Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Pridėtinės vertės mokestis
Pridėtinės vertės mokestis. PVM mokėtojo samprata. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Ištrauka iš darbo. PVM formavimosi pagrindas Lietuvoje buvo bendrasis akcizas, kuris, savo ruožtu, atsirado apyvartos mokestį pakeitus į bendrąjį akcizą. Bendras pridėtinis mokestis (bendrasis akcizas) paplitęs daugelio šalių finansų praktikoje, jį nesudėtinga apskaičiuoti, kontroliuoti įmonės mokėjimus. Šį mokestį finansininkai mėgsta ir todėl, kad jis yra gana patikimas valstybės iždo formavimo įrankis. Lietuvoje bendrasis akcizas buvo įvestas 1991 m. gruodžio 10 d. Bendrojo akcizo esmė: visi ūkine - komercine veikla besiverčiantys ekonominiai subjektai moka tam tikrą mokestį pagal papildomą vertę, sukurtą kiekvienoje prekės judėjimo iki vartotojo grandyje. Galutinis šio mokesčio mokėtojas yra vartotojas.
Teisės Konspektas (11 pus.)


Privačių juridinių asmenų teisnumas, teisnumo apribojimai ir licencijavimas
Įvadas. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų samprata. Privačių juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Teisnumas, teisnumo apribojimai, licencijavimas. Privačiųjų juridinių asmenų teisnumas. Privačiųjų juridinių asmenų teisnumo apribojimai. Privačiųjų juridinių asmenų licencijavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Teisės Referatas (12 pus.)


Privalomoji palikimo dalis
Įvadas. Paveldėjimo pagal testamentą teisiniai aspektai. Privalomoji palikimo dalis. Privalomosios palikimo dalies paskirtis. Asmenys, turintys teisę į privalomąją palikimo dalį. Privalomosios palikimo dalies dydžio nustatymas. Privalomosios palikimo dalies paveldėjimo tvarka. Išvados. Literatūra. Ši tema pasirinkta, nes ji aktuali ne tik moksline - teisine, bet ir praktine prasme. Paveldėjimo problema yra aktuali visame pasaulyje. Svarbi kiekvieno žmogaus gyvenime, nes ankščiau ar vėliau su tuo susiduriame. Lietuvoje ginčai dėl paveldėjimo iki šiol dažniausiai buvo bandomi spręsti ne teisinėmis priemonėmis. Tačiau pastaruoju metu vis daugiau žmonių renkasi paveldėjimo ginčų sprendimą teisiniu keliu. Lietuvos įstatymai numato dvi paveldėjimo rūšis: paveldėjimas pagal įstatymą ir paveldėjimas pagal testamentą.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Privertimo lytiškai santykiauti sudėties analizė
Įvadas. Privertimo lytiškai santykiauti samprata. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Objektas. Objektyvioji pusė. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (19 pus.)


Profesinės veiklos CT ir CTP praktika
Įvadas. Proceso dalyviai. Teismo sudėtis. Bendra civilinių bylų nagrinėjimo tvarka. Teismo sudėties nušalinimas. Procesiniai dokumentai. Procesinių dokumtų rūšys. Procesinių dokumentų reikšmė. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų turinys. Procesiniuose dokumentuose, kuriais siekiama pasirengti žodiniam bylos nagrinėjimui, papildomai turi būti. Procesinių dokumentų pateikimo tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai. Šaukime ir pranešime nurodoma. Ieškinys. Ieškinio elementai. Taikos sutartis. Atsiliepimas į ieškinį. Civilinės bylos. Byla dėl santuokos nutraukimo. Byla dėl įsiskolinimo priteisimo. Byla dėl turtinės ir neturitnės žalos atlyginimo. Teismo posėdžio protokolas. Lietuvos respublikos advokatūra atstovavimo sutartis. Išvados. Savo praktiką aš atlikinėjau 4 - ajame Apylinkės teisme. Lietuvoje veikia bendrosios kompetencijos apylinkių teismai. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų bylas (įstatymų priskirtas šio teismo kompetencijai), hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtas bylas bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas.
Teisės Ataskaita (26 pus.)


Referendumas kaip tiesioginės demokratijos institutas
Įvadas. Referendumas kaip tiesioginės demokratijos institutas. Referendumo samprata-. Referendumų klasifikavimas-. Referendumų teisinis reglamentavimas lietuvoje.-. Referendumo organizavimo ir vykdymo tvarka lietuvoje-. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: išsiaiškinti kokią reikšmę užima referendumo institutas šiuolaikinėje Lietuvos demokratinėje visuominėje. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti referendumo sąvoka. Kokia yra pagrindinė referendumo funkcija demokratineje valstybeje. Kokie yra referendumo privalumai visuominės atžvilgiu. Kokiu būdu referendumas yra vykdomas. Referendumo klasifikavimas.
Teisės Kursinis darbas (17 pus.)


Referendumo teisinis reglamentavimas
Įžanga. Referendumo raida Lietuvoje nuo 1989 metų. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai. Referendumas praktikoje. Išvados. Literatūros sąrašas.Itrauka iš darbo. Mintis priimti įstatymus bei kitus svarbius tautai sprendimus atsiklausiant jos valios gimė jau tolimoje Antikoje. Jau tada, apie V a. pr. Kristų, Atėnuose tautos susirinkime, “kur galėjo dalyvauti visi visateisiai ir pilnametystės (20 metų) sulaukę vyriškos lyties Atėnų piliečiai”, buvo priiminėjami įstatymai. Ir nors nuo dabartinio, Lietuvos Respublikoje reglamentuoto, referendumo ši įstatymo priėmimo (patvirtinimo) forma gerokai skiriasi, tačiau pati idėja apie tautos – valstybės kūrėjos – atsiklausimą sprendžiant svarbius jai klausimus, manau, gimė jau tada.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Registrų duomenų apsauga
Ne vienos šiuolaikinės demokratinės valstybės sklandus egzistavimas neįmanomas be duomenų registravimo instituto, šio nebuvimas sukeltų chaosą ne tik valstybinio reguliavimo sistemoje, bet ir visuomenėje, kadangi nebūtų įmanoma atlikti šių įprastų šiuolaikiniame gyvenime veiksmų: rasti reikalingų adresų, priversti skolininkų atsiskaityti, įvertinti subjekto mokumo, padalinti žemės, perduoti valdyti turto ir atlikti daugybę kitų veiksmų, todėl duomenys, kuriuos įstatymo nustatyta tvarka privaloma registruoti, apima labai plačią politinę, ekonominę, socialinę sferą.
Teisės Referatas (7 pus.)


Restitucija ir ekonominės sankcijos tarptautinės teisės kontekste.
Valstybių atsakomybė suprantama, kaip kaltos valstybės pareiga atstatyti nukentėjusios valstybės teises ir atlyginti žalą arba pačios nukentėjusios valstybės ar kitų subjektų teisė pritaikyti kaltos valstybės atžvilgiu sankciją, kurią leidžia tarptautinė teisė. Taigi, tai yra susiję su juridiniais padariniais, atsirandančiais tarptautinės teisės subjektams pažeidus tarptautinius teisinius įsipareigojimus. Skiriamos trys valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus formos: 1)materialinės atsakomybės forma; 2)nematerialinės atsakomybės forma; 3)atsakomosios priemonės. Vertėtų paminėti, jog šis skirstymas yra sąlyginis, nes jos tarpusavyje susijusios ir kartais jas sunku atriboti.
Teisės Referatas (5 pus.)


Restoratyvinis (atkuriamasis) teisingumas
Restoratyvinio teisingumo samprata. Restoratyvinio teisingumo raida ir paplitimas pasaulyje. Restoratyvinio teisingumo modeliai. Restoratyvinio teisingumo taikymo ypatumai, teikiama nauda ir perspektyvos. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos samprata, vieta socialinių paslaugų sistemoje, įdiegimas, taikymas baudžiamojoje justicijoje. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos principai: konfidencialumas, neutralumas, savanoriškas dalyvavimas. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos stadijos. Pirmieji aukos ir nusikaltėlio mediacijos projektai (programos) Lietuvoje, jų ypatumai. Atkuriamojo teisingumo prielaidos ir perspektyvos Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Aukos ir nusikaltėlio (kaltininko ir nukentėjusiojo) susitaikymas baudžiamajame procese (teisinis reglamentavimas). Atkuriamasis teisingumas – palyginti nauja sąvoka, todėl ją apibrėžti sudėtinga. Britų atkuriamojo teisingumo ekspertas Tonis Marshallas ją apibūdino taip „Atkuriamasis teisingumas – tai procesas, kuriame susitinka visos šalys, susijusios su konkrečiu nusikaltimu, kad kartu išspręstų, kaip įveikti nusikaltimo padarinius“.
Teisės Konspektas (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |