Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

Komercinė paslaptis
Darbo objektas: komercinės paslaptis. Darbo tikslas: išanalizuoti komercinės paslapties sampratą bei apsaugos aspektus. Darbo uždaviniai. Atskleisti komercinės paslapties sampratą. Išanalizuoti atsakomybės ir žalos atlyginimo kriterijus už neteisėtą komercinės paslapties įgijimą, atskleidimą ar naudojimą. Darbo metodai: darbe, siekiant išanalizuoti žalos atlyginimą darbuotojui atskleidus darbdavio komercines ar gamybinės paslaptis, naudojami medžiagos rinkimo ir apdorojimo metodai, atliekant specialiosios literatūros bei norminių šaltinių lyginamąją analizę. Tyrimų baze buvo Europos Sąjungos institucijų priimti teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai, Lietuvos Respublikos teismų praktika. Komercinė paslaptis - viena iš vertingiausių įmonės turto dalių. Komercinės paslapties samprata. Atsakomybė ir žalos atlyginimas. Išvados.
Teisės Kursinis darbas (16 pus.)


Komercinės sutarties sąvoka. Sutarčių priskyrimo komercinėms ypatumai
Įvadas. Komercinės sutarties samprata. Komercinės sutartys. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata ir rūšys. Nuomos sutarties samprata. Mainų sutarties sąvoka ir reikšmė. Dovanojimo sutarties sąvoka ir reikšmė. Paskolos sutartis. Rangos sutarties samprata. Franšizės sutartis. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - aptarti komercinės sutarties sampratą ir išnagrinėti pagrindines komercinių sutarčių rūšis. Darbo objektas - komercinės sutartys. Darbo uždaviniai. išanalizuoti komercinės sutarties sampratą. išsiaiškinti kokios sutartys priskiriamos komercinėms sutartims. Komercinės sutartys gali būti dvišalės ir vienašalės, atlygintinės ir neatlygintinės, konsensualinės ir realinės, vienkartinio įvykdymo sutartys ir tęstinio vykdymo sutartys, vartojimo, rizikos, trečiojo asmens naudai ir kitos sutartys. Kadangi sutartys yra ypatinga sandorių rūšis. Tai sutarčių klasifikacija atitinka sandorių klasifikaciją. Bet yra ir kai kurių skirtumų.
Teisės Referatas (13 pus.)


Komercinės teisės konspektas
Verslo (komercinės) teisės samprata. Verslo (komercinės) teisės reglamentavimas. Komercinės teisės principai. Individualus verslininkas. Jungitne veikla. Verslo ir komercinės veiklos organizavimas įsteigus įmonę. Bendrovės. Specialios bendrovių rūšys ir jų ypatumai. Koncernai, konsorciumai, įmonių konglomeratai. Draudžiami susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracijų kontrolė. Nesąžininga konkurencija. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas ir bylų dėl konkurenciją ribojančių veiksmų nagrinėjimas. Atsakomybė už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Įmonių bankrotas. Įmonės restruktūrizavimas. Bankroto bylų teisminis nagrinėjimas. Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas bankroto procedūros metu. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Įmonių likvidavimas ir reorganizavimas. Komercinių sutarčių bendrieji nuostatai. Tarptautiniai komerciniai sandoriai. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Komerciniai ginčai. Arbitražas. Verslo skatinimas ir plėtra. Laisvųjų ekonominių zonų teisinis reguliavimas. Mokesčių administravimo pagrindai. Mokesčių sistemos samprata ir struktūra. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus.
Teisės Konspektas (61 pus.)


Komercinis atstovavimas, taikymo sritis, atstovo teisinė padėtis
ĮVADAS. ATSTOVAVIMAS. Atstovavimo esmė. Atstovų įgaliojimas. Atstovavimas teisme. KOMERCINIS ATSTOVAVIMAS. Atstovavimas prokūros pagrindu. Atstovavimas pavedimo sutarties pagrindu. Prekybos agento sąvoka bei sutartis tarp agento ir atstovaujamojo. Atlyginimo agentui mokėjimas. Konkurencijos aspektai sutartyje. Sutarties nutraukimas. Komercinio atstovavimo sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutartis ypatumai. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Atstovavimas yra civilinis teisinis santykis, atsirandantis tarp atstovo ir atstovaujamojo, kurio pagrindu atstovas, remdamasis įstatymu, administraciniu aktu ar išreikšdamas atstovaujamojo valią, jam suteiktų įgalinimų ribose sudaro sandorius ir atlieka atstovaujamojo vardu juridinę reikšmę turinčius veiksmus, kurie sukuria, pakeičia ar panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Atstovavimas yra skiriamas į dvi susijusias sritis – tai atstovavimas pagal įgaliojimą bei komercinis atstovavimas. Pastarasis ir bus plačiau aptariamas šiame kursiniame darbe.
Teisės Kursinis darbas (21 pus.)


Komiso sutartis
Įžanga. Dėstomoji dalis. Komiso sutarties samprata. Komiso sutarties šalys. Komiso sutarties forma, turinys. Komiso sutarties pasibaigimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas- susipažinti su komiso sutarties samprata, jos požymiais, trumpai apžvelgti kuo ji skiriasi nuo pavedimo sutarties, išsiaiškinti komiso sutarties formą, turinį, šalis, bei apžvelgti komiso sutarties pasibaigimo atvejus.
Teisės Kursinis darbas (22 pus.)


Kompiuterinių programų teisinė apsauga
Įžanga. Kompiuterinės programos kaip autorinės teisės objektas. Kompiuterinės programos sąvoka. Kompiuterinės programos, kaip kūrybinės veiklos rezultatas. Autorinės teisės taikymas kompiuterinėms programos. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektai. Teisių į kompiuterinę programą apsauga. Autorinė teisinė kompiuterinių programų apsauga. Autoriaus asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Programos naudojimas. Teisių į kompiuterinę programą gynimas. Kolektyvinė turtinių teisių apsauga. Autorinės teisės galiojimo laikas. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos reglamentavimas tarptautinėje teisėje. Išvados. Literatūra.
Teisės Kursinis darbas (21 pus.)


Konstitucijos paskirtis. Konstitucionalizmas ir demokratija
Įvadas. Konstitucijos paskirtis. Konstitucijos samprata, esmė, požymiai. Konstitucijos funkcijos, socialinė paskirtis. Konstitucionalizmas ir demokratija. Konstitucijų atsiradimo raida ir etapai. Demokratijos samprata, demokratinio režimo esmė. Konstitucionalizmo ir demokratijos santykis. Demokartinio režimo raida europos konstitucijose. Konstitucionalizmo raida lietuvoje. Išvados.
Teisės Referatas (25 pus.)


Konstitucinė teisė (1)
Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Vietos savivalda Lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. Ombusmenas. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Konstitucijos principai ir klasifikacija. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai, normos. Prezidento (P) institutas ir jo raida. P rinkimai, įgaliojimai, įgaliojimų laikas. P aktai, jų teisinė galia. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Politinių partijų institucionalizavimas. Politinių partijų teisinio reguliavimo ypatumai. Politinių partijų veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos Respublikoje. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Riomerio konstitucinės pažiūros.Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimų sistemų įvairovė. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Konstitucinės teisės mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (D.Britanija, JAV), Prancūzijoje ir Vokietijoje. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė. Pilietybės teisės institutas, dvigubos pilietybės problema. Konstitucijos samprata. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Konstitucijų rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ypatumai. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai konstitucinėje teisėje. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Europos žmogaus teisių konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Valdžių padalijimo principas ir įtvirtinimas konstitucijoje. valstybės forma ir elementai. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių istorinė raida. Žmogaus teisių ir laisvių kaip prigimtinių samprata. Parlamento teisinė padėtis, formavimo tvarka, sruktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Parlamento įvairovė. LR Konstitucinio teismo aktai kaip KT šaltiniai. Prezidento rinkimai ir įgaliojimai Lietuvoje ir pasaulyje. Žmogaus teisių garantijos Lietuvoje ir kitose valstybėse. Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Vaikų teisių apsaugos kontrolierius, jų įgaliojimai. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. LR Vyriausybės teisinė padėtis. Peticijos teisė. Parlamento narių teisinis statutas. Imunitetas ir indemnitetas. 1990 03 11 Laikinojo pagrindinio įstatymo bruožai. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Visuomeninės organizacijos samprata, formos, teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvoje ir pasaulyje. Valstybės sandara ir formos. Teisiniai LR Nepriklausomybės atkūrimo aspektai.
Teisės Konspektas (85 pus.)


Konstitucinė teisė (2)
KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA. KONSTITUCIJŲ MODELIAI. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJŲ RAIDA. KONSTITUCIJŲ APSAUGA. KONSTITUCINĖ JUSTICIJA. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS. VALSTYBĖ IR JOS FORMOS. RINKIMŲ TEISĖ IR RINKIMŲ SISTEMOS. KONSTITUCINIAI ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS VALDŽIOS MODELIAI. LR SEIMAS. KONSTITUCINIAI VYKDOMOSIOS VALDŽIOS MODELIAI. VYKDOMOJI VALDŽIA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ. TEISMINĖS VALDŽIOS KONSTITUCINIAI MODELIAI. Vietos savivalda ir valdymas.
Teisės Konspektas (174 pus.)


Konstitucinė teisė (3)
Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai, Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Konstitucinės teisės nuostatos Lietuvos statutuose (1529, 1566 ir 1588 metų Lietuvos statutai). 1791 metų Respublikos konstitucijos problema. Pirmieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Lietuvos Tarybos 1918 metų vasario 16 dieną. Nepriklausomybės akto ir Steigiamojo Seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucijos konstitucinis vertinimas. 1918 metų lapkričio 2 dienos ir 1919 metų balandžio 4 dienos Lietuvos laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. 1920 metų birželio 10 dienos laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. 1922 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos valstybės konstitucija ir jos ypatumai. 1928 metų gegužės 15 dienos Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės. 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos valstybės konstitucija. Jos struktūra, ypatumai, taikymo problemos. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizė. Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungos sudėtį. Sovietinių konstitucijų galiojimas Lietuvoje, jų ypatumai. Sovietinių konstitucijų reforma Lietuvoje 1988-1990 metais. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 metų kovo 11 dieną. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis įstatymas, jo ypatumai. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos rengimas. Atskirų konstitucijų projektų ypatumai. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Konstitucijos samprata ir pagrindinės savybės. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos teisinė galia. Konstitucijų rūšys. Konstitucijos teisinio reguliavimo sritis. Konstitucijos struktūra ir forma. Konstitucijų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucijos įgyvendinimo mechanizmas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos principai. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) konstitucijos bruožai, struktūra, jos priėmimo, keitimo ir įsigaliojimo tvarka. Konstitucijos tiesioginio realizavimo mechanizmas. Konstitucijos apsaugos būtinumas ir jo užtikrinimo būdai. Konstitucinės kontrolės sąvoka. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Konstitucinės kontrolės sistema. Konstitucinės kontrolės būdai ir formos. Konstitucinės kontrolės institucijos ir jų atsiradimas Lietuvoje. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo formavimo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Konstitucinio Teismo aktai, jų rūšys ir teisinė galia. Konstitucinių ginčų nagrinėjimo tvarka (procesas). Asmens teisinis statusas kaip konstitucinės teisės institutas. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių ir laisvių raida tarpukario Lietuvos konstitucijose. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacijos įvairovė. Žmogaus teisės ir visuomenės integracijos ir globalizacijos procesai. Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reglamentavimas: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos socialinė chartija. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija. Žmogaus teisių ir laisvių sistema ir jos įtvirtinimas 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikavimas pagal turinį. Pilietinės (asmens) teisės ir laisvės: teisė į gyvybę; asmens neliečiamumas; privataus gyvenimo neliečiamumas; nuosavybės neliečiamumas; saviraiškos laisvė; lygiateisiškumas; habeas cirpus teisės ir kt. Politinės teisės ir laisvės: piliečių teisė dalyvauti valdant savo žalą tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus; įstatymų leidybos iniciatyvos teisė; peticijų teisė; teisė dirbti valstybės tarnyboje; teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą; teisė laisvai vienytis į politines partijas ir kt. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės; teisė į mokslą; teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą; teisė turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas; teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju; teisė streikuoti; teisė į socialinę paramą ir kt. Atskirų subjektų teisės. Vaikų teisės ir jų apsauga. Tautinių mažumų teisės. Asmens konstitucinės pareigos. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktrina. Žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos, jų sistema. Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Teisminė gynyba. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos. Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius. Tarptautinės žmogaus teisių gynimo institucijos. Europos žmogaus teisių teismas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės institutas Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įgijimo būdai. Įgimtoji pilietybė. Įgimtosios pilietybės principai. Natūralizacija. Optavimas. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įgijimas išimties tvarka. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės grąžinimas. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės pripažinimas. Teisės į Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę išsaugojimas. Vaikų pilietybė. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės institutas. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Užsieniečio sąvoka. Asmenys be pilietybės. Teisiniai režimai, taikomi užsieniečiams. Tarptautinės sutartys, reglamentuojančios užsieniečių teisinę padėtį. Užsieniečių atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką (LR) sąlygos ir apribojimai. Gyvenančių Lietuvoje užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Teisinio poveikio priemonės, taikomos užsieniečiams Lietuvos Respublikoje (LR). Įpareigojimas išvykti ir užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos (LR). Prieglobsčio teisės sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės institutas. Prieglobsčio teisė kaip konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės subjektai. Prieglobsčio teisės formos. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. Valstybės samprata. Valstybės elementai: tauta, teritorija, valstybės valdžia. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės formos samprata ir elementai. Lietuvos valstybės valdymo forma. Lietuvos valstybės sandaros forma. Santykiai tarp centrinės ir vietinės valdžios. Lietuvos Respublikos (LR) administracinė teritorinė struktūra ir jos reforma. Lietuvos valstybės politinis režimas. Užsienio politikos konstituciniai principai. Valdžių padalijimas-svarbiausias demokratinės valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principas. Valdžių padalijimo principas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas. Valstybės valdžios samprata. Valstybės valdžios institucijos. Sąvoka. Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinės partijos sąvoka. Politinės partijos požymiai. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų institucionalizavimas. Politinių partijų klasifikavimo kriterijai. Partinės sistemos ir jų rūšys. Politinių partijų veiklos principai, teisinės garantijos ir apribojimai. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Politinių partijų finansinė kontrolė. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Visuomeninės organizacijos. Visuomeninės organizacijos sąvokos problema konstitucinės teisės moksle. Visuomeninių organizacijų funkcijos ir rūšys. Visuomeninių organizacijų steigimo tvarka ir veiklos apribojimai. Visuomeninių organizacijų veiklos teisinės garantijos. Visuomeninių organizacijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Atskirų visuomeninių organizacijų teisinio reguliavimo ypatumai. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Religinių bendruomenių ir bendrijų santykis su valstybe. Religinių bendruomenių ir bendrijų steigimo tvarka. Jų veiklos teisinės garantijos. Religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės konstituciniai principai. Rinkimų rūšys. Rinkimų sistemos sąvoka. Rinkimų sistemos rūšys. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka: rinkimų apygardų ir rinkimų apylinkių sudarymas; rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka ir įgaliojimai; rinkėjų sąrašų sudarymas; kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka, kandidatų veiklos garantijos; rinkimų agitacija; balsavimas, balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas; rinkimų galiojimo sąlygos, pakartotiniai rinkimai. Rinkimų kompanijos finansavimas. Rinkimų kompanijos finansinė kontrolė. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų įstatymų pažeidimus rūšys. Referendumas. Referendumo samprata. Referendumo iniciatyvos teisė. Referendumo organizavimo ir vykdymo tvarka. Referendumo rūšys ir jo teisinės pasekmės. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Seimo konstitucinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo formavimo tvarka. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo įgaliojimų laikas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo darbo reglamentas. Seimo narių teisinis statusas. Seimo narių imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo pagrindai. Apkaltos samprata. Apkaltos pagrindai. Apkaltos procesas ir jo rūšys. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos: įstatymų projektų rengimas; įstatymų projektų registravimas; įstatymų projektų pateikimas, aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime; įstatymų projektų svarstymas; įstatymų priėmimas, konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai; įstatymų promolgavimas, veto teisė, vetuotų įstatymų pakartotinis priėmimas; įstatymų įsigaliojimo tvarka. Seimo reglamento (statuto) priėmimo tvarka. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. Valstybės vadovo instituto susiformavimas, jo paskirtis ir samprata. Prezidento institutas ir jo raida Lietuvoje. Prezidento rinkimai ir įgaliojimų laikas, Prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai. Prezidento teisės įstatymų leidybos srityje. Veto teisė. Prezidento aktai ir jų teisinė galia. Kontrasignacija. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Ministro Pirmininko kandidatūros ir Vyriausybės programos svarstymas Seime. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės įgaliojimų laikas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės narių teisinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės santykiai su Respublikos Prezidentu ir su Seimu. Vyriausybės parlamentinė kontrolė. Interpeliacija ir nepasitikėjimas Vyriausybe. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės darbo organizavimas. Vyriausybės aktai, jų rūšys, priėmimo tvarka. Ministerijos ir kito Vyriausybės įstaigos. Teisminė valdžia. Teisminės valdžios ypatumai. Teisminės valdžios funkcijos. Teisminės valdžios institucijos. Teismų sistema ir jos raida Lietuvoje. Teismų veiklos principai ir konstitucinės garantijos. Teisėjų konstitucinis statusas. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos sistemos. Savivaldos principai. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida Lietuvoje. Vietos savivaldos teisės šaltiniai, jų rūšys, teisinė galia. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivaldos institucijos. Vietos savivaldos institucijų formavimas. Vietos savivaldos institucijų kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivaldos institucijų veiklos teisinės garantijos. Savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Laikino tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybės teritorijoje pagrindai. Vietinio valdymo teisiniai pagrindai. Apskrities viršininko institucija, jos funkcijos ir įgaliojimai. Vyriausybės atstovo institucija. Vyriausybės atstovo funkcijos ir įgaliojimai.
Teisės Špera/ paruoštukė (17 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |