Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 |  31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Vadybos konspektai (2)
Įvadas. Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
Vadybos Konspektas (59 pus.)


Vadybos konspektai (3)
Valdymas. Vadyba. Sistema. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos aplinka. Valdymo objektas ir valdymo subjektas. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Organizacinės valdymo struktūros. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija; įstatymai; įstatai; nuostatai;instrukcijos; normos. Kolektyvinė darbo sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Organizacijos tikslai, jų hierarchija. Aplinka. Valdymo funkcijų klasifikacija. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. SPRENDIMO PRIEMIMO PROCESAS. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Analizė. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Skatinimas. Valstybės valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. APRŪPINIMAS. Marerialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
Vadybos Špera/ paruoštukė (12 pus.)


Vadybos konspektai (4)
SISTEMINIS POŽIŪRIS IR ORGANIZACIJA. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pgl jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pgl bendrąsias sistemų savybes.Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. ORGANIZACIJA KAIP SOCIALINĖ EKONOMINĖ SISTEMA. Org-zacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Idealios organizacijos charakteristikos (Laikertas). Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Org-zacijos elgsena kitų org-zacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. ORGANIZACIJOS VALDYMAS. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, “tikslų medis“. Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. ORGANIZACIJOS VALDYMAS. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, “tikslų medis“. Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. INFORMACIJA IR VALDYMAS. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija. Pagr. informacijos vertinimo požiūriai (pragmatinis, semantinis, pagal pateikimo formą). Infor-cijos klasifikacija, 5 infor-cijos rūšys: elementarioji, genetinė, biologinė, semantinė, technologinė. Reikalavimai infor-cijai, kokybiška infor-cija ir jos požymiai (stabilumas, patikimumas, objektyvumas, pakankamumas, glaustumas, aiškumas, technologiškumas). Informacijos kokybės įtaka valdymui. Technologijų ir įrangos įtaka informacijos kokybei. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. PERSONALO VALDYMAS. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšis su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme. Darbuotojų atranka, verbavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Atrankos proceso etapai. Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo būdai ir formos. Darbuotojų karjeros planavimas. VADOVAS IR JO FUNKCIJOS. Valdžia ir autoritetas (M.Folet). Valdžios formos (prievarta paremta valdžia, atlyginimu paremta valdžia, eksperto valdžia, pavyzdžio valdžia, teise paremta valdžia). Valdžia ir atsakomybė. Vadovavimo ir valdžios santykis organizacijoje. Vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, atsitiktinumai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Trys vadovavimo stiliai. Keturios R. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Dvi vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. ORGANIZACIJOS RAIDA. Vadybos raidos etapai. Klasikinė vadybos mokykla (1885-1930) arba Darbo mokslinio organizavimo mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla (neoklasikinė) (1930 – dabartinis laikotarpis). Kiekybinių metodų (šiuolaikinė) mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Empirinė valdymo koncepcija. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P.Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsį. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės –darbo derinimas prie darbuotojo - esmė. Organizacijos valdymo tobulinimas. Atsitiktinių situacijų valdymas (F. Fidleris), trys situacijų ir trys vadovų grupės. Teorija 3-R. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis. STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA, METODOLOGIJOS IR SITUACINĖS ANALIZĖS METODAI. Strateginio valdymo samprata, savybės, tikslai, privalumai, trūkumai ir teikiama nauda. Strateginio valdymo mokyklos ir 5P modelis. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Situacinės analizės metodai: aplinkos dinamiškumo analizė, PEST analizė, Mc Kinsey 7-S modelis, prognozavimas, Delfi ir scenarijų metodai, SWOT (SSGG) analizė. STRATEGINIS VALDYMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJOSE. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Programinis valdymas: raida, funkcijos, nauda ir klaidos. Valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas.
Vadybos Konspektas (94 pus.)


Vadybos konspektai (5)
VADYBOS SAMPRATA. PAGRINDINĖS VADYBOS KATEGORIJOS. Valdymo procesas. Vadovas. Klasifikacija pagal valdymo lygius. Žemiausio lygio vadovai. Vidurinio lygio vadovai. Auščiausio lygio vadovai. Funkciniai vadovai. Linijiniai vadovai. Koncepciniai įgūdžiai. Darbo su žmonėmis įgūdžiai. Techniniai įgūdžiai. Klasikinė valdymo mokykla. Žmogiškųjų santykių (bihevioristinė) mokykla. Sisteminė mokykla. Situatyvinė (atsitiktinumų arba kontingencinė). Organizacijos aplinka. Globalizacija. Konkurencingumas. Tarptautinė įmonė. Portfelio investavimas. Tiesioginis investavimas. Infrastruktūra. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Eksportavimas. Licenzijavimas. Frančizė. Bendra įmonė. Strateginė sąjunga. Kultūrinė globalizacija. Japonijos požiūrio taikymas užsienyje. Organizaciju kūrimas Smulkus verslas. Verslininka. Verslininkystė. Psichologiniai veiksniai. Sociologiniai veiksniai. Pagalba iš aplinkos verslui. Verslininkystės kliūtys. Verslininkystė organizacijos viduje (intraverslininkystė). Organizacijos kultūra. Formalūs komponentai. Neformalūs komponentai. Pagrinidiniai kultūros elementai. Bendrosios vertybės. Grupės elgesio normos. Adaptyvioji korporacinė kultūra. Neadaptyvioji korporacinė kultūra. Multikultūra. “Stiklinių lubų” sindromas. Seksualinis persekiojimas. Stereotipų taikymas. Atlyginimo skirtumai. “Sukamų durų” sindromas. Kokybė. Visuotinės kokybės vadyba. Statistinė proceso kontrolė. Kokybės būrelis. 14 W.Deming principų. VALDYMO SISTEMA. SOCIALINĖ SISTEMA. TECHNINĖS PRIEMONĖS. Valdymo sistema. Kultūros sistema. Techninė sistema. Visuotinės kokybės vadybos priemonės. Etalono įsivedimas. Gaminio trūkumai. Dėmesio sutelkimas į vartotojų poreikius. Vadovų vaidmuo. Darbuotojų dalyvavimas.
Vadybos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Vadybos konspektai (6)
Valdymo samprata: valdymas, vadyba, sistema. Organizacija. Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Valdymo sprendimai. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimų modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai jų kontrolė. Rezoliucijos. Reglamentavimas: teisinio vadybos reguliavimo būtinumas ir pan. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija, tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijos, jų klasifikacijos. Įmonės strateginis valdymas strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Organizavimas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Gamybos organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planavimas planinių sprendimų parengimas. Balansiniai skaičiavimai. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimas. Reguliavimo kaip funkcijos, sampratos. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Psichologiniai valdymo metodai: motyvacijų samprata. Bendravimas. Auklėjimas kolektyvo formavimas. Profesinė etika. Vadovavimas. Valdžia ir asmens įtaka. Įtikinimas. Skatinimas. Vadovavimo stiliai. Biurokratizmas. Valstybės valdymas. Teisė. Valdžia. Vyriausybė. Vietos savivalda. Ūko subjekto reglamentavimas. Įmonės vieta ūkyje. Įmonės samprata. Įmonių klasifikacija. Nepelno organizacijos rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Įmonių (organizacijų) steigimas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Įmonių (organizacijų) valdymas. Savininkų (dalininkų) vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos organizavimas: gamybos tipai. Gamybos procesas. Gamybines struktūros. Gamybinis potencialas. Įmonės personalo valdymas. Personalo valdymo principai. Darbo vietų ir darbuotojų suderinimas. Personalo ugdymas. Personalo tarnybos. Darbo užmokesčio tvarkymas: DU reglamentavimas; DU formos darbo įvertinimas. DU sąlygojantys veiksniai. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistema ir jų įgyvendinimas. Įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas, išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
Vadybos Špera/ paruoštukė (7 pus.)


Vadybos konspektai (7)
Samprata ir kryptys. Vadybos evoliucija. Socialinė atsakomybė ir etika. Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Planavimas. Valdymo sprendimai. Organizavimas. Organizaciniai modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas. Matricinė struktūra. Tinklinis pasiskirstymas. Esminiai organizacijų struktūrų parametrai. Valdymo organizacinės struktūros aukštis. Centralizavimo – decentralizavimo dilema. Projektavimas. Organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Komitetai. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo organai. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Motyvavimas. Vadovavimo stiliai, lyderiavimas. Kontrolė. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Valdymo kultūrų geografija. Schemos.
Vadybos Konspektas (44 pus.)


Vadybos konspektai (8)
Vadybos samprata, objektas, subjektas ir inovacinės vadybos turinys. Vadybos sampratos prielaidos. Vytautas Graičiūnas. Vadyba. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į... Organizacijos pagal dydį... Įmonės dar yra klasifikuojamos pagal teisines formas. Vadybos subjekto apibūdinimas. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. Žmogiškųjų santykių bichevioristinė elgesio mokykla. Yra 8 šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos. Vadybos tikslai, dėsniai, principai ir stilius. Vadybos tikslai. Objektyvieji vadybos dėsniai. Vadybos principai. Decentralizacija. Vadybos stiliai. Bendravimas ir valdymo metodai. Empatija. Autentiškumas. Akceptacija. Šiuolaikinės motyvacijos teorija. Vadybos metodai. Asmeninių kontaktų turinys. Vadybos sprendimai, jų esmė ir formavimo eiga. Sprendimų priėmimo modeliai ir juos komponuojančiu elementų charekteristika. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų tūrinį. Pagrindiniai vadybos sprendimai, įtakojantys vadybos efektyvumą. Finansų panaudojimas yra susijęs su rizika. Finansų prognozėms pagrįsti yra taikomi du analizės metodai (SSGG – stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmių analizės). Persononalo vadybos sprendimai. Antrepreneriškieji vadybos sprendimai. Nekilnojamo turto vadybos sprendimai. Darbo užmokesčio organizavimo vadybos sprendimai. Organizacijos kultūra, vadovo darbo turinys ir bendrasis vadovų funkcijų apibūdinimas. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis valdymo funkcijų apibūdinimas. Organizavimas. Organizacinis projektavimas. Planavimas. Biudžetas. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Reguliavimas kaip vadybos funkcija. Valdymo apskaitos. Vadybos funkcija ir kontrolė. Produkcijos kokybės rodikliai. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijų vadybos projektavimas. Teisiniai įmonės registravimo ir funkcionavimo klausimai. Rinkodaros valdymas kiap specialioji vadybos funkcija. Personalo vadyba.
Vadybos Špera/ paruoštukė (8 pus.)


Vadybos konspektai (9)
Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorija. Maslow poreikių hierarchija. ERG teorija (C.Alderfer). Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. W.Hamner taisyklės, kaip naudoti elgesio modifikavimo metodus. Tikslų nustatymo teorija (E.Locke). Lyderiavimas. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija. Būdo ir tikslo požiūris į lyderiavimą. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas. Lyderiavimo teorijos ateitis. Komandos ir darbas komandose. Komandų charakteristikos. Komandų efektyvumo siekimas. Komunikacija ir derybos. Efektyvios komunikacijos reikšmė. Tarpasmeninė komunikacija. Komunikacija organizacijose. Organizacijų komunikacija su aplinka. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas: derybos konfliktams valdyti. Svarbūs derybų veiksniai. Kontrolė. Efektyvi kontrolė. Kontrolės sistemų projektavimas. Gamyba. Marketingas. Personalo valdymas. Finansai ir apskaita. Įsiskolinimai ir grynoji vertė. Turtas. Operacijų valdymas. Atsargų valdymas. Informacinės sistemos. Kompiuterizuotos informacijos sistemos (MIS) diegimo problemos.
Vadybos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Vadybos konspektai: aplinkosaugos vadyba
Tolydi ekonominė plėtra. Alternatyvios teorijos (darnus vystymasis). Integruota aplinkosaugos vadyba. Darnaus vystymosi idėja, raida. Darnaus vystymosi koncepcija. Ekonominiu modeliu ribotumas (darnaus vystymosi sąsaja su augimo modeliais). Gamtinio kapitalo sąvoka ir svarba. Stipraus ir silpno darnumo interpretacijos. Darnaus vystymo koncepcija. Ekonominis augimas-vystymasis (skirtumai). Vadybiniai požiūriai į gamtą ir ekonomiką. Ribinių teritorijų paradigma. Ev. aplinkos apsaugos paradigma. Išteklių vadybos paradigma. Aplinkosauginis verslas. Aplinkosauginis ženklinimas. Aplinkosauginio ženklo kryptys ir rūšys. Aplinkosauginio ženklo standartai. Aplinkosauginio ženklinimo programa. Aplinkosauginio ženklo finansavimas. Ekologinis marketingas. Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS). Aplinkosaugos vadybos sistemos elementai.
Vadybos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Vadybos konspektas: gamybos teorija, pelno maksimizavimas, monopolija
Gamybos teorija. Firmų tipai ir jų veiklos organizavimas. Izokvantė ir firmų gamybos planas. Gamybos pasirinkimas trumpu periodu. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Gamybos pasirinkimas ilgu periodu. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Firmos gamybos kaštai. Trumpo periodo (SR) gamybos kaštai. Ilgo periodo (LR) kaštai ir jų minimazavimas. Efektyvaus min. įmonės dydžio nustatymas. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Jos pajamos. Pelno maksimizavimas konkuruoojančioje firmoje. Trumpame periode. Konkuruojančios formos trumpo periodo pasiūlos kreivės. Pelno maksimizavimas konkurencinėje firmoje ilgame periode. Konkuruojančios firmos ilgo periodo pasiūlos kreivė. Monopolijos pajamos ir paklausa. Monopolijos pelno maksimizavimas. Pasiūla. Vartotojo nauda. Skiriama 3 rūšių diskriminacija... Naudojami tokie įėjimo barjerai... Oligopolija.
Vadybos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 |  31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |