Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Apylinkės teismas
ĮVADAS. Apylinkės teismo struktūra. Teisėjų skyrimo ir atleidimo tvarka. Teisėjo teisinis statusas. Uždaviniai ir funkcijos. Teismo pirmininkas. Raštinė. Teisėjai. Posėdžių sekretorė. Informatikas. Buhalterija. IŠVADOS. Literatūra.
Teisės Referatas (10 pus.)


Apkalta prezidentui JAV ir Lietuvos palyginimas
Įvadas . Apkaltos proceso instituto samprata. LR ir JAV Prezidentai, kuriuos "palietė" apkaltos procesas. Kada gali būti pradėtas apkaltos procesas Lietuvos prezidentui. Kada gali būti pradėtas apkaltos procesas JAV prezidentui. Priesaikos sulaužymas ir šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, kaip apkaltos pradėjimo pagrindas Lietuvoje. Nesunkus nusikaltimas ir kyšininkavimas, kaip apkaltos pradėjimo pagrindas JAV. Išvados. Lyginamoji konstitucinė teisė siekia pažinti konstitucinį reguliavimo dalyką lyginimo būdu. Šiame darbe lyginsime JAV ir Lietuvos konstitucijas. Palyginti visus konstitucijos skyrius ir reguliavimo institutus, būtų pernelyg sunku. Todėl pasirinksime siaurą institutą- apkaltos procesą.
Teisės Referatas (13 pus.)


Asmeninės neturtinės teisės ir jų gynimas teisme
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisės ir jų istorinė raida. Žmogaus teisės ir jų kodifikavimo istorija. Ginamų žmogaus teisių katalogas. Asmeninių neturtinių civilinių teisių samprata ir jų gynimas teisme. Teisė į gyvybę, sveikatą, kūno neliečiamumą ir vientisumą. Teisė į vardą. Teisė į atvaizdą arba dalykinę reputaciją. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Teisė į asmens garbę ir orumą. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Teisė pakeisti lytį. Išvados. Literatūra. Žmogaus teisės saugomos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Nacionalinėje teisėje išskirtinė reikšmė tenka konstituciniam pagrindinių teisių apsaugos įtvirtinimui. Demokratinės valstybės konstitucijoje šioms teisėms pripažįstamas didžiausias teisinės vertybės statusas. Valstybės pareiga – jas užtikrinti.
Teisės Diplominis darbas (57 pus.)


Asmenų vykstančių per valstybės sieną profiliavimas
Turinys. Įvadas. Profilių kūrimas. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens įvaizdį. Asmens įvaizdį (profilį) apibūdina šie rodikliai. Asmens Išvaizda. Rizikos požymiai. Autonominiai signalai. Paradoksiniai signalai. Rizikos požymių nustatymas pareigūno pokalbio su asmeniu. Kitos Rizikos Požymių Vertinimo Galimybės. Rizikos Pažymių Nustatymas Pagal Asmens Įvaizdį. Rizikos Pažymių Nustatymas Pagal Asmens Elgesį. Rizikos Pažymių Nustatymas Pokalbio su Asmeniu metu. Kitos Rizikos Požymių Vertinimo galimybės. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Kas yra profiliavimas? Profiliavimo pagalba resursai nukreipiami į labiausiai tikėtinus objektus. Tai tik pagalbinė priemonė. Tai nėra įrodymas.
Teisės Kursinis darbas (32 pus.)


Asmenų vykstančių per valstybės sieną profiliavimas (2)
Įvadas. Rizikos atrankos sistemos sukūrimas. Rizikos požymiai bei jų vertinimas. Rizikos požymių vertinimo ypatumai. Pagrindiniai dalykai, kuriuos būtina išsiaiškinti. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens įvaizdį. Asmens vizualaus apibūdinimo rodikliai. Vežami daiktai, bagažo rūšis, kiekis ir asortimentas. Automobilis ar kita transporto priemonė, kuria vyksta asmuo, joje gabenami daiktai. Rizikos požymiai. Kartu vykstančių kitų asmenų įvaizdis (profilis). Atliekant tikrinimą reikia atkreipti dėmesį į tai. Kalbant su asmeniu ir tikrinant dokumentus atkreipti dėmesį į. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens elgesį. Asmens "deklaruojamo" elgesio vertinimas. Neverbalinės bendravimo formos. Neverbalinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Kūno kalba. Akys. Burna. Ausys. Balsas. Galva. Rizikos požymių nustatymas pareigūno pokalbio su asmeniu metu. Dalykinis klausimas. Kontrolinis klausimas. Simptominis (verbalinis) klausimas. Neutralus klausimas. Pokalbio taisyklės. Nenormalus asmens elgesys (rizikos požymiai) pokalbio metu. Slaptaviečių transporto priemonėse tikrinimas. Lengvųjų automobilių tikrinimo vietos. Krovininių automobilių tikrinimo vietos. Konteinerių tikrinimo vietos. Cisternų tikrinimas. Motociklų tikrinimo vietos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (33 pus.)


Aš ir Lietuvos Respublikos Konstitucija
Aš ir Lietuvos Respublikos Konstitucija. Aktualiausi straipsniai šiandienei Lietuvai: 1 , 51 , 28 straipsniai. Reikšmingiausi straipsniai man: 20, 22, 41,48, 49 straipsniai. Straipsniai, kurių aš nelaikiau svarbiais: 37, 13 straipsniai. Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, fiksuojanti valstybės gyvenimo pagrindus. Konstitucinės teisės normos turi kitų teisės normų atžvilgiu aukščiausią galią, nustato piliečių teises, pareigas, laisves, valstybės tikslus, įtvirtina politikos pagrindus.
Teisės Rašinys (4 pus.)


Aš ir Lietuvos Respublikos konstitucija (2)
Darbe aprašomi Konstitucijos straipsniai, kurie atrodo svarbūs man. Pastaruoju metu vienas iš man aktualiausių Konstitucijos straipsnių yra 41 straipsnis. Jame teigiama, kad mokslas yra privalomas asmenins iki 16 metų, o mokymasis valstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose yra nemokamas. Man buvo suteikta galimybė baigti vidurinio lavinimo mokyklą, pasiruošti egzaminams bei juos išlaikyti
Teisės Referatas (3 pus.)


Atsakomybė už vaikų teisių pažeidimus
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA . TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. Teisinės atsakomybės sąvoka, rūšys, atsiradimo pagrindai. Civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė . Administarcinė atsakomybė. VAIKO TEISĖS IR JŲ REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Teisės aktai reglamentuojantys vaikų teisių apsaugą. VAIKO TEISIŲ PAŽEIDIMŲ RŪŠYS. TESIŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMAS. Fizinė prievarta.. Seksualinė prievarta. Psichologinė prie arta. Vaikų nepriežiūra.
Teisės Kursinis darbas (9 pus.)


Baigiamosios praktikos ataskaita: antstolio kontora
Įvadas. Antstolio Leono Jankausko teisinis statusas. Bendrosios nuostatos. Antstolio įgaliojimų įgijimas, sustabdymas, pasibaigimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio (antstolio padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio kontora. Antstolio veikla. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Vykdymo procesas. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas. Teismo sprendimų vykdymas. Antstolio patvarkymas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Teisių perėmimas vykdymo procese. Išieškojimas iš skolininko turto. Turto areštas. Turto realizavimo tvarka. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Antstolių savivalda. Antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Išvados. Pagal 2004-2005 m. Teisės studijų programą nuo 2005 m. kovo mėn. 28 d. iki gegužės mėn. 5 d. atlikau teisėsaugos institucijų baigiamąją praktiką antstolio Leono Jankausko kontoroje. Praktikos tikslas – įgyti įgūdžių, kaip taikyti teorines žinias, gautas studijų metu, praktikoje, realiomis, tipiškomis ir netipiškomis praktinio darbo situacijomis; įgyti praktinių įgudžių LR įstatymus ir kitus norminius aktus taikant konkrečiose situacijose, aiškinant suinteresuotiems asmenims, rengiant antstolio kontoros dokumentų projektus, tvarkant antstolio kontoros veiklą reglamentuojančius dokumentus; įgyti praktinių įgudžių dirbant antstolio darbą kontoroje pagal jos veiklą reglamentuojančius dokumentus, analizuojant situacijas, teikiant pasiūlymus ir konsultacijas, vertinant ir analizuojant parengtus dokumentus arba priimtus sprendimus.
Teisės Ataskaita (26 pus.)


Baigiamosios praktikos praktikos ataskaita Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje
Įvadas. Įstaigos veiklą reglamantuojantys įstatymai, statutai, nuostatai. Juristo pareigybės aprašymas. Funkcijos. Įstaigos darbuotojų kompetencija. Drausminė atsakomybė. Praktikos metu rengti dokumentai. Teisės aktai. Išvados. Literatūra. Priedai. Praktikos tikslai. Įvardinti įstaigos veiklą reglamentuojančius įstatymus, statutus, nuostatas. susipažinus su darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis, apibūdinti jų darbines funkcijas susijusias su įstatymų vykdymu. Išsiaiškinti įstaigos darbuotojų kompetenciją, bei drausmines atsakomybės pagrindus ir juos aprašyti. Pateikti dokumentų pavyzdžius kuriuos rengsiu praktikos metu ir aprašyti kokiais teisės aktais remiantis jie buvo parengti. pateikti teisės aktų, ar kitų dokumentų sąrašą, su kuriais susipažinau praktikos atlikimo metu ir kuriuos pritaikiau rengiant dokumentus.
Teisės Ataskaita (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |