Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Rinkodaros žvalgybinis tyrimas
Situacija. Žvalgybinis metodas. UAB "Mobilana" žvalgybinio tyrimo analizė. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Pagrindinis žvalgybinio tyrimo uždavinys yra rasti idėjų ir krypčių tolesniam tyrimui. Šis tyrimas naudojamas neaiškioms problemoms spręsti, t.y. pagrindinė problema skaidoma į smulkesnes, iš kurių formuojamos hipotezės. Hipotezė - tai neįrodytas teiginys, prielaida arba spėjimas. Teiginiai yra skirstomi, kurie susiję su dviem ar daugiau kintamųjų. Pirmuose žvalgybinio tyrimo etapuose yra mažai žinoma apie problemą, kad būtų galima suformuluoti atskiras hipotezes. Tik vėliau randama iškilusios problemos paaiškinimų.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, tyrimas ir analizė. Rinka, jos samprata, klasifikavimas. Rinkos egzistavimo sąlygos, subjektai ir objektai. Rinkos funkcijos. Informacinės visuomenės plėtros Lietuvos regionuose tyrimo apžvalga. Išvados. Šiuolaikinėms konkurencijos sąlygomis įmonėms, siekdamos sėkmingos veiklos, turi mokėti valdyti didelės apimties komercinę informaciją, suprasti ir analizuoti rinkoje vykstančius procesus. Tai ir norėdamos pagrįsti savo marketingo ar kitus valdymo sprendimus, jos dažnai atlieka rinkos tyrimus
Vadybos Kursinis darbas (21 pus.)


Santykiniai rodikliai, naudojami įmonių finansinei analizei
Įvadas. Santykinių rodiklių privalumai ir trūkumai. Santykinių rodiklių pasirinkimo principai ir jų klasifikavimas. Pasirinkimo principai. Klasifikavimas. Pagrindinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Priedai. Santykiniai rodikliai užima labai svarbią vietą finansinėje įmonių analizėje. Be jų finansinė įmonių veiklos analizė būtų mažai reikšminga ir neinformatyvi. Visų pirma nebūtų įmanoma palyginti skirtinga veikla, ar net ta pačia veikla, bet nevienodo dydžio, užsiimančių įmonių ir nustatyti, kuri įmonė dirba efektyviau, o kuri ne. Tokie absoliutiniai rodikliai kaip darbuotojų skaičius, pelnas, išlaidos nesuteikia informacijos, kuri leistų nustatyti, pavyzdžiui, kuri iš dviejų įmonių veikia efektyviau. Tokią informaciją suteikia santykiniai dydžiai. Santykinis dydis, rodiklis yra gaunamas palyginus du ar daugiau absoliutinių dydžių. Tai reiškia, kad santykinių rodiklių gali būti (ir yra) labai įvairių ir labai daug, nes galima lyginti įvairius absoliutinius rodiklius. Svarbu tik, kad lyginami absoliutiniai dydžiai būtų logiškai susiję.
Vadybos Kursinis darbas (27 pus.)


Sėkmės svertai versle
Įvadas. Teorinė dalis: pagrindiniai sėkmės veiksniai versle. Palanki proga ir geras pasirengimas verslo pradžiai. Verslininko asmeninės savybės. Panankamas kapitalas. Modernūs verslo organizavimo bei įmonių valdymo metodai. Naujovių diegimas, tyrimai, tobulinimas. Technologijų diegimas. Verslo informacijos paslaptis. Prisitaikymas prie permainų. Sprendimo priėmimo būdai. Kokybės kontrolės organizavimas. Darbuotojų motyvacija, jų moralinis skatinimas. Draudimas. Tyrimas ir jo dėka gauti rezultatai. Asmenys dalyvavę tyrime ir jų įmonės. Verslininkams pateikti klausimai ir jų atsakymai į šiuos klausimus. Apklausos dėka gauti rezultatai lentelių ir diagramų pavidalu. Išvados. Summary. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (18 pus.)


Sistema ir sisteminis požiūris siekiant didinti organizacijos efektyvumą
ĮVADAS. KLASIKINĖ SISTEMINĖ TEORIJA. SISTEMOS TEORIJOS IŠTAKOS. SISTEMA. SISTEMŲ KLASIFIKAVIMAS. SISTEMINIS POŽIŪRIS. SISTEMINIS FILODOFINIS POŽIŪRIS. SISTEMINIS POŽIŪRIS ŠIUOLAIKINĖSE ORGANIZACIJOSE. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪRA.
Vadybos Kursinis darbas (24 pus.)


Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apibūdinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo formos. Individualiosios įmonės ( IĮ ). Uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Akcinės bendrovės (AB). Valstybės ir savivaldybės įmonės. Smulkaus ir vidutinio verslo skirstymas pagal veiklos rūšis. Svv formavimosi sąlygos. Verslumas. Motyvacija kurti verslą. Verslo klimatas. SVV ekonominė reikšmė, privalumai ir trūkumai. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Įmonių finansavimo priemonės. Pagrindiniai finansiniai svv rodikliai. Apibendrinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija lietuvoje. Svv įmonių skaičius pagal dydį, ekonominę veiklą. SVV įmonių skaičiaus kaitos tendencijos lietuvoje. SVV įmonės ir bendrasis vidaus produktas. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo dinamika. SVV įmonių apyvartos ir pelno kaita lietuvoje. Parama smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms lietuvoje. SVV plėtros lietuvoje tyrimo SWOT analizė. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas: suprasti ir įvertinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Lietuvoje. Siekiant tikslo, suformuluoti šie uždaviniai. Atlikti mokslinės literatūros analizę smulkaus ir vidutinio verslo tema. Apibrėžti smulkųjį verslą, pateikti jo klasifikacijas. Aprašyti pagrindines SVV veiklos rūšis. Įvertinti smulkaus ir vidutinio verslo privalumus ir trūkumus. Pagrįsti smulkaus ir vidutinio verslo ekonominę svarbą. Aptarti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje prielaidas. Atlikti ekonominės plėtros Lietuvoje tyrimą.
Vadybos Kursinis darbas (30 pus.)


Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas
Įvadas. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių sąvokos ir reikšmė. Įmonių valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Valdymas pačia bendriausia prasme suprantamas kaip žmonių veiklos sritis, visuma atliekamų darbų, kuriais yra užtikrinamas nžmonių, kolektyviai (bendrai) kuriančių vertybes, darnus ir efektyvus darbas. Valdymas, įvairios jo funkcijos susiformavo darbo pasidalijimo procese, t.y. valdymas iš pradžių atsiskyrė nuo tiesioginių gamybos operacijų, o vėliau atsirado specializuoto valdymo poreikis.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Smulkus ir vidutinis verslas, jo būklė Lietuvoje
ĮVADAS. KAS TAI YRA VERSLAS. Verslo organizavimo formos. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS IKI STRATEGINĖS. KRYPTYS. Bendrosios nuostatos. Snulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki metų. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkių ir vidutinių įmonių inovacinio potencialo stiprinimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. VERSLO SAVIVALDOS PLĖTOJIMAS. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių įgyvendinimo finansavimas. Kontrolė ir įvertinimas.. MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos Referatas (15 pus.)


Specialybės įgudžių lavinimo praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Įmonės darbų saugos organizavimas. Įmonės prekių asortimentas. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados. Naudota literatūra. Smulkaus verslo pasaulyje nėra detalios įmonės veiklos analizės poreikio. Sudėtingesni analizės metodai yra taikomi didesnėms, paprastai atviroms akcinėms bendrovėms apsaugoti, nes būtent jose sukaupiama daugiau analizuotinos informacijos. Mažesnės bendrovės paprastai renkama tik ta informacija, kurios reikia teisingiems verslininko sprendimams daryti. Tačiau analizė naudinga ir smulkesnėms bendrovėms, nes jos duomenys ne tik naudingi siekiant palyginti, išanalizuoti veiklos rodiklius, bet gali būti pateikiami bankininkams, tiekėjams, sprendžiant suteikimo, gaminių tiekimo klausimus. Šiame darbe bus analizuojama UAB ..., Čagino restoranas. Kiek įmanoma bus apžvelgiamas įmonės valdymas, paanalizuojama finansinė sritis.
Vadybos Ataskaita (26 pus.)


Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos ataskaita (2)
Įvadas. I. Įmonės organizacinė struktūra ir juridinis statusas. Įmonės veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės valdymo schema. Įmonės SWOT (PTGG) analizė. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. I swot (ptgg) analizės išvados ir siūlymai. Įmonės marketingo veiklos ypatumai. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Prekė. Kaina. Įmonės konkurentai, rinka ir įmonės pokyčiai rinkoje. Išvados ir pasiūlymai. Praktika yra sudedamoji mokymo proceso dalis, vykdoma vadovaujantis patvirtinta studijų programa. Praktikos turinį lemia įmonės (organizacijos, įstaigos), kurioje atliekama praktika, tipas, specifika, darbo organizavimas. Praktikos tikslas - įgyti praktinio darbo įgūdžių, išstudijuoti darbo metodus, patikrinti ir įvertinti teorines žinias.
Vadybos Ataskaita (14 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |