Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Ginklo samprata ir apibūdinimas teisėje ir kriminalistikoje
Įvadas. Sąvokos „ginklas“ bendroji prasmė. Ginklo samprata kriminalistikoje. Šaunamasis ginklas. Šaudmenys. Sprogmenys. Ginklo samprata teisėje. Skirtumai tarp ginklo sampratos teisėje ir kriminalistikoje. Išvados. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas. Visais laikas žmogus kilus pavojui ar grėsmei arba siekdamas sunaikinti ar sužaloti kitą objektą griebiasi ginklo, ar ko nors panašaus į jį. Taip siekdamas kompensuoti savo fizinius ar psichologinius trūkumus. Tačiau tokių daiktų panaudojimas neretai sukelia neigiams pasėkmes tiek jam pačiam, tiek tam prieš kurį buvo panaudota. Todėl tiriant tokias veikas būtina nustatyti ribas tarp ginklo ir kitų objektų, kuriuos galima panaudoti kaip ginklus. Tokias ribas apibrėžia dvi mokslo sritys labiausiai susiduriančios su veikomis, kuriuose buvo panaudotas ginklas- tai teisė ir kriminalistika.
Teisės Kursinis darbas (29 pus.)


Hipoteka dabarties problemos
ĮVADAS. HIPOTEKOS SAMPRATA. HIPOTEKOS REGISTRAS LIETUVOJE. Hipotekos registravimas. Hipotekos registravimo problemos. Hipotekos reikalavimo perleidimas. Hipotekos reikalavimo perleidimą reguliuojančios teisės normos. Ar hipotekos reikalavimas gali būti perleistas atskirai nuo pagrindinės prievolės. Dalies hipotekos reikalavimo perleidimo problemos. Hipotekos lakšto perdavimas indosamentu. Hipotekos reikalavimo perleidimo forma. Sutartys, sudarytos iki hipotekos registro įsteigimo. HIPOTEKOS IŠREGISTRAVIMAS. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA. PRIEDAI. Lietuvos hipotekos registro informacinė sistema. Lietuvos hipotekos registro funkcinė sistema. Lietuvos hipotekos registro integracija į valstybės teisinę sistemą. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (ištraukos). Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymas. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės direktoriaus 1998 m. gruodžio 1 d.įsakymas Nr. 173 “ dėl nekilnojamojo turto vienetų (žemės sklypų ir statinių, šiuos turto vienetus padalinant, atidalinant ar sujungiant) identifikatorių suteikimo, tvarkos patvirtinimo”.
Teisės Diplominis darbas (43 pus.)


Įėjimo ir išėjimo iš rinkos teisinis reglamentavimas LR
Turinys. Įvadas. Verslo aplinka. Verslo teisiniai aspektai Lietuvoje. Verslo teisiniai pagrindai formos pasirinkimas ir registravimas. Verslininkystės formos. Įmonių įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos analizė praktiniu aspektu. Įmonių įėjimas į rinką. Įmonių išėjimas iš rinkos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (20 pus.)


Ikiteisminio tyrimo pradžia Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariate
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Ikiteisminio tyrimo pradžios samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo procesinės prielaidos. Ikiteisminio tyrimo subjektai. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas. Legalumo ir tikslingumo principų sąveika pradedant ir vykdant ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pradžia telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato mažeikių rajono policijos komisariate. Atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą teisiniai pagrindai ir tvarka. Teorinės ir praktinės nusikalstamų veikų atskleidimo problemos telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato mažeikių rajono policijos komisariate. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
Teisės Diplominis darbas (45 pus.)


Įmonės
Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Pervažiuokime Lietuvą skersai ir išilgai, kelionėje bandykime surasti dvi vienodas įmones. Deja, mūsų pastangos bus bergždžios – nepavyks rasti dviejų vienodų įmonių: vienos yra sostinėje Vilniuje, kitos Kėdainiuose, trečios Anykščiuose; vienos yra didelės – užima kelių hektarų plotą, kitos vos keletą kvadratinių metrų. Vienos vadinamos personalinėmis, kitos – uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, trečios – investicinėmis bendrovėmis, ketvirtos – bankais ir t.t. O kiek daug įvairiausių veiklos sričių! Vienos kepa duoną, kitos ją parduoda, trečios siuva, ketvirtos prekiauja, ir visos jos įmonės. Nepaisant minėtų skirtumų, galima rasti bendrų bruožų. Tai leidžia jas analizuoti, pritaikyti bendrąsias valdymo taisykles.
Teisės Referatas (11 pus.)


Įmonių rūšys ir jų junginiai
Įmonė ir jos rūšys. Įmonių junginiai. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Įmonė – turintis savo pavadinimą ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas komercinei-ūkinei veiklai subjektas, turintis atskirtą ar neatskirtą nuo steigėjo (savininko) turtą, savarankišką organizacinį vieningumą, galėjimą savo vardu įgyti turtines ir asmenines neturtines teises ir atsakantis savarankiškai arba su steigėju (savininku) už prisiimtas prievoles.
Teisės Referatas (12 pus.)


Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas
Įžanga. Dėstomoji dalis. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas laike. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų atgalinis galiojimas. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas teritorijoje. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas asmenims. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Referatas (12 pus.)


Įstatymų leidybos procesas Lietuvos Respulikoje
Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lr konstitucinis teismas - teisminė institucija. Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo įgaliojimai ir kreipimosi į šį teismą tvarka. Bylų nagrinėjimo konstituciniame teisme įpatumai. Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu konstitucijai pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo analizė
Įvadas. Įstatyminio sutuoktinių turto teisinio režimo samprata. Lietuvos respublikos įstatyminis sutuoktinių turto teisinis režimas. A.įstatymo nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo taikymas. B.sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas. C.sutuoktiniams asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas. D.sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija. E.bendrosios jungtinės nuosavybės ir asmeninės nuosavybės atskyrimo problemos sutuoktinių ginčuose. F.asmeninės sutuoktinių nuosavybės pripažinimas bendrąja jungtine nuosavybe. G.valdymas, naudojimas ir disponavimas sutuoktinių bendro jungtinio ir asmeninio turto. Lietuvos respublikos įstatyminio sutuoktinių turto teisinio režimo tipo nustatymas. Išvados. Šaltinių sąrašas. Civilinėje teisėje vyrauja dispozityvus teisinio reglamentavimo metodas, kuris reiškia, kad šalys yra laisvos nusistatyti tarpusavio teises ir pareigas. Atitinkamai ir sutuoktiniai yra laisvi nusistatyti savo turto teisinį režimą. Tačiau kas reguliuoja sutuoktinių turtinius santykius jiems nesudarius vedybinės sutarties? Tokiu būdu šiame momente iškyla įstatyminio sutuoktinių turto teisinio režimo įtvirtinimo poreikis. Darbo tikslai yra aptarti įtvirtintą įstatyminį sutuoktinių teisinį turto režimą, išanalizuoti šį režimą aiškinančius teismų aktus bei teisės mokslo darbus bei juos palyginti, išryškinti teismų praktikoje kylančius probleminius klausimus esant sutuoktinių turtiniams ginčams. Tik tokiu būdu bus galima visapusiškai išnagrinėti įstatyminį sutuoktinių turto teisinį režimą.
Teisės Kursinis darbas (25 pus.)


Išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtą
Kursinio darbo objektas - išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtą. Kursinio darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą ypatumus. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai. Apibrėžti įkeitimo ir hipotekos sampratą ir tikslus. Išanalizuoti turtinių teisių kaip įkeitimo objekto sampratą. Ištirti išieškojimo iš įkeisto turto atsiradimo pagrindus ir ypatumus. Turtinių teisių įkeitimo teoriniai aspektai. Įkeitimo ir hipotekos samprata. Turtinės teisės kaip įkeitimo objektas. Išieškojimo nukreipimo į įkeisttą turtą ypatumai. Išieškojimo nukreipimo atsiradimas. Išieškojimo iš įkeisto turto ypatumai. Hipotekos ir įkeitimo problematika. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |