Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Darbo užmokestis (2)
Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio minimumas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį ir nakties darbą. Darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku. Darbo apmokėjimas neįvykdžius išdirbio normų. Mokėjimas už prastovos laiką. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas. Sumokėtų kompensacijų grąžinimo atvejai.
Teisės Pristatymas (11 pus.)


Darbuotojų materialinė atsakomybė pagal LR darbo kodeksą
ĮVADAS. Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo Kodekse. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Darbuotojų materialinė atsakomybė – tai pareiga atlyginti savo kalta veika padarytą žalą. Visi valstybės tarnautojai yra materialinės atsakomybės subjektai. Ši atsakomybė įpareigoja atlyginti turtinę žalą, padarytą atliekant pareigas tarnyboje. Materialinės atsakomybės samprata priskiriama savarankiškos atsakomybės rūšiai. Materialinės atsakomybės tikslas: visada siekti, kad darbuotojai atlygintų žalą, pagal darbo įstatymus.
Teisės Referatas (14 pus.)


Dokumentinis procesas
Įvadas. Istorinės dokumentinio proceso ištakos. Reikalavimai, dėl kurių gali būti pareiškiami ieškiniai dokumentinio proceso tvarka. Ieškinio dokumentinio proceso tvarka pareiškimas. Tretieji asmenys dokumentiniame procese. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo eiga. Dokumentinio proceso atsisakymas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai. Bylos eiga teismui juos priėmus. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (20 pus.)


Dovanojimas
Įvadas. Dovanojimo sutarties požymiai, sutarties sudarymas. Dovanojimo sutarties šalys. Sutarties forma. Dovanojimo sutarties dalykas. Sutarties turinys. Dovanojimo sutarties šalių atsakomybė. Išvados. Literatūra. Civilinės teisės kursinis darbas. Darbo objektas - dovanojimas. Darbo tikslas - išnagrinėti dovanojimo sutartį. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti dovanojimo sutarties požymius, sutarties sudarymą. Išanalizuoti dovanojimo sutarties šalis ir formą. Išanalizuoti dovanojimo sutarties dalyką ir turinį.
Teisės Kursinis darbas (17 pus.)


Dukterines patronuojančios bendrovės steigimas
Dukterinės patronuojančios bendrovės steigimas. Steigimo sutartis. Akcijų įregistravimas. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke; pradinių įnašų už akcijas apmokejimas. Įstatų parengimas ir pasirašymas. Steigimo ataskaitos parengimas. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas, dokumentų perdavimas bendrovei. Išvados. Patronuojanti įmonė - tai įmonė, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja vieną ar kelias įmones. Bendrovė yra patronuojanti. Jeigu kitoje bendrovėje, kuri yra dukterinė, ji tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei. Jeigu bendrovė tiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, kai turi įgijusi kitos bendrovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 50 procentų balsų.
Teisės Referatas (8 pus.)


Etikos kodekso sampra
Įvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso charakteristika. Etikos kodekso tikslai, funkcijos ir paskirtis. Etikos kodekso pranašumai ir trūkumai. Etikos kodekso struktūra. Kodekso forma ir turinys. Etikos kodekso sudedamosios dalys. Etikos kodekso rašymo klaidos. Etikos kodekso nauda. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas. Išanalizuoti etikos kodekso sampratą, kokie būdai yra jam būdingi ir kokie yra etikos kodekso sudarymo pagrindiniai principai. Darbo uždaviniai. apibūdinti verslo etikos kodekso sampratą. išanalizuoti verslo etikos kodekso struktūros ypatumus. Darbo objektas. Verslo etikos kodeksas organizacijoje. Darbo metodai. Mokslinė literatūra, praktiniai pavyzdžiai.
Teisės Kursinis darbas (24 pus.)


Europos Bendrijos konkurencijos politika
Europos Bendrijos konkurencijos politika. Europos ekonominės bendrijos sutarties konkurencijos taisyklės. Konkurencijos kontrolė ir kiti EB konkurencijos politikos elementai. Susiliejimų tarp įmonių kontrolė. Valstybės pagalbos reglamentavimas Europos Sąjungoje. Valstybės pagalbos formos ir rūšys. Europos Bendrijos nesąžiningos konkurencijos politika. Europos Sąjungos konkurencinės politikos raida. Ištrauka iš darbo. Svarbiausias 1957m. kovo 25 d. Romoje sudarytos EEB sutarties tikslas buvo sukurti bendrąją rinką, kuri užtikrintų harmoningą ūkio plėtrą Bendrijoje ir laipsnišką valstybių narių ekonominės politikos derinimą. Laisvas prekių judėjimas tarp valstybių narių turėjo būti garantuotas atsisakius muitų ir kiekybinių apdorojimų bei panašų poveikį turinčių priemonių. Buvo labai svarbu garantuoti ir tai, kad privatūs ūkio subjektai susitarimų pagrindu dalidamiesi rinkas ar kitokiais konkurenciją ribojančiais veiksmais vėl nesukurtų kitokios formos laisvo prekių judėjimo apdorojimų. Dėl to EEB sutartyje buvo nustatytos konkurencijos taisyklės, suformuluotos 85-90 straipsniuose. Svarbūs yra ir vadinamieji antriniai teisės šaltiniai, t.y. EEB valdymo institucijų teisės aktai: reglamentai, direktyvos bei sprendimai. Iš jų visų pirma paminėtini 1962m. vasario mėn. 6 d. EEB Tarnybos (ET) priimtas reglametas Nr.17, kuris nustatė EEB sutarties 85 ir 86 straipsnių taikymo tvarką, taip pat 1989m. gruodžio 21 d. priimtas reglamentas Nr. 4064/89 “Dėl įmonių koncentracijos kontrolės”.
Teisės Referatas (1 pus.)


Europos parlamentas
Įvadas. Parlamentinė asamblėja tampa parlamentu. Europos parlamento sąvoka ir rinkimų tvarka. Europos parlamento sąvoka. Europos parlamento rinkimų tvarka. Europos parlamento funkcijos. Teisėkūros galios. Politinė įtaka. Biudžetinės galios. Demokratinė kontrolė. Peticijos teisė. Pilietinės iniciatyvos teisė. Europos parlamento struktūra ir veikla. Pirmininkas. Biuras. Pirmininkų sueiga. Frakcijos. Komitetai ir delegacijos. Generalinis sekretoriatas. Parlamento darbo organizavimas. Plenariniai posėdžiai. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas - nors jau daug metų kai Lietuva įstojusi į Europos Sąjungą, tačiau tikrai ne kiekvienas lietuvis atsakytų į klausimą, kas yra Europos Parlamentas, kokia jo veikla, struktūra. Šiuo darbu pasistengsiu suteikti išsamią informaciją apie šią Europos Sąjungos instituciją. Darbo objektas - Europos Parlamentas. Darbo tikslas - remiantis literatūros šaltiniais pristatyti Europos Parlamentą, jo sudėtį bei veiklą. Darbo uždaviniai. Pristatyti Europos Parlamento istorinę raidą. Supažindinti su Europos Parlamento sąvoka ir rinkimų tvarka. Išanalizuoti Europos Parlamento funkcijas. Išnagrinėti Europos Parlamento veiklą bei paskirtį. Išanalizuoti Parlamento darbo organizavimas.
Teisės Kursinis darbas (23 pus.)


Europos Sąjungos (ES) konstitucija
Europos Sąjungos konstitucija. Europos Sąjungos (ES) sutartyse iki šiol galiojusių teisės instrumentų įvairovė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų supaprastinimas ir jų hierarchijos nustatymas. Europos Sąjungos (ES) instrumentų supaprastinimas. Europos Sąjungos (ES) juridinių instrumentų taikymo sritys. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų hierarchija. Procedūrų supaprastinimas. Įprastinė įstatyminė procedūra. Konsultavimosi procedūra. Biudžeto priėmimo procedūra. Išvados.
Teisės Referatas (18 pus.)


Europos Sąjungos teisė (1)
ES administravimo bendra charakteristika, Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Taryba (Vadovų), Europos Sąjungos Taryba (Ministrų). Europos Komisijos funkcijos ir struktūra, Europos Komisija ir administracinės reformos. Europos Audito Rūmai, Europos Teisingumo ir Pirmos Instancijos teismai. Europos Regionų bei Ekonomikos ir socialinis komitetai. Europos Centrininių bankų sistema ir Europos Investicijų bankas. ES Agentūros, jų funkcijos ir vadybinės struktūros. ES valdymo savitumai lyginant su Lietuvos valstybės administravimu. Europos Parlamentas ir ES Taryba (Vadovų). Europos Parlamento ir ES Tarybos (Vadovų) funkcijos. Europos Parlamento ir ES Tarybos (Vadovų) valdymo struktūros. Europos Parlamento ir ES Tarybos (Vadovų) numatomos valdžios galios ES Konstitucijos projekte. ES Ministrų taryba. ES Ministrų tarybos funkcijos. ES Ministrų tarybos vadybinės struktūros. ES Konstitucijos projekte numatomos valdžios galios ES Ministrų tarybai. Europos Komisija. Europos Komisijos funkcijos. Europos Komisijos vadybinės struktūros. ES Konstitucijos projekte numatomos valdžios galios Europos Komisija. ES Administracinės reformos. Europos Audito Rūmai ir Europos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmų ir Europos Teisingumo Teismo funkcijos. Europos Audito Rūmų ir Europos Teisingumo Teismo vadybinės struktūros. Europos Audito Rūmų ir Europos Teisingumo Teismo galios ES Konstitucijos projekte. Europos Regionų bei Ekonomikos ir socialinis komitetai. ES patariamųjų komitetų funkcijos. ES patariamųjų komitetų vadybinės struktūros. ES patariamųjų komitetų galios ES Konstitucijos projekte. ES bankininkystė. ES Centrinių bankų sistema ir Europos Investicijų banko funkcijos. ES Centrinio banko ir Europos Investicijų banko vadybinės struktūros. ES Agentūros ir ES Personalo atrankos įstaiga. ES Agentūrų funkcijos ir vadybinės struktūros. ES Personalo atrankos įstaigos funkcijos ir vadyba. ES Personalo reglamentas.
Teisės Konspektas (61 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |