Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 

Įmonės taktinio plano struktūra
Įmonės taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga. Apibūdinkite ryšį yra tarp strateginio ir metinio įmonės veiklos planavimo? Kurias vadybines funkcijas vykdo taktinis planavimas? Kurie skyriai būdingi įmonės metiniam planui? Koks skyrių turinys ir ryšys? Kokie darbai atliekami metinio plano sudarymo procese? Kas sudaro taktinio planavimo informacinę bazę? Apibūdinkite natūrinius, sąlyginius natūrinius ir vertinius pardavimo ir gamybos apimties rodiklius. Koks yra pardavimų planavimo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai? Apibūdinkite pardavimų apimties planavimo eigą. Kodėl ir kaip turi būti atliekama praėjusio periodo pardavimų plano vykdymo analizė? Kokie rodikliai analizuojami? Kaip gali būti panaudojama prekės gyvenimo ciklo analizė, formuojant planinį asortimentą ir planuojant pardavimus? Kokios yra kainų rūšys? Kuo jos skiriasi? Kaip nustatoma galutinė gaminio kaina? Kokie metodai naudojami apskaičiuojant planinę pardavimų apimtį? Kuo remiantis gali būti sudaromi pardavimo ir gamybos planai? Kaip gali būti derinami laike produkcijos gamybos ir pardavimų planai? Kuo skiriasi ilgalaikis ir trumpalaikis gamybos planavimas? Kurie yra gamybos planavimo objektai ir aspektai? Apibūdinkite gamybos plano sudarymo eigą? Kaip apibūdinamas įmonės gamybinis pajėgumas ir jo panaudojimas? Kurie yra pagrindiniai veiksniai, apsprendžiantys įmonės gamybinį pajėgumą? Kaip apskaičiuojamas galimas pagaminti produkcijos kiekis: srautinėje gamyboje; kai produkcija gaminama vienarūšiais įrengimais arba įrengimų grupėmis; surinkimo cechuose? Kurios yra pagrindinės taktinio gamybos planavimo strategijos? Kaip apskaičiuojama gamybos apimtis ir pasirenkamas optimaliausias gamybos plano variantas? Kaip ir kodėl yra atliekama gamybos plano vykdymo analizė ir gamybos planų koregavimas? Kaip skirstomi ir klasifikuojami materialiniai ištekliai naudojami įmonės gamybinėje ir ūkinėje veikloje? Apibūdinkite išteklių poreikio planavimo metodus? Kaip kalkuliuojamos pagrindinių medžiagų ir žaliavų, pagalbinių medžiagų technologijai ir kitų pagalbinių medžiagų išlaidos, apskaičiuojant gaminio savikainą? Kaip apskaičiuojamas energetinių išteklių planinis poreikis ir išlaidos tiesioginio skaičiavimo metodu ir pagal planuojamus suvartojimo pokyčius? Kaip kalkuliuojamos energetinių sąnaudų išlaidos, apskaičiuojant gaminio savikainą? Kurie yra darbo našumo rodikliai? Kaip jie apskaičiuojami? Kaip apskaičiuojamas planinis darbininko efektyvus darbo laiko fondas? Kaip gali būti nustatomas planinis darbininkų ir kitų darbuotojų skaičius? Kokie yra darbo apmokėjimo planavimo tikslai ir uždaviniai? Apibūdinkite darbo užmokesčio fondo struktūrą. Kurios išmokos ir kaip įvertinamos planuojant darbo užmokesčio fondą? Apibūdinkite darbo užmokesčio planavimo metodus? Koks yra išlaidų planavimo tikslas? Kaip gali būti klasifikuojamos išlaidos? Kokia yra Kaštų plano struktūra? Kurie atliekami planiniai išlaidų skaičiavimai? Kaip apskaičiuojamos vienarūšės ir kompleksinės išlaidos? Kaip planuojamos periodo bendrosios įmonės išlaidos? Kokia yra kaštų skaičiavimo pagal jų susidarymo vietas esmė ir eiga? Kaip paskirstomos bendros išlaidos darbo (kaštų susidarymo) vietoms? Kaip apskaičiuojamos pagrindinės gamybos išlaidos? Apibūdinkite netiesiogines gamybos išlaidas: sudėtį, apskaičiavimą ir paskirstymą. Kokie yra savikainos kalkuliavimo metodai? Kurie veiksniai nulemia jų taikymą? Kaip planuojamos ir paskirstomos pagalbinių ir aptarnaujančių tarnybų išlaidos? Kokios yra vienetinės kalkuliacijos rūšys? Kaip jos apskaičiuojamos? Kokios yra grupinės kalkuliacijos rūšys? Kaip jos apskaičiuojamos? Koks yra finansinio plano sudarymo tikslas ir uždaviniai? Kas sudaro įmonės pajamas ir įplaukas? Kaip jos planuojamos? Kaip atliekama įplaukų už parduotą produkciją prognozė? Kurie finansiniai koeficientai naudojami įmonės veiklos įvertinimui ? Kaip jie apskaičiuojami ?
Vadybos Konspektas (20 pus.)


Įmonės taktinis planavimas
Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetaserror! bookmark not defined. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Įmonės rodiklių analizė padeda įvertinti įmonės pasiekimus ir atskleisti jos darbo trūkumus, išaiškinti vidinius gamybos rezervus ir numatyti organizacines - technines priemones ūkinei veiklai pagerinti.
Vadybos Kursinis darbas (48 pus.)


Įmonės veiklos analizė (1)
Įvadas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Darbo tikslas – remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais, išskirtais lietuvių ir užsienio literatūroje išanalizuoti kūno kultūros klubo “Mums gerai” veiklą. Darbo uždaviniai: Apibrėžti, kas yra sporto paslauga; Išnagrinėti KKK “Mums gerai” teikiamas paslaugas remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais; Pateikti savo išvadas. Metodika: literatūros analizė, interviu bei stebėjimas.
Vadybos Kursinis darbas (12 pus.)


Įmonės veiklos analizė (2)
ĮVADAS. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ CHARAKTERISTIKA. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ ANALIZĖ. Išlaidų struktūros įvertinimas 10 – 14 metais. Pajamų struktūros įvertinimas. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ TURTO ANALIZĖ. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ SKOLŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Visi simuliaciniai žaidimai skirti verslininkystės pradmenų kurso teorinėms žinioms įvertinti (Bagdonas E. 1996, p. 178). Šis žaidimas, kurį mes analizuosime – tai supaprastintas valstybės modelis. Šio žaidimo vienas iš pagrindinių tikslų – įgyti bendradarbiavimo grupėje įgūdžių. Ecosys simuliaciniame žaidime integruojami tokie mokslai kaip: makroekonomika, jos tikslai, rodikliai ir instrumentai. Taip pat sprendžiamos šiuo metu visuomeniniame gyvenime aktualios problemos: ūkinės veiklos cikliškumas, nedarbas, infliacija; ekonomikos augimas; ekonomikos efektyvumas, mikro ir makro struktūros; rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje; ekonominiai interesai; aplinkos taršos problema augant ekonomikai; ekonominės priemonės aplinkos apsaugai valdyti.
Vadybos Kursinis darbas (27 pus.)


Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas AB "Apranga"
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. SSGG analizė. 5C analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas). Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Naudota literatūra. Tyrimo objektas. APB "Apranga" finansinė veikla ir jos rezultatai per 2005- 2007 metų laikotarpį. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo bei prognozavimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti APB "Apranga" finansinę veiklą 2005- 2007 metais bei nustatyti tolesnę įmonės veiklos tendenciją.
Vadybos Kursinis darbas (52 pus.)


Įmonės veiklos analizė: UAB "Langas"
UAB "langas" trumpas apibūdinimas. Darbas su personalu. Personalo skyriaus analizė. Darbuotojų sudėtis. Darbuotojų kaita. Darbuotojų pareigos, jų pareiginiai nuostatai. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimas. Darbuotojų mokymas. Personalo karjeros planavimas. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Išvados ir pasiūlymai. Nuo organizacijoje dirbančių žmonių dažnai priklauso organizacijos sėkmė, todėl iškyla kvalifikuotų, profesionalių darbuotojų poreikis, kurį būtina planuoti. personalo parinkimas - tai potencialių kandidatų rezervo sukūrimas, kandidatų įvertinimas ir geriausių atranka...
Vadybos Analizė (18 pus.)


Įmonės veiklos analizė: UAB "Biovela"
ĮVADAS. Įmonės "Biovela" verslo analizė. Įmonės vystymąsis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinką Lietuvoje. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Reklaminis pranešimas. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos Kursinis darbas (25 pus.)


Įmonės veiklos analizė. UAB "Aukstata"
UAB „Aukstata“ gyvuoja nuo 2004 metų lapkričio mėnesio. Šioje įmonėje dirba apie 15 žmonių. UAB „Aukstata“ – specializuota įmonė, atliekanti aukštybinius darbus. Pagrindinė darbų sritis – pramoninių dūmtraukių projektavimo, statybos, priežiūros, rekonstrukcijos ir remonto darbai. Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos atestuoti darbuotojai, turintys 20 – 30 metų darbo stažą.
Vadybos Namų darbas (8 pus.)


Įmonės veiklos organizavimas IKI prekybos parduotuvėje
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. IKI pradžia. IKI plėtra. IKI šiandien. Uždavinių nagrinėjimas. Prekių judėjimo valdymas. Prekių judėjimo valdymo sistema. Kas yra intranetas? intraneto galimybės. Intraneto nauda. Išvados.
Vadybos Ataskaita (11 pus.)


Įmonės veiklos organizavimas ir valdymas
Įvadas. Įmonės pasirinkimas. Ūkinės veiklos rūšies pasirinkimas. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutarties turinys. Įstatų turinys. Įmonės kapitalo suformavimas. Įmonės registravimas. Įmonės valdymo organai. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės veiklos valdymo struktūra. Organizacinės struktūros modeliavimas. Atskirų struktūros dalių kompetencijos identifikavimas ir pagrindimas. Strategija ir jos diegimas. Įmonės veiklos valdymo strategija. Potencialios rinkos analizė. Įmonės taktiniai ir strateginiai tikslai. Strategijos pasirinkimo pagrindimas. UAB “Kolida” veiklos strategija. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos Kursinis darbas (27 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |