Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas
ĮVADAS. PAGRINDINIAI DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI. DARBO UŽMOKESTĮ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. DARBO UŽMOKESČIO MODELIAI. AMERIKIETIŠKAS DARBO APMOKĖJIMO MODELIS. JAPONIŠKASIS DARBO APMOKĖJIMO MODELIS. VAKARŲ EUROPOS ŠALIŲ DARBO APMOKĖJIMO MODELIS. DARBO UŽMOKESČIO FORMOS. VIENETINĖ DARBO UŽMOKESČIO FORMA. VIENETINĖS DARBO UŽMOKESČIO FORMOS ATMAINOS. LAIKINĖ DARBO APMOKĖJIMO FORMA. LAIKINĖS APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ FORMOS ATMAINOS. DARBO UŽMOKESČIO DIFERENCIJACIJA. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS SOCIALISTINĖJE EKONOMIKOJE. TARIFINĖ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA. PAREIGYBINIAI ATLYGINIMAI. VADOVŲ IR SPECIALISTŲ DARBO APMOKĖJIMAS LIETUVOJE. VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS. SPECIALISTŲ DARBO APMOKĖJIMAS. DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS TAIKANT PRIORITETŲ PASKIRSTYMO METODU (PPM) NUSTATYTĄ DARBINIO DALYVAVIMO KOEFICIENTA (DDK). METODO APIBŪDINIMAS. METODO TAIKYMAS. Vertinimo kriterijų parinkimas. Kriterijų svorio nustatymas. Darbuotojų vertinimas pagal kriterijus. Darbinio dalyvavimo koeficiento (DDK) apskaičiavimas. Metodo įvertinimas. IŠVADOS. LITERATŪRA. Šiame darbe apžvelgiamos esamos darbo apmokėjimo sistemos, jų privalumai, trūkumai, įdiegimo problemos. Taipogi darbuotojų skatinimo ir motyvavimo metodai: premijavimas, baudos. Atskirai apžvelgiamas vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas. Apibūdinant darbo apmokėjimo sistemas remiamasi Vakarų Europos, JAV, buvusių socialistinių šalių bei Lietuvos pavyzdžiais ir patirtimi.
Vadybos Diplominis darbas (39 pus.)


Darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas
Įvadas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo sąlygos. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė apmokėjimo sistema. Mišrios apmokėjimo sistemos. Mėnesinio apmokėjimo sistemos. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Atsiskaitymai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį, užsienio šalyse. Lr darbo apmokėjimo įstatymas. Darbo užmokesčio sistema lietuvoje bei teisingos ir motyvuojančios darbo apmokėjimo sistemos sukūrimas. Vieninga darbo apmokėjimo sistema. Tarptautinės darbo organizacijos ištakos ir istorija. Tdo įkūrimas. Atlyginimų apsauga. Išvados. Literatūra. Šiame darbe stengėmės atskleisti darbo apmokėjimą, darbo apmokėjimą užsienyje. Parodyti kaip organizuojamas pats darbo apmokėjimas. Kokia svarbią vietą tai užima Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) veikloje. Kaip profesinės sąjungos kovoja už atlyginimų didinimą ir ko reikėtų mokytis organizuojant darbo apmokėjimą
Vadybos Kursinis darbas (29 pus.)


Darbo jėgos rinka
Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (10 pus.)


Darbo motyvacija organizacijoje
Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos svarba organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Skatinimo formos. Materialinis skatinimas. Moralinis skatinimas. Išvados. Šiame referate bandysime atskleisti ir apibūdinti pagrindines ir labiausiai ištobulintas motyvacijos teorijas. Matysime, kad kiekviena teorija mėgina apibūdinti, kokie žmonės yra ir kokie gali tapti.
Vadybos Referatas (24 pus.)


Darbo normavimas
Įvadas. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Administracijos darbuotojų darbo normavimas. Išvados. Darbo tikslas - išanalizuoti darbo normavimo esmę. Tyrimo objektas - darbo normavimas. Darbo uždaviniai. Panagrinėti darbo normavimo procesą. Išanalizuoti darbo normas ir jų funkcijas. Atskleisti darbo normavimo metodus. Panagrinėti administracijos darbuotojų darbo normavimą. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių analizė.
Vadybos Referatas (10 pus.)


Darbo normavimas šiuolaikinėje įmonėje
Įvadas. Darbo normavimo pradininkai. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo rezultatų normos. Pastovios normos. Laikinos normos. Moksliškai pagrįstos darbo normos. Moksliškai nepagrįstos darbo normos. Darbo normų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Išdirbio normų nustatymas. Normuotų užduočių nustatymas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Normatyvų klasifikavimas. Mikroelementiniai normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados.
Vadybos Referatas (21 pus.)


Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas
Kontrolinis darbas atliekamas remiantis UAB "Tuvlita". Darbo laiko panaudojimas. Individualios darbo laiko fotografijos stebėjimo lapas. Faktiškas ir projektuojamas darbo laiko sąnaudų balansas. Darbo proceso tyrimas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo už darbą ryšys. Darbo normų apskaičiavimas. Šio kontrolinio darbo tikslas - ištirti kontrolieriaus darbo laiko panaudojimą. Tyrimo metodas - darbo laiko fotografija. Tai toks darbo laiko naudojimo, įrengimų ekstensyviojo naudojimo arba gamybos proceso tyrimo metodas, kuriuo tiesiogiai stebimos visos darbo laiko sąnaudos arba atskirų sąnaudų pasikartojimo atvejų skaičius.
Vadybos Namų darbas (7 pus.)


Darbo organizavimo gerinimas VšĮ "Druskininkų gydyklos" gydymo skyriuje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Problemos analizė. Darbo organizacijos gerinimo problemos. Klientų aptarnavimo problema. Darbo procesas ir eiga. Darbo pasidalijimo problema. Darbo laiko panaudojimo problema. Darbuotojo darbo įvertinimo ir darbo užmokesčio ryšio problema. Tyrimai ir jų rezultatai. Darbo procesas, jo eiga ir dokumentacija druskininkų gydyklos gydymo skyriuje. Darbo pasidalijimas. Darbo laiko panaudojimas gydymo skyriuje. Darbuotojo darbo vertinimo ir užmokesčio ryšys druskininkų gydykloje. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti darbo proceso eigą bei jo rezultatus. Išnagrinėti darbo pasidalijimo veiksmingumą. Nustatyti darbo laiko panaudojimo efektyvumą. Išsiaiškinti darbo organizavimo problemas. Nustatyti, kaip būtų galima pagerinti darbo organizavimą.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Darbo organizavimo tobulinimas galimybės individualioje X įmonėje
Įvadas. Darbo organizavimo analizė teoriniu aspektu. Darbo organizavimo samprata ir pagrindiniai elementai. Darbo vietų organizavimas ir darbo pasidalijimas. Darbo koordinavimas ir kontrolė. Įmonės veiklos analizė. Maitinimo įmonės pristatymas. Gamybos organizavimo analizė. Technologinių įrengim analizė. Darbuotojų poreikio analizė. Gamybinių patalpų analizė. Produkcijos kokybės kontrolė. Darbų saugos priemonės. Darbo organizavimo tyrimo analizė. Tyrimo metodika. Darbuotojų apklausos analizė. Pirkėjų apklausos analizė. Išvados ir siūlymai. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas. Priedai. Darbo problema. Nepakankamas darbo organizavimas X įmonėje, stabdo gamybos apimtis, mažina įmonės pelną, bei trikdo darbuotojų tarpusavio santykius. Darbo tikslas. Išsiaiškinti darbo organizavimo trūkumus ir įvertinti tobulinimo galimybes. Darbo objektas: Darbo organizavimo tobulinimas X įmonėje. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti mokslinę literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, darbo organizavimo tobulinimo aspektu. Atlikti įmonės veiklos analizę. Atlikti darbo organizavimo tobulinimo galimybių tyrimą ir jo analizę.
Vadybos Diplominis darbas (72 pus.)


Darbo skatinimas
Turinys. Įvadas. Motyvacijos teorijos. McGregoro teorijos x ir y. A.Maslow poreikių hierarchija. Teorinė vadybos metodų problema. Darbo skatinimo kompleksiškumas. Išvados. Literatūra. Taigi, vienas iš šio referato tikslų - išanalizuoti motyvacijos teorijas bei žmonių poreikius ir jų reikšmę motyvacijai. Taip pat apžvelgsiu McGregor’o teoriją X ir Y bei Maslow’o hierarchiją. Kitas šio darbo tikslas - išanalizuoti, kokie yra vadybos metodai, kokia jų problematika. Referate analizuosiu, kokie vadybos metodai yra išskiriami ir kuo jie remiasi. Taip pat savo referate pabandysiu išanalizuoti, kokie yra darbuotojų skatinimo būdai.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |