Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

JAV teisinė sistema
Įvadas į JAV teisinę sistemą . Jos pagrindiniai bruožai, skirtumai nuo Anglijos teisinės sistemos. Bendra JAV teisinės sistemos charakteristika: JAV Konstitucija, Kongresas, Prezidentas. JAV teismų sistema. Trumpa civilinės teisės, baudžiamosios teisės, civilinio proceso bei baudžiamojo proceso charakteristika.
Teisės Referatas (9 pus.)


Jungtinių tautų žmogaus teisių apsaugos sistema
Įvadas. Jungtinių tautų organizacija. JTO tikslai. JT dukterinės organizacijos. JT struktūra. JT istorija. Jungtinių tautų žmogaus teisių apsaugos sistema. JT chartija. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinis ekonominių,socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Jungtinių tautų institucijos. JT chartijos pagrindu įsteigtos institucijos. Tarptautinių sutarčių pagrindu įsteigtos institucijos(komitetai). Tarptautinių sutarčių pagrindu įsteigtų institucijų veikla. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras. Išvados. Literatūra.
Teisės Kursinis darbas (19 pus.)


Juridiniai asmenys
Atskiras turtas. Turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įsigijimas savo vardu. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. JURIDINIŲ ASMENŲ RŪŠYS. Viešieji juridiniai asmenys. Privatūs juridiniai asmenys. Ūkio subjektas. Kartelis. Koncernas. Konsorciumas. Trestas. Asociacija. JURIDINIŲ ASMENŲ ATSIRADIMAS IR PASIBAIGIMAS. Potvarkinė tvarka. Leidimine tvarka. Pareikštine normatyvine tvarka. Pareikštine tvarka. Reorganizavimas. Likvidavimas. SPECIALUS JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS. CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTAI, NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ. INDIVIDUALI ĮMONĖ. ŪKINĖS BENDRIJOS. TŪB. KOMANDITINĖ ŪKINĖ BENDRIJA (KŪB). Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų).
Teisės Konspektas (16 pus.)


Juridinio asmens pavadinimas ir teisė į jo gynimą
Įvadas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinių asmenų simbolinių pavadinimų sudarymas. Steigiamo juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo registravimas ir apsauga. Juridinio asmens pavadinimo keitimas. Juridinio asmens pavadinimo ir prekių ženklo santykis. Lietuvos vardo naudojimas juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime. Asociacijos, kaip juridinio asmens, pavadinimas ir jo sudarymas. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės Kursinis darbas (7 pus.)


Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas
Įvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo negaliojimas. Supaprastintas juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus paskyrimas. Juridinio asmens likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatoriaus kompetencija. Likviduojamo juridinio asmens sandoriai. Pranešimas apie likvidavimą. Likviduojamo juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados. Literatūra. Teisė yra kasdieninis mūsų gyvenimo palydovas. Tiek žmonės, tiek įvairios organizacijos, tenkindami savo interesus, dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Tokių santykių dalyviai, fiziniai ir juridiniai asmenys, privalo paklusti istoriškai susiklosčiusioms bei valstybės nustatytoms taisyklėms, reguliuojančioms jų elgesį. Civilinės teisės subjektų institutas yra senas kaip ir pati teisė, todėl teisiškai reglamentuojamas jau daugelį metų. Mokslinėje literatūroje juridiniai asmenys ne naujiena. Yra daugybė tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse parašytų knygų, vadovėlių, skirtų civilinei teisei, kurių kiekviename yra aptariami juridiniai asmenys bei jų procedūros. Darbe aprašysiu juridinių asmenų pasibaigimo procedūras: reorganizavimo ir likvidavimo. Juridinių asmenų reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Įmonių įstatymas, atskirų įmonių rūšių įstatymai, atskirų įmonių įstatai, kiti teisės aktai.
Teisės Referatas (20 pus.)


Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas (2)
Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų pabaiga. Išvados. Literatūra ir šaltinai. Objektas: juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas. Tikslas: išnagrinėti juridinio asmens reorganizavimą ir likvidavimą. Uždaviniai. Iššsiaiškinti kas yra juridinis asmuo. Apibūdinti kaip reorganizuojamas juridinis asmuo. Išsiaiškinti kaip vyksta juridinio asmens likvidavimas. Išnagrinėti kokiais būdais vyksta juridinio asmens pabaiga.
Teisės Kursinis darbas (16 pus.)


Juridinių asmenų rūšys
Įvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - aprašyti sąvoką "juridinis asmuo", pateikti juridinių asmenų skirstymą pagal įvairius kriterijus. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti juridinio asmens sąvoką ir juridinio asmens požymius. Išnagrinėti kaip juridiniai asmenys yra skirstomi. Išanalizuoti juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą.
Teisės Kursinis darbas (17 pus.)


Juridinių asmenų teisinio paplitimo panevėžio apskrityje tyrimas
ĮVADAS. JURIDINIŲ ASMENŲ TEORINIAI ASPEKTAI. Juridinių asmenų samprata. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimo pagrindas. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. JURIDINIŲ ASMENŲ TEISINIO PAPLITIMO PANEVĖŽIO APSKRITYJE TYRIMAS. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir analizė. IŠVADOS. REKOMENDACIJOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Tyrimo tikslas – atlikti juridinių asmenų teisinio paplitimo Panevėžio apskrityje tyrimą. Tyrimo objektas – juridinių asmenų formos, pajamų grupės, pagrindinės ekonominės veiklos rūšių grupės. Tyrimo uždaviniai: išsiaiškinti juridinių asmenų sampratą, išsiaiškinti juridinių asmenų rūšis, atskleisti juridinių asmenų atsiradimo pagrindus, išnagrinėti juridinių asmenų teises ir pareigas, išanalizuoti juridinių asmenų teisinių formų paplitimą Panevėžio apskrityje.
Teisės Diplominis darbas (51 pus.)


Kanonų teisės sisteminimas viduramžiais
Įžanga. Bažnyčia viduramžių Europoje. Kanonų teisės kūrimasis, raida ir šaltiniai. Sisteminis kanonų teisės pobūdis. Santuokos kanonų teisė. Paveldėjimo kanonų teisė. Nuosavybės kanonų teisė. Sutarčių kanonų teisė. Korporacijų kanonų tesisė. Baudžiamoji kanonų teisė ir bažnytinių. teismų procedūra. Išvados. Naudota literatūra. Šiame rašto darbe remdamosis rekomenduojamos literatūros sąrašu siekiame trumpai aptarti Bažnyčios ir kanonų teisės susikūrimą, jos institucijų veiklą, išsamiau apibūdinti sisteminius kanonų teisės elementus (santuokos, paveldėjimo, nuosavybės, sutarčių, korporacijų, baudžiamosios kanonų teisės) ir jų veikimo principus.
Teisės Referatas (13 pus.)


Kolektyvinė sutartis
Įvadas. Kolektyvinės darbo sutarties analizė. Kolektyviniai santykiai. Kolektyvinių sutarčių šalys. Kolektyvinės sutarties sudarymas ir vykdymas. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyviniai darbo ginčai.
Teisės Referatas (12 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |