Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 

Viešojo administravimo subjektų sistema Lietuvoje ir Vokietijoje
Įvadas. Administracinės teisės samprata Lietuvoje. Viešasis administravimas, jo pagrindinės sritys. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai. Valstybinio administravimo subjektai. Vokietijos administracinė teisė. Vokietijos valdymo institucijų sistemą galima išskaidyti į dalis. Vyriausybė. Federalinis kancleris. Žemių valdymo institucijos. Miestų, rajonų ir atskirų regionų valdymo institucijos. Lietuvos ir Vokietijos viešojo administravimo subjektų skirtumai ir panašumai. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (28 pus.)


Vyriausybės atstovo konstitucinės padėties pagrindai ir su jais susiję klausimai
Įvadas. Vyriausybės atstovo konstitucinės teisinės padėties pagrindai konstitucinio teismo praktikos požiūriu. Byla dėl aukštesnio administracinio vieneto valdymo ir savivaldybių administracinės priežiūros instituto. Vyriausybės atstovo skyrimo byla. Vyriausybės atstovo narystės politinėje partijoje byla. Vyriausybės atstovo kompetencija įstatymų leidėjo teisėkūros požiūriu. Įstatymo leidėjo nustatyti vyriausybės atstovo įgaliojimai ginti viešajį interesą, ginčijant teismine tvarka savivaldybės sudaromų sutarčių teisėtumą. Statybos įstatyme nustatyti vyriausybės atstovo įgaliojimai stabdyti statybos leidimo galiojimą. Vyriausybės atstovo teisinės padėties pagrindų (kompetencijos) aiškinimas administracinių teismų praktikos požiūriu. Byla dėl vyriausybės atstovo galių konkurencijos užtikrinimo srityje. Byla dėl vyriausybės atstovo teisės kreiptis į teismą. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (15 pus.)


VSAT pareigūnų veikla užkardai priskirtame pasienio ruože
Įvadas. VSAT įstatymas (kas liečia užkardą) ir pasienio teisinio režimo taisyklės. Užkardos nuostatai ir instrukcijos. Pasienio ruožo vietiniai gyventojai ir VSAT pareigūnų bendradarbiavimas su jais. Pasienio sargybų organizavimas užkardoje. Išvados. Literatūra.
Teisės Referatas (12 pus.)


VSAT struktūrinis vienetas Ignalinos AE Apsaugos rinktinė
Per parą pareigūnai per objekto praleidimo punktus patikrina apie 20 tūkstančių atominės elektrinės bei rangovinių įstaigų darbuotojų. Per autotransporto praleidimo punktą pravažiuoja apie 80 transporto priemonių. Šie punktai aprūpinti stacionariais ir rankiniais metalo detektoriais, automatizuota leidimų sistema, bei radiacinio užterštumo prietaisais. Kasmet yra peržiūrimos ir tobulinamos instrukcijos, nustatančios leidimų, materialinių vertybių judėjimo ir vidaus tvarka, todėl pažeidimų skaičius vis didėja. Rinktinės vadovybė ddaug dėmesio skiria pareigūnų apmokymui. Pareigūnai yra siunčiami į tobulinimosi kursus Visagino pasienio mokykloje. Yra organizuojami užsiėmimai Pagalbinių objektų apsaugos būrio darbuotojų apmokymui. Todėl Rinktinės pareigūnų bei darbuotojų profesinis lygis kasmet didėja. Ignalinos AE apsaugos rinktinė glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis branduolinių objektų ir medžiagų fizinės saugos srityje, o taip pat kovos su terorizmu klausimais.
Teisės Kursinis darbas (31 pus.)


Žalos atlyginimas pagal darbo teisę
Įvadas. Žalos atlyginimo samprata ir klasifikacija. Žalos atlyginimo istorinė raida. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo pagrindai, atvejai arba materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo darbdaviui teisiniai pagrindai arba darbuotojo materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo darbuotojui tesiniai pagrindai arba darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos darbuotojo sveikatai ar gyvybei atlyginimo atvejai (už žalą, padarytą darbuotojo suluošinimu ar kitokiu pakenkimu sveikatai arba dėl nukentėjusiojo mirties). Žalos atlyginimas, kai žala padaroma darbuotojo turtui (sugadinant, sunaikinant arba prarandant). Žalos atlyginimas, kai žala padaroma, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Žėmės teisės konspektai
Žemė kaip nuosavybės, naudojimo ir apsaugos objektas. Žemės teisės samprata. Žemės teisės dalykas ir objektas. Žemės teisės sistema. Žemės teisės šaltiniai. Žemės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. LR Konstitucijos 47 str. 3 d. įgyvendinimo konstitucinio įstatymo vertinimas teisiniu aspektu. Žemės teisė viduramžių Lietuvoje. Žemės teisė Lietuvoje 1918-1940. Žemės teisė Sovietų sąjungos laikotarpiu. Žemės nuosavybės ir žemės nuosavybės teisės samprata. Žemės nuosavybės rūšys: privati, viešoji (valstybės ir savivaldybės), bendroji žemės nuosavybė. Žemės nuosavybės teisės subjektai. Žemės nuosavybės teisės turinys. Žemės nuosavybės įgijimo būdai. Žemės naudojimo teisės samprata. Žemės naudojimo teisės subjektai ir objektai. Žemės naudojimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Žemės naudotojų teisės ir pareigos. Žemės naudojimo ir naudojimo teisės apsaugos priemonės. Žemės sandorių sąvoka. Žemės sandorių turinys. Žemės sandorių rūšys: pirkimas – pardavimas, nuoma, įkeitimas, panauda, dovanojimas, mainai, susitarimai dėl servitutų. Valstybės institucijų, dalyvaujančių reguliuojant žemės santykius, sistema ir kompetencija. Valstybės žemės valdymas. Žemės pagrindinės tikslinės paskirties nustatymas ir keitimas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Valstybinė žemėtvarka. Specialios žemės naudojimo sąlygos. Žemės servitutų nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Miškų ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Konservacinės paskirties žemės teisinis režimas. Kitas paskirties žemės teisinis režimas. Teisinės žemės apsaugos esmė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. Žemės naudojimo ir apsaugos kontrolė. Teisinės atsakomybės, taikomos už žemės įstatymų pažeidimą, atsiradimo pagrindas. Teisinės atsakomybės rūšys: administracinė atsakomybė, materialinė atsakomybė. Ginčai dėl privačios žemės nuosavybės teisės įgijimo. Ginčai dėl žemės servitutų nustatymo ir pakeitimo. Ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. Ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Ginčai dėl žemės sklypo padalinimo. Ginčai dėl žemės sandorio pripažinimo negaliojančiu. Žemės ginčų nagrinėjimo ypatumai. Žemės gelmių nuosavybė, žemės gelmės kaip naudojimo ir apsaugos objektas.
Teisės Konspektas (16 pus.)


Žemės teisinė apsauga
Įvadas. Žemės teisinės apsaugos samprata. Bendrieji aplinkosaugos reikalavimai. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybinis aplinkos monitoringas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ribojimas. Poveikio aplinkai vertinimas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai ribojimas. Ekonominių aplinkos apsaugos priemonių reguliavimas. Išvados. Mūsų amžiui būdingi globalizacijos procesai, susiję su klimato kaita, pramonės ir technikos išsivystymo lygiu, visuomenės ekonominių ir socialinių poreikių augimu. Šitie procesai daro neigiamą poveikį aplinkai, taip pat žemei, kuri yra maisto ir žaliavų šaltinis. Todėl yra itin svarbu saugoti, gausinti ir atkurti derlingąjį žemės sluoksnį, neniokoti žemės, jos gelmes, vandenis, neteršti orą, nedaryti radiacinį poveikį.
Teisės Referatas (16 pus.)


Žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ikiteisminiame tyrime teoriniai ir praktiniai aspektai
Įvadas. Dėstomoji dalis. Žmogaus teisės ir laisvės, jų klasifikacija. Žmogaus teisių garantijos. Ikiteisminis tyrimas ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimas. Proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Gynyba. Baudžiamojo proceso principų įgyvendinimas gynyboje. Fiziniai arba psichiniai trūkumai bei jų reikšmė įgyvendinant teisę į gynybą. Atstovavimas. Nušalinimas. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Ikiteisminio tyrimo duomenų skleidimas. Teisė rinkti ir skleisti informaciją. Amens privataus gyvenimo gerbimas. Žmogaus teisių ribojimas. Procesnių prievartos priemonių taikymas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo užtikrinant asmens teises ir laisves. Išvados. Pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Mokslinio tiriamojo darbo tema - "Žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ikiteisminiame tyrime teoriniai ir praktiniai aspektai". Tikslas - Išnagrinėti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo problemą ikiteisminiame tyrime dviem aspektais: teoriniu ir praktiniu. Uždaviniai. išnagrinėti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimą ikiteisminiame tyrime teoriniu aspektu. atskleisti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo svarbą. atskleisti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantijas. išnagrinėti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimą ikiteisminiame tyrime praktiniu aspektu. surinkti duomenis (statistikos duomenys, konkrečių bylų, apklausa anketomis) apie žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo neigiamus rezultatus ikiteisiminiame tyrime (atskirų naujojo BPK normų įgyvendinimo problemos). remiantis praktiniais duomenimis, naudojantis lyginamuoju metodu, išryškinti realias tendencijas užtikrinant žmogaus teises ir laisves. pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas kaip užtikrinti žmogaus teises ir laisves ikiteisminiame tyrime ir kaip efektyviai atlikti ikiteisminį tyrimą, nepažeidžiant žmogaus teisių ir laisvių.
Teisės Diplominis darbas (64 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 |