Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Baudžiamosios teisės egzamino konspektai
Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamosios teisės sistema. Bendroji ir specialioji dalys. Jų sudarymo pagrindiniai principai. Baudžiamosios politikos sąvoka. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Baudžiamosios atsakomybės esmė. BA skirtumas nuo kt. teisinės atsakomybės rūšių. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo erdvė. Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas. Nusikalstamų veikų klasifikavimas pagal BK. Nusikaltimo sąvoka. Baudžiamojo nusižengimo sąvoka. Veika – baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Nusikalstamas veikimas. Nusikalstamas neveikimas. Veikos sąvoka. Veikimo, neveikimo samprata, jų atskyrimas. Neveikimas. Nusikaltimo pavojingumas. Nusikaltimų klasifikavimas pagal pavojingumo laipsnį ir pobūdį. Priešingumas teisei – nusikalstamos veikos požymis. Kaltė kaip nusikalstamos veikos požymis. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra. NVS elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties požymio sąvoka, jų rūšys. Teisinis gėris (TG) kaip nusikalstamos veikos objektas. NV objektų rūšys. Atskirų nusikaltimo objektų rūšių apibūdinimas. NV dalykas. Nusikalstamos pasekmės. Jų rūšys ir reikšmė. Nusikalstamos veikos subjektas – fizinis asmuo. NS sudėties požymiai, apibūdinantys subj.: amžius, pakaltinamumas. Specialusis nusikaltimo subjektas. Juridinis asmuo kaip nusikaltimo subjektas. Nepakaltinamumo sąvoka. Riboto pakaltinamumo sąvoka. Nepilnamečių (Npl.) BA ypatumai. 113. Priverčiamosios Npl. auklėjimo priemonės. KALTĖ. Būtinoji gintis. Kėsinimosi ir gynybos sąlygos būtinojoje gintyje. Teisėsaugos institucijos (TI) pavedimo vykdymas. Įsakymo vykdymas. NUSIKALTĖLIO SULAIKYMAS. Profesinės pareigos vykdymas. Profesinė arba ūkinė rizika. Mokslinis eksperimentas. Būtinasis reikalingumas. Būtinojo reikalingumo sąlygos. Tyčinės NV stadijų sąvoka. Baigtinis nusikaltimas. Rengimosi padaryti nusikaltimą (RPN)sąvoka, požymiai. Pasikėsinimas padaryti nusikaltimą (PPN): sąvoka, požymiai, rūšys. Baudžiamosios atsakomybės už parengtinę veiklą ypatybės. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. Bendrininkavimo samprata. Bendrininkavimo formos. Bendrininkų rūšys. Nusikaltimų padarymas per tarpininką. Bendrininkų baudžiamosios atsakomybės pagrindai ir ribos. Bendrininkų veiksmų kvalifikavimas. Pavienio nusikaltimo (PN) samprata ir rūšys. NV daugėto samprata, rūšys. Nusikaltimų sutaptis, jos rūšys, atskyrimas nuo BT normų konkurencijos. Nusikaltimo kartotinumo problema. Nusikaltimų recidyvo rūšys ir jų apibūdinimas. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės paskirtis (tikslai). Atleidimo nuo BA samprata ir rūšys. Bausmių sistemos (BS) sąvoka ir reikšmė. BS galiojančiuose BĮ. Juridiniam asmeniui taikomos bausmės. Viešųjų teisių atėmimas. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Viešieji darbai (VD). Bauda (Bd). Areštas (A). Laisvės apribojimas. Terminuotas laisvės atėmimas. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Bendrieji Bausmės skyrimo pradmenys. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas. Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas. Bausmės skyrimo taisyklės, esant nusikaltimų sutapčiai (NS). Bausmės skyrimas, aki neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas. Bausmės vykdymo atidėjimas (BVA). Baudžiamojo poveikio priemonės (BPP) ir jų skyrimas. Atleidimas nuo bausmės. Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo (ANV) senatis. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą ar neatliktos B pakeitimas švelnesne B. Amnestija ir malonė. Teistumo išnykimo ir panaikinimo tvarka. Priverčiamųjų medicininių ir auklėjamojo poveikio priemonių sąvoka, jų taikymo, pakeitimo bei nutraukimo pagrindai ir tvarka. Šių priemonių skirtumas nuo bausmės. Pasekmių reikšmė įvertinant neveikimą. Neveikimas pradėjus veiksmus.
Teisės Konspektas (63 pus.)


Baudžiamosios teisės paskaitų konspektai
BT SAMPRATA, DALYKAS, SISTEMA, METODAS UŽDAVINIAI. Šiuolaikinės BT apibrėžimas. BT teisinio reguliavimo dalykas. BT esmė. BT sistema. BT teisinio reguliavimo metodas. BT uždaviniai. BT principai. BT kaip teisės šaka, turi sąsają su kitomis teisės šakomis. (konstitucine). BĮ. Samprata ir bruožai, skirtumai nuo kitų teisės aktų. Struktūra. BĮ aiškinimas. BĮ galiojimas erdvėje, galiojimo principai. Realinis arba apsaugos. NV padarymo vieta. Ekstradicija. Ekstradicijos sąlygos. NV samprata, nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas, samprata ir požymiai. Baudžiamasis nusižengimas. Nusikaltimų klasifikavimas. BN požymiai (BK 12 str.). NV sudėtis samprata ir reikšmė, požymiai, santykis su SD straipsnio dispozicija. NV sudėties struktūra. Sudėties ir dispozicijos tarpusavio santykis. NV kvalifikavimas. SUBJEKTYVIEJI POŽYMIAI, SAMPRATA, JŲ REIKŠMĖ IR ĮRODYMAS. Pakaltinamumas. KALTĖ. Kaltės kriterijai. Tyčinė kaltės forma. Netiesioginė tyčia.
Teisės Konspektas (11 pus.)


Baudžiamųjų įstatymų ultraaktyvumo ir retroaktyvumo problema
Įžanga. Bendrieji baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike klausimai. Baudžiamųjų įstatymų įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga. Nusikaltimo padarymo laiko reikšmė taikant baudžiamuosius įstatymus. Baudžiamųjų įstatymų retroaktyvumas. Lex retro non agit ir lex benignior retro agit taisyklės. Įstatymų atgalinio galiojimo suteikimo pagrindai ir būdai. Retroaktyvaus įstatymo taikymo problematika. IBaudžiamųjų įstatymų ultraaktyvumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (28 pus.)


Bausmių sistemos sąvoka ir jos charakteristika pagal LR baudžiamąjį kodeksą
Įžanga. Bausmių sistema - sudėtinė baudžiamosios politikos dalis. Bausmių rūšys pagal LR baudžiamąjį kodeksą. (pagrindinės ir papildomos bausmės). Bausmių sitemos charakteristika pagal LR baudžiamąjį kodeksą. Laisvės atėmimo bausmė ir laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Pataisos darbai be laisvės atėmimo. Turtinio pobūdžio bausmės. a)bauda. b)turto konfiskavimas. Atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą. ar užsiimti tam tikra veikla. IV.Naujajame LR baudžiamajame kodekse - bausmės. juridiniams asmenims. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (20 pus.)


Civilinė ir bažnytinė santuoka
Civilinės santuokos sąvoka, raida ir principai. Bažnytinės santuokos sąvoka ir raida Lietuvoje. Civilinės santuokos sudarymas, teisinės pasekmės. Bažnytinės santuokos sudarymas, nutraukimas, teisinės pasekmės. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės santykis. Išvados.
Teisės Referatas (12 pus.)


Civilinė ir darbo teisė
Civilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai, subjektai, objektai. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Naujasis civilinis kodeksas. Civilinio teisinio santykio turinys ir formos. Civilinio teisinio santykio objektai. Civilinių teisinių šaltinių sąvoka ir rūšys. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Jų sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens atsiradimo teisiniai pagrindai. Personalinė (individuali) įmonė, jos teisinė padėtis ir atsakomybė. Įmonių bankrotas. Neteisminė bankroto procedūra. Įmonės sanavimas. Taikos sutartis. Kreditorių reikalavimų patenkinimo eilė ir tvarka. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Sandoris. Sandorio turinys, forma. Negaliojantys sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas, įgaliojimas, jo rūšys. Terminai, jų civilinė ir teisinė reikšmė, jų skaičiavimas. Ieškininė senatis, jos terminų skaičiavimo tvarka, jos termino eigos pradžia ir pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas, nutraukimas. Juridinių asmenų įgaliojimai. Terminai. Ieškininė senatis. Viešoji nuosavybė. Viešosios nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė: subjektai, nuosavybės teisės įgyvendinimas ir gynimas, savininko teisės. Bendroji nuosavybė: sąvoka, subjektai, rūšys. Bešeimininkis turtas. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas. Prievolės sąvoka ir prievolių atsiradimas. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Rankpinigiai. Laidavimas. Garantija. Prievolių pasibaigimas. Pirkimas, pardavimas. Nuoma. Paskola. Ranga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolės atsirandančios dėl žalos padarymo. Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ir kolektyvinės sutarties sudarymas. Darbo sutarties sąvoka, šalys ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir valia. Atsiskaitymas su atleidžiamaisiais darbuotojais. Ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ir pažeistų teisių gynimo. Teisė – socialinė norma. Skiriasi nuo moralinės normos tuo, kad yra prievartinis mechanizmas. Tiesės normos reguliuoja tam tikrus visuomeninius santykius tarp visuomenės narių. Civilinės teisės reguliavimo dalykas – tai, ką (visuomeninius santykius) reguliuoja civilinės teisės šaka.
Teisės Špera/ paruoštukė (33 pus.)


Civilinė teisė. Atstovavimas
Civilinės teisės samprata, principai ir šaltinai. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Įstatymo ir teisės analogija. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Įgaliojimas. Atstovavimas be įgaliojimo. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo įžanginėje dalyje supažindinama su civiline teise, jos principais ir šaltiniais, civilinės teisės subjektais. Dėstomojoje dalyje gilinamasi į civilinės teisės atstovavimo principus. Pateikiama atstovavimo sąvoka ir kito būtinos sąvokos, kad būtų galima suprasti apie ką eina kalba. Toliau detaliai apžvelgiami pagrindiniai atstovavimo būdai: įgaliojimas, atstovavimas be įgaliojimo, komercinis atstovavimas (prekybos agentas, prokūra).
Teisės Referatas (30 pus.)


Civilinės teisės konspektai (1)
CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA. Objektyvioji ir subjektyvioji civilinė teisė. Civilinės teisė subjektyvumas. Civilinės teisės taikymo sfera. Turtiniai santykiai. Civilinės teisės funkcijos. CT atribojama nuo kitų teisės šakų pagal reguliav. dalyką ir metodą. Civiliniai teisniai santykiai ir jų rūšys. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Sutarties reikšmė. Civilinės teisės principai. Civil. santykių teisinio reglamentavimo principai. Civilinių teisių įgyvendinimo ir pareigų atlikimo principai. CT normų aiškinimo principai. UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LR CT ISTORINĖ RAIDA. Kontinentinės teisės sistemose LR CIVILINĖS TEISĖS ŠALTINIAI. CIVILINĖS TEISĖS SISTEMA. CT sistema. Šiuolaikinės teisės tendencijos. CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI. Daiktai. Nekilnojamieji daiktai. DAIKTŲ rūšys. PINIGAI. Vertybinis popierius. AKCIJOS. VEKSELIS. KONOSAMENTAS. INDĖLIO LIUDIJIMAS. ASMENŲ NETURTINĖS TEISĖS IR VERTYBĖS. TERMINAI. TERMINO PRADŽIA. IEŠKINIO SENATIS. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties TAIKYMAS. IEŠKINIO SENATIES termino PRADŽIA. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino SUSTABDYMAS. Ieškinio senaties termino NUTRAUKIMAS. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Reikalavimai, kuriems IEŠKINIO SENATIS NETAIKOMA. Ieškinio senaties taikymas PAPILDOMIEMS reikalavimams. CIVILINIŲ TEISŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių ĮGYVENDINIMAS ir pareigų VYKDYMAS. Civilinių teisių GYNIMAS. SAVIGYNA. CIVILINĖ TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO SĄLYGOS. SANDORIAI. Valios išreiškimo forma. SĄLYGINIS sandoris. Sandorių sudarymo tvarka. Sandorių FORMA. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Teisinė sandorių registracija. Rašytinės formos sandorių PASIRAŠYMAS. NEGALIOJANTYS SANDORIAI. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas. ATSTOVAVIMAS. Atstovavimo ir įgalinimų atsiradimo pagrindai. FIZINIAI ASMENYS. Fizinių asmenų teisnumas. Civil. Teisnumo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens, paskelbto mirusiu, atsiradimo pasekmės. Civilinės būklės aktai. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. GLOBA IR RŪPYBA. BENDROS ŽINIOS APIE JURIDINIUS ASMENIS. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas. PROKŪRA. ATSTOVAVIMAS. Sandorių sudarymas per atstovus. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. Atstovo teisių sudaryti sandorius apribojimas. Interesų konfliktas. ĮGALIOJIMAS. KOMERCINIS ATSTOVAVIMAS.
Teisės Konspektas (36 pus.)


Civilinės teisės konspektai (2)
Įvadas. Sandoriai ir jų rūšys. Civilinių sutarčių samprata bei klasifikacija. Laidavimo ir garantijos sutartys. Pirkimo- pardavimo sutartis. Rentos sutartis. Dovanojimo sutartis. Nuomos sutartis. Rangos sutarčių situacijos. Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo, technologinių darbų sutartys. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartys. Turto pavedimo, arba patikėjimo, sutartis. Franšizės sutartis. Komiso sutartis. Vežimo sutartis. Pasaugos sutartis. Paskolos sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Teisės istorija. Asmenys. Veiksnumas ir teisnumas. Ieškinio senatis. Santuoka. Santuokoje kilsiančios teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Vaiko kilmės nustatymas. Tėvų teisės ir pareigos. Vaikų teisės ir pareigos. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Globa ir rūpyba. Paveldėjimas pagal įstatymą ir testamentu. Darbo sutartis ir jos reikšmė. Darbo teisės šaltiniai. Įdarbinimo teisinis reguliavimas. Darbo sutartys. Darbo laikas. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Darbo ginčai. Darbuotojų sauga ir sveikata. Atostogos. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos. Darbo sutarties pabaiga. Baudžiamoji teisė. Nusikaltimo sąvoka ir sudėtis. Kriminalinė bausmė.
Teisės Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Civilinės teisės konspektai (3)
Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civiliniai įstatymai. Užsienio valstybių civilinės ir prekybinės teisės bendra charakteristika. Monistinė ir dualistinė civilinės teisės sistemos. Raidos tendencijos. CIVILINIS TEISINIS SANTYKIS. FIZINIAI ASMENYS KAIP CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTAI. VALSTYBĖ, KAIP CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTAS. JURIDINIAI ASMENYS. SPECIALUS JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS. CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTAI, NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ. CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI. ASMENINĖS NETURTINĖS TEISĖS, NESUSIJUSIOS SU TURTINėMIS, IR JŲ GINYMAS. Sandorių sąvoka ir rūšys civilinėje teisėje. Atstovavimas. Perįgaliojimas. Terminai civilinėje teisėje. Ieškininė senatis. CIVILINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS. DAIKTINĖS TEISĖS SĄVOKA. NUOSAVYBĖS TEISĖ. BENDRIEJI NUOSAVYBĖS TEISĖS NUOSTATAI. Viešoji nuosavybė. Patikėjimo teisė. PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ. Bendrosios nuosavybės teisė. NUOSAVYBĖS TEISĖS GYNIMAS. Valdymo teisė. SERVITUTAI. UZUFRUKTAS. IPOTEKA. PRIEVOLINĖ TEISĖ IR PRIEVOLĖ. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Atsakomybė už civilinių teisių ir pareigų pažeidimą. Prievolių pasibaigimas. Pirkimo pardavimo sutartis. MAINAI. DOVANOJIMAS. SKOLOS PADENGIMAS IR TURTO PERLEIDIMAS UŽ RENTĄ. Tiekimo sutarties sąvoka ir reikšmė. PASKOLOS SUTARTIS. TURTO NUOMA. PANAUDA .GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMA. Ranga. Statybos ranga. KROVINIŲ VEŽIMAS. Draudimas. ATSISKAITYMO IR KREDITAVIMO SANTYKIAI. PAVEDIMAS. KOMISAS. PASAUGA. JUNGTINĖ VEIKLA (PARTNERYSTĖ). PRIEVOLĖS, ATSIRANDANČIOS DĖL ŽALOS PADARYMO. PRIEVOLĖS, ATSIRANDANČIOS DĖL TURTO ĮGIJIMO AR SUTAUPYMO BE PAGRINDO. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR JOS TEISINĖ APSAUGA. AUTORINĖ TEISĖ. PATENTŲ TEISĖ. TEISINĖ PRAMONINIŲ PAVYZDŽIŲ APSAUGA. PREKĖS ŽENKLAS. VIEŠAS KONKURSAS. Paveldėjimo teisė. PALIKIMO PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS. Santraukos. Civilinės teisės šaltiniai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Fizinių asmenų veiksnumas. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Sandorių sąvoka, rūšys, forma. Ieškininės senaties terminai. Prievolės sąvoka ir sudedamieji elementai. Prievolių pasibaigimo pagrindai. Hipotekos sąvoka ir rūšys. Civiline atsakomybe ir jos sąlygos. Patikėjimo teisė. Sutarties sudarymas.
Teisės Konspektas (259 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |