Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 | 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcija – valstybinės migracijos kontrolės įgyvendinimas
ĮVADAS. UŽSIENIEČIŲ ATVYKIMO, BUVIMO IR GYVENIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PAŽEIDIMAI. Neteisėtas užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką. Neteisėtas užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje. Neteisėtas užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje apribojimai. Priverstinis užsieniečių išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS FUNKCIJA – VALSTYBINĖS MIGRACIJOS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMAS. VSAT prie LR VRM Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės. valdyba. VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinės Nelegalios migracijos. prevencijos ir kontrolės skyrius. Teisės aktų, reglamentuojančių NMPK veiklą, problematika. Nelegalios migracijos grėsmė Lietuvos Respublikos pasienyje 2007 m. UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES STATISTIKA LR. Užsieniečių Lietuvos Respublikoje skaičius. Leidimo laikinai gyventi užsieniečiui išdavimo pagrindai. Pabėgėlis. Sprendimų priėmimas ir jų vykdymas. Nelegalios imigracijos tendencijos Lietuvos Respublikoje. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Užsieniečio judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje gali būti apribota, jeigu tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių sveikatai ar dorovei apsaugoti, nusikaltamumui sustabdyti arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti.
Teisės Kursinis darbas (33 pus.)


Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės prevencinė veikla
sdfsd I.ĮŽANGA. ADUTIŠKIO UŽKARDA. Istorija. Inžinieriniai įrenginiai. Reljefas. Vandens telkiniai. Metų laikų įtaka valstybės sienos pažeidimams. Natūralios gamtinės kliūtys. Darbas su vietiniais gyventojais. IIGNALINOS RINKTINĖ. Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida. Ignalinos rinktinės statistiniai duomenys. IŠVADOS.
Teisės Kursinis darbas (21 pus.)


Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas
Įvadas. Valstybės tarnautojo samprata. Valstybės tarnautojo pareigybės. Priėmimas valstybės tarnautojo pareigoms.. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės.. Apribojimai, taikomi valstybės tarnautojui. Valstybės tarnautojo skatinimas ir atsakomybė. Išvados. Literatūra. Mano darbo tikslas - nagrinėti valstybės tarnautojo teisinį reglamentavimą. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti valstybės tarnautojo sampratą. Aprašyti valstybės tarnautojo pareigybes. Aptarti valstybės tarnautojo teises ir pareigas. Atskleisti apribojiomus, kuriuos turi valstybės tarnautojas. Išsiaiškinti, kokią turi valstybės tarnautojas atsakomybę bei jo skatinimą.
Teisės Referatas (16 pus.)


Valstybės tarnyba
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Bendrosios nuostatos. Valstybės tarnybos įstatymo taikymas. Priėmimas į valstybės tarnybą. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Tarnybiniai nusižengimai. Išvados. Darbas yra susijęs su valstybės tarnyba. Valstybės tarnyba yra vienas iš svarbiausių administracinės teisės institutų. Tai sudėtingas, kompleksinis teisės institutas, kurį sudaro ne tik administracinės teisės, bet ir kitų teisės sistemos rūšių (šakų) - konstitucinės, darbo, socialinės apsaugos, civilinės teisės - normų reguliuojami visuomeniniai santykiai...
Teisės Referatas (11 pus.)


Valstybės tarnybos pagrindiniai principai
Įvadas. Lietuva. Prancūzija. JAV. Išvados. Ištrauka iš darbo. Valstybės tarnyba yra pakankamai sudėtingas reiškinys. Tai nėra eilinės darbo vietos ar eilinės pareigos, kurias gali užimti bet koks asmuo. Valstybės tarnyba skiriasi nuo įprastų tarnybų jau vien tik dėl jos pavadinimo. Patekti į tokią tarnybą yra sunkiau negu tarkim į privatų sektorių – reikia specialaus išsilavinimo. Valstybės tarnyba kaip reiškinys egzistuoja visur kur tik yra valstybė, todėl savaime aišku, kad kiekvienoje valstybėje yra valstybės tarnautojų. Visame pasaulyje yra be galo daug tokių tarnautojų, kurie atlieka įvairias funkcijas. Todėl būtent ir reikalingi kažkokie tarnybos principai, kuriais vadovaujantis galima būtų nepriekaištingai dirbti, kilti karjeros laiptais, priimti į tarnybą ar netgi iš jos atleisti. Šiame darbe aš ir pabandysiu apžvelgti pagrindinius valstybės tarnybos principus. Kaip būsimiems tarnautojams mums ši tema yra aktuali. Reikia suvokti kaip visų pirma patekti į tarnybą, kaip atlikti savo darbą, ir kuo vadovautis, kad mūsų tarnyba būtų geriausia. Nagrinėdamas šią temą, neskaitant Lietuvos aš pasirinkau dar dvi valstybes – Prancūziją ir JAV. Prancūziją pasirinkau kaip unitarinės valstybės atstovę, o JAV – kaip federacinės.
Teisės Referatas (9 pus.)


Valstybinio valdymo samprata, pagrindinės kategorijos
Įvadas. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos. Socialinio valdymo samprata. Valstybinio valdymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo sąvoka. Valstybinis valdymas ir viešasis administravimas. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (24 pus.)


Vandens įstatymas
Įvadas. LR teisės aktai, reglamentuojantys vandens naudojimą ir taršos prevenciją. Lietuvos respublikos vandens įstatymas. Įstatymo paskirtis. Įstatymo taikymas. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Vandens telkinių naudojimas nuotekoms išleisti. Vandens apsaugos ir valdymo principinės nuostatos. Vandensaugos tikslai. Priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Mūsų planetoje kas metai iš pasaulinio vandenyno į žemynus keliauja apie 66 tūkst. vandens. Tiek pat jo iš žemynų kasmet suteka atgal į vandenynus.Tai vadinamasis hidrologinis vandens apytakos ratas, palaikantis Žemėje visa, kas gyva. Tačiau padalinta vandens nevienodai - vienur jo pakankamai daug, kitur trūksta. Žmonės, gyvenantieji drėgmės pertekliaus zonoje, kur, kaip ir Lietuvoje, vandens išgaruoja daug mažiau negu iškrenta kritulių, vandenį laiko Dievo dovana ir dažniausiai apie jį prisimena tik tada, kai jo jau nėra arba pradeda stigti. Drėgmės deficito zonoje vanduo - neįkainojamas turtas. Dėl jo stygiaus kenčia gamta, miršta žmonės, kyla konfliktai tarp genčių ir valstybių, kurie neretai sprendžiami ir ginklu. Nors Lietuva upių ir ežerų kraštas, tačiau tinkamiausias ir geriausias geriamasis vanduo yra požeminis gruntinis ir artezinis vanduo, aptinkamas mūsų šalyje nuo 50-100 iki 300-350 m gylyje. Darbo objektas: vandens įstatymas.Darbo tikslas: išanalizuoti vandens įstatymą. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti vandens įstatymą; išanalizuoti jo reikšmę mūsų visuomenėje.
Teisės Referatas (10 pus.)


Verslo teisės konspektas
Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Individuali veikla pagal pažymą. Ekonominės naudos siekimas. Individualios veiklos registravimas. Individualios veiklos pajamos. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Pajamų deklaravimas. Registravimas pvm mokėtoju. Valstybinis socialinis draudimas. Privalomas sveikatos draudimas. Verslo liudijimai. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų registravimas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens pertvarkymas. Juridinių asmenų likvidavimas. Privatūs juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės.
Teisės Konspektas (27 pus.)


Viešoji įstaiga
ĮVADAS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMAS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMO SUTARTIS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATAI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PERTVARKYMAS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAPITALAS. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIKVIDAVIMAS. IŠVADOS. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (16 pus.)


Viešojo administravimo kontrolė
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SOCIALINIS TEISINIS PATIKIMUMAS. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖS SĄVOKA, RŪŠYS, UŽDAVINIAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI. SEIMO (PARLAMENTINĖ) KONTROLĖ. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VYKDOMA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ. SEIMO (PARLAMENTINĖ) KONTROLĖ. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VYKDOMA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ. VALSTYBĖS AUDITO TARNYBOS, JŲ UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS BEI VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. VALSTYBĖS KONTROLĖ, JOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS. VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJŲ STRUKTŪRA, JŲ ĮGALIOJIMAI. VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VYKDOMA KONTROLĖ. AUDITO SAMPRATA IR RŪŠYS, AUDITO VALSTYBINIS REGULIAVIMAS.
Teisės Konspektas (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 |