Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Policijos departamento prie VRM funkcijos ir uždaviniai
Įvadas. Policija kaip teisėsaugos institucija. Policijos departamento sistema, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai policijos departamento uždaviniai. Policijos departamento darbo organizavimas. Policijos funkcijos užtikrinant eismo saugumą. Saugaus eismo teisinis reglamentavimas ir policijos veikla. Pd viešosios tvarkos priežiūros funkcija. Policijos pareigūnų teisės užtikrinant saugu eismą. Autoįvykių priežastys ir profilaktika. Išvados. Literatūra.
Teisės Kursinis darbas (26 pus.)


Policijos pareigos visuomenei
Įvadas. Bendrieji etikos principai valstybės tarnyboje. Policijos ir policijos pareigūno pareigos visuomenei. Išvados. Literatūros šaltiniai. Analizuojami bendrieji etikos principai, kurių privalu laikytis valstybinėje tarnyboje, šie principai palyginami su policijos pareigūno veikos principais. Taip pat bus aptartos policijos pareigūno bendrosios pareigos visuomenei.
Teisės Referatas (9 pus.)


Policijos sistema, jos sudėtinių dalių darbo organizavimas
Įvadas. Policijos sistema iki policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo pradžios. Policijos sistemos optimizavimas kaip viena iš esminių policijos sistemos organizavimo prielaidų. Policijos sistemos optimizavimo programos bendrosios nuostatos. Policijos sistemos optimizavimo programos tikslai. Policijos sistemos optimizavimo programos uždaviniai ir jų įgyvendinimas. Policijos departamento ir Tardymo departamento reorganizavimas - vienas iš policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo etapų. Darbo organizavimo policijos sistemoje bendrieji ypatumai. Policijos departamentas - pagrindinė policijos sistemos dalis. Teritorinės policijos įstaigos - policijos komisariatai. Policijos profesinio ugdymo įstaigos ir jų vykdoma veikla rengiant policijos pareigūnu. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (19 pus.)


Praktikos AB DnB NORD banke ataskaita
Šių metų gegužės dieną pradėjau praktiką AB DnB NORD banko (toliau - Bankas) Teisės ir atitikties departamento Juridiniame skyriuje pagal trišalę studento praktinio mokymo sutartį. Praktikos vadovė - Juridinio skyriaus teisininkė Agnė Krasauskaitė. Praktikos trukmė - du mėnesiai (profesinė praktika). Visos praktikos metu turėjau puikią galimybę realizuoti savo teisines žinias, įgytas universitete. Kiekvieną praktikos aspektą apžvelgsiu atskirai, pradėdama nuo trumpos informacijos apie Banką. Toliau nurodomi praktikos tikslai ir jų įgyvendinimo laipsnis, galiausiai - užduotys, kurias man teko atlikti praktikos metu.
Teisės Ataskaita (6 pus.)


Praktikos ataskaita: policijos komisariatas
Įvadas. Teritorinės policijos įstaigos policijos sistemoje. Teisės aktų, reglamentuojančių teritorinių policijos įstaigų veiklą, analizė. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato struktūra ir jo charakteristika. Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato struktūra. Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato charakteristika. Išvados. Literatūra.
Teisės Ataskaita (10 pus.)


Praktikos ataskaita: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato šalčininkų policijos komisariate
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ^alčininkų rajono policijos komisariato operatyvaus valdymo poskyris. Poskyrio darbo organizavimo tvarka. Poskyrio uždaviniai, funkcijos ir teisės. Pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimas ir registravimas. Policijos įstaigos pastatų vidinės ir išorinės apsaugos ypatumai bei techninių apsaugos priemonių eksploatavimas. Ginklų ir specialiųjų priemonių išdavimo, priėmimo ir saugojimo tvarka. Priešgaisrinės apsauga. Naudojamos informacinės sistemos, tvarka ir ypatumai. Statistika apie naudojamas laidinio ir radijo ryšio priemones. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios tavrakos skyrius. Viešosios tvarkos skyriaus struktūra. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus areštinės ir konvojaus tarnybos padalinys. Pasimatymų su giminaičiais arba kitais asmenimis organizavimo tvarka, perduodamų daiktų bei būtiniausių reikmenų įsigijimo tvarka. Areštinėje laikomų asmenų pasivaikščiojimo organizavimo tvarka. Areštinėje laikomų asmenų turtinė atsakomybė. Areštuotų administracine tvarka asmenų laikymo areštinėje tvarka. Režimo užtikrinimo saugant areštinėje laikomus asmenis tvarka. Konvojavimo organizavimo tvarka. Specialiųjų priemonių ir ginklo panaudojimo konvojavimo metu tvarka. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio ir kelių policijos poskyris. Policijos patrulio teisės ir bendroji taktika palaikant viešąją tvarką ir eismo saugumą, užkertant kelią nusikalstamoms veikoms ir jas išaiškinant. Viešosios policijos patrulių būrio ir eismo priežiūros poskyrio darbo organizavimas. Patrulinės tarnybos struktūra, priemonės ir vykdymo tvarka bei ypatumai. Policijos patrulio pasiruošimo tarnybai tvarka ir užduočių vykdymo būdai. Policijos tarnybos užduočių vykdymo tvarka, priemonės, panaudojant tarnybinį transportą, tarnybinius šunis, raitųjų patrulių tarnybos vykdymo ypatumai. Galimų nusikalstamų subjektų koncentracijos vietų apžiūros taktika, teisės pažeidėjų, tarp jų ir ginkluotų, sulaikymo ir pristatymo į policiją taktika. Grupinių viešosios tvarkos pažeidimų užkardymo ir nutraukimo tvarką; viešosios tvarkos užtikrinimo masinių neramumų atvejais tvarka. Transporto priemonių stabdymo, patikrinimo, eksploatacijos uždraudimo tvarka. Asmenų nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo tvarka. Administracinių kardomųjų priemonių ir nuobaudų taikymo eismo dalyviams tvarka. Matavimo priemonių panaudojimo tvarka. Policijos patrulių veiklos bei apsauginės veiklos organizavimo ir vykdymo instrukcijose apibrėžtas patrulio funkcijos užtikrinant objektų apsaugą. Atlikto praktikos išvados, pastabos ir pasiūlymai.
Teisės Ataskaita (55 pus.)


Praktokos darbas Antstoliai
Įvadas. Antstolio teisinis statusas. Bendrosios nuostatos. Antstolio įgaliojimų įgijimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio drausminė atsakomybė. Antstolio veikla. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Vykdymo procesas. Teismo sprendimų vykdymas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Turto išieškojimas iš skolininko. Turto realizavimas. . Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Vykdymo veiksmų sustabdymas, vykdomųjų dokumentų grąžinimas, vykdomosios bylos nutraukimas. Antstolių savivalda. Antstolių susirinkimai. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių veiklos teritorijos ir antstolių skaičius. Antstolių V. M. ir D. M. kontoros veiklos principai. Skolų išieškojimas. Dokumentų įteikimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Kitos V.M. ir D.M. antstolių kontoros paslaugos ir funkcijos. Išvados. Praktikos tikslas - įgyti teorinių žinių bei įgudžių kaip LR įstatymus ir kitus norminius aktus taikyti konkrečiose situacijose. Sužinoti apie anstolių veiklą, statusą, įgaliojimus, procesinę veiklą taip pat apie antstolių savivaldą. Praktikos uždaviniai. išnagrinėti antstolių teisinį statusą, struktūrą, darbo ypatumus bei principus. išanalizuoti antstolių savivaldą. Iškeltus uždavinius įgyvendinau naudodamasi šiuo metodu: pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių antstolių kontorų veiklą, analize.
Teisės Ataskaita (20 pus.)


Pramonės nuosavybės objektai, jų apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentai
Įžanga. Pramonės nuosavybės objektai. Išradimas. Naudingasis modelis. Pramonės dizainas. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekių kilmės vietos nuorodos bei kilmės vietos pavadinimas. Firmos vardas. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Puslaidininkių gaminių topografijų. Gamybos paslaptys. Apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentai. Patentinė paraiška. Patentavimo patikėtinis. Paraiškų ekspertizės sistema. Apsaugos dukomentai. Išvados. Literatūra.
Teisės Referatas (19 pus.)


Prekybos teisės konspektai
Prekybos teisės sąvoka ir turinys. Prekybinės veiklos subjektai. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Atstovavimas. Įgaliojimas ir jo rūšys. Komercinio atstovavimo rūšys. Iki sutartiniai santykiai ir jų reikšmė. SUTARTIES SUDARYMAS. APIE AKCEPTĄ. SUTARTIES FORMA. SUTARTIES TURINYS. SUTARTIES AIŠKINIMAS. SUTARTIES NEGALIOJIMAS. Sutartys su valios trūkumais. Sutartis sudaryta apgaulės būdu. Smurto ir grasinimo būdu sudarytos sutartys. Sutartis dėl sunkių aplinkybių. Konkurencija ir jos reguliavimas LR. Nesąžiningos konkurencijos veiksniai. Konkurencijos taryba. Baudos. Bankrotas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Ginčai. Byloje dalyvaujantys asmenys. Teismo išlaidas sudaro. Prekių ir paslaugų ženklai. Teismo sprendimų vykdymo procesas. Arbitražo sudarymas. Arbitražinis nagrinėjimas. Sprendimų priėmimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Teisminis ginčų sprendimo būdas.
Teisės Konspektas (18 pus.)


Prekių įvežimas į bendrijos muitų teritoriją. Muitinės sankcionuoti veiksmai. Muitinės procedūrų apžvalga
Įvadas. Europos Sąjungos muitų teritorija. Prekių pateikimas muitinės priežiūrai. Muitinio režimo sąvoka. Muitinės procedūrų klasifikacija. Muitinių režimų (procedūrų) pradžia ir pabaigos momentas. Muitinių režimų rūšys. Importas (išleidimas į laisvą apyvartą. Muitinis tranzitas. Muitinis sandėliavimas. Eksportas. Laikinasis įvežimas. Laikinasis įvežimas perdirbti. Perdirbimas muitinei prižiūrint. Laikinasis išvežimas perdirbti. Kiti muitinės sankcionuoti veiksmai. Reeksportas. Prekių sunaikinimas. Kiti muitinės sankcionuoti veiksmai. Neatlygintinas prekių perdavimas valstybės nuosavybėn. Prekių gabenimas į laisvąsias ekonomines zonas ir laisvuosius sandėlius. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (31 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |