Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiškinimas ir Konstitucinis Teismas
Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tesimo veiklos principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumas. Kitų Seimo priimtų aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada,ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių teisėtumas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvada. Sprendimai. Sprendimas atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą. Sprendimas nutraukti pradėtą teiseną. Sprendimas ištaisyti Konstitucinio Teismo nutarimą. Sprendimas išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą. Sprendimas peržiūrėti Konstitucinio Teismo nutarimą. Asmenys turintys teisę kreiptis i Konstitucinį Teismą. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės Kursinis darbas (23 pus.)


Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai
Turinys. Įvadas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Tarptautinių sutarčių ratifikavimo iniciatyvos teisė. Įstatymų pasirašymas ir veto teisė. Teisė kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos respublikos konstitucija. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai ir jo vaidmuo įstatymų leidyboje. Uždaviniai: apžvelgti tiek atskirų įstatymų leidybos srityje Prezidentui turimų teisių teikiamas galimybes, tiek faktinį šių galimybių išnaudojimą.
Teisės Kursinis darbas (19 pus.)


Lietuvos respublikos teismų sistema
Įvadas. Istorinė lietuvos teismų sistemos apžvalga nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iki šiu dienų. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Sovietinės Lietuvos teismų sistema. Teismų reforma lietuvoje. Dabartinė lietuvos respublikos teismų sistema ir kompetencija. Bendrosios kompetencijos teismai ir jų jurisdikcija. Specializuoti teismai ir jų jurisdikcija. Ginčai dėl teismingumo ir jų sprendimas. Konstitucinio teismo vieta lietuvos respublikos teismų sistemoje. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (23 pus.)


Lietuvos valstybės 1918 m. Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos Lyginamoji analizė
Įvadas. Konstitucijų priėmimas. Konstitucijų keitimas. Konstitucijų apsauga. Konstitucijų turinys. Valstybės valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia . Valstybės vadovas. Įstatymų leidyba. Zmogaus teisės. Išvados. Literatūra. Šiame darbe palygintos Lietuvos valstybės 1918 m. ir Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos. Išanalizuotas Konstitucijų priėmimo būdas, jų keitimo ir apsaugos pagrindai, pateikta valstybės valdžios institucijų sistema ir jų funkcijos, išnagrinėta įstatymų leidybos procedūra, susistemintos žmogaus teisės ir laisvės bei konstitucinės pareigos. Darbe vadovautasi M. Maksimaičio, Petro Čiočio, K.L Valančiaus, Vaidoto A. Vaičiulio darbais
Teisės Kursinis darbas (21 pus.)


Lietuvos valstybės ir teisės istorija
Lietuvos valstybės susidarymas. LDK susidarymas ir personalinė unija su Lenkija. LDK valstybinė santvarka XV a. ir XVI a. pradžioje. Administracinis-teritorinis suskirstymas ir vietinis valdymas XV a.-XVI a. pradžioje. Administracinio-teritorinio suskirstymo ir vietinio valdymo reforma. Pavietų Seimeliai. LDK Seimo reforma. 1569 m. Liublino unija. Abiejų Tautų Respublikos susidarymas. Bendros ATR institucijos. LDK teismų sistema ir teisingumo vykdymas iki 1564-1566 m. teismų reformos. 1564-1566 m. teismų reforma. Bajorų luomų formavimasis ir bajorų teisinė padėtis XIII-XVIII a. Bažnyčios ir dvasininkų teisinė padėtis XIII-XVIII a. Valstiečių teisinė padėtis XIII-XVIII a. Miestiečių teisinė padėtis. 1918 m. Laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 m. Konstitucija. Steigiamojo Seimo rikimai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos valstybės Konstitucija. Žemės reforma. 1922 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1926 m. perversmo rezultatų legalizavimas. Funkcinė savivalda. Spaudos, susirinkimų ir pramogų įstatymai 1919-1940 m. Draugijų veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje 1919-1940 m. Bažnyčios teisinė padėtis 1918-1940 metais. Teisinis režimas Vilniaus krašte 1920-1939 m. Nepaprastieji įstatymai Lietuvoje 1919-1940 m. Antroji sovietinė okupacija.
Teisės Konspektas (62 pus.)


Lyginamoji konstitucinė teisė
Lyginamoji konstitucinė teisė kaip mokslo dalykas. ŠIuolaikiniai konstitucijos modeliai. Konstitucijos apsauga. Konstitucinė kontrolė. Asmens konstitucinis teisinis statusas. Asmens konstitucinių teisių ir laisvių samprata istorinė raida. Politinės partijos pasaulio valstybėse. Tiesioginės demokratijos (TD) samprata ir paplitimas. Valstybės valdžių sistema. Valstybės valdymo forma. Valstybių sandaros forma. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Teisminė valdžia. Vietinis valdymas ir savivalda.
Teisės Konspektas (64 pus.)


Maisto ir saugos teisinės problemos
Įvadas. Vartuotojų institutas. Vartotojų švietimo programa lietuvai integruojantis į ES. Lietuvos maisto kokybės ir saugos interneto svetainė. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos - metų sutrumpintas strateginis veiklos planas. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas. Valstybinės maisto ir mitybos strategijos įgyvendinimo priemonių - metų planas. Lietuvos higienos norma HN : "maisto higiena". Lietuvos higienos norma HN. Maisto sauga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės Referatas (34 pus.)


Miestų teisė
Miestų atsiradimo priežastys: ekonominis faktorius; socialinis faktorius; politinis faktorius; religinis faktorius. Teisė miestuose. Miestų teisės įtaka tolesniam teisės vystymuisi. Panaudota literatūra.
Teisės Referatas (3 pus.)


Mokesčiai. Mokesčių teisė
MOKESČIAI KAIP VALSTYBĖS PAJAMŲ RŪŠIS. Šiuo momentu yra išskiriami tokie mokesčiai... MOKESČIŲ TEISĖS ESMĖ. Mokesčių teisės šaltiniai. APMOKESTINIMO TVARKOS TEISINIS REGULIAVIMAS. Mokesčio sumokėjimo terminas. MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčio mokėtojų apskaita. Registro reikšmė. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčių mokėtojų tikrinimas. Mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas. Mokesčio mokėtojo turto areštas. Mokestinės nepriemokos. Mokėjimo atidėjimas. Mokesčių įskaitymas ir grąžinimas. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. EKOLOGINIAI MOKESČIAI. JURIDINIO ASMENS PELNO MOKESTIS. FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Autorinio atlyginimo apmokestinimas. Gyventojų pajamų iš komercinės – ūkinės veiklos ir kt. apmokestinimas. MOKETIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ. Atleidimas nuo mokesčio. PREKYVIEČIŲ MOKESTIS. VALSTYBĖS RINKLIAVA. KONSULINIS MOKESTIS.
Teisės Konspektas (17 pus.)


Negaliojantys sandoriai
Įvadas. Teorinė kontrolinio darbo dalis. Negaliojantys sandoriai. Niekinių sandorių pagrindai. Sandoriai, prieštaraujantys imperatyviai teisės normai. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tariamieji sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti nesilaikant formos reikalavimų. Nuginčijamų sandorių pagrindai. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant juridinių asmenų teisnumą. Sandoriai, sudaryti neveiksnių asmenų. Išvados. Praktinė kontrolinio darbo dalis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės. Darbdavio įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Išvados. Literatūra. Teorinės darbo dalies tikslas - išstudijuoti ir išsiaiškinti negaliojančių sandorių formas bei rūšys. Apibendrinti sukaupta informacija. Uždaviniai. Naudojantis ck, išsiaiškinti kas yra negaliojantys sandoriai. Apibudinti negaliojančių sandorių formas. Palyginti niekinius ir nuginčytinus sandorius. Atskirai apibudinti niekiniu ir nuginčytinu sandorių rūšis. Išsamiai paaiškinti norminiuose teisės aktuose ir specialiojoje literatūroje rastą informaciją. Apibendrinti išvadas.
Teisės Namų darbas (17 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |