Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Strateginis įmonės valdymas
STRATEGINIS ĮMONĖS VALDYMAS. STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. STRATEGINĖ ANALIZĖ. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Neutralūs veiksniai. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. STRATEGIJOS RENGIMAS. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS. STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ REIKŠMĖ ĮMONĖMS. IŠVADOS.
Vadybos Referatas (32 pus.)


Strateginis marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė
Įvadas. Strateginio planavimo principai. Strateginio plano organizavimas. Analizė. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados. Literatūros sąrašas. Tinkamai parengus strateginį planą mes galime tikslingiau dirbti ir sėkmingai konkuruoti, geriau suvokiame organizacijos kryptį, suvienijame savo vidines pastangas, racionaliau naudojame išteklius, efektyviau dirbame komandoje, galime sėkmingiau pritraukti papildomų lėšų, lengviau sprendžiame iškilusias problemas.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Strateginis planavimas
Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio planavimo kliuviniai. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos įgyvendinimo etapai, operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo procesas. Išvados.
Vadybos Referatas (32 pus.)


Strateginis planavimas įmonėje
Strategijos kūrimo principai. Strateginio planavimo proceso tikslas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginio planavimo prielaidos padedančios įmonės vadovybei yra šios. Strateginio plano sudarymas. Bendroji strateginio plano struktūra. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Tikslų formulavimas. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" įmonės misija ir vizija. Išvados. Strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remiantis organizacija savalaikiai adaptuojasi prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo resursinį potencialą. Strateginio valdymo proceso rezultate suformuojama ir įgyvendinama strategija - sprendimų visuma, apibrėžianti organizacijos svarbiausius tikslus perspektyvoje ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.
Vadybos Referatas (24 pus.)


Stresas darbe (2)
Įvadas. Teorinė dalis. Stresas. Stresas ir stresoriai. Teigiamas ir neigiamas stresas. Streso darbe ekonominis kontekstas. Streso sukeliamos ligos. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Streso lygio tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados. Literatūra.
Vadybos Referatas (25 pus.)


Svečių namų paslaugų Druskininkų kurorte vertinimas
Įvadas. Svečių namų paslaugos ir jų vertinimo kriterijai. Apgyvendinimo paslaugų samprata. Apgyvendinimo sistemos struktūriniai modeliai ir klasifikacija. Apgyvendinimo įstaigų svečių poreikio ypatumai. Svečių namai ir jų teikiamos paslaugos. Kiti apgyvendinimo būdai. Pagrindiniai svečių namų namų ir kitų apgyvendinimo įstaigų vertinimo kriterijai. Paslaugų savybės, klasifikacija. Paslaugų teikimo sistemos elementai ir funkcijos. Paslaugų teikimą lemiantys veiksniai. Paslaugų teikimo procesas. Svečių namų paslaugų druskininkų kurorte analizė. Turistų apgyvendinimo paslaugų druskininkų kurorte situacijos analizė. Druskininkų kurorto svečių namai ir jų paslaugos. Svečių namų paslaugų tyrimas ir rezultatų pristatymas. Svečių namų paslaugų druskininkų kurorte vertinimas. Svečių namų paslaugų druskininkų kurorte tobulinimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Darbo objektas - Druskininkų kurorto svečių namų teikiamos paslaugos. Darbo tikslas - išanalizuoti Druskininkų kurorto svečių namų veiklą ir jų teikiamas paslaugas. Tikslui pasiekti darbas suskirstytas į tris dalis. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjami teoriniai apgyvendinimo paslaugų aspektai. Antroji darbo dalis yra skirta Druskininkų kurorto svečių namų paslaugų vertinimui, respondentų apklausai ir jos apibendrinimui. Trečioje darbo dalyje aptariamos Druskininkų kurorto svečių namų paslaugų tobulinimo galimybės. Darbo uždaviniai. Atlikti literatūros analizę, siekiant apibūdinti apgyvendinimo paslaugų esmę, pristatant jų sampratą ir apgyvendinimo įstaigų pagrindinius veiklos ypatumus. Apžvelgti apgyvendinimo paslaugų rinkos būklę Druskininkų mieste ir pateikti šios rinkos situacijos analizę, identifikuoti svečių namų veiklos probleminius aspektus. Atlikti respondentų apklausą dėl svečių namų paslaugų Druskininkų mieste ir apibendrinti jos rezultatus. Pateikti Druskininkų kurorto svečių namų paslaugų vertinimą ir tobulinimo galimybes.
Vadybos Diplominis darbas (74 pus.)


Swedbank paslaugų marketingo komplekso vertinimas
Įvadas. Swedbank istorija. Swedbank paslaugų statistinė analizė. Swedbank paslaugų marketingo komplekso vertinimas. Swedbank paslaugų charakteristika. Swedbank paslaugų pasiūlos modelis: pagrindinės ir papildomų paslaugų charakteristika. Swedbank paslaugų vartotojai ir teikėjai. Swedbank paslaugų teikimo procesas ir fizinės paslaugų teikimo aplinkos ypatumaiswedbank naudojamos komunikacijos priemonės. Swedbank paslaugų teikimo vieta. Swedbank paslaugų kainodara. Swedbank paslaugų kokybės matavimo kriterijai. Swedbank paslaugų marketingo komplekso tobulinimo gairės. Išvados. Darbo tikslas - išanalizuoti Swedbank veiklą ir paslaugų marketingo kompleksą. Uždaviniai. Susipažinti su Swedbank veikla ir funkcijomis Lietuvoje. Išanalizuoti paslaugų marketingo kompleksą. .
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Šeimos pirkimo procesas
ĮVADAS. VARTOTOJŲ ELGSENOS MODELIAI. H.W. Berkmano vartotojų elgsenos modelis. ŠEIMA IR JOS ĮTAKA VARTOTOJŲ ELGSENAI. Šeimos ir namų ūkio sampratos. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams. Šeimos pirkimo vaidmenys. Šeimos gyvenimo ciklas. Vartotojo gyvenimo ciklo etapų charakteristikos. Šeimos pirkimo procesas.
Vadybos Referatas (8 pus.)


Šeimos šokių studijos steigimas galimybės Prienų miesto darnaus vystymosi kontekste
Įvadas. Darnaus vystymosi samprata ir pagrindiniai aspektai. Darnaus vystymosi samprata ir koncepcijos. Darnaus vystymosi strategija lietuvoje. Harmoningos asmenybės vystymasis ir šeima. Smulkusis ir vidutinis verslas darnaus vystymosi kontekste. Smulkiojo ir vidutinio verslo samprata. Smulkusis ir vidutinis verslas lietuvoje: būklė ir perspektyvos. Darnaus vystymosi koncepcijos įtaka smulkiojo ir vidutinio verslo veiklai. Šeimos šokių studijos prienų mieste steigimo pagrindimas. Smulkusis ir vidutinis verslas prienų mieste. Verslo idėja ir rinkos analizė. Verslo organizavimo formos parinkimas. Verslo organizavimas ir personalas. Verslo rizika. Finansiniai šaltiniai ir finansinės prognozės. Šeimos šokių studijos steigimo perspektyvumo įvertinimas. Verslo subjekto įregistravimas. Išvados.
Vadybos Diplominis darbas (87 pus.)


Šiuolaikinio jaunimo požiūris į dalyvavimą kultūriniuose renginiuose
Įvadas. Šiuolaikinio jaunimo vertybės, laisvalaikis ir užimtumas. Tyrimas "šiuolaikinio jaunimo požiūris į dalyvavimą kultūriniuose renginiuose". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo vienetų atrankos tipai ir jų pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Šiuolaikinėje visuomenėje jaunimas siekia būti: savarankiškas, iniciatyvus, aktyvus, atsakingas, mobilus, išsilavinęs, tolerantiškas, teisiškai sąmoningas, gerbiantis žmogaus teises ir pagrindines laisves. Jaunimas yra politiškai radikalus (jaunimo dalis radikaliuose judėjimuose yra proporcingai didesnė).
Vadybos Kursinis darbas (18 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |