Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Naktinio teminių vakarėlių klubo "Be who you want to be" įvedimas į rinką.
Naktinio klubo įvedimas į rinką. Problema. Tikslai. Tikslinė auditorija. Konkurencija. Siūlomas pagrindinis išskirtumas. Žinutė. Siekiama prekinio ženklo pozicija. Marketingo veiksmai. Terminai. Biudžetas. Tai naktinis teminis klubas "Be who you want to be", kuris yra išskirtinis tuo, kad jame vyksta vien tik teminiai vakarėliai. Erdvė, klubo atmosfera, muzika ir darbuotojų apranga derinama pagal vakarėlio temą. Šis klubas dirba ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo val. vakaro iki val. ryto. Galimi privatūs teminiai vakarėliai klubo nedarbo dienomis, t.y. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais bei sekmadieniais.
Vadybos Kursinis darbas (19 pus.)


Nematerialinis darbuotojų skatinimas
Turinys. Įvadas. Motyvavimas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Šiuolaikinės darbuotojų motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvacija įmonėse. Kuo naudingas motyvavimas? nematerialinis personalo motyvavimas. Nematerialiniai stimulai. Mišurovos ir kutelevo skiriamos nepiniginės motyvacijos formos. Sakalo siūlomos nepiniginės motyvacijos formos. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Nepiniginio skatinimo būdai. Atlyginimas nėra svarbiau už psichologinį komfortą. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbuotojų skatinimas vien finansinėmis priemonėmis aiškiai nepakankamas, todėl šiomis dienomis nematerialinis darbuotojų skatinimas tampa vis svarbesnis. Galima teigti, kad tai ir dabartinės finansinės krizės įtaka, taip pat ne vienas pritartų, jog draugiškas kolektyvas ir gera darbo aplinka, malonus viršininkas yra geriau, nei šiek tiek didesnė alga, tačiau prastos darbo sąlygos ir prasti ryšiai tarp darbuotojų.
Vadybos Referatas (22 pus.)


Nematerialus skatinimas
Pagrindiniai apibrėžimai ir teorijos. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Individualizuotas skatinimas. Dalyvavimas. Laimėjimo jausmo palaikymas. Grįžtamasis ryšys. Patogi darbo vieta. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Kiti svarbūs skatinimo veiksniai. Kompanijos pavadinimas. Kompanijos stabilumas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojų pasveikinimai gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus.
Vadybos Referatas (11 pus.)


Organizacijos elgsenos bruožų tyrimas
Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados. Literatūra. Šio kursinio darbo tyrimo tikslas - remiantis mokslinės literatūros studijavimu ir diplominio darbo - “Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema” - kritine analize, teoriškai pagrįsti instrumentarijų bei klausimyną ir jo pagalba nustatyti tiriamos dabartinės Lietuvos organizacijos elgsenos bruožus.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Organizacijos identitetas ir jos įvaizdis
Turinys. Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Ryšiai su žiniasklaida. Išvados. Literatūros sąrašas. Organizacijos įvaizdis - tai savarankiškas daugelio žmonių įmonės ar kompanijos valdymas. Įspūdis apie įmonę formuojasi asmeninio žmogaus susidūrimo su įmone metu, klausantis visuomenėje sklandančių gandų bei iš įvairių žiniasklaidos pranešimų. Įvairių kompanijų ir firmų vadovai dažniausiai nori, kad būtų sukurtas palankus, teigiamas jų kompanijų įvaizdis.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Organizacijos klimatas
Įvadas. Organizacijos klimatas ir jo tyrimas. Organizacijos klimato sąvoka. Organizacijos aplinka ir jos įtaka organizacijos klimatui. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Žmogiškieji ištekliai (psichologinė pusė). Individas ir organizacija. Komunikacijos procesai. Neformalios organizacijos. Išvados. UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ organizacinis klimatas. Įmonės veikla, funkcijos ir valdymas. Valdymo struktūra. Organizacijos klimato analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Organizacijos klimatas – tai atmosfera darbe, pasitenkinimas darbu, bendradarbiavimo ypatumai, asmeninis kiekvieno darbuotojo efektyvumas, funkcijų ir atsakomybės paskirstymas, įmonės tikslų ir plėtros perspektyvų aiškumas visų lygių įmonės darbuotojams.
Vadybos Namų darbas (24 pus.)


Organizacijos krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriu
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos principas -orientacija į vartotoją. Antrasis visuotinės kokybės vadybos principas - nuolatinis veiklos tobulinimas. Trečiasis visuotinės kokybės vadybos principas - visuotinis dalyvavimas. Šiuolaikinės visuotinės kokybės vadybos. Koncepcijos organizacijų valdyme. Krizių prevencija. Visuotinės kokybės vadybos požiūriu. Krizės samprata. Trys krizių prevencijos pakopos. Kokybės gerinimo reikšmė krizių prevencijos požiūriu. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: apžvelgti ir apibendrinti organizacijos krizių prevenciją, remiantis visuotinės kokybės vadybos principais.
Vadybos Kursinis darbas (15 pus.)


Organizacijos kultūra ir vystymas
ĮŽANGA. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros aspektai. Kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros ir personalo politikos saveika. Kultūros stiprumas. Organizacijos kultūra priklauso nuo organizacijos vidinės aplinkos. Žmogus- įmonės kultūros dalis. IŠVADOS. LITERATŪRA. Sąvoka "įmonės kultūra" labai plati ir sudėtinga, todėl vienareikšmiškai nusakyti, kas tai, gana sunku. Apibendrinus daugelio mokslininkų, besidominčių įmonių kultūra mintis, galima teigti, kad įmonės kultūra – tai esminių vertybių, vienodų įsitikinimų sistema, kuri pripažįstama visų darbuotojų, įtakoja jų elgesį, yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų, herojų bei pasireiškia per normas, tradicijas, kalbą ir simbolius. Įmonės veiklos sėkmė priklauso ne tik nuo marketingo ar korporatyvinės komunikacijos veiksmų, bet ir nuo vidinių bendravimo sprendimų. Organizacijų kultūros, darbuotojų tarpusavio santykių bei apsikeitimo informacija gerinimas, konkurencijai stiprėjant tampa vis svarbesnis.
Vadybos Referatas (21 pus.)


Organizacijos strategija: rengimas ir įgyvendinimas
Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Organizacijų strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo proceso inicijavimas. Institucijos galių įvertinimas. Institucijos misijos apibrėžimas. Institucijos išorinės ir vidinės aplinkos įvertinimas. Institucijos strateginių problemų nustatymas. Strategijos sudarymas ir priėmimas. Efektyvios institucijos veiklos vizijos įtvirtinimas. Parengtos strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - apibūdinti organizacijų strategijų rengimą ir įgyvendinimą. Darbo uždaviniai. supažindinti su strateginio planavimo samprata. aptarti organizacijų strateginio planavimo procesą.
Vadybos Referatas (10 pus.)


Organizacijos struktūra, tipus, kitimo raida
Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Išvados. Ištrauka iš darbo. Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną visumą ar griežtą sistemą, kieno nors sandaros ar struktūros projektavimas ar sudarymas. Vadybos prasme – tai vientisų sistemų ir žmonių, įrengimų ir medžiagų projektavimas, tobulinimas ir, pasiekus kitas vadybos funkcijas, įgyvendimas. Įrodyta, kad žmonių bendravimas kyla iš individo poreikio įgyvendinti tikslus, kuriuos pasiekti jis vienas biologiškai nepajėgus. Valdymo teorijoje prieita nuomonės, kad racionalumas turi savo ribas ir kad naujos teorijos remiasi pagrindiniais žmonių poreikiais organizacijose...
Vadybos Referatas (8 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |