Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Personalo apskaita ir statistika
ĮVADAS. PERSONALO DOKUMENTAVIMAS IR APSKAITA. PERSONALO VADYBOS INFORMACINIO APRŪPINIMO TURINYS. PERSONALO DOKUMENTŲ BANKAS. ATSKAITOMYBĖ PERSONALO SRITYJE. PERSONALO STATISTINIAI RODIKLIAI. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Personalo formavimas ir ugdymas
Įvadas. Personalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija ( socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją. Dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją. Dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Policijos pareigūnų formavimas ir ugdymas. Konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti. Atleidimas iš pareigų. Policijos pareigūnų rengimas. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas. Mokymo programos. Kaimo gyvenamosiose vietovese dirbančių policijos aplylinkėse. Inspektorių kvalifikacijos tobilinimo programa. Universalus viešosios policijos patrulis. Prevencijos tarnybos veikla. Policijos pradinis šaudymas. Policijos taktinis šaudymas. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas. Apdovanojimai. UAB "Broxlit" įmonės personalo formavimas ir ugdymas. Apmokymai. UAB "Pro printas" personalo formavimas ir ugdymas. Darbuotojų apmokymai ir kontrolė. Premijos. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Vadovo atsiliepimai. Savo darbe smulkiai išanalizavau pagrindinius ir svarbiausius personalo atrankos bei ugdymo aspektus. Darbo tikslai. Parodyti personalo svarbą. Išnagrinėti personalo formavimo elementus. Išanalizuoti įvairius atrankos būdus. Paaiškinti kaip turi elgtis darbdavys, kad atrinktų geriausius darbuotojus, juos išlaikytų ir ugdytų.
Vadybos Kursinis darbas (42 pus.)


Personalo motyvavimas
Ištrauka iš darbo. Visi žmonės turi įgimtų savybių, gabumų, kurie, jiems sąveikaujant su aplinka, kinta ir vystosi. Kiekvienas žmogus yra nepakartojamas ir tik su didelėmis išlygomis galima žmones jungti į grupes, turinčias bendrus siekius, interesus. Priklausomai nuo charakterio, kiekvienas darbuotojas toje pačioje situacijoje dažnai elgiasi visiškai skirtingai. Todėl vadovas, norėdamas žmones motyvuoti kokio tai tikslo siekimui, turi žinoti jų poreikius. Motyvavimas - tai savęs ir kitų veiklos, siekiant asmeninių ar organizacijos tikslų, skatinimo procesas. Žmonių poreikiai, psichologinis darbo klimatas yra galinga darbo našumą įtakojanti jėga. Tai davė pradžią naujai valdymo teorijos krypčiai, apimančiai žmonių veiklos motyvavimo organizacijoje problemų nagrinėjimą. Šios krypties tyrimo objektas - žmonių poreikiai, kaip jų veiklos elgesio motyvai ir jų patenkinimo būdai.
Vadybos Referatas (5 pus.)


Personalo vadyba (1)
ĮVADAS. Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo procesas. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Valdymo sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, kaip specifinės personalo kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti valdymo sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymą. Tuo tarpu Lietuvoje valdymo sprendimų priėmimo klausimams skiriamas nepakankamas dėmesys. Tai gali patvirtinti ir publikacijų šia tema skaičius, ir tai, jog tik visai neseniai valdymo sprendimų priėmimas – kaip atskira disciplina buvo pradėta dėstyti kai kuriuose Lietuvos universitetuose.
Vadybos Referatas (7 pus.)


Personalo vadyba (2)
Planas. Personalo valdymas ir aplinka. Personalo tarnybos organizavimas, dokumentacija ir apskaita. Personalo poreikis planavimas. Verbavimas. Atranka. Įdarbinimas. Adaptacija. Atleidimas. Personalo motyvavimas. Personalo ugdymas. Karjeros planavimas. Personalo veiklos organizacijoje vertinimas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Kitų šalių personalo valdymo patirtis. Literatūra.
Vadybos Referatas (8 pus.)


Personalo valdymas
Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados. Organizuojant ir valdant personalą atsirado atotrūkis tarp naujų reikalavimų ir senųjų tradicijų. Gerokai didesnį dėmesį reikėtų skirti darbuotojams vetinti, kryptingai organizuoti karjerą ir kelti kvalifikaciją. Vadovaujant turėtų būti orientuojamasi į bendradarbiavimo, darbuotojų motyvavimo, atsakomybės didinimą. Turi būti derinamas pažangus Vakarų šalių patyrimas su Lietuvoje susiformavusiomis tradicijomis ir aplinka, nes tik tokiu būdu užtikrinamas personalo vadybos efektyvumas. Su šiomis problemomis susiduriame visuose lygiuose – tiek aukščiausiajame – valdymo, tiek vykdytojų lygyje. Pertvarkai svarbus visų kategorijų darbuotojų pasirengimas, nes tik sklandus visų lygių darbas garantuoja pertvarkos sėkmę.
Vadybos Referatas (11 pus.)


Personalo valdymas
Personalo vertinimas ir mokymas. Personalo ugdymo samprata. Personalo ugdymo sistema. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo organizavimas. Personalo vertinimo metodai. Vertinimo rezultatų paskelbimas. Vertinimo laikas. Vertinimo pokalbio organizavimas. Pagrindinės vertinimo klaidos. Personalo vertinimo patikimumas. Kvalifikaciją apibūdinama kaip... Kompetencijos samprata. Pagrindiniai mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo principai. Pagrindiniai mokymo proceso pagrindiniai etapai. Pagrindiniai mokymo tikslai. Mokymo planavimas. Mokymo rezultatų įvertinimas. Konfliktų sprendimas. Konfliktų esmė. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų valdymo principai. Elgsena konfliktų sprendimo metu. Konfliktinių situacijų sprendimo etapai. Konfliktų sprendimo būdai. Diskusijų metodo naudojimo etapai. Personalo susirinkimai. Susirinkimo samprata. Susirinkimo rūšys. Operatyviniai pasitarimai. Elgsena, padedanti siekti tikslo. Elgsena, skatinanti dalyvavimą. Susirinkimo eiga. Susirinkimų klaidos. Organizavimo klaidos. Susirinkimo eigos klaidos. Susirinkimo pabaigos klaidos. Personalo karjeros planavimas. Karjeros samprata. Karjeros formos. Karjeros modeliai. Individualus karjeros planavimas. Karjeros koncepcijos. Karjeros planavimo būtinumas. Karjeros planavimas organizacijoje. Remiantis rezervu ir pavadavimo planu sudaromos individualios karjeros. Karjeros planavimo etapai. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Kompetencijų vertinimas. Kompetencijos samprata. Kompetencijos modeliai. Kompetencijų panaudojimas. Kompetencijos modelių naudojimas. Kompetencijos struktūros integravimas į personalo valdymo veiklas. Kompetencijų vertinimas. Kompetencijų skalė. Personalo motyvavimas. Maslow teorija. J. Atkinsono siekių motyvacijos teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. D. Adamso teisingumo teorija. Porter ir Louler motyvacijos modelis (išsamiausia teorija). Motyvavimo priemonės. Motyvavimo priemonių sistema. Materialinis skatinimas (skirtumas tarp tiesioginio ir netiesioginio). Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje. Palankios aplinkos sukūrimas. Skatinimo sistemos sukūrimas. Skatinimo sistemos įgyvendinimas. Motyvavimo taisyklės.
Vadybos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Personalo valdymas (3)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir vystymas. Personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas.
Vadybos Konspektas (24 pus.)


Personalo valdymo strategija įmonėje
Įvadas. Personalo vadyba. Personalo vadybos esmė. Darbo rinkos labirintai. Investicijos į personalo mokymus. Šaltinis: UAB “Cesim biznio modelis”. Kaip padaryti, kad jie tai padarytų? Kaip neskausmingai atleisti darbuotoją? UAB “FEMINA BONA” personalo valdymo strategija. Personalo valdymo strategijos vaidmuo UAB „Femina Bona“ verslo strategijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos Referatas (16 pus.)


Pervežimo paslaugų vertinimas
ĮVADAS. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. TRANSPORTO PASLAUGŲ VERSLO VYSTYMO YPATUMAI. PASLAUGŲ ESMĖ IR TRANSPORTO PASLAUGŲ YPATUMAI. APLINKOS VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS TRANSPORTO VERSLĄ. PASLAUGŲ VERSLO VALDYMO PRINCIPAI.TRANSPORTO PASLAUGŲ VERSLO SITUACIJA LIETUVOJE. INDIVIDUALIOS A. ŽUKO ĮMONĖS TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO ANALIZĖ IR VERTINIMAS. DARBO METODIKOS IR PRIEMONIŲ APRAŠYMAS. INDIVIDUALIOS A. ŽUKO ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. INDIVIDUALIOS A. ŽUKO ĮMONĖS VERSLO APLINKOS ANALIZĖ. A. Žuko IĮ išorinė aplinka. Žuko IĮ vidinė aplinka. A. Žuko IĮ SSGG analizė. A. ŽUKO IĮ TEIKIAMŲ PERVEŽIMO PASLAUGŲ ANALIZĖ. Paslaugų teikimo technologija. Paslaugų teikimo ypatumai. Pervežimo paslaugų kainos nustatymas ir rėmimas. INDIVIDUALIOS A. ŽUKO ĮMONĖS EKONOMINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. ANOTACIJA. SUMMARY. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. PRIEDAI. Šiandieniniame gyvenime keičiasi transporto paslaugų vaidmuo ekonominiame ir socialiniame šalies vystymuisi. Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios transporto sistemos. Pagaminta produkcija turi judėti iš gamybos vietų į vartojimo vietas su minimaliomis laiko ir lėšų sąnaudomis. Transportas yra pagrindinė, bet kurios šalies ūkio dalis, glaudžiai susijusi su kitais ūkio elementais ir jis turi būti efektyviai naudojamas, jei įmonė nori pasiekti gerų verslo rezultatų.
Vadybos Diplominis darbas (67 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |