Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Teisės normos ir principai
Paprastos ir sunkios bylos: teisės normos ir kiti teisės sistemos elementai. Principai ir politinės nuostatos. Teisės principo samprata. Teisės principų funkcijos. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu. Naudota literatūra.
Teisės Referatas (11 pus.)


Teisės normos struktūra: hipotezė, dispozija, sankcija
Ištrauka iš darbo. Šiuolaikinė teisės teorija išskiria tris pagrindines teisinės normos struktūras: juridinę; sociologinę; loginę. Juridinė teisės struktūra dažniausiai apibrėžiama kaip trijų tarpusavyje susijusių elementų darinys. Ją sudaro: hipotezė. Čia nurodomos sąlygos (gyvenimiškos aplinkybės), kurioms esant galima įgyvendinti poelgio taisykles - vykdyti, laikytis, naudoti, taikyti šias taisykles.
Teisės Konspektas (3 pus.)


Teisės normų taikymo aktas ir jo rūšys
Įvadas. Teisės normų aktas, kaip teisinės informacijos šaltinis. Teisės normų aktų rūšys. Įstatymai ir jų reglamentavimas. Poįstatyminiai teisės aktai ir jų ypatumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo objektas - teisės normų aktas. Darbo tikslas - susipažinti su teisės normų akto samprata. Darbo uždaviniai. atskleisti kas yra teisės normų aktas. sužinoti pagrindines teisės normų akto rūšis. Atskleisti, kas yra įstatymas, jo ypatybes, aprašyti poįstatyminį aktą bei jo ypatybes.
Teisės Referatas (16 pus.)


Teisės pažeidimas ir jo rūšys
Įžanga. Teisės pažeidimo esmė. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Nusikaltimai. Nusižengimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Referatas (22 pus.)


Teisės sampratų įvairovė
ĮVADAS. Teisės samprata. Teisės, kaip tautos kultūros, samprata. Teisės, kaip “lašo jūroje”, samprata. Teisės, kaip religijos, samprata. Teisės, kaip nepasiekiamos idėjos, samprata. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata. Teisės, kaip “to, ką daro teismai”, samprata. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Norint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės ir betikslės. Taigi, kaip atsirado teisė? P.Leonas “Teisės enciklopedijos paskaitose” mini seną graikų padavimą, kuriame Dzeusas pasiuntęs itin protingą asmenį Epimetėą, kuris turėjo žemės būtybes apdalinti įrankiais kovai dėl būvio.
Teisės Referatas (13 pus.)


Teisės sampratų įvairovė (2)
Įvadas. Teisės samprata. Teisės, kaip tautos kultūros, samprata. Teisės, kaip "lašo jūroje", samprata. Teisės, kaip religijos, samprata. Teisės, kaip nepasiekiamos idėjos, samprata. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata. Teisės, kaip "to, ką daro teismai", samprata. Išvados. Norint suvokti teisę reikia atsakyti į tris klausimus: kuo teisė skiriasi nuo grasinimais paremtų įsakymų ir kuo su jais susijusi? kuo teisinė pareiga skiriasi nuo moralinės prievolės ir kuo su ja susijusi? kas yra normos ir kokiu mastu teisę sudaro normos?
Teisės Konspektas (10 pus.)


Teisės socialogija
Teisės sociologija ir jos objektas. Svarbiausios sociologijos žinios. Teisės sociologijos raidos bruožai. Šiuolaikinės teisės sociologijos teorijos. Teisės sociologijos metodai ir funkcijos. Sociologinio požiūrio į teisę teoriniai pagrindai. Sociologinė teisės samprata. Socialinė tvarka - teisės (teisinių reiškinių) šaltinis. Teisės socialinis veikimas. Teisinė sąmonė ir teisėtas elgesys. Socialinė kontrolė ir deviacija.Teisėtumo apsauga. Teisės politika ir teisės socialinis veiksmingumas
Teisės Konspektas (102 pus.)


Teisės sociologija
TS susiformavimo priežastys. Sociologinio požiūrio reikšmė. Analizės lygiai. TS objektas. Teisinių-socialinių reiškinių atskyrimas nuo kitų socialinių reiškinių. TS santykis su kitais mokslais. Su kitais visuomeniniais mokslais. TS MOKSLO SISTEMA. TS pošakiai. Tyrimo proceso stadijos. TS METODOLOGIJA. TEISINIS - SOCIOLOGINIS TYRIMAS. Teisinio sociologinio tyrimo sąvoka. TS METODAI. Metodologiniai principai. DOKUMENTŲ TYRIMAS. Dokumento sąvoka TS. Dokumentų kokybinė analizė. Anketos sudarymas ir apklausos atlikimas. Dokumentų kiekybinė analizė. Iškraipymai apklausoje. Kiekybinių duomenų analizė. Duomenų lyginamasis pateikimas. Eksperimentavimas. TEISĖS SAMPRATA. TEISĖS SOCIOLOGIJOJE. TEISĖ - ŽMOGAUS SOCIALUMO PASEKMĖ. William Summer. Friedrich Savinji. Jheringas. John Ostin ir Jeremy Bentam. Eugenijus Erlichas. Pliuralizmas. Kultūra ir teisė. TEISĖS AKULTŪRACIJOS PASEKMĖS. Teisė - nepasiekiama idėja. Teisė kaip religija. Religija sociologiniu požiūriu. RELIGIJOS SAMPRATA. Sireno Kierkegando. PILIETINĖS RELIGIJOS REIKŠMĖ. RELIGIJOS STRUKTŪRA. KONSTITUCIJOS. KANONŲ TEISĖS REIKŠMĖ.
Teisės Konspektas (34 pus.)


Teisės šaltiniai
Įvadas. Teisės šaltiniai. Formos. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Kitos teisės normos. Hierarchija. Išvados.
Teisės Referatas (18 pus.)


Teisės teorijos paruoštukė 1dalis
TEISĖS TEORIJOS OBJEKTAS IR METODAS. TEISĖS TEORIJOS METODAI. MOKSLINIO METODO SAMPRATA. TEISĖS TEORIJOJE NAUDOJAMI METODAI, JŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI. TEISĖS MOKSLO KAIP STUDIJŲ DISCIPLINOS SISTEMA. TEISĖS TEORIJOS METODOLOGINĖ REIKŠMĖ SPECIALIEMS TEISĖS MOKSLAMS: NUO DOGMATINĖS PRIE MĄSTANČIOS JURISPRUDENCIJOS. ŠIUOLAIKINIO TEISININKO KVALIFIKACIJOS YPATUMAI. TEISĖS SAMPRATOS TEORINĖ IR PRAKTINĖ REIKŠMĖ. TEISĖS SAMPRATOS SANTYKIS SU POLITINIO REŽIMO TIPU. TEISĖ KAIP PROCESAS: TRYS TEISINĖS BŪTIES LYGMENYS. TEISĖS KAIP KULTŪROS REIŠKINYS. TEISĖS IR VALSTYBĖS, TEISĖS IR POLITIKOS SANTYKIS. VALSTYBĖ KAIP TEISĖS KATEGORIJA. Teisės sampratų skirstymas PAGAL TEISĖS ŠALTINĮ. Pagrindiniai prigimtinės teisės teorijos postulatai. Teisės sampratų skirstymas pagal TEISĖS KILDINIMĄ IŠ JĖGOS PERSVARA GARANTUOTO INTERESO. TEORIJOS KILDINANČIOS TEISĘ IŠ PRIEŠINGŲ INTERESŲ KOMPROMISO. POZITYVISTINĖS IR NEPOZITYVISTINĖS TEISĖS SAMPRATŲ DISKUSIJA. TEISĖS SAMPRATŲ ĮVAIROVĖS APIBENDRINIMAS. TEISĖS SAMPRATOS AKSIOMATIKA. KĄ REIŠKIA APIBRĖŽTI TEISĘ TOTALITARINIO IR DEMOKRATINIO REŽIMŲ SĄLYGOMIS? DU TEISĖS SEMANTINIAI LYGMENYS. TEISĖS STRUKTŪROS VIDINIS PRIEŠTARINGUMAS. SKIRTUMAS TARP PRIVILEGIJOS IR TEISĖS, TARP PAREIGOS IR PRIEVOLĖS. SUBJEKTINIŲ TEISIŲ SANTYKINUMAS IR JO PAGRINDAI. TEISĖS KONVENCIONALUMO PRIEŽASTYS. TEISĖS IR PAREIGŲ VIENOVĖS ATPAŽINIMAS TEISĖS DEFINICIJOSE IR TEISĖS NORMINIUOSE AKTUOSE: LR KONSTITUCIJOJE IR VISUOTINĖJE ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOJE. KAIP GALI BŪTI ĮSTATYMUOSE PASIEKIAMA TEISIŲ IR PAREIGŲ PUSIAUSVYRA? OBJEKTINĖS IR SUBJEKTINĖS TEISIŲ SANTYKIS TEISINIO PERSONALIZMO POŽIŪRIU. PRIGIMTINĖS IR POZITYVIOSIOS TEISĖS SANTYKIS. TEISĖS ONTOLOGIZAVIMAS IR SOCIOLOGIZAVIMAS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. TEISĖS PRINCIPO SAMPRATA. TEISĖS PRINCIPAI, KONKRETINANTYS TEISIŲ IR PAREIGŲ VIENOVĘ KELIŲ TEISĖS ŠAKŲ LYGMENIU. TEISĖS PRINCIPŲ IMPERATYVINIS POBŪDIS. TEISĖS PRINCIPŲ TAIKYMO TAISYKLĖS. TEISĖS SAMPRATŲ APIE TEISĖS KILMĘ ĮVAIROVĖ. KAPITALISTINĖS TEISĖS EPOCHA. ŠIUOLAIKINĖS TEISĖS SAMPRATA. TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR JOS RAIDA. ŽMOGAUS TEISĖS KAIP POZITYVIOSIOS TEISĖS SOCIALINĖS PASKIRTIES OBJEKTAS. ŽMOGAUS TEISĖS TEISNUMO IR SUBJEKTINĖS TEISĖS LYGMENIU. ŽMOGAUS ORUMAS IR TEISĖ Į ORUMĄ. TEISĖ Į ORUMĄ TEISNUMO IR SUBJEKTINĖS TEISĖS POŽIŪRIU. ŽMOGAUS ORUMAS TEISINĖS PRAKTIKOS POŽIŪRIU. ŽMOGAUS ORUMAS IR TEISĖS PAŽEIDIMAS. GYVENIMO PRIVATUMO SĄVOKA IR JO RIBOS. JURIDINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA. ŽMOGAUS TEISIŲ SAUGOS DIFERENCIACIJA IR DISKRIMINACIJA. ŽMOGAUS TEISIŲ GARANTIJOS. TEISĖS FUNKCIJOS IR JŲ SANTYKIS SU TEISĖS SOCIALINE PASKIRTIMI. SOCIALINIS REGULIAVIMAS IR JO PRIEŽASTYS. TEISINIO REGULIAVIMO SĄVOKA IR VIETA SOCIALINIO REGULIAVIMO SISTEMOJE. TEISINIO REGULIAVIMO OBJEKTAS (SFERA) IR JO PRIKLAUSOMYBĖ NUO TEISĖS SAMPRATOS. TEISINIO REGULIAVIMO METODAI. TEISINIO REGULIAVIMO METODO PRIKLAUSOMYBĖ NUO VYRAUJANČIOS TEISĖS SAMPRATOS IR POLITINIO REŽIMO. TEISINIO REGULIAVIMO STADIJOS. TEISINIO REGULIAVIMO SUBJEKTAI. TEISINIŲ IDĖJŲ SAMPRATA. TEISINĖS SĄMONĖS SAMPRATA. TEISINĖS SĄMONĖS RŪŠYS. TEISINĖS SĄMONĖS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS. TEISINĖ PSICHOLOGIJA IR TEISINĖ IDEOLOGIJA, JŲ SANTYKIS. TEISĖKŪROS SĄVOKA. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI. TEISĖKŪROS STADIJOS. TEISĖKŪROS PRINCIPAI. TEISĖKŪROS JURIDINĖ TECHNIKA. ĮSTATYMŲ LEIDYBOS TECHNIKA. Teisės norma – tai antrasis teisės egzistavimo lygmuo. FORMALIEJI IR TURININGIEJI TEISĖS NORMOS POŽYMIAI, JŲ SĄVEIKA. SOCIALINĖS NORMOS SĄVOKA. SOCIALINIŲ NORMŲ KLASIFIKACIJA. TEISĖS NORMŲ IR KORPORATYVINIŲ NORMŲ SANTYKIS. PRIVERSTINĖS TVARKOS SKIRTUMAS NUO PRIVALOMOS TEISINĖS TVARKOS. TEISĖS NORMŲ IR KORPORATYVINIŲ NORMŲ SANTYKIS.
Teisės Špera/ paruoštukė (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 |