Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Švietimas apie žmogaus teises ir mokytojų rengimas
Įvadas. Žmogaus teisių istorinė raida. Švietimas apie žmogaus teises. Mokytojų rengimas. Išvados. Šviesti apie žmogaus teises yra būtina. Ar toks švietimas pavyks ir duos vaisių priklauso nuo kiekvieno pedagogo sugebėjimų ir įgūdžių, nuo pedagogo pasirengimo, noro, bei teikiamos paramos. Aš manau, kad švietimui apie žmogaus teises reikia skirti daugiau dėmesio. Kiekvienas pivalo žinoti savo teises, bei žinoma nepamiršti pareigų.
Teisės Referatas (8 pus.)


Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesų bendroji charakteristika
Įvadas. Tarnybinė atsakomybė pagal LR valstybės tarnybos įstatymą. Tarnybinių nusižengimų tyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos procedūros užbaigimas. Materialinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai.. Pagal LR vidaus tarnybos statutą. Pagal tarnybos LR muitinėje statutą. Pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos statutą. Pagal LR valstybės saugumo departamento statutą. Pagal LR kariuomenės drausmės statutą. Pagal LR tarnybos kalėjimų departamente prie LR teisingumo ministerijos statutą. Kitų valstybės tarnautojų atsakomybė. Diplomatų tarnybinė atsakomybė. Advokatų atsakomybė. Teisėjų atsakomybė. Notarų atsakomybė. Išvados. Literatūra.
Teisės Referatas (21 pus.)


Tarptautinė privatinė teisė (1)
Tarptautinės privatinės teisės samprata ir reguliavimo apimtis. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise ir tarptautinio civilinio proceso teise. Tarptautinis civilinis procesas. KELIŲ TRANSPORTAS. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS. VANDENS TRANSPORTAS. ORO TRANSPORTAS. Bendra šaltinių charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys – sąvoka, rūšys, įsigaliojimo ypatumai, aiškinimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių taikymas ir aiškinimas. Vidaus statutinė teisė. Teismų ir arbitražų praktika. Papročiai ir teisės doktrina. Teisminių dokumentų įteikimas užsienio valstybėse. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Kolizinės teisės normos. Įstatymų kolizijos atsiradimų prielaidos. Kolizinės teisės normos samprata ir struktūra. Kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Tarptautinė teisė, ES teisė ir nacionalinė teisė. Frančizė. Frančizė ar licencija? Kodėl frančizė? Sutarties sąlygos. Ieškinio senatis. Kas yra ieškinio senaties terminai. Termino eigos sustabdymas. Termino eigos nutraukimas. Nacionalizacija.
Teisės Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Tarptautinė privatinė teisė (2)
Tarptautinės privatinės teisės samprata ir reguliavimo apimtis. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise ir tarptautinio civilinio proceso teise. Tarptautinis civilinis procesas. Bendra šaltinių charakteristika. TT SUBJEKTAI. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Šiuolaikinės tendencijos – tarptautinis kolizinės teisės ir privatinės teisės vienodinimas. Kolizinės teisės normos. Tarptautinė teisė, ES teisė ir nacionalinė teisė. Frančizė. Tarptautinis civilinis procesas. Nacionalizacija. Konosamento paskirtis ir jo naudojimo tvarka. "Lex mercatoria"- nekodifikuota tarptautiės prekybos teisė. Alternatyvūs ginčo sprendimo būdai (ADR).
Teisės Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Tarptautinė privatinė teisė (3)
TPT raida ir pagrindinės šiuolaikinės jos tendencijos. Antika. Viduramžiai. TPT dalykas, metodas, sąvoka. TPT doktrina. TPT santykis su teisės sistema (TVT, tarptautine ekonomine teise, nacionaline teise, ES teise). TPT šaltiniai. TPT šaltinių bendra charakteristika ir rūšys. Tarptautinės sutartys kaip TPT šaltinis. Valstybių vidaus teisė kaip TPT šaltinis. Lex mercatoria kaip TPT šaltinis. LR TPT šaltiniai. TPT šaltinių bendra charakteristika ir rūšys. Tarptautinės sutartys kaip TPT šaltinis. Valstybių vidaus teisė kaip TPT šaltinis. LR TPT šaltiniai. Lex mercatoria kaip TPT šaltinis. Kolizinės normos. Kolizinių normų kolizijos sąvoka. Kolizinio ir materialaus turinio reguliavimo metodai. Kolizinių normų pagrindiniai bruožai ir struktūra. Kolizinių normų rūšys. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Kolizinių normų kolizijos sąvoka. Kolizinio ir materialaus turinio reguliavimo metodai. Kolizinių normų pagrindiniai bruožai ir struktūra. Kolizinės nuorodos. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Teismų jurisdikcijos kolizija. Jurisdikcijos kolizijos prigimtis ir sąvoka. Pagrindiniai jurisdikcijos bylose su užsienio elementu principai. Bylų su užsienio elementu teismingumas LR teismams. Bylos su užsienio elementu teismingumas LR teismuose. Tarptautinis civilinis procesas. Teisminiai pavedimai ir jų vykdymas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. LR tarptautinės sutartys. Procedūra. Arbitražinis ginčų sprendimo būdas. Kas artina arbitražą prie alternatyvių ginčų sprendimo būdų. Kas geriau - arbitražas ar teismas? Išlaidos. Arbitražo rūšys.
Teisės Konspektas (27 pus.)


Tarptautinės teisės konspektai
Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Valstybės sienos sąvoka. Valstybės sienos režimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Tarptautinės teisės sistema. JTO tarptautinis teismas: kompetencija ir struktūra. Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Valstybių bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais civilinės aviacijos srityje. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Diplomatinis personalas.Diplomatų akreditacija. Europos Tarybos funkcijos. Valstybių pripažinimas. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tarptautinės teisės normų kūrimo ir užtikrinimo ypatybės. Konsulinių atstovybių funkcijos. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Tarptautinės teisės subjektai: sąvoka ir rūšys. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės teisės šaltiniai:rūšys ir bendras apibūdinimas. Diplomatinių atstovybių privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos teisės sistema. Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Tarptautinės jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės oro teisės sąvoka ir šaltiniai. Pagrindiniai oro principai. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Vidaus vandenų ir teritorinės jūros režimas. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymas. Tarptautinių oro susisiekimų režimas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Kontinentinio šelfo sąvoka ir režimas. Pilietybės sąvoka, įgijimas ir netekimas. Suverenios lygybės principas. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir režimas. Pabėgėliai ir jų teisinis statusas. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir rūšys. Atvirosios jūros režimas. Užsieniečių teisinė padėtis ir režimas. Jungtinė tautų organizacija: tikslai ir struktūra. Europos Sąjungos teisingumo teismas. Saugumo taryba. Peticijos nepriimtinumo sąlygos. Tarptautinės humanitarinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Valstybės teisių perėmimas. Tarptautinis paprotys, kaip tarptautinės teisės šaltinis. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir prigimtis. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. JTO specializuotos įstaigos. Valstybių neutralitetas. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Europos žmogaus teisių teismo bendra charakteristika. Valstybės teritorijos prigimtis ir sudėtinės dalys. Tarptautinės teisinės atsakomybės rūšys ir formos. Žmogaus teisių samprata. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (IKAO). Jus cogens normos.
Teisės Konspektas (54 pus.)


Tarptautinės žmogaus teisės
TEMA. TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SĄVOKA IR SISTEMA. TEMA. TARPTAUTINIS ŽMOGAUS TEISIŲ BILIS. TEMA. PABĖGĖLIŲ TEISĖ. TEMA.MOTERŲ IR VAIKŲ TEISĖS. TEMA. KANKINIMŲ DRAUDIMAS, RASINĖS DISKRIMINACIJOS DRAUDIMAS IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS. REGIONINĖ EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMA. Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme.
Teisės Konspektas (15 pus.)


Tarptautinis baudžiamasis teismas
Įžanga. I. Tarptautinio baudžiamojo teismo (toliau Teismo) sukūrimo prielaidos. Pagrindiniai Teismo veiklos aspektai. Pagrindinės Teismo funkcijos ir jurisdikcijai. Pagrindiniai Teismo veiklos principai. Teismo institucine struktūra. Teismo palyginimas su kitais tarptautiniai teismais. Teismo bendradarbiavimo su Lietuva perspektyvos.
Teisės Kursinis darbas (23 pus.)


Tarptautinių komercinių kontraktų sudarymo sąlygos ir principai
Įvadas. Komercinio kontrakto samprata. Kontraktų rūšys. Kontrakto šalys. Parengiamasis kontrakto sudarymo etapas. Kontaktai pirkėjo iniciatyva. Kontaktai per paklausimą. Kontaktai per užsakymą. Pro forma. Kontaktai su partneriais tarptautiniuose renginiuose. Konkursai. Kontaktai pardavėjo iniciatyva. Kontrakto sudarymas. Kontrakto struktūra ir turinys. Pirkimo pardavimo kontrakto reguliavimas. INCOTERMS sąlygų apžvalga. Išvados. Literatūra. Priedai. INCOTERMS sąlygų klasifikavimas pardavėjo įsipareigojimų požiūriu. INCOTERMS sąlygų klasifikavimas pagal naudojamo transporto rūšis.
Teisės Kursinis darbas (30 pus.)


Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje
Įvairių teisinių sistemų suartinimas jau šimtmetį realizuojamas vienokiomis ar kitokiomis formomis. Pagrindinės kryptys, kuriomis tai bandoma atlikti yra: Tarptautinės teisės progresyvus vystymas. Nacionalinės teisės evoliucija atitinkanti pirmąją kryptį. Palyginamasis teisinių sistemų tyrimas, kaip būdas rasti bendrus pagrindus ir pašalinti skirtumus.
Teisės Referatas (8 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |