Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

„Elpa ir partneriai" marketingo tyrimas
Įvadas. Prekybinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonių rūšys. Prekių asortimento politika. Prekybinės veiklos aspektai. Prekybos sritys, rūšys ir institucijos. Prekybos ir jos įmonių vieta bei vaidmuo ūkyje. UAB "elpa ir partneriai" charakteristika. UAB "Elpa ir partneriai" prekybinė veikla. Įmonės pardavimo strategijos analizė. UAB "Elpa ir partneriai" prekių importo organizavimas. Parduotuvės prekybiniai įrengimai. UAB "Elpa ir partneriai" prekių asortimentas. Paklausiausios prekės. UAB "elpa ir partneriai" asortimento ir jo efektyvumo prekybinei veiklai analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Žodynas. Priedai. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti įmonių prekybinės veiklos teorinius aspektus. Susipažinti su UAB "Elpa ir partneriai" prekybine veikla. Išanalizuoti UAB "Elpa ir partneriai" prekybinę veiklą. Išanalizuoti UAB "Elpa ir partneriai" prekių asortimentą.
Marketingo Tyrimas (47 pus.)


Aktyvinių dažnio filtrų tyrimas
Pasirinkau tirti du aktyvinius dažnio filtrus: Batervorto žemų dažnių filtrą su nuolydžiu (-40 db/dek) ir Batervorto aukštų dažnių filtrą su nuolydžiu (+60 db/dek.). Teorija. Aktyvinis žemų dažnių filtras. Aktyvinis aukštų dažnių filtras. Žemų dažnių filtras su nuolydžiu (-40db/dek). Aukštų dažnių filtras su nuolydžiu (+60db/dek).
Elektronikos Tyrimas (7 pus.)


Alkoholio vartojimas darbe ir po darbo
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai būtų šie: Nustatyti, kaip dažnai darbovietėse vartojamas alkoholis. Išsiaiškinti, kodėl geriama darbe. Atkreipti visuomenės dėmesį į šią aktualią ir spręstiną problemą. Girtumas – visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio ar nebūtų matę girto žmogaus. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius, jis pasiekė mus iš amžių glūdumos.
Sociologijos Tyrimas (4 pus.)


Aplinkos pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia
Darbo tikslas - išanalizuoti aplinkos pritaikymą žmonėms su judėjimo negalia. Objektas - Viešosios aplinkos pritaikymo problemos žmonėms su negalia. Uždaviniai. Apibūdinti ir charakterizuoti asmenis, turinčius judėjimo negalią. Aprašyti aplinkos pritaikymo reikalavimus. Nustatyti viešųjų pastatų pritaikymą žmonių su judėjimo negalia reikmems. Viena iš prioritetinių socialinės politikos krypčių - neįgaliųjų socialinė integracija, kuri reiškia ne vien paties neįgaliojo galimybes įsitraukti į lygiavertį ir lygiateisį dalyvavimą visuomenės gyvenime, bet ir visuomenės pasirengimą jį priimti. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas patiems neįgaliesiems, kurių teisės yra lygiavertės kitų žmonių teisėms.
Sociologijos Tyrimas (14 pus.)


Bedarbystės statistikos tyrimas
Bedarbystės statistikos tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Kaip nusikaltimai įtakoja bedarbystei? išvados.
Statistikos Tyrimas (20 pus.)


Bedarbystės statistinis tyrimas
Turinys. Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra. Anlizei panaudojome tik keletą lentelių – tai bedarbiai pagal darbo ieškojimo būdus ir bedarbiai pagal išsilavinimą. Pagal išsilavinimą nagrinėsime vyrus ir moteris. 1 lentelėje matome, kaip bedarbiai pasiskirsto pagal darbo ieškojimo būdus. Populiariausias darbo ieškojimo būdas 2002 – 2003 metais yra užsiregistravimas valstybinėje darbo biržoje, taip pat dauguma Lietuvos gyventojų dėl darbo kreipėsi į pažįstamus ar reguliariai sekė skelbimus -iniasklaidoje. Tik maža dalis bedarbių kreipiasi į privačias darbo biržas ar skelbiasi žiniasklaidoje, kad ieško darbo.
Sociologijos Tyrimas (11 pus.)


Darbo santykiai privačiame versle
Įvadas. Darbas. Darbo santykiai. Darbuotojų santykiai su viršininkais. Darbuotojų santykiai su kolegomis. Tyrimas. Statistinė duomenų analizė ir apibendrinimas. Mano darbo tikslas buvo nustatyti darbo santykius privačiame versle. Kad būtų pasiektas tikslas, atlikau tyrimą pasirinkusi anketinės apklausos metodą. Pateikus ir interpretavus gautus rezultatus, galiu daryti išvadas...
Psichologijos Tyrimas (13 pus.)


Draudimo marketingo tyrimas
Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodų parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas (anketa). Duomenų analizavimas. Mūsų tyrimo pagrindinė problema: kai įvyksta nelaimingas atsitikimas, tarp draudimo kompanijos ir draudiko iškyla įvairios problemos, nesutarimai, nes kartais draudimo agentai ne viską pasako draudikams, o draudikai ne visada įsigilina į draudimo sutartis ir jų esmę.
Vadybos Tyrimas (13 pus.)


Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvų nustatymas
Įvadas. Tyrimo vietų eksterjero (išorės) ir interjero (vidaus) įvertinimas. Vilijampolės turgavietės eksterjero įvertinimas. Parduotuvės "express market" eksterjero įvertinimas. Vilijampolės turgavietės interjero įvertinimas. Parduotuvės „express market" interjero įvertinimas. Klientų aptarnavimas parduotuvėje ir turguje. Tiriamų objektų ir jų kainų palygimas turguje ir parduotuvėje. Svogūnų ir jų kainų palyginimas. Obuolių ir jų kainų palyginimas. Dešrelių ir jų kainų palyginimas. Tyrimo tikslas – atskleisti tiriamų maisto produktų pardavimo veiksnių skirtumus parduotuvėje ir turguje. Tyrimo uždaviniai. Pasirinkti tyrimo objektus. Pasirinkti tyrimo vietą. Atlikti dviejų savaičių stebėjimą natūraliomis sąlygomis. Pardavėjų surašymas (turguje). Kainų, jų kitimo fiksavimas. Aplinkos veiksnių įtakos pardavimams stebėjimas. Duomenų apdorojimas. Duomenų analizė. Informacijos apibendrinimas ir išvadų pateikimas.
Marketingo Tyrimas (18 pus.)


IĮ "Ateitis" darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės ir nelaimingo atsitikimo tyrimas
Įvadas. Įndividualios įmonės "ateitis" charakteristika. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: Organizuoti darbų saugą individualioje įmonėje "Ateitis". Uždaviniai: Paremti, patvirtinti, užregistruoti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją. Įforminti įvadinį ir darbo vietos instruktažą. Išduoti asmenines darbo apsaugos priemones. Ištirti nelaimingą atsitikimą darbe, aprašyti aplinkybes, nustatyti priežastis.
Saugos Tyrimas (19 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |