Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
TEISINIS VEIKSMINGUMAS. TEISINĖS KULTŪROS RŪŠYS PAGAL SUBJEKTUS. TEISINIS NIHILIZMAS. TEISĖS VEIKSMINGUMAS. Teisinės valstybės aktualumo priežastys. Teisinės valstybės idėjinės prielaidos. TEISINĖS VALSTYBĖS SAVOKA IR RAIDA. PAGRINDINIAI ŠIUOLAIKINĖS TEISINĖS VALSTYBĖS POZYMIAI. SOCIALINES TEIS. VALSTYBĖS VIDINIS PRIEŠTARINGUMAS. SOCIALINIO UŽDARUMO IR ATVIRUMO SĄVOKOS. TEISĖS NORMŲ AIŠKINIMAS. TEISĖS NORMOS PRASMĖ. TEISĖS NORMŲ AIŠKINIMO BŪDAI. TEISĖS AIŠKINIMO RŪŠYS. TEISES AKTŲ SISTEMINIMAS. TEISĖS AKTŲ INKORPURACIJA. TEISES AKTU KONSOLIDACIJA. TEISĖS AKTŲ KODIFIKACIJA. TEISĖS NORMŲ SISTEMINIMO POREIKIS. TEISĖS NORMŲ SISTEMINIMO LYGMENYS. TEISĖS N. SISTEMOS SUDARYMO METODOLOGINIAI PAGRINDAI. TEISĖS ŠAKŲ KATALOGAS IR BENDRA JŲ CHARAKTERISTIKA. TEISĖS SISTEMOS IR TEISINĖS SISTEMOS SANTYKIS. TEISĖS SISTEMOS SĄVOKA, JOS SKIRTUMAS NUO TEISĖS NORMŲ SISTEMOS. TEISĖS NORMŲ AKTO SĄVOKA IR RŪŠYS. BENDRŲJŲ T.N. AKTAI, JŲ PAGRINDINIAI POŽYMIAI. INDIVIDUALŪS TEISĖS N. AKTAI. ĮSTATYMAI IR ĮSTATYMO GALIĄ TURINTYS TEISĖS AKTAI, JŲ RUŠYS. ĮSTATYMŲ LYDIMIEJI TEISĖS AKTAI. PREZIDENTO DEKRETAI IR JŲ RŪŠYS. NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ STRUKTŪRA. TEISINĖS TVARKOS HIERARCHIJA. TEISĖS N. AKTŲ GALIOJIMAS LAIKO, TERITORIJOS IR ASMENŲ ATŽVILGIU. TEMA. TEISĖS NORMŲ IŠREIŠKIMO FORMA. TERMINO TEISĖS ŠALTINIS DAUGIAREIKŠMINGUMAS. DISKUSIJA DĖL „TEISĖS FORMOS“ IR „TEISĖS ŠALTINIO“ SKIRTUMŲ. TEISĖS FORMOS RŪŠYS. TEISĖS NORMŲ KLASIFIKAVIMO REIKŠMĖ. TEISĖS N. KLASIFIKAVIMO PAGRINDAI IR RŪŠYS. TEISĖS NORMŲ KOLIZIJA IR KOLIZINES TEISĖS NORMOS. TEISĖS NORMŲ KOLIZIJOS ĮVEIKIMO TAISYKLĖS. TEISĖS NORMŲ KONKURENCIJA IR JOS SKIRTUMAI NUO TEISĖS NORMŲ KOLIZIJOS. TEISĖS NORMOS STRUKTŪROS SĄVOKA. TEISĖS.N. STRUKTŪRINIAI ELEMENTAI. SANKCIJŲ RŪŠYS. METODOLOGINĖS, TECHNINĖS PRIEMONĖS T.N. STRUKTŪRAI ATSKLEISTI. SKIRTUMAS TARP TEISNUMO IR SUBJEKTINĖS TEISĖS ĮGYVENDINIMO. PILIEČIO IR PAREIGŪNO TEISINIO STATUSO ĮGYVENDINIMO SPECIFIKA. TEISĖS TAIKYMO PRIEŽASTYS. TEISĖS TAIKYMO STADIJOS. TEISĖS TAIKYMO AKTASIS JO STRUKTŪRA. TEISĖS SPRAGOS IR JŲ ŠALINIMAS TAIKANT TEISĖS ARBA ĮSTATYMO ANALOGIJĄ. TEISĖS TAIKYMO PRINCIPAI. BENDRIEJI TEISINIŲ SANTYKIŲ POŽYMIAI. TEISINIO SANTYKIO PRIELAIDOS: TEISINAI FAKTAI IR JŲ RŪŠYS. TEISINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA. OBJEKTINĖ IR SUBJEKTINĖ TEISĖ. SUBJEKTINES TEISĖS STRUKTŪRA. TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS, SOCIALINIS VEIKSNUMAS. TEISĖS SUBJEKTAS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ SUBJEKTAS. TEISINIŲ SANTYKIŲ RŪŠYS. TEISĖTAS ELGESYS: SĄVOKA IR RUŠYS. TEISĖS PAŽEIDIMAS. BENDRIEJI TEISĖS PAŽEIDIMO POŽYMIAI. TEISĖS PAŽEIDIMO RŪŠYS. ATSAKOMYBĖ APSKRITAI. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SĄVOKA. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ KAIP PROCESAS. POZITYVIOJI TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. DELIKTINĖ TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS ATSIRADIMO PAGRINDAI. DELIKTINĖS TEISINĖS ATSAKOMYBĖS RŪŠYS. DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO PRINCIPAI.
Teisės Špera/ paruoštukė (9 pus.)


Teisėsaugos organai
Bendros sąvokos ir santrumpos. Teisėsaugos organų sąvoka. Teisėsaugos organų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos organų veiklos kryptys. Teisėsaugos organų kurso dalykas ir sistema. Teisėsaugos organų ryšys su kitomis disciplinomis. Teisėsaugos organų kurso šaltinių bendroji charakteristika. LR Konstitucija kaip teisėsaugos organų kurso šaltinis. Teismų valdžios sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Teisingumo sąvoka ir jos savybės. Konstitucinių teisingumo principų sąvoka ir sistema. Teisėtumo principas. Teisingumo principas "Teisingumą vykdo tik teismas". Teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių lygybės prieš įstatymą ir teismą principas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Teismų sistema. Apylinkės teismo vieta teismų sistemoje. Apylinkės teismo sudėtis ir sudarymas. Apylinkės teismo kompetencija. Apylinkės teismo pirmininkas. Apylinkės teismo hipotekos skyrius. Teismo antstoliai. Apylinkės teismo raštinė. Apygardos teismo sudėtis ir sudarymas.
Teisės Konspektas (14 pus.)


Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime būdai
TEISĖTUMO UŽTIKRINIMO VIEŠAJAME ADMINISTRAVIME SĄVOKA. KONTROLĖS, VYKDYMO TIKRINIMO IR PRIEŽIŪROS SANTYKIS. Ištrauka iš darbo. Ypatingą reikšmę teisėtumo principas turi viešajame administravime. Visų pirma, viešasis administravimas apima didžiausią valstybės bei vietos savivaldos institucijų veiklos sritį. Tai ekonomikos valdymas, socialinės - kultūrinės srities valdymas, administracinės - politinės srities valdymas ir kt. Griežtas įstatymų laikymasis yra svarbiausia sąlyga funkcionuojančiai valdymo sistemai, sėkmingam uždavinių vykdymui, egzistuojančių valstybiniame valdyme. Valdymo subjektai, realizuodami savo funkcijas ir įgaliojimus, įgyvendina teisės taikomąją veiklą, pvz.: įsakymas asmenį paskirti į pareigas; viešojo administravimo institucijos pareigūno priimtas sprendimas dėl piliečio skundo. Šie pavyzdžiai rodo, jog priimant administracinius (valdymo) sprendimus, reikia taikyti teisės aktus bei laikytis tesėtumo principo. Konkretizuojant bendras teisės normas bei teisės norminius aktus, atsiranda, pasikeičia, pasibaigia konkretūs teisiniai santykiai.
Teisės Konspektas (8 pus.)


Teisinės atsakomybės rūšys
ĮŽANGA. DĖSTOMOJI DALIS. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. IŠVADOS.
Teisės Kursinis darbas (25 pus.)


Teisinės valstybės samprata
Įvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės aktualumo priežastys. Teisinės valstybės idėjinės prielaidos. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis. Teisinės valstybės principai. Išvados. Lieteratūros sąrašas. Visuomenę seniai domina teisinės valstybės sukūrimo idėja, kuri gali būti įgyvendinama pertvarkant politinę sistemą, vykdant optimalią teisinę reformą, keičiant požiūrį į teisę kaip visuomenių santykių reguliuotoją...
Teisės Kursinis darbas (16 pus.)


Teisinio precedento samprata
Įžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisėje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dicta. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (30 pus.)


Teisinio reguliavimo mechanizmas
Ištrauka iš darbo. Teisinis reguliavimas kaip socialinio valdymo instrumentas yra skirtas visuomeninių santykių tvarkymui, užtikrinant pozityvių subjektų interesų realizavimą. Šio proceso eigoje sutinkami įvairiapusės kliūtys, kurios, laiku nepašalintos, sumažina teisinio reguliavimo efektyvumą. Kliūtimi galima laikyti tokį faktorių, kuris trukdo socialinių santykių tvarkymui ir veikia priešingai teisiniams tikslams bei principams.
Teisės Referatas (2 pus.)


Teisinių santykių samprata, struktūra, rūšys
Ištrauka iš darbo. Nėra abejonių, jog vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų - tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja begalė saitų - pradedant papročiais ir baigiant sutartimis. Kartais yra bandoma šiuos santykius sugrupuoti tam tikra tvarka, nustatyti jų hierarchinius ryšius. Pavyzdžiui, marksistai teigia, jog svarbiausias ir esminis yra “gamybinis ryšys”. Dėl jo atsiranda visi kiti santykiai.
Teisės Referatas (3 pus.)


Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje
Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas lietuvoje. Vykdomosios valdžios sąvoka. Teisminės kontrolės vykdymo ypatumai. Konstitucinis teismas ir vykdomosios valdžios kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama vykdomosios valdžios kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių teismų atliekama vykdomosios valdžios kontrolė. Administracinė teisė yra siejama su administraciniu viešuoju valdymu. Viešojo valdymo sąvoka dažnai maišoma su viešojo administravimo, valstybinio valdymo ar vykdomosios valdžios sąvokomis. Būtent dėl šios priežasties pirmiausia reikėtų apžvelgti šių sąvokų skirtumus...
Teisės Konspektas (9 pus.)


Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime
TEISMO KONTROLINIŲ FUNKCIJŲ FORMOS IR JŲ VYKDYMO YPATUMAI. KONSTITUCINIS TEISMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ ATLIEKAMA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ. TEISMO ATSKIROJI NUTARTIS. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISMINIS NAGRINĖJIMAS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISMINIS NAGRINĖJIMAS. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ, PAREIGŪNŲ IR KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ. NETEISĖTŲ SPRENDIMŲ, VEIKSMŲ AR NEVEIKIMO APSKUNDIMAS TEISMUI. KVAZITEISMINIŲ INSTITUCIJŲ STATUSAS IR VEIKLA.
Teisės Konspektas (28 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 |