Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Smurtas šeimoje (4)
Kas yra smurtas? Smurto kilmė. Smurto rūšys. Smurtas namuose. Kas patiria smurtą? Smurtas mokykloje. Vaiko žalojimo rūšys. Smurtas prieš moteris. Teisinė atsakomybė už smurtą šeimoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Pristatymas (14 pus.)


Socialinės rizikos (juridiniai faktai), lemiančios socialinės paramos garantijas
Įvadas. Valstybinė socialinė parama. Valstybinės socialinės paramos dydis globos atveju. Valstybinės socialinės paramos dydis mirties atveju. Valstybinės socialinės paramos dydis ligos atveju. Valstybinės socialinės paramos dydis motinystės, tėvystės atveju. Išvados. Naudota literatūra. Socialinė parama - tai socialinės, ekonominės, teisinės ir organizacinės priemonės, kuriomis siekiama sudarytas būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims, kurių darbo, socialinio draudimo ir kitos pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, kad jie galėtų pasirūpinti savimi.
Teisės Referatas (11 pus.)


Statybos rangos sutartys
ĮŽANGA. SUTARTIES SĄVOKA. SUTARTIES SĄLYGOS, FORMA, POŽYMIAI, GALIOJIMO SĄLYGOS. STATYBOS RANGOS SUTARTIS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Mokėti, kaip teisingai sudaryti sutartį, kad po to nebūtų nesusipratimų ar neliktum apgautas, yra būtina ne tik teisininkui, verslininkui ar draudimo bendrovės agentui. Sudaryti sutartį gali prireikti bet kuriam išsilavinusiam ir neišsilavinusiam žmogui, nes beveik kiekvienas žmogus savo gyvenime tikriausiai ne kartą susiduria su sutarties sudarymu, ar dėl jos iškylančiais klausimais. Taigi, mano priskirta referato tema “Statybos rangos sutartys” yra labai aktuali šiandien, kai pagerėjus ekonominei padėčiai šalyje, suaktyvėjo statybos, kurioms, kad vyktų sklandžiai, taip pat reikalingos tiek sutartys tarp įmonių, tiek tarp įmonių ir žmogaus.
Teisės Referatas (9 pus.)


Statutinių pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų atsakomybė
Įvadas. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų sąvokos ir jų kaita. Valstybės tarnybos samprata ir teisės aktai, reglamentuojantys valstybės tarnybą. Valstybės tarnautojo ir statutinio valstybės tarnautojo sąvoka. Bendrojo priėmimo į valstybės tarnybą ypatumai ir apribojimai. Valstybės tarnautojų skatinimas būdai. Statutinių valstybės tarnautojų motyvacija. Valstybės tarnautojų motyvacija. Valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės teisinis reglamentavimas. Tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindas. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų taikomų už nusižengimus valstybės tarnyboje, rūšys ir bendra charakteristika. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo tvarka ir trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. išnagrinėti valstybės tarnybos, statutinių ir valstybės tarnautojų sampratą, statutinių ir valstybės tarnautojų skatinimo formas ir būdus, valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės teisinį reglamentavimą.
Teisės Diplominis darbas (56 pus.)


Sutarties laisvės principas
Įvadas. Sutarties samprata. Sutartis ir jos reikšmė. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarties laisvės principo samprata. Sutartis, laisvė ir principas: sąvokos ir jų tarpusavio ryšys. Ar sutarties laisvės principo ribojimas - teisės į laisvę pažeidimas ? sutarčių sudarymo laisvė. Laisvė sudaryti sutartį. Laisvė atsisakyti sudaryti sutartis. Laisvė nustatyti sutarties turinį. Laisvė sudaryti sutartį, kurios įstatymas nenumato, jei ji neprieštarauja teisei ir gerai moral. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika. Išvados. Literatūra. Darbo tikslai - atskleisti sutarties laisvės principo esmę, pagrindinius turinio aspektus, šio principo taikymo ribas. Pasirinkus temą iškėliau šiuos darbo uždavinius. Išanalizuoti sutarties sampratą, raidą bei reikšmę. Išnagrinėti sutarties laisvės principo sampratą, turinį bei nubrėžti jo taikymo ribas. Išanalizuoti sutarčių rūšys bei jų sudarymo laisvė. Objektas. Sutarties laisvės principas bei pagrindiniai jo turinio aspektai. Tyrimo metodika. Šiame kursiniame darbe buvo naudotasi istoriniu metodu, darant apibendrinimus, išvadas, keliant problemas, nagrinėjant galimus jų spendimo būdus, taip pat buvo pasitelktas lyginamasis metodas, kurio pagalba nubrėžtos sutarties laisvės principo ribas.
Teisės Kursinis darbas (15 pus.)


Sutartinė civilinė atsakomybė
Sutartinė civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės samprata. Sutartinės civilinė atsakomybės reikalavimai ir sąlygos. Sutartinės civilinės atsakomybės ypatumai (samprata, bruožai). Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Netesybos ir nuostoliai. Kreditoriaus kaltė. Netesybos ir palūkanos. Sutartinės pareigos pažeidimas. Kaip žinoti, kad sutartis pažeidžiama? reikalavimas įvykdyti sutartį. Neteisėtumas. Neteisėtumas, žala, priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Aplinkybės, kurioms esant atleidžiama nuo civilinės atsakomybės. Ikisutartinė atsakomybė. Sąžiningumo pareigos iki sutartiniuose santykiuose pažeidimas. Sutartinės civilinės atsakomybės sumažinimas, kai susitaria šalys. Priežastys, atleidžiančios nuo civilinės atsakomybės. Išvados.
Teisės Referatas (10 pus.)


Sutartys, jų rūšys ir funkcijos
ĮVADAS. CIVILINĖS SUTARTYS. Civilinės sutarties funkcijos. Civilinės sutarties turinys. Sutarčių sudarymo tvarka. SUTARTYS, IR JŲ TEISĖTUMAS. Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. ATSKIROS SUTARČIŲ RŪŠYS. Komiso sutartis. Mainų sutartis. Įgaliojimų perdavimo sutartis. Reklamos sutartis. Vežimo sutartis. Jungtinės veiklos (bendradarbiavimo, partnerystės) sutartis. Licencinis susitarimas. Franšizės sutartis. Rango sutartis. Panaudos sutartis. Nuomos sutartis. Lizingo sutartis. Turto pavedimo, arba patikėjimo, sutartis. Banko sąskaitos sutartis. Paskolos sutartis. Laidavimo ir garantijos sutartis. Turto užstato arba įkeitimo sutartis. Rankpinigių sutartis. Hipotekos sutartis. Faktoringo sutartis. Turizmo ir kelionės sutartis. Dovanojimo sutartis. Draudimo sutartis. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Verslo sutartiniai ryšiai atsiveriant tarptautinei rinkai kaskart tampa įvairesni ir sudėtingesni. Neturint galimybių kaupti ir nuolat atnaujinti teisinius norminius aktus, darosi sunku susigaudyti sutartinių ryšių jūroje. Normali rinka garantuoja situacijos stabilumą, partnerių ir klientų patikimumą. Atsigauna ne tik stambusis, bet ir smulkusis verslas, pamažu tvirtėja jų pozicijos. Daugiau dėmesio skiriama tam tikroms verslo sritims, kaupiama sutartinių ryšių formavimo patirtis. Yra nusistovėję griežtos prekybos, derybų, sutarčių sudarymo normos ir taisyklės, teisių ir tipiškų įsipareigojimų, tipiškų sąlygų rinkiniai.
Teisės Kursinis darbas (20 pus.)


Sveikatos apsaugos ministerija - Lietuvos respublikos viešojo administravimo subjektas
Įvadas. Viešasis administravimas, jo pagrindinės sritys. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai. Sveikatos apsaugos ministerija - viešojo administravimo valstybinė institucija. Ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministerijos vadovybės kompetencija, ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai, individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka. Sveikatos apsaugos ministerijos individualių ir norminių teisės aktų ginčijimas. Teisminė praktika. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (16 pus.)


Šaunamojo ginklo panaudojimas
ĮVADAS. POLICIJOS SPECIALIOS PRIEMONĖS. TEIĖTVARKOS PAREIGŪNŲ JĖGOS PANAUDOJIMAS. ŠAUNAMOJO GINKLO IR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PANAUDOJIMO ASPEKTAI. Šaunamojo ginklo naudojimas. Netinkamas jėgos ir šaunamojo ginklo panaudojimas. Fizinės prievartos, išskyrus šaunamąjį ginklą, panaudojimo atvejai. Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš asmenį. Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš transporto priemonę. Specialus šaunamojo ginklo panaudojimas. Policijos p[areigūnų atsakomybė naudojant jėgą. Bendri prievartos priemonių naudojimo principai. IŠVADOS.
Teisės Referatas (29 pus.)


Šiuolaikinės vergovės praktikos ir jos draudimas tarptautinėje teisėje
Įvadas. Šiuolaikinė vergovė. Šiuolaikinės vergovės praktikos ir jos draudimas tarptautinėje teisėje. Šiuolaikinės vergovės praktikos. Šiuolaikinės vergovės draudimas tarptautinėje teisėje. Dokumentai, kuriuose apibrėžiama apsauga nuo piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis, kurios įeina į platų vergovės apibrėžimą. Išvados. mažai kas įsivaizduoja, kad žmonių pavergimas egzistuoja netgi šiandien ir lieka svarbia problema visame pasaulyje. Nuo tradicinės vergovės Sudane iki besitęsiančios prekiavimo žmonėmis problemos. Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Anti - Slavery International ("tarptautinė organizacija prieš vergiją") ir Free the Slaves ("išlaisvinkime vergus") apytikriai apskaičiuoja, kad mažiausiai milijonai žmonių šiandien laikomi vergovinėse situacijose.
Teisės Kursinis darbas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |