Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga
Įvadas. Konstitucijos ir baudžiamųjų įstatymų santykis. Teisinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga baudžiamosios teisės sferoje. Žmogaus teisės į gyvybę apsauga. Žmogaus asmens neliečiamybės (draudimas žaloti, kankinti, žiauriai su juo elgtis) apsauga. Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamybės apsauga. Nuosavybės teisės apsauga. Žmogaus būsto neliečiamybės apsauga. Išvados. Reziumė. Literatūros sąrašas.
Teisės Kursinis darbas (26 pus.)


Konstitucinės nuosavybės teisės apsaugos garantijos konstitucinio teismo jurisprudencijoje
Įžanga. Nuosavybės neliečiamumo samprata. Nuosavybės socialinė funkcija. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės ribojimo problemos konstitucinio teismo jurisprudencijoje. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuomenės poreikių. Atlyginimas, kuris skiriamas dėl nuosavybės teisės paėmimo visuomenės. Poreikiams. Konstitucijos straipsnio dalies nuostata. Teisė išreikalauti savo turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Valstybės nuosavybės teisės apsauga. Nuosavybės teisės įgijimo apsauga. Išvados. Literatūra.
Teisės Kursinis darbas (26 pus.)


Konstitucinis teismas
Įvadas. Konstitucinis teismas. Pirmtakai. Kūrimosi prielaidos. Susikūrimas. Konstitucinio teismo teisėjai. Teisinis statusas. Įgaliojimai. Socialinės garantijos. Nepriklausomumas. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Vykdo konstitucinį teisėtumą. Prašymas ištirti akto konstitucingumą. Teismo posėdžiai. Bylos nagrinėjimas ir terminai. Pirmasis posėdis. Nagrinėtos bylos. Palyginimas su vokietijos federaliniu konstituciniu teismu. Kritika konstitucinio teismo atžvilgiu. Išvados. Literatūra. Vienas iš svarbiausių teisinės valstybės požymių - konstitucijos ir įstatymų viršenybė visose visuomenės gyvenimo srityse. Tai reiškia, kad visi visuomeninių santykių dalyviai turi paklusti konstitucijai ir įstatymams, griežtai jų laikytis ir vykdyti. Be to, įstatymų leidžiamosios valdžios priimami teisės aktai negali prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui - konstitucijai, o priimami vykdomosios valdžios - konstitucijai ir įstatymams.
Teisės Kursinis darbas (28 pus.)


Kriminalistinė trasologija
KRIMINALISTINĖS TECHNIKOS PRADMENYS, SĄVOKA, SISTEMA, UŽDAVINIAI. KRIMINALISTINĖS TECHNIKOS PRADMENYS. KRIMINALISTINĖS TECHNIKOS SĄVOKA. KRIMINALISTINĖS TECHNIKOS SISTEMA. KRIMINALISTINĖS TECHNIKOS UŽDAVINIAI. TRASOLOGIJA. TRASOLOGIJOS DALYKAS, UŽDAVINIAI, REIKŠMĖ, SAMPRATA. TRASOLOGIJOS UŽDAVINIAI. PĖDSAKŲ SUSIDARYMO MECHANIZMAS. PĖDSAKŲ KLASIFIKACIJA. PĖDSAKŲ SUSIDARYMO MECHANIZMAS. PĖDSAKŲ KLASIFIKACIJA. PĖDSAKŲ FIKSAVIMO REIKALAVIMAI ĮVYKIO VIETOS PAŽIŪROS PROTOKOLE. RANKŲ PĖDSAKAI. BENDROSIOS ŽINIOS APIE RANKŲ PĖDSAKUS. PAPILIARINIŲ RAŠTŲ KLASIFIKACIJA. BENDRIEJI IR INDIVIDUALIEJI PAPILIARINIO RAŠTO POŽYMIAI. RANKŲ PĖDSAKŲ SURADIMAS, UŽFIKSAVIMAS IR PAĖMIMAS. EKSPERMENTINIS RANKŲ ATSPAUDŲ DARYMAS. KOJŲ PĖDSAKAI. ĮSILAUŽIMO PĖDSAKAI. NAGŲ PĖDSAKAI. DANTŲ PĖDSAKAI. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Teisės Referatas (20 pus.)


Krovinių vežimo (gabenimo) sutartis
Krovinių vežimo sutarties analizė įvadas. Krovinių vežimo sutarties samprata. Krovinių vežimo sutarčių forma. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal cmr konvencijos nuostatas. Nacionaliniai įstatymai. Krovinio vežimo sutarties šalys. Krovinio siuntėjas. Krovinio vežėjas. Ekspeditorius, kaip vežimo sutarties dalyvis. Krovinio gavėjas. Krovinių vežimo sutarties nutraukimo galimybės. Krovinių vežimo sutarties analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas. Užsakovas paveda ekspeditoriui, o ekspeditorius, įsipareigoja ekspedijuoti užsakovo krovinius Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių tarptautiniais ir vietiniais transporto maršrutais geležinkelių ir kitomis transporto rūšimis.
Teisės Referatas (20 pus.)


Leidimų sistema
Antspaudų ir spaudų apyvarta. Asmens bei turto sauga. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. VRM įsakymas Nr. 1. Vardiniai ir tarnybiniai ginklai. Šaunamieji ginklai savigynai. Ginklai diplomatams. Lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai savigynai. Ginklų fondas. Pirotechnikos gaminių apyvarta. ATPK.
Teisės Špera/ paruoštukė (7 pus.)


Lietuvos kriminalinės policijos raida
Įvadas. Lietuvos kriminalinės policijos raida. Kriminalinės policijos struktūra, uždaviniai, funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Kriminalinės policijos veikla yra turbūt, kad pati svarbiausia policijos rūšis, kovojanti su nusikaltimais. Platus kriminalinės policijos tinklas leidžia kovoti su visais, kokie jie bebūtų, nusikaltimais. Tokį dalyko efektyvumą sąlygoja ir tai, kad pasiskirsčius veiklos kryptimis, rengiama teorija, įvairios metodikos ir praktinė patirtis, bet kurio nusikaltimo atskleidimui bei tyrimui. Vykstant glaudžiam kriminalinės policijos dalių bendradarbiavimui, kriminalinė policija yra pajėgi kovoti su visais nusikaltimais, bet kuriame Lietuvos Respublikos regione. Be to, negalima užmiršti, kad kriminalinė policija yra vienintelė policijos rūšis, savo veikloje taikanti slaptus veiksmus. Būtent tai ir leidžia kriminalinei policijai kuo efektyviau kovoti su nusikaltimais ir juos padariusiais asmenimis. Darbo tikslas: išnagrinėti Lietuvos kriminalinę policiją. Šiam tikslui pasiekti, keliami sekantys uždaviniai: aptarti kriminalinės policijos raidą Lietuvoje, išanalizuoti kriminalinės policijos struktūrą, uždavinius, funkcijas.
Teisės Referatas (11 pus.)


Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime
Įvadas. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos Darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos pašto įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Išvados.
Teisės Referatas (41 pus.)


Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime (2)
Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos respublikos profesinės sveikatos priežiūros įstatymas. Lietuvos respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas dėl sveikatos būklės. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Nutarimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Lietuvos respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos respublikos draudimo įstatymas. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos paso įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos respublikos pašto įstatymas. Lietuvos respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas - susipažinti su LR įstatymais ir jų pritaikymu asmeniniame gyvenime. Uždaviniai. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos įstatymus. Susipažinti su tais įstatymais, kuriuos naudoju savo asmeninime gyvenime. Suvokti naudojamų įstatymų pritaikymo galimybes. Pasižymėti svarbiausius aspektus. Metodai: internetinės medžiagos sisteminimas.
Teisės Referatas (26 pus.)


Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (3)
Įvadas. Lietuvos Respublikos įsatymai mano gyvenime. Lietuvos Respulikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo atomobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas - susipažinti su LR įstatymais ir jų taikymu mano asmeniniame gyvenime. Uždaviniai. Išanalizuoti ir aprašyti įstatymus, su kuriais susiduriu savo gyvenime. Suvokti įstatymų pritaikymo galimybes ir pateikti išvadas.
Teisės Referatas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |