Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Planavimas ir strateginis valdymas
Įvadas. Planavimo sąvoka bei tikslų (uždavinių) svarba. Planavimo svarba organizacijoje. Organizcijos planų hierarchija. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strategijos sampratos raida. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai: kai kurie pagrindiniai skirtumai. Išvados.
Vadybos Referatas (9 pus.)


Planavimas ir strateginis valdymas (2)
Tikslas. Darbo uždaviniai. Planavimas. Tikslai svarbūs del keturių priežasčių. Planavimo svarba organizacijoje. Organizacijos planų hierarchija. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strateginio valdymo procesas. Išskiriami du strateginio valldymo proceso etapai. Strateginio valdymo procesas. Išvados.
Vadybos Pristatymas (18 pus.)


Planavimas, organizavimas, inovacijos
PLANAVIMAS. Planavimo sistema. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. ORGANIZAVIMAS. Organizavimo esmė. Organizavimo žingsniai. Valdymo lygiai. POKYČIAI IR INOVACIJOS. Pokyčiai. Inovacijos. Pokyčių ir inovacijų valdymas. FORMALIOS GRUPĖS. Vadovo komanda. Darbo grupės. Komitetas. LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (14 pus.)


Planavimo procesas ir jo etapai. Strateginis planavimas
PLANAVIMAS. PLANAVIMO ESMĖ IR PRINCIPAI. PLANAVIMO VAIDMUO PRIIMANT VALDYMO SPRENDIMUS. PLANŲ HIERARCHIJA. PLANŲ TIPAI. Pastovūs planai. Vienkartinio panaudojimo planai. PLANŲ PAVIDALAI. PLANAVIMO ETAPAI IR SCHEMOS. STRATEGINIS PLANAVIMAS. STRATEGINIO PLANAVIMO ESMĖ, FUNKCIJOS IR NAUDA. STRATEGINIO PLANAVIMO ŽINGSNIAI. STRATEGINIO PLANAVIMO PROCESAS. ORGANIZACIJOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. APLINKOS ĮVERTINIMAS IR ANALIZĖ. STRATEGIJOS ALTERNATYVOS. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS, VALDYMAS IR KONTROLĖ. LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (23 pus.)


Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: baldų gamyba
Įvadas. UAB "Skrajūnė". Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
Vadybos Kursinis darbas (40 pus.)


Pokyčių valdymas organizacijoje
Pokyčių vadyba. Pokyčių procesas. Pokyčių proceso modelis. Organizaciniai pokyčiai. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Planuoto pokyčio tipai. Organizacinis vystymas. Organizacinio vystymo aspektai. Organizacinio vystymo tipai. Požiūrių į organizacijos vystymą apžvalga. Pokyčių valdymo bendrosios metodologijos pagrindai. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Kovos su pasipriešinimu pokyčiams strategijos. Organizacijos veiklos pokyčių valdymo pavyzdžiai. Palyginamoji analizė. Išvados.
Vadybos Kursinis darbas (40 pus.)


Praktikos ataskaita bendrovėje „If draudimas“
ĮVADAS. AB „If draudimas“ charakteristika, struktūra ir veiklos sritis. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas. Įmonės pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinės atskaitomybės sudarymas ir teikimas. Statistinės atskaitomybės sudarymas. IŠVADOS. LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Šios baigiamosios praktikos tikslas – apibendrinti AB „If draudimas“ praktikos metu gautą draudiminę patirtį. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: Išanalizuoti AB „If draudimas“ struktūrą bei veiklos sritį. Apibendrinti kelių draudimo rūšių draudimo sutarties sudarymo ypatumus. Išsiaiškinti kokia tvarka apskaičiuojamos ir mokamos draudimo išmokos šioje draudimo bendrovėje
Vadybos Ataskaita (23 pus.)


Praktikos ataskaita UAB "Senukų prekybos centre"
ĮVADAS. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ. Įmonės kūrimosi istorija. Įmonės valdymas. Veiklos sričių planavimas. Personalo skatinimas. Kontrolės priemonės. Veiklos sritys. Marketingas. Vartotojas ir konkurentai. Pagrindinės prekių grupės. Rėmimo priemonės. Kainų politika. Logistikos sistema. Finansai. RINKODAROS SKYRIAUS VEIKSMŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. Šios ataskaitos uždaviniai: Charakterizuoti įmonę bei veiklos sritis, apžvelgti jos kūrimosi istoriją, viziją, misiją bei tikslus; Apžvelgti bendrąjį įmonės valdymą, pateikiant organizacinę struktūrą, pagrindinių valdymo funkcijų pasiskirstymą, veiklos sričių planavimą, personalo skatinimo priemones, kontrolės priemones. Aptarti marketingo kompleksą (vartotojai, konkurentai, produktas/paslauga, rėmimo priemonės, kainų politika) bei logistiką. Išanalizuoti Rinkodaros skyriaus veiksmus.
Vadybos Ataskaita (26 pus.)


Praktikos ataskaita: "Plungės lytagra"
Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės aplinka. Veiksniai, turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Konkurentai. Vartotojai. Tiekėjai. Įmonės vadyba. Įmonės dabartinė strategija. Įmonės veiklos įvertinimas. Išvados.
Vadybos Ataskaita (21 pus.)


Praktikos ataskaita: įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės ūkinės -financinės veiklos rodikliai. Įmonės valdymas. Marketingas. Vartotojai. Konkurentai. Gaminio marketingas. Gaminio charakteristika. Paskirstymas. Asortimentas. Savikainos skaičiavimas.
Vadybos Ataskaita (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |