Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Bailments
Definition: A bailment is the rightful possesion of goods by one who is not the owner. The true owner is a bailor, the person in possession a bailee. The bailee has the duty to care for the goods and deliver them to the owner as agreed.Examples. Creation. Actual physical control. Parking lot cases. Coat cases. Custody distinguished. Servants. Intent. Mistake as to identify of object. Example. Note. Mistake as to contents. Value undisclosed to bailee. Example.
Teisės Konspektas (2 pus.)


Bankrotas, jo procedūra
Įvadas. Bankrotas. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonių bankrotas ir jo procesas. Išvados. Šiame savarankiškame darbe aptarsime bankroto sąvoką, kas yra įmonės bankrotas, likvidumas, kada galima iškelti bankroto bylą, o kada negalima, koks yra bankroto bylos procesas. Kaip jau žinome įmonės bankroto procesą reglamentuoja LR įmonių bankroto įstatymas.
Teisės Referatas (10 pus.)


Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas
ĮVADAS. ĮMONIŲ BANKROTAS. Užsienio patirtis. Padėtis Lietuvoje. Bankrotai Lietuvoje. Neatsiskaitymas su darbuotojais. BANKROTO PROCEDŪRŲ TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE. Senojo ir naujojo Bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankroto procedūros. Bankroto procedūrų iniciatoriai. Bankroto bylos iškėlimo prielaidos ir tikslai. Teismo vaidmuo. Profesija- įmonių administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Darbuotojų padėtis. Kreditorių atsakomybė. Gelbėti bankrutuojančią įmonę ar teisingai padalyti jos turtą? Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje mažinant personalo skaičių ir naudojamą turtą. Naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų. Bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios. štekliai. Komanda. Likvidavimas. Taikos sutartis. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Bankrutuojančių įmonių pasiskirstymas Lietuvoje. Įmonių, apie kurių nemokumą paskelbta viešai, pasiskirstymas Lietuvoje. Bankroto administratorių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Viešų varžytynių protokolas (pavyzdys). Viešų varžytynių aktas (pavyzdys).
Teisės Kursinis darbas (35 pus.)


Bankroto teisinius santykius reglamentuojančių projektų teisinis įvertinimas
ĮVADAS. BENDRA BANKROTO TEISINIUS SANTYKIUS REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ APŽVALGA. Įmonių bankroto įstatymų kaita Lietuvoje. Bankroto samprata. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai. Nemokumo samprata. Tyčinis bankrotas. Įmonės kreditoriai. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Įmonės administratorius. Įmonių bankroto įstatymų analizės apibendrinimas. SIŪLOMO PROJEKTO TIKSLAI BEI SIŪLOMI PAKEITIMAI ĮSTATYMO BENDROSIOSE NUOSTATOSE IR PAREIŠKIME DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO. Siūlomo bankroto įstatymo projekto tikslai. Įstatymo paskirties ir sąvokų pakeitimas ir papildymas. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. PROJEKTE SIŪLOMI PAKEITIMAI BANKROTO PROCEDŪRAS VYKDANT TEISMO, NE TEISMO TVARKA AR SUPAPRASTINTĄ BANKROTO PROCESĄ. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Skolininkų, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Tyčinis bankrotas. Bankroto teisinio reguliavimo trūkumai sandorių vertinime. Taikos sutartis. PROJEKTE SIŪLOMI PAKEITIMAI DĖL ĮMONĖS ADMINISTRATORIAUS, JO FUNKCIJŲ. SIŪLOMI LIKVIDAVIMO PROCEDŪROS PAKEITIMAI, JŲ TEISINIS ĮVERTINIMAS. PROJEKTE SIŪLOMI PAKEITIMAI ĮMONIŲ TURTO PARDAVIME IR KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO TVARKOJE, JŲ TEISINIS ĮVERTINIMAS. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Teisės Diplominis darbas (67 pus.)


Baudžiamasis procesas
Baudžiamojo proceso principai. BP principų sąvoka ir reikšmė. BP principų sistema. Atskirų BP principų turinys. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba (valstybinės kalbos principas). Kitų BP principų turinys. Teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Nešališkumas (bešališkumas). Šalių lygybės principas. Tikslingumo principas. BP subjektai. BP subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Įtariamasis. Įtariamojo teisės. Įtariamojo pareigos. Kaltinamasis. Kaltinamojo teisės. Tapimas kaltinamuoju. Pareigos. Nukentėjusysis. Sąlygos. Nukentėjusiojo teisės. Nukentėjusiojo pareigos. Civilinis ieškovas. Teisės. Pareigos. Civilinis atsakovas. Atstovai. Atstovavimas yra 2 rūšių... Pareigos. Baudžiamojo proceso samprata. Proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Pagal NBPK prasideda. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. BP teisės sąvoka. BP teisės šaltiniai. Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Baudžiamojo proceso kodeksas. Nacionaliniai įstatymai. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiu. Erdvėje. Asmenims. Konstitucinio teismo nutarimų ir LAT senato nutarimų reikšmė BP procesui. BP teisės ir BT santykis. Įrodymai. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata ir įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimas, rinkimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodinėjimo ribos. Įrodymų vertinimas. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys. Įrodymų rūšys. Įrodymai. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata ir įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimas, rinkimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodinėjimo ribos. Įrodymų vertinimas. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys. Įrodymų rūšys.
Teisės Špera/ paruoštukė (8 pus.)


Baudžiamasis procesas (2)
Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos samprata. Baudžiamojo proceso stadijų sistema. Baudžiamojo proceso funkcijos. Procesinė forma. Procesinių garantijų samprata. Pagrindinės istorinės baudžiamojo proceso formos. Baudžiamojo proceso raida lietuvoje. Baudžiamojo proceso mokslas.
Teisės Pristatymas (17 pus.)


Baudžiamoji atsakomybė
ĮVADAS. SĄVOKOS – BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANTI APLINKYBĖ ESMĖ. BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIŲ APLINKYBIŲ. SOCIALINIS TURINYS. PROFESINIŲ PAREIGŲ VYKDYMAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Baudžiamoji teisė gina visuomenės branginamas vertybes nuo pavojingų veikų. Dar priešklasikinėje romėnų teisėje buvo žinomas principas - vim vi rapellere licet (prieš prievartą gali būti naudojama jėga). Šis principas klasikiniu ir poklasikiniu laikotarpiu transformavosi į būtinąją gintį, kuri buvo leidžiama ginant asmenį arba turtą.
Teisės Referatas (10 pus.)


Baudžiamojo įstatymo galiojimo laike principai ir jų taikymas praktikoje
Įvadas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike samprata, reikšmė ir pagrindiniai aspektai. Baudžiamojo įstatymo įsigaliojimo ir galiojimo pabaiga. Baudžiamojo įstatymo galiojimo laiko atžvilgiu esminiai principai ir jų taikymo specifika. Nusikalstamos veikos laiko nustatymo reikšmė ir pagrindinės taisyklės. Baudžiamųjų įstatymų „grįžtamumas“ laiko atžvilgiu arba retroaktyvumo doktrina. Baudžiamojo įstatymo atgalinio galiojimo reikšmė ir taikymo metodika. Baudžiamojo įstatymo atgalinio galiojimo suteikimo pagrindai ir būdai. „Grįžtamojo“ baudžiamojo įstatymo taikymo specifika ir problematika. I Griežtinančių atsakomybę baudžiamųjų įstatymų samprata, reikšmė ir taikymo specifika. Baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių bei priverčiamųjų medicinos poveikio priemonių taikymo laiko atžvilgiu ypatumai. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (30 pus.)


Baudžiamojo proceso dalyviai bei subjektai
Įvadas. Baudžiamojo proceso sąvoka. Ikiteisminio tyrimo funkcija. Kaltinimas. Gynyba. Bylos teisminis nagrinėjimas ir teisminis sprendimas. Baudžiamojo proceso subjektai. Fizinis asmuo. Juridinis asmuo. Baudžiamojo proceso dalyviai. Asmenys įtakojantys bylos eigą. Asmenys, turintys savarankiškus įstatyminius interesus. Baudžiamojo proceso ypatumai nagrinėjant bylas dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų. Išvados. Tikslas - pateikti susistemintą literatūrinę medžiagą, nagrinėjančią baudžiamąjį procesą, jo paskirtį ir funkcijas, dalyvius ir subjektus. Uždaviniai. Apžvelgti baudžiamojo proceso sąvoką ir per funkcijas iškelti baudžiamojo proceso dalyvių ir subjektų procesinę veiklą. Išnagrinėti nusikalstamos veiklos subjektus ir jų baudžiamumą. Išanalizuoti LR Baudžiamąjame kodekse numatomas baudžiamojo proceso dalyvių teises. Pateikti baudžiamoji proceso ypatumus susijusius su juridinių asmenų nusikalstamų veikų nagrinėjimu.
Teisės Referatas (18 pus.)


Baudžiamojo proceso teisė
Baudžiamojo proceso sąvoka, baudžiamasis procesas ir baudžiamojo proceso teisės santykis. BPT šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. BP normų sąvoka ir struktūra. BP normų sankcijų ypatumai. BP įstatymo galiojimas laike, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Teismo nepriklausomumo principas. Nepriklausomo teismo požymiai. BP principų sąvoka ir reikšmė. BP principų sistema. Rungtyniškojo proceso pažymiai. Procese dalyvaujančių asmenų klasifikacija. Teismas-teisingumą vykdanti institucija. Teismo sudėtis. Teismo įgaliojimai ir jų išskirtinumas. Prokuroras baudžiamajame procese. Jo uždaviniai, įgaliojimai ir procesinė padėtis skirtingose baudžiamojo proceso stadijose. Ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno sąveika, jų veiklos koordinavimą. Nukentėjusysis, jo samprata ir procesinė padėtis. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo santykis bei skirtumai. Įtariamasis, jo samprata ir procesinė padėtis. Įtariamojo ir kaltinamojo santykis bei skirtumai. Gynėjas ir jo teisinis statusas baudžiamajame procese. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamojoje byloje pagrindai ir tvarka. Proceso išlaidos ir jų atlyginimas. Nusišalinimas ir nušalinimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojai. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausti liudytojais. Ekspertas, jo samprata ir procesinė padėtis. Eksperto ir specialisto santykis bei skirtumai. Baudžiamojo proceso terminų sąvoka ir reikšmė. Terminų rūšys ir skaičiavimo taisyklės. Būtinumas laikytis procesinių terminų. Praleisto termino atnaujinimo procesinė tvarka. Įrodymų teorijos baudžiamajame procese sąvoka ir turinys. Įrodymų teisė ir įrodymų teorija. Įrodymų samprata įstatyme ir teisės literatūroje. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų ir duomenų, gautų vykdant operatyvinę veiklą, santykis. Įrodymų klasifikavimas, jo praktinė reikšmė. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo baudžiamajame procese ypatumai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų dalykas ir reikšmė, jų (parodymų) formavimosi ypatumai bei parodymų vertinimas. Anoniminio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausos ir parodymų fiksavimo ypatumai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymų dalykas ir reikšmė. Ekspertizės sąvoka. Ekspertizių klasifikavimas ir rūšys Įrodinėjimos sąvoka, jo elementai (etapai). Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga. Įrodymų vertinimo sąvoka ir reikšmė. Vidinis įsitikinimas kaip įrodymų vertinimo metodas. Procesinės prievartos priemonių samprata. Jų taikymo tikslai ir taikymo ribos. Procesinė prievarta ir žmogaus teisių apsauga Kardomosios priemonės, jų sistema ir taikymo pagrindai. Suėmimas, jo skyrimo pagrindai ir tvarka. Namų areštas, jo skyrimo tvarka. Užstato esmė ir skyrimo tvarka. Krata ir poėmis, jų samprata, santykis ir skirtumai. Ikiteisminio tyrimo kaip baudžiamojo proceso stadijos samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų samprata ir sistema. Mažamečių ir nepilnamečių liudytojų bei nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Akistatos sąvoka, tikslas ir suvedimo akistatoj tvarka. Parodymo atpažinti sąvoka, tikslai bei reikšmė. Eksperimentas, jo sąvoka, esmė, darymo sąlygos ir tvarka. Ikiteisminio tyrimo baigimo samprata ir formos. Atlikus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Privalomi ir diskreciniai tyrimo nutraukimo pagrindai ir tvarka. Bylos pabaigimas kaltinamojo akto surašymu. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu. Teismingumo sąvoka ir rūšys. Įrodymų tyrimas teisme. Jo samprata ir etapai. Baigiamosios kalbos ir kaltinamojo paskutinis žodis. Nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas. Nuosprendžių rūšys. Klausimai,teismo išsprendžiami nuosprendyje. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio nagrinėjimo ribos. Nuosprendžio ar nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių samprata, tvarka. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Asmenys turintys teisę paduoti skundą ir palaikyti kaltinimą teisme. Nukentėjusiojo ir kaltinamojo teisinės padėties skirtumai,lyginant su bendrąja proceso tvarka. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas.
Teisės Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |