Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė
Turinys. Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos esmė. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Komunikacijos funkcijos. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Vidinė komunikacija. Vidininės komunikacijos vadybos poreikis. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Ryšiai su visuomene. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Vadybos Referatas (23 pus.)


Komunikavimo svarba organizacijoje
Įvadas. Organizacijos samprata. Komunikavimas. Komunikacijos proceso esmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Komunikavimas organizacijoje. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Formalusis komunikavimas. Neformalusis komunikavimas. Komunikavimo kryptys. Komunikavimo funkcijos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Išvados. UAB“Vilpra”. Komunikavimo svarba UAB“Vilpra”. Išvados. Literatūra. Komunikavimas yra ne tik esminė organizacijos dalis, - nuo konkrečių komunikavimo metodų pasirinkimo priklauso, kaip organizacijoje pasiskirstoma sprendimų priėmimo funkcijomis. Galimybė leisti tam tikram žmogui priimti konkretų sprendimą priklauso nuo to, ar galima jam suteikti informaciją, kurios reikės priimant išmintingą sprendimą, ir ar jis apie savo sprendimą galės pranešti tiems organizacijos nariams, kurių elgesį turi lemti šis sprendimas.
Vadybos Referatas (20 pus.)


Konfliktai ir jų valdymas
Įvadas. Konfliktų, jų rūšių ir ypatumų teorinė apžvalga. Konfliktų rūšys. Tarpasmeninių konfliktų tipai ir struktūra. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktų organizacijose esmė. Konfliktų valdymas ir sprendimo būdai. Teoriniai mikroklimato formavimo pagrindai. Organizacijos mikroklimato diagnostika. Organizacijos mikroklimato veiksniai. Organizacinio mikroklimato keičiamumas ir kokybė. Konfliktų valdymo ypatumai viešojoje įstaigoje "Angelas". Situacijos analizė. Veiksniai, įtakojantys esamos konfliktinės situacijos sprendimo galimybę. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Konfliktai UAB "Širvintų autobusų parkas" ir jų valdymai
Įvadas. Konflikto esmė ir ypatumai. Konflikto samprata. Konfliktų požymiai. Konfliktų rūšys ir tipai. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų valdymas. Konflikto valdymo procesas. Bendra UAB "širvintų autobusų parkas" charakteristika. Konfliktai ir jų valdymas UAB "Širvintų autobusų parkas". Atlikto tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Vadybos Kursinis darbas (27 pus.)


Konfliktas: priežastys, eiga ir pasekmės
Įvadas. Kas tai yra konfliktas? Konflikto priežastys. Konflikto eiga. Konflikto pasekmės. Konflikto sprendimo būdai. Išvados. Literatūra. Konfliktai apskritai nėra kokia nors pasaulyje vykstančių procesų išimtis, nes regimi nuolat – per visą žmonijos istoriją. Tai dėsningas visuomenės vystimosi proceso reiškinys. Jie nėra vienareikšmiai. Aštrūs konfliktai visuomenėje, organizacijose, gali būti grėsmingi: pasireikšti žmonių fiziniu ir dvasiniu luošinimu, skaudžiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais sukrėtimais, gali grėsti valstybių, atskirų tautų ar civilizacijų saugumui. Tačiau konfliktai nėra vien tik fatališki, nuo žmonių nepriklausomi reiškiniai ar vien tik blogybė.
Vadybos Kursinis darbas (23 pus.)


Konfliktų sprendimo procesas UAB "Vežėjas"
Įvadas. Konflikto sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų tipai. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. UAB "Vežėjas" charakteristika. Konfliktų sprendimo procesas UAB "Vežėjas". Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Todėl mano referato TIKSLAS yra išnagrinėti konfliktus teoriškai ir praktiškai ir palyginti, ar teorija atitinka praktiką. Siekdamas šio tikslo, aš turėsiu įgyvendinti tokius UŽDAVINIUS. išsiaiškinti, kas yra konfliktas ir kokios konfliktų atsiradimo priežastys. išsiaiškinti, kokie yra konfliktų tipai bei jų sprendimo būdai. išsiaiškinti, kokios galimos konfliktų pasekmės. palyginti skirtingų autorių medžiagą šia tema. palyginti, kaip konfliktai sprendžiami teoriškai ir praktiškai, remiantis skirtingų autorių knygomis ir iš UAB "Vežėjas" gauta informacija.
Vadybos Referatas (19 pus.)


Konkurencingo verslo projektavimas
Įvadas. Konkurencija. Kas yra konkurencija? Kas yra konkurencinis pranašumas? Kaip pasiekti konkurencinį pranašumą? velslo projektavimas. Projekto samprata. Verslo projektavimo aspektai. Aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad projektuojamas verslas būtų konkurencingas. Literatūra. Bet kuris verslas prieš pradėdamas veikti turi būti kruopščiai suprojektuotas. Projektavimo metu nusprendžiama, ką įmonė gamins, kokią rinkos dalį užims, sudaromi marketingo ir gamybos planai ir t.t. kiekvienas būsimo verslo momentas turėtų būti kuo tiksliau apskaičiuotas, kad pradėjus veiklą būtų išvengta didesnių nuostolių...
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


Konkurencinis pranašumas
Įvadas. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Konkurencinių pranašumų formavimo teoriniai pagrindai. Konkurencingumo didinimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybės namas. Kano modelis. Kokybės funkcijos išskleidimo nauda didinant organizacijos konkurencingumą. Prekės konkurencingumo vertinimas. Prekės konkurencingumo tyrimo metodika. Prekės kokybės ir išskirtinumo vertinimas. Prekės konkurencingumo stiprinimas. Konkurencinių pranašumų formavimas paslaugų įmonėje. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - išaiškinti konkurencinių pranašumų įgijimo ir išsaugojimo galimybes bei numatyti jų taikymo galimybes paslaugų teikimo įmonėse. Darbe remiamasi šiuolaikiniu požiūriu į konkurencinius pranašumus, kaip galimybę įmonei įsitvirtinti rinkoje ir pasiekti ilgalaikių tikslų.
Vadybos Kursinis darbas (23 pus.)


Konsultavimo teorija
Konsultavimo samprata. Du požiūriai į konsultavimą. Konsultacijų kryptys. Konsultavimo procesas. Universalus penkių stadijų konsultavimo proceso modelis. Diagnostika. Veiksmų planavimas. Sprendimų įgyvendinimas. Ekspertinis konsultavimo proceso modelis. Ekspertinio konsultavimo sėkmę lemia trys pagrindinės sąlygos. Procesinis konsultavimo proceso modelis. Procesinio konsultavimo darbo metodai. Procesinio konsultavimo sėkmę lemiančios sąlygos. Mokomasis konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo metodų funkcijos. Reikalavimai konsultantams. Konsultantui reikalingos savybės. Konsultavimo metodų klasifikacija. Abipusės diskusijos privalumai. Abipusės diskusijos trūkumai. Pasitarimo modelis. Diagnozės ir recepto modelis. Dalyvavimo modelis. Diskusijų modelio etapai. Laiškų grupavimas pagal verslo korespondencijos temas. Pagrindinės verslo plano sudėtinės dalys. Užduočių demonstravimo priemonės. Vaizdinių priemonių naudojimo privalumai. Grupiniai konsultavimo metodai. Paskaitos privalumai. Paskaitos trūkumai. Atrankiniai procesai. Masinių konsultavimo metodų funkcijos. Konsultantų atranka, ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Konsultantų atrankos etapai. Reikalingiausi konsultantų įgūdžiai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizė. Konsultavimo kultūra. Organizacijos kultūros bruožai. Kultūros nauda organizacijos vadovams. Konsultavimo organizacijų valdymo kultūros principai. Konsultantų ir klientų ryšių aspektai. Informacinių poreikių identifikavimas. Informacijos klasifikacija. Informacija telefonu. Elektroninis paštas. Informacijos klasifikacija. Informacijos gavimo būdai. informacijos rinkimas. Informacijos duomenų grupės. Pagrindinės organizacinės komunikacijos funkcijos. Metodai informacijos poreikiui išsaiškinti. Konsultantų darbo organizavimas. Organizavimo samprata. Konsultanto kompetencijos sferos. Konsultavimo grupinis darbo organizavimas. Požiūriai į organizaciją. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo principai. Konsultavimo organizacijos. Konsultavimo tarnybų aplinkos pokyčiai. Skirtingos konsultavimo organizacijų nuostatos. Žinių ir informacijos šaltiniai. Projektuojant konsultavimo tarnybos struktūrą reikia žinoti. Smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas. Požiūriai į svv. Reklamos kūrimo reikalavimai. Verslo konsultavimas - specialisto ypatingų žinių ir patirties perdavimo klientui procesą. Verslo konsultacinės veiklos aspektai.
Vadybos Konspektas (31 pus.)


KRIZINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAI
Įvadas. Įmonės krizės samprata. Šiuolaikinės organizacijos krizė. Krizinės situacijos apibrėžtis. Krizės priežasčių identifikavimas. Krizių eigos apibendrinimas. Krizės stadijų raiška. Krizės poveikis. Krizių valdymo modeliai. Apibendrintas krizių valdymo modelis. Pasyvusis krizių valdymo modelis. Aktyvusis krizių valdymų modelis. Krizių vadybos praktiniai sprendimai. Valstybinio lygmens antikrizinės sistemos. Krizių valdymas ir ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene koncepcijos analizė. Krizių valdymas kaip viena iš ryšių su visuomene funkcijų. Krizių įveikimo variantai. Įmonės pertvarka arba reorganizavimas. Nuostatos keitimas. Restruktūrizavimas. Pagyvinimas. Atnaujinimas. Juridiškai reglamentuotos krizių likvidavimo formos. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - trumpai apžvelgti veiklos krizės sampratą, krizių valdymo modelius, krizių įveikimo variantus. Darbo uždaviniai: pateikti įmonės krizės veiklos sampratą, išanalizuoti krizės valdymo modelius, nustatyti krizių įveikimo variantus.
Vadybos Referatas (29 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |