielaidos. Vadovavimas. Vadovavimas kaip įtakos procesas. Vadovas šiandien. Pagrindinės vadovo funkcijos. Organizuotam vadovo darbui reikalingi sugebėjimai. Principai geram vadovo darbo organizavimui. Efektyvus vadovas. Efektyvių vadovų savybės. Efektyvių vadovų vertybės. Vadovo autoritetas. Vadovo darbo organizavimo tobulinimas. Darbo procesų valdymas įmonėje. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Inovacijų reikšmė valdymo procese. Įmonės vadovų vaidmuo kuriant naują produktą. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijos įmonės veikloje. Vadovo darbo organizavimas AB "Achema". A. Jarumbauskas "Žmogiškojo faktoriaus vaidmuo įmonės ekonomikoje". Išvados. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kuo skiriasi vadybos ir vadovavimo sąvokos, pateikti pačias svarbiausias ir reikalingiausias vadovo savybes, parodyti, koks turi būti efektyvus vadovas ir kaip jo darbas turi būti organizuotas, norint pasiekti įmonės tikslus. Pateikti pavyzdį įmonės, šiuo atveju AB „Achema“ bei parodyti, kaip čia yra organizuojamas vadovo darbas, kokie yra vadovo, šiuo konkrečiu atveju – vadovų, ir visos įmonės pasiekimai bei padaryti išvadas.
Vadybos Kursinis darbas (31 pus.)


Vadovo funkcijos ir veikla organizacijoje
Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo sąvoka apima tam tikras artimai susijusias ir viena kitą papildančias funkcijas, kurias atlieka kiekvienas vadovas: Vadovo- organizatoriaus funkcija. Atlikdamas šią funkciją vadovas suformuluoja tikslus ir uždavinius, kolektyvo sprendžiamus dabar ir spręstinus ateityje, nurodo tų uždavinių sprendimo kelius, sukuria palankias sąlygas kolektyvo darbui.
Vadybos Kursinis darbas (9 pus.)


Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje
Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Vadovo pagrindinės savybės
Įvadas. Vadovai. Vadovo savybės. Vadovavimo veiksniai. Vadovavimo stilių klasifikavimas. Valdymo elementai. Reikalavimai vadovui. Išvados. Literatūra. Referato objektas: vadovas. Referato tikslas: atlikti vadovo analizę. Referato uždaviniai. Išsiaiškinti kas yra vadovas. Išsiaiškinti vadovo savybes. Išsiaiškinti vadovavimo veiksnius. Išsiaiškinti kaip klasifikuojamas vadovavimo stilius. Išsiaiškinti valdymo elementus. Išsiaiškinti pagrindinius reikalavimus vadovui.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Vadovo veiklos analizė
ĮVADAS. VADOVAVIMO POREIKIS IR JO YPATUMAI. Vadovavimo esmė. Vadovavimo poreikio teorijos. Vadovo asmenybė. VADOVO VEIKLOS ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Namų darbas (16 pus.)


Vadovų tipų analizė
VADOVO IR VADOVAVIMO SAMPRATA. VADOVŲ TIPOLOGIJŲ ANALIZĖ. Dabartinių vadovų tipų analizė. VADOVŲ KOMPETENCIJOS SĄVOKŲ ANALIZĖ. KULTŪRINIŲ SKIRTINGUMŲ ĮTAKA VADOVAVIMUI. Tarnybinio etiketo versle platesnio panaudojimo galimybės. VEIKSNIAI LEMIANTYS VADOVO TIPĄ. Darbe atlikta vadovų tipologijų analizė, atskleistas kultūrinių skirtingumų įtakos veiksnys bei etiketo naudojimo galimybės, išanalizuota kompetencijos sąvoka, pateikiamos teorinis vadovo ir jo atliekamų funkcijų, asmenybės bruožų pagrindimas, apibendrinus mokslinę literatūrą išskirti vadovo tipą lemiantys veiksniai: asmeninės savybės, kultūriniai skirtingumai, vidinė motyvacija, dalykinis bendravimas, nuosavybės forma, vertybinė orientacija, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas, autoritetas, organizacinė kultūra.
Vadybos Diplominis darbas (46 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 |  34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |