Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Apyvartinio kapitalo valdymas AB "Dvarčionių keramika"
Įvadas. Apyvartinio kapitalo formavimas. Apyvartinio kapitalo valdymo politika. Pinigų apyvartos ciklas. AB "dvarčionių keramika" Apyvartinio Kapitalo analizė. AB "Dvarčionių keramika" veiklos charakteristika. Atsargų valdymo analizė už - metus. Debitorinio įsiskolinimo valdymas už 2006 - 2008 metus. Pinigų valdymo analizė už 2006 - 2008 metus. Literatūra. Apyvartinio kapitalo valdymas neapsiriboja tik grynų pinigų valdymu. Efektyviam apyvartinio kapitalo valdymui būtinas ir rinkos, klientų bei tiekėjų veiklos specifikos išmanymas, įmonės veiklos prioritetų (gaminiui, paslaugai) nustatymas, o taip pat atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų palaikomo lygio planavimas ir kontrolė bei faktinių rezultatų analizė.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Apmokėjimo už darbą sistema
Įvadasinformacijos šaltinių avalga. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo atlyginimo sistemos samprata ir klasifikacija. Apmokėjimo už darbą sistemos. Premijinė darbo atlyginimo sistema ir jos rūšys. Pagrindiniai darbo atlyginimo sistemos rikalavimai. Darbo atlyginimo sistemos sudėtis. Apie d. Rimdeikienės prekybos įmonę. D. Rimdeikienės prekybos įmonės darbo užmokesčio analizė. Apmokėjimo už darbą sistema d. Rimdeikienės prekybos įmonėje. D. Rimdeikienės pr. Įmonės darbo užmokesčio tyrimo įvertinimas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria daugelis Lietuvos įmonių, yra neteisingos darbo atlyginimo sistemos naudojimas. Atrodo, visi gerai žino ir supranta, kaip yra svarbu išsirinkti tinkama darbo atlyginimo sistemą. Tačiau nevisi, nuodugniai susipažįsta su atlyginimo ir skatinimo sistemos kūrimu bei diegimu principais. Lietuvoje plėtojantis rinkos santykiams, įmonėse iškyla būtinybė pasirinkti tokius darbo užmokesčio būdus, kurie padėtų išlaikyti balansą tarp to, ko nori darbuotojas, ir tarp to, ką gali pasiūlyti įmonė, atsižvelgdama į savo galimybes. Be to, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos santykių prigimtį.
Vadybos Kursinis darbas (26 pus.)


Automobilių nuomos ir lizingo paslaugas teikiančios įmonės UAB "avis lietuva" analizė
Automobilių nuoma kaip paslauga. "Avis Lietuva" veikla. Trumpai apie Avis. Avis istorija. Avis vizija ir misija. "Avis Lietuva" paslaugų pobūdis. Trumpalaikė automobilių nuoma. Automobilio nuoma nuo iki dienų. Automobilių ir mikroautobusų nuoma su vairuotoju. Automobilio nuoma 1-12 mėnesių. Minilizingas. Veiklos nuoma. Veiklos/ilgalaikė nuoma. Grįžtamoji veiklos nuoma. Esminiai paslaugos teikimo aspektai. "Avis Lietuva" teikiamų paslaugų kokybės analizė. "Avis Lietuva" paslaugų paketas. Paslaugų techninė ir funkcinė kokybė. Techninė paslaugų kokybė. Funkcinė paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės atitikimas klientų lūkesčius. Tyrimas. Tyrimo išvados. Paslaugų naudingumas. Trumpalaikė nuoma. Veiklos nuoma. "Avis Lietuva" analizės išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Vadybos Analizė (11 pus.)


Automobilių serviso techninis projektavimas
Įvadas. Automobilių serviso teikiamų paslaugų analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Technologinė dalis. Pradiniai duomenys lengvųjų automobilių TPS technologiniam skaičiavimui. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Metinė darbų apimtis. Bare aptarnaujamų automobilių skaičius. Metinė savitarnos darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus skaičiavimas. Automobilių vietų skaičiavimas. Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindiniai baro rodikliai. Organizacinė dalis. Technologinio proceso schema. Serviso valdymas. Darbo organizavimas. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka. Darbų sauga. Reikalavimai darbo vietoms. Darbo higienos, sanitarijos reikalavimai. Asmens apsauginės priemonės, darbuotojų privalomas medicininis patikrinimas. Priešgaisrinė sauga. Išvados.
Vadybos Kursinis darbas (18 pus.)


Baltijos šalių integracija į Europos sąjungą
Įvadas. Derybos dėl narystės. Valstybių derybos dėl narystės es. Stojimo į ES sutartis. Diferenciacija ir derybos dėl narystės. Regioninė integracija. Trišalis baltijos šalių bendradarbiavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir rinkų integracija. Interesų grupės ir jų įtaka trišaliam baltijos šalių bendradarbiavimui. Kodėl lietuva stoja į es? kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės es? išvados. Darbo tikslas: Išsiaiškinti Baltijos šalių integraciją i ES. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti kokios vyksta derybos dėl narystės ES. Išanalizuoti kokia yra stojimo į ES sutartis. Sužinoti kaip vyko trišalis Baltijos šalių bendradarbiavimas. Kodėl Lietuva stoja i ES? Išsiaiškinti kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės ES.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Banko veiklos rizika ir valdymas
Įvadas. Banko rizikos tipai ir grupės. Banko rizikos grupės. Rizikos klasės. Banko rizikos. Kredito rizika ir jos valdymas likvidumo rizika ir jos valdymas. Palūkanų normų rizika ir jos valdymas. Rizika elektroninių pinigų sistemoje. Atskiras elektroninių pinigų sistemas veikiančios rizikos rūšys. Bankinė rizika Lietuvos komerciniuose bankuose. Išvados. Literatūra. Referato tikslas: išanalizuoti banko veiklos rizikos rūšis ir valdymo metodus. Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai. Išanalizuoti banko rizikos tipus ir grupes. Išanalizuoti banko rizikos rūšis. Išanalizuoti riziką elektroninių pinigų sistemoje. Išanalizuoti banko riziką Lietuvoje.
Vadybos Referatas (4 pus.)


Bendra įmonės charakteristika: asortimentas, gamybos organizavimas
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Gamybos paruošimo ir sukirpimo barų aprašymas. Siuvimo cecho aprašymas. Gatavos produkcijos kokybės kontrolė. Išvados.
Vadybos Ataskaita (8 pus.)


Biurokratijos samprata
ĮVADAS. BIUROKRATIJOS VIETA MODERNIOJE VISUOMENĖJE. BIUROKRATIJOS SAMPRATA. BIUROKRATIJOS VEIKSNYS FORMUOJANT POLITIKĄ. VALSTYBĖS TARNYBOS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE 1990 – 1999. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. 1990 m. kovo 11d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir po to prasidėję bei dabar vyks-tantys demokratiniai procesai politinės, ekonominės ir socialinės veiklos sferose, šalies valdžios institucijoms kasmet kelia vis naujus uždavinius valstybės reikalams geriau tvarkyti. Pastaruoju metu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, Lietuvos Vyriausybės svarbiausias uždavinys yra sustiprinti viešąjį valdymą bei padidinti jo aktyvumą. Temos aktualumas. Valdymo sistema negali efektyviai funkcionuoti ir be kompetentin-gų valstybės tarnautojų. Valstybės tarnyba neturi funkcionuoti kaip asmeninių, socialinių, partinių – politinių ar net nacionalinių ryšių tinklas. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl reikalingas ypa-tingas Valstybės tarnybos taisyklių rinkinys. Ypač svarbu ne tik apibrėžti, bet ir įstatymu įtvirtinti valstybės tarnautojo statusą.
Vadybos Referatas (29 pus.)


Braškių auginimo įmonės steigimas ir verslo organizavimas
Įvadas. Braškių auginimo verslo kūrimas. Braškių auginimo verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstrvimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstrvimas ir jo optimizavimas. Išvados. Naudota literatūra. Rašydama kursinį sieksiu ne pateikti teorines žinias, o į jas pati įsigilinti ir suprasti kaip jas pritaikyti praktikoje, t.y. tikrovėje steigiant įmonę. Taigi, mano kursinio projekto tikslas - išmokti aprašyti kuriamą verslą, išnagrinėti kokią įtaką jo atsiradimas turės žmonėms, rinkai ir visai šalies ekonominiai padėčiai.
Vadybos Kursinis darbas (30 pus.)


Darbo apmokėjimas ir jo lygio nustatymo principai
Įvadas. Darbo apmokėjimas kaip vienas iš darbuotojų skatinimo bei kompensavimo už darbą būdų. Darbo apmokėjimo reguliavimo bei nustatymo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo principas. Realaus darbo užmokesčio užtikrinimas. Nediskriminavimas - vienas darbo apmokėjimo principų. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Kalbant apie darbą, dažnai, o ypač esant blogai socialinei padėčiai valstybėje, kaip vienas iš su darbu susijusių klausimų kyla darbo apmokėjimas. Tai yra itin svarbus aspektas, juolab, kad tai įtakoja žmonių gyvenimo gerovę. Taigi, vadovas, atsižvelgdamas į darbuotojo motyvaciją bei norėdamas vienaip ar kitaip paveikti jo elgesį darbe, turi parinkti atitinkamas motyvavimo priemones
Vadybos Kursinis darbas (17 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |