Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Religijos samprata sociologijoje
Įvadas. Religijos samprata. Religija, kaip socialinis institutas. Sociologinis religijos apibūdinimas. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijos tipai. Religinės organizacijos. Religinis tapatumas. Religijos kaitos tendencijos. Išvados. Religija yra viena iš sociologijos tyrinėjimo sričių. Šiais laikais religija tampa sociologijos tyrimo objektu, nes ji yra vienas svarbiausių ir įtakingiausių veiksnių žmogaus gyvenime, remdamiesi savo religija žmonės priima svarbiausius savo gyvenime sprendimus, kartu religija tampa sociologijos tyrimo objektu ir dėl visuomenės įtakos jai. Sociologija tyrinėja religijos įtaką žmonių elgsenai, kaip formuojasi,veikia bei keičiasi religinės grupės, kokie šių grupių tarpusavio santykiai...
Sociologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Rizikos grupių vaikai
Teorinė rizikos grupių vaikų samprata. Rizikos grupės vaikų būdingi bruožai. Socialinės rizikos šeimos gyvenimo aplinkybės. Gatvės vaikai. Socialūs vaikai. Problemos vaikų gyvenančių alkoholikų namuose. Suaugę alkoholikų rizikos grupės vaikai. Socializacijos ypatumai. Pagalba vaikams išvengiant rizikingumo. Organizacijos, kurios dirba su rizikos grupės vaikais. Linkę nusikalsti vaikai vadinami "rizikos grupės" vaikais. Jų elgesys įvardijamas kaip "asocialus elgesys". Daugelis jaunimo auklėjimo uždavinių yra susiję su ekonominiais, socialiniais veiksniais, kurių tėvai negali kontroliuoti, tačiau jie savo rankose turi daug priemonių, kuriomis gali pakreipti didelę jaunimo dalį moralinio ir religinio jautrumo išugdymo linkme. Kodėl kai kurie pasirenka ne savęs ugdymo, bet nuodijimo, svaiginimo ir naikinimo kelius?
Sociologijos Kursinis darbas (22 pus.)


Savanorystė
Įvadas. Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Asociacijų įstatymas. Labdaros ir paramos fondų įstatymas. Viešųjų įstaigų įstatymas. Lietuvos Respublikos nutarimas. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą rezultatai. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką darbą, aprašymas. Savanoriško darbo refleksija. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Priedai. Ištrauka iš darbo. Šiandieninėje visuomenėje yra daug priežasčių, kodėl žmonės dirba savanorišką darbą. Kai kurie tai daro, nes tiki organizacijos tikslais ir yra įsitikinę, kad gali vienaip ar kitaip prisidėti sprendžiant įvairias problemas. Kai kurie savanoriauja, nes žino, kad įgyta patirtis ir įgūdžiai padės jiems tobulėti ir suteiks galimybę daryti karjerą, susirasti geriau apmokamą darbą ir pan. Kiti savanoriai dirba, nes nori aktyviai įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, jį keisti ir padėti žmonėms. Dar kiti savanoriauja, norėdami susirasti naujų pažįstamų, draugų arba tiesiog būti reikalingi kitiems. Savanorystė – tai būdas aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, prisidėti sprendžiant skurdo, bedarbystės, bendruomenės saugumo, turiningo laisvalaikio organizavimo, sveikatingumo, aplinkosaugos, ugdymo ir kitokias problemas. Savanoriškas darbas – tai galimybė, kiekvienam, nepriklausomai nuo nieko, panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti pomėgius, įsitraukti į darbą, dalyvauti visuomenės gyvenime ir pan.
Sociologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Savanorystė socialiniame darbe
ĮVADAS. KAS YRA SAVANORIS. Motyvai, skatinantys tapti savanoriu. Kokiais būdais galima dalyvauti savanoriškoje veikloje? Bendruomenės samprata. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. SAVANORYSTĖ SOCIALINIAME DARBE. Kodėl reikalinga savanorystė. Įsipareigojimai teisės. Aš esu savanoris. SAVANORYSTĖS PROBLEMOS. Pasiekimų ir tobulėjimo poreikis. Savanorystė Lietuvoje
Sociologijos Referatas (27 pus.)


Seaksualinė prievarta prieš vaikus
SEKSUALINĖS PRIEVARTOS POŽYMIAI IR PADARINIAI. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PAGALBĄ. PASAULIO VALSTYBIŲ PATIRTIES, TARPTAUTINIŲ DOKUMENTŲ REKOMENDACIJOS VERTINIMAS. STATISTIKA UŽSIENYJE IR LIETUVOJE.
Sociologijos Referatas (8 pus.)


Seniausia pasaulio profesija
Seniausia pasaulio profesija. "Raudonųjų žibintų kvartalo" istorinės ištakos. "Prostitucija" šeimoje. Pagrindinis prostitucijos "variklis" - vyrai. Prostitutes pagal prostitucijos veiklos priežastis galima būtų suskirstyti į tris grupes. Prostitucija ir nusikalstamas pasaulis. Prostitucijos legalizavimo ir teisėsaugos klausimai. Tarptautinis prostitucijos tinklas per internetą. Prostitucija Lietuvoje. Pornografija. Prievartinės pornografijos aukos. Vaikai. Pasekmės. Moterys. Šeimos. Išprievartavimai – pornografijos pasekmė. Pornografija internete. Pabaigos žodis. Pinigų reikšmė visuomenėje yra puikiai žinoma. Išgyventi be jų šiuolaikiniame pasaulyje yra beveik neįmanoma. Piniginiai santykiai daro įtaką beveik visoms gyvenimo sritims, taip pat ir vyro bei moters santykiams. Tarpasmeniniams santykiams turi reikšmės turimų pinigų kiekis, pajamų šaltiniai. Vyrų ir moterų santykiams taip pat yra svarbus nekilnojamasis bei kitoks turtas, kurio kiekis ir kokybė dažniausiai atitinka pajamų dydį. Žodis „prekė” yra glaudžiai susijęs su žodžiu „pinigai”. Tam tikromis aplinkybėmis seksas tampa piniginių santykių objektu. Tai - prostitucija. Ją galima būtų apibrėžti kaip galimybę gauti seksualines paslaugas už jas sumokėjus. Tokių paslaugų teikimo metu kitas žmogus (kitos ar tos pačios lyties) sutinka dalyvauti lytiniame akte pasyviai arba aktyviai.Be to, pinigai seksą lemia ne tik ikisantuokinio bendravimo metu, bet ir šeimoje.
Sociologijos Referatas (16 pus.)


Smurtas šeimoje
Įvadas. Smurtas šeimoje. Smurto rūšys. Seksualinė prievarta. Kraujomaiša. Tyrimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Šeimos santykiai - vyro ir žmonos, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų arba tolimesnių giminaičių - gali būti šilti ir tenkinti šeimos narius. Bet juose taip pat gali glūdėti stipriausios įtampos, genančios žmones į neviltį ar keliančios didelį nerimo ar kaltės jausmą. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kas labiausiai nukenčia dėl smurto šeimoje. Uždaviniai. Išanalizuoti teorinę medžiagą. Sudaryti anketas. Išanalizuoti anketinius duomenis. Pateikti išvadas.
Sociologijos Tyrimas (15 pus.)


Sociakultūrinės aplinkos įtaka dvasiniam paauglių pasirinkimui
ĮVADAS. SOCIOKULTŪRINĖS APLINKOS ĮTAKOS PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PASIRINKIMUI TEORINIAI ASPEKTAI. Sociokultūrinės aplinkos samprata. Paauglių vertybinės nuostatos. Paauglystės amžiaus tarpsnio charakteristika. Paauglio santykio su aplinka ypatumai. Šeimos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Mokyklos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Bendraamžių įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Masinės kultūros įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. SOCIOKULTŪRINĖS APLINKOS ĮTAKOS PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PASIRINKIMUI TYRIMAS. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Sociokultūrinės aplinkos įtaka dvasinių vertybių pasirinkimui: paauglių ir pedagogų požiūrių analizė. Šeimos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Mokyklos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Bendraamžių įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Masinės kultūros įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Paauglių dvasinių vertybių pasirinkimo vertinimas. IŠVADOS. Suaugusieji vis dažniau ima kalbėti apie paauglių dvasinių vertybių nuvertėjimą, netgi jų nebuvimą, todėl klausimai apie šeimos, mokyklos, bendraamžių įtaką paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui yra problemiški ir aktualūs. Todėl atliktas tyrimas, kurio: Tikslas - išanalizuoti paauglių ir pedagogų požiūrį į sociokultūrinės aplinkos įtaką paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui.
Sociologijos Diplominis darbas (46 pus.)


Socialinė apsauga ir visuomenės konfliktas
Įvadas. Socialinės apsaugos finansavimas – jį įgyvendinant kylančio visuomenės konflikto raiška visuomenės lygmenyje ir asmeniniame lygmenyje. Visuomenės konfliktas socialinės rizikos sričių kontekste. Visuomenės konfliktas socialinės politikos intervencijos sričių kontekste. Įtampos lauko multidimensiškumas šiuolaikinėje visuomenėje. Politinis – ekonominis – kultūrinis problemos integruotumas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos Referatas (25 pus.)


Socialinė atsakomybė, kultūra ir vertybės
Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Organizacijų kultūros tipai ir modeliai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Argumentai už ir prieš socialinę atsakomybę.
Sociologijos Konspektas (6 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 |