Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Administracinės teisės principai ir jų reikšmė
Įvadas. Teisės principai. Jų sąvoka, raiškos formos. Administracinė teisė ir jos principai. Administracinės teisės principų sistema. Administracinės teisės principai. Išvados. Literatūros sąrašas. Galima teigti, kad administracinę teisę sudarančių normų studijos yra pirmasis šios teisės pažinimo lygmuo. Einant šiuo keliu tampa daugiau ar mažiau aiški administracinės teisės institutų sistema. Administracinės teisės principų analizė – antrasis jos pažinimo lygmuo – leidžia matyti, ar (ir kiek) tuo metu galiojančios normos išreiškia žmogaus ir valdžios santykių dėsningumus pagal humanizmo ir demokratijos reikalavimus.
Teisės Referatas (14 pus.)


Administracinių ginčų komisijos: teisinis reglamentas, veiklos praktika, problemos
Įvadas. Teisinis reglamentas. Veiklos praktika. Problemos. Išvados. Naudota literatūra. Demokratiškai ir civilizuotai sutvarkytose pasaulio šalyse administraciniai santykiai taip sunorminti, kad ginčai kilę tarp žmonių bei valdžios institucijų, viešojo administravimo srityje būtų nagrinėjami operatyviai ir be sudėtingų procedūrų. Vyriausioji administracinių ginčų komisija įsteigta 1999 m. vykdant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir Administracinių ginčų komisijų įstatymus.
Teisės Kursinis darbas (14 pus.)


Administracinių nuobaudų rūšys
Administracinės nuobaudos sąvoka. Administracinės nuobaudos pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Įspėjimas. Bauda. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas. Suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Išvados. Darbo tikslas. Susipažinti su administracinių nuobaudų rūšimis. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti svarbiausias administracinių nuobaudų rušis bei jų ypatybes. Aptarti, už kokius nusižengimus asmeniui gali būti pritaikoma administracinė nuobauda. Metodologija. Mokslinės literatūros nagrinėjimas.
Teisės Kursinis darbas (15 pus.)


Administracinių teismų sistema
Turinys. Įvadas. Lietuvos respublikos administracinių teismų sistemos ypatumai. Administracinių teismų atsiradimo istorinės sąlygos ir priežastys. Administracinių teismų sistema pagal 1999 m sausio 14d įstatymą. Administracinių teismų sistemos reforma 2000m. Lietuvos respublikos administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Administracinių teismų kompetencijai priskirtinos bylos. Apygardų administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijos ypatumai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos respublikos ir užsienio šalių administracinių teismų. Lyginamieji aspektai. Išvados. Schema. Schema. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (16 pus.)


Advokatų veikla
ĮVADAS. ADVOKATŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI, JŲ BENDROJI CHARAKTERISTIKA. Advokatūros įstatymas. Lietuvos advokatūros statutas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas. PAGRINDINĖS ADVOKATŲ VEIKLOS KRYPTYS. ADVOKATŲ VEIKLĄ KONTROLIUOJANČIOS INSTITUCIJOS, PRIEŽIŪROS FORMOS. ADVOKATŲ VEIKLAI DIDŽIAUSIĄ ĮTAKA DARANTYS SOCIALINIAI, EKONOMINIAI VEIKSNIAI. ADVOKATŲ VEIKLOJE DAŽNIAUSIAI TAIKOMI TEISĖS AKTAI, JŲ BENDRASIS APIBŪDINIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Teisės Kursinis darbas (18 pus.)


Advokatūra
Įvadas. Advokatūros istorija. Advokatūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Advokatų savivalda. Advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Revizijos komisija. Advokatų garbės teismas. Advokato kontora. Išvados. Literatūros sąrašas. Visos teisininko profesijos yra glaudžiai susijusios, tarsi vieno medžio šakos. Teisininkas turi nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją ir nesavanaudiškai dalytis savo žiniomis su mažesnę praktiką ar kvalifikaciją turinčiais kolegomis.
Teisės Referatas (15 pus.)


Advokatūra
Advokatūra. Uždaviniai. Advokatų vieta teisinėje sistemoje. Advokato veiklos principai. Reikalavimai tapti advokatu siekiančiam asmeniui. Teisė verstis advokato praktika. Advokato priesaika. Civilinės atsakomybės draudimas. Darbo vieta. Advokato kvalifikaciniai egzaminai ir teisinė praktika. Pakankama teisinė praktika. Nepriekaištinga asmens reputacija. Advokato veiklos pagrindai. Advokato teisės. Drausminių nuobaudų rūšys. Lietuvos advokatūros organai. Lietuvos advokatūros funkcijos. Išvados.
Teisės Pristatymas (23 pus.)


Akcinė bendrovė
Įmonės. Akcinės bendrovės. Akcijos. Jų rūšys. AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMAS IR VALDYMAS. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Kas yra įmonė. Pradedant verslą reikia pasirinkti kokią nors organizacinę (firmos) formą. Visa tai reglamentuoja įstatymai. Pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi būti registruojama. Įregistruotai įmonei išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas kodas. Tik tada forma gali užsiimti ūkine – komercine veikla. Tačiau prieš registruojant savo firmą būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu. Lietuvos Respublikos įstatymas nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine – ūkine veikla, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus. Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymo nustatyta tvarka tam tikrai ūkinei – komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių, daiktinių ir nematerialinių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Įmonės, kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo.
Teisės Referatas (9 pus.)


Akcinės bendrovės
Akcinės bendrovės apibrėžimas. Akcinės bendrovės tipai. Akcinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Akcijos, jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Pradedant verslą reikia pasirinkti kokią nors organizacinę (firmos) formą. Visa tai reglamentuoja įstatymai. Pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi būti registruojama. Įregistruotai įmonei išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas kodas. Tik tada firma gali užsiimti ūkine – komercine veikla. Tačiau prieš registruojant savo firmą būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu. Lietuvos Respublikos įstatymas nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine – ūkine veikla, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.
Teisės Referatas (12 pus.)


Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Įvadas. Antisemitizmo ir ksenofobijos bei etninių mažumų konceptai. Antisemitizmo ir ksenofobijos samprata. Etninių mažumų samprata. Etninio nepakantumo prevencijos politika. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika europos sąjungoje. Politikos raida. Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras. Europos sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika Lietuvoje. Reglamentavimas. Tautinių mažumų politikos strategijos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2006 – 2008 metų programos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2009 – 2011 metų programos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros veiklos 2008 m. Ataskaitos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros specialiųjų tyrimų skyriaus parengto apibendrinimo analizė. Iv.antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika. Kokybinis tyrimo metodo taikymas. Kokybinio tyrimo imtis. Antisemitizmo ir ksenofobijos lietuvoje. Prevencijos politika: kokybinio tyrimo duomenys. Etninės mažumos. Antisemitizmas ir ksenofobija. Prevencijos politika. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedas. Darbe nagrinėjamos problema: tai efektyvus nelygybės ir etninio nepakantumo prevencijos politikos įgyvendinimas Lietuvoje kaip Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje. Lietuvos Respublikos norminiai aktai, ratifikuoti tarptautiniai teisės aktai, kurie de jure nukreipti prieš antisemitizmą ir ksenofobiją nėra de facto praktiškai efektyviai ir koordinuotai įgyvendinami.
Teisės Diplominis darbas (73 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |