Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 |  32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Vadybos kursinis darbas IĮ Artchema
Santrauka. Įmonės apžvalga. Įmonės veiklos tikslai, įmonės požymiai. Įmonės vieta. Patalpų išdėstymas. Marketingas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Paslaugos procesas. Darbo organizavimas. Įranga. Paslaugų apimtis. Materialiniai ištekliai ir atsargos. Tiekėjai. Kokybės valdymas. Valdymas ir personalas. Valdymo organizacinė struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Pelningumo (lūžio) taško apskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Priedai. IĮ „ARTCHEMA “ steigiama tam, kad patenkinti įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonių poreikius, gauti pelną, dalį kurio investuoti į tolimesnę įmonės plėtrą. Įmonė teiks plataus asortimento chemines paslaugas. Jei įmonės veikla bus sėkminga, per metus laiko susidarys tam tikras klientų ratas ir jis didės, tuomet laboratorija pradės atlikinėti daugiau įvairių analizių.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Vadybos paruoštukė
GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS. GAMYBOS PROCESO ESMĖ. Gamybos proceso organizavimo principai. GAMYBOS TIPAI IR JŲ CHARAKTERISTIKOS. Gamybos procesų organizavimas laike. Nepertaraukiamos Srovinės Linijos. PERTRAUKIAMOS SROVINĖS LINIJOS. SROVINĖS GAMYBOS EFEKTYVUMAS IR TRŪKUMAI. . LANKSČIOS AUTOMATIZUOTOS GAMYBOS ORGANIZAVIMAS. 3 PAGALBINĖS GAMYBOS IR GAMYBOS APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS. ĮRANKIŲ ŪKIO ORGANIZAVIMAS. TECHNINĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS. APSKAITA.
Vadybos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Vadybos paruoštukė
DARBO LAIKO SĄNAUDŲ KLASIFIKAVIMAS IR DARBO LAIKO NORMA. Vienetinio laiko ir kalkuliacinės normos. ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ. Darbo mokesčiai. Alga. MARKENTINGAS (rinkodara). Prekės koncepcija. Pardavimo koncepcija. Marketingo koncepcija. Pagrindinės marketingo funkcijos. Marketingo tikslai. Marketingo tyrimas. Rinkų tipai. KAINOS SVARBA MARKETINGUI. Kainos siekiami tikslai.
Vadybos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Vadybos paruoštukė
VADOVO DARBO YPATYBĖS. Vadovo vaidmenų grupės. ŽINIOS, REIKALINGOS VADOVO DARBE. VADOVAVIMO STILIAI. ORGANIZACIJA KAIP SISTEMA, JOS ELEMENTAI. VALDYMAS IR VADYBA. ORG – VADYBINĖS VEIKLOS ERDVĖ. Kibernetinis valdymo modelis. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. ORGANIZACIJŲ ĮVAIROVĖ. VADOVO DARBO PRODUKTAI. VADYBOS SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESAS. TIKSLO NUSTATYMAS SPRENDŽIANT. VADYBOS SPRENDIMŲ PAIEŠKOS BŪDAI. EURISTINĖ SPRENDIMŲ PAIEŠKA. GRUPINIS PROTINIS DARBAS SPRENDŽIANT. Organizacijos paskirtis ir strategija. VADYBOS F-JOS. Teorinė vadybos funkcijų problema. Vadybos funkcijų kompozicijų įvairovė. Vadybos sprendimų įgyvendinimas. Organizacijų valdymo struktūros. Planavimas - vadybos ciklo pradžia. ORGANIZACIJOS VALDYMO STRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS. McGregor’o motyvacijos teorijos X ir Y. DARBO VERTINIMAS. SKATINIMAS. KONTROLĖ IR REGULIAVIMAS. TEISINIAI VALDYMO PAGRINDAI. Svarb. nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. 1Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Komunikacijų įvairovė. Efektyvaus komunikacijos proceso laidavimas. Pokyčių valdymas. Konfliktų priežastys ir pasekmės.
Vadybos Špera/ paruoštukė (10 pus.)


Vadybos paruoštukė
Organizacija ir vadyba. Organizacija ir jos tipai. Administravimo ir vadybos supratimas. Administratoriai ir vadybininkai. Vadybos teorijų raida. Vadybos raidos etapai. H.Faylio efektyvaus valdymo principas. M.Weberio biurokratijos koncepcija. Modernūs požiūriai į vadybą. Organizacijos aplinka ir jos įtaka subjekto veiklai. vidaus aplinkos pastovūs ir kintami elementai. Išoriniai aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijai. Organizacijos ryšiai su gamtine aplinka ir visuomene. Etika, jos problemos ir sprendimai. Organizacija ir gamtinė aplinka. Organizacija ir jos socialinė atsakomybė. Strategija ir jos parengimas. Organizacijos veikla ir jos struktūra. Prielaidos organizacijos struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai, kolegialūs valdymo organai.Centralizacija ir decentralizacija. Valdymo normos. Veiklos organizavimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Individuali darbo vieta. Veiklos planavimas. Planavimo esmė, koordinavimo supratimas. Planų tipai ir jų turinys. Asmeninio laiko vadyba. Kontrolės esmė. Kontrolės sistema, audito supratimas. Kontrolės principai. Kontrolės procesas. Kokybės kontrolės ypatumai. Vadovai ir vadovavimo teorijos. Valdžia, vadovai ir vadovavimo elementai. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Atsitiktinumų (kontingencijos) teorija. Motyvacija ir jos teorijos. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos metodo parinkimas. Žmonių ryšiai ir bendravimas. Komunikacijos ir bendravimas. Grupės. Psichologinis komfortas ir diskomfortas. Komanditinė veikla ir jos plėtotė. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktai, jų priežastys ir jų raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Analizė ir sprendimai. Problemos, jų analizė ir sprendimo modeliai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Darbo ištekliai ir jų vystymas. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo vadybos formavimas. Karjera ir jos planavimas. Operatyvus (gamybos) valdymas. Operatyvaus valdymo tikslai ir objektas. Operatyvaus valdymo sistema. Operatyvinio valdymo ypatumai. Visuotinės kokybės vadyba. Kokybės ir jos vadybos supratimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija.
Vadybos Špera/ paruoštukė (7 pus.)


Vadybos pradmenys
Bendrieji personalo organizavimo vakarų šalyse bruožai ir mes. Partnerystės principas. Profesionalaus kliringo (profesinės veiklos rezultato) principas. Informacijos ir žinių kulto principas. Profesinio augimo principas. Darbo sąlygų komforto principas. Nauja darbo organizavimo ir jo režimo koncepcija. Autonomizacijos ir savivaldos principas. Išorinė aplinka. Ištekliai. Rezultatai. Tiesioginio poveikio elementai. Netiesioginio poveikio elementai. TIESIOGINIO POVEIKIO APLINKOS ELEMENTAI. IŠORINAI ĮTAKĄ DARANTYS ASMENYS. VIDINIAI ĮTAKĄ DARANTYS ASMENYS. SOCIALINĖS VERTYBĖS. NETIESIOGINIO POVEIKIO APLINKOS ELEMENTAI. Organizavimas kaip valdymo funkcija. Komunikacijų esmė, rūšys ir etapai. Komunikacija. Sprendimų priėmimo prigimtis ir reikšmė. Problemų ir galimybių nustatymas. Sprendimų tipai (programuojami ir neprogramuojami). SPRENDINIŲ PRIĖMIMAS. RIZIKA. PAGRINDINIS RACIONALUS SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESAS SUSIDEDA IŠ... Požymiai, apibūdinantys geriausias, linkusias į naujoves kompanijas... Vadybos teorijos. Kontrolė. Išskiriamos 5 valdžios formos... Vadovavimo stilius.
Vadybos Konspektas (3 pus.)


Vadybos raida
VADYBOS MOKSLO RAIDA TARPUKARIO LIETUVOJE IR DABAR. Šiuolaikinės vadybos teorijos. VADOVO ASMENINIO DARBO ORGANIZAVIMAS, PRIORITETAI, ĮGALIOJIMAI. VADOVO DARBO PRIKLAUSOMYBĖ NUO KOLEKTYVO BRANDUMO. PASITARIMŲ IR SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMAS, EIGA, REZULTATYVUMAS. PERSONALO ADAPTACIJA IR MOKYMAS, JŲ SVARBA DARBDAVIUI IR DARBUOTOJUI. VADYBOS SITUACIJOS. DARBUOTOJŲ NESUTARIMAI. IŠVADOS. Organizacijų egzistavimo prasmė yra pasiekti užsibrėžtus tikslus, vykdant darbo pasidalijimą ir specializaciją, veiklą grindžiant racionaliais sprendimais ir remiantis sistemingais moksliškais sprendimais. „Efektyvumas“ įmonėse yra ne valdymo principas, bet „teisingo“ ir „gero“ vadovų elgesio apibudinimas. Darbuotojai – tai ne įrankiai, bet vertingi organizacijos ištekliai...
Vadybos Referatas (16 pus.)


Vadybos raida Lietuvoje
Įvadas. Švietimo raida užsienyje. Vadybos raida Lietuvoje 1920-1940 metais. Vadybos raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę (1990-1997 metai). Lietuviškosios tautinės vadybos mokyklos kūrimo problemos. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos Referatas (10 pus.)


Vadybos samprata
Įvadas. Vadybos esmė. Kas yra vadyba? vadybos mokslo raida. Vadybos raida lietuvoje. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Darbo tema: vadybos samprata. Darbo tikslas: pateikti informaciją apie vadybos sampratą ir jos esmę. Darbo uždaviniai: Paaiškinti, vadyba sąvoką. Apžvelgti vadybos mokslo raidą. Aprašyti vadybos vystymąsi Lietuvoje. Supažindinti su vadybos funkcijomis (planavimu, organizavimu, motyvacija ir kontrole).
Vadybos Referatas (17 pus.)


Vadybos samprata (2)
Įvadas. Vadybos esmė. Kas yra vadyba? vadybos mokslo raida. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados. Darbo tikslas: Pateikti informaciją apie vadybos sampratą ir jos esmę. Darbo uždaviniai. paaiškinti, vadyba sąvoką. apžvelgti vadybos mokslo raidą. aprašyti vadybos vystymąsi Lietuvoje. supažindinti su vadybos funkcijomis (planavimu, organizavimu, vadovavimu ir kontrole).
Vadybos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 |  32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |