Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Inovacinis projektas įmonėje
Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacinis procesas. Inovacinis projektas ir jo sudėtinės dalys. Svarbiausi projekto bruožai. Praktinė dalis. Paraiškos b pildymas. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityje. Projekto atitiktis bpd priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


ISO 9000 standartų šeima
Įvadas. Standartai. Tarptautinė standartizacijos organizacija. Lietuvos standartai. ISO 9000 standartų šeima. Kam įmonei reikalinga kokybės vadybos sistema? Standarto įvedimo tikslai. ISO 9000 standartai ir organizacijos, kaip susijusios procesų sistemos modelis. ISO 9000 kokybės sistemų principai. Išvados. ISO serijos standartuose sukaupta pasaulio kokybės vadybos patirtis, jie yra verčiami į kiekvienos šalies nacionalinę kalbą ir taip plečiasi vartotojų ratas. Taip pat, tai gali būti vienas iš pagrindinių reikalavimų bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis ir kovojant su konkurentais.
Vadybos Referatas (12 pus.)


Išorinė aplinka ir jos veiksnių įtaka verslui
Įvadas. Verslo aplinka. Tolimoji išorinė aplinka ir jos veiksnių įtaka verslui. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Gamtos ir ekologiniai veiksniai. Artimoji išorinė aplinka ir jos veiksnių įtaka verslui. Vartotojai. Įstatymai ir normatyviniai aktai. Tiekėjai ir kreditoriai. Tarpininkai ir pagalbininkai. Konkurentai. Išvados. Kurti verslą sudėtinga. Reikia kruopščiai pasirengti, įveikti daugybę sun¬kumų. Turima galvoje verslo aplinka ir jai įtakos turintys veiksniai. Tik remiantis informacija galima sėkmingai numatyti verslo kūrimo galimybes. Pirmiausia reiketų apžvelgti, kas (pagal amžių, socialinę padetį) nori kurti versla, ir kas juos skatina tai daryti. Antai jaunus žmones traukia noras įgyvendinti naujoviškas, neįprastas idėjas; darbininkus – noras tapti nepriklausomais, prasimušti gyvenime, pakeisti savo socialinę padėti; bedarbius sukurti darbo vietą, gauti valstybės paramą; moteris - savarankiškumo siekimas, nepasitenkinimas turima profesija; pensininkus - sukauptų išteklių išmintingas investavimas, praktinė patirtis ir pan. Tai, kaip sakoma, yra pradinė stadija – idėjos kilimo ir apmąstymo stadija. Toliau susiduriama su kasdienybe, kurią atskleidžia mikro ir makroaplinka bei jai jtakos turintys veiksniai, jų supratimas ir įvertinimas.
Vadybos Referatas (14 pus.)


Išoriniai aplinkos veiksniai įtakojantys studijų procesą
Santrauka. Įvadas. Klaipėdos valstybinės kolegijos ir informacijos šaltinių apžvalga. Teorinė dalis. Tiesioginiai išorinės aplinkos veiksniai. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialių interesų grupės. Konkurencija. Žiniasklaida. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Netiesioginiai aplinkos veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Praktinė dalis. Tyrimo metodai, eiga, respondentai. Išvados. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas. Kursiniame darbe išsiaiškinta kokia yra išorinės aplinkos samprata mokslinės literatūros požiūriu. Išanalizuotos išorinės aplinkos teorijos. Išnagrinėti išorinės aplinkos veiksniai įtakojantys Klaipėdos valstybinę kolegiją. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad šie veiksniai daro didelę įtaką kolegijai. Išorinės tiesioginės aplinkos veiksnių tarpusavio ryšys pasireiškia tuo, kad vieno veiksnio pasikeitimas turi įtakos kitiems veiksniams, pvz.: Jeigu nebūtų vartotojų (studentų), tai neliktų ir konkurencijos tarp kolegijų, o apie konkurentus nesužinotumėm be žiniasklaidos ir kitų informacijos šaltinių. Netiesioginiai veiksniai daro poveikį klimatui, kuriame veikia organizacija. Jie yra kur kas sudėtingesni ir neakivaizdūs, kaip tiesioginiai. Suvokti ir tiksliai apibūdinti išorinės aplinkos įtaką sunku, nes prognozuojant galimą jos poveikį remtis neišsamia informacija.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


Kainodaros organizavimas įmonėje UAB "Nokardas"
Įvadas. Literatūros analizė. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainų nuolaidų sistema. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainodaros nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Komercinės - ūkinės įmonės veiklos aprašymas. Produkto realizavimo rinkų analizė. Prekių asortimentas, konkurentabilumas. Šakos ir rinkos apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentų analizė. UAB "Nokardas" įmonės produkto kainos nustatymas. Medaus pyrago exw kainos skaičiavimas. Medaus pyrago pardavimo kainos vartotojui nustatymas. Medaus pyrago kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus medaus pyrago kainos lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Darbo uždaviniai. Susipažinti su kainodarų sąvokomis. Apibrėžti kainą, jos nustatymo metodus. Apžvelgti kainų politiką, strategiją, nuolaidų sistemą. Įvardinti kainodarą skirtinguose rinkos tipuose. Apibūdinti pasirinktą įmonę, šaką ir rinką, kurioje ji veikia. Identifikuoti pasirinkto produkto kainos nustatymo metodą įmonėje. Apsaičiuoti pasirinkto produkto kainą 4 nurodytais būdais. Apibūdinti įmonės kainodaros strategiją, kainų nuolaidas ir ypatumus.
Vadybos Kursinis darbas (29 pus.)


Kambarinių darbo kokybės tobulinimas viešbutyje Nerija
ĮVADAS. VIEŠBUČIAI, KAIP SVETINGUMO VERSLO SUDEDAMOJI DALIS. Viešbučių vieta svetingumo versle. Viešbučių įvairovės analizė. KAMBARINIŲ DARBO KOKYBĖS SVARBA VIEŠBUTYJE. Kambariai – viešbučių pagrindinis produktas. Kambarinių darbo ypatumai. Kambarinių darbo kokybės užtikrinimo ir tobulinimo būdai. VIEŠBUČIO „NERIJA“ KAMBARINIŲ DARBO ANALIZĖ. Viešbučio „Nerija“ veikla ir struktūra. Viešbučio „Nerija“ kambarinių darbo organizavimo ypatumai. VIEŠBUČIO „NERIJA“ KAMBARINIŲ DARBO KOKYBĖS TOBULINIMO TYRIMAS. Tyrimo charakteristika. Viešbučio „Nerija“ klientų pasitenkinimo kambarinių darbo kokybės analizė. Kambarinėms sudaromų darbo sąlygų viešbutyje „Nerija“ analizė. Kambarinių darbo kokybės tobulinimo kryptys viešbutyje „Nerija“. IŠVADOS. PASIŪLYMAI. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI. PRIEDAI. Darbas susideda iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje nagrinėjama viešbučių įvairovė ir viešbučių vieta svetingumo versle, antrojoje – kambarinių darbo ypatumai bei jų užtikrinimo ir tobulinimo būdai teoriniu aspektu. Trečiojoje dalyje nagrinėjamas viešbutis, jo veikla, kambarinių darbo organizavimo ypatumai. Ketvirtojoje dalyje bus tiriama kambarinių darbo tobulinimo svarbiausi aspektai viešbutyje „Nerija“ svečių ir kambarinių atžvilgiu.
Vadybos Diplominis darbas (71 pus.)


Karjeros valdymas ir teisingas elgesys su darbuotojais
Įvadas. Karjeros valdymas. Karjeros planas. Karjeros plano pavyzdys. Karjeros planas 2004-2007m. (pavyzdys). SWOT analizės pavyzdys. Kilimas karjeros laiptais. Kilimo karjeroje pavyzdys. Teisingas elgesys su darbuotojais. Atleidimas iš darbo. Išvados. Literatūra. Uždaviniai. Išanalizuoti, kaip darbuotojai Lietuvoje planuoja savo karjerą. Panagrinėti, kaip Lietuvoje yra elgiamasi su darbuotojais. Palyginti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos darbdavių požiūrį į darbuotojus.
Vadybos Referatas (13 pus.)


Kiekybiniai sprendimų metodai
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ...,X5. Atrinkti X1,X2,...,Xm (m >=3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir tyrimas. Gamybos planavimo uždavinys (m≥3, n=2). Dualaus uždavinio sudarymas ir jo sprendimas. Išteklių “šešelinės” kainos. Transporto uždavinys. Literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (32 pus.)


KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS ANALIZĖ
ĮVADAS. MOTYVACIJOS TEORINIŲ POŽIŪRIŲ ANALIZĖ. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijų analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. MOTYVACIJOS PROCESO ANALIZĖ. Motyvacijos esmė ir jos vaidmuo organizacijos valdyme. Darbuotojų motyvacijos skatinimo sistemos. Materialiniai skatinimo metodai. Moraliniai skatinimo metodai. Darbuotojų motyvacija ir karjeros valdymas. KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ. MOTYVACIJOS ANALIZĖ. Analizės metodai ir anketos sudarymo principai. Darbuotojų motyvacijos taikymo būdai organizacijoje analizės rezultatai. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Vadybos Diplominis darbas (47 pus.)


Klasikinė vadybos mokykla
TURINYS. ĮŽANGA. MOKSLINIO VALDYMO TEORIJA. Mokslinio valdymo teorijos kūrėjai. Mokslinio valdymo teorijos apibendrinimas. IDEALAUS BIUROKRATINIO VALDYMO TEORIJA. Max Weber biurokratinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos apibendrinimas. ADMINISTRACINIO VALDYMO TEORIJA IR JOS ATSTOVAI. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Referatas (23 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |