Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Paauglys ir jį supanti socialinė aplinka
Įvadas. Paauglio charakteristika . Vertybių skalė. Autoriteto įtaka paauglio asmenybei. Paauglio tapatumas. Paauglio santykis su aplinka. Paauglys ir šeima. Paauglys ir mokykla. Paauglys ir bendraamžiai. Paauglys ir artimoji socialinė aplinka. Formalios ir neformalios grupuotės. Išvados. Literatūra. Priedai. perdirbti gautą patyrimą. Pereinant iš vaikystės į jaunystę tokia fazė yra paauglystė. Šio darbo tikslas - apsvartyti paauglystės laikotarpį bei tuo metu supančią socialinę aplinką, pastebėti kylančias problemas ir pasiūlyti galimus sprendimus. Šį tikslą pasirenkame vykdydami tokius uždavinius - apžvelgti paauglystėje vykstančius žmogaus raidos procesus, pažindami paauglį ir jo socialinę aplinką, išsiaiškindami jo keitimosi priežastis.
Sociologijos Referatas (22 pus.)


Paramos šeimai politika ir jos įgyvendinimo problemos Lietuvoje
Įvadas. Paramos šeimai politika ir jos plėtra Lietuvoje. Socialinės paramos šeimai formos Lietuvoje. Paramos šeimai problemos ir trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos Referatas (8 pus.)


Pensionato bendruomenės poreikių tenkinimo optimizavimas
Įvadas. Pensionatas kaip stacionari globos įstaiga. Stacionarios globos įstaigos veiklos ypatumai. Stacionarios globos įstaigos paskirtis ir pagrindiniai uždaviniai. Personalo struktūra ir pagrindiniai darbo organizavimo principai. Pensionato gyventojų bendruomenė. Bendruomenės samprata. Pensionato gyventojų bendruomenės įvairovė. Psichinę negalią turintys asmenys. Negalios samprata. Negalios sampratos modeliai. Požiūris į psichinę negalią turinčius žmones. Pensionato gyventojų bendruomenės poreikių tenkinimas. Žmogaus poreikių teorinis pagrindimas. Poreikių nustatymas. Socialinio darbuotojo vaidmuo tenkinant pensionato gyventojų bendruomenės poreikius. Pensionato gyventojų bendruomenės poreikių tenkinimo tyrimas. Tyrimo uždaviniai, metodika. Pensionato gyventojų bendruomenės poreikių tenkinimo tyrimo rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Resume. Literatūros sąrašas. Priedai. Kiekvienas žmogus yra savaip vertingas, kad ir kas jis yra, kad ir koks jis yra, kad ir ką jis sugeba. Pats žmogaus gyvenimas jau savaime yra vertingas ir prasmingas. Visi žmonės turi vienodą teisę į žmogaus vertą egzistavimą. Visuomenė privalo sudaryti tokias pat sąlygas visiems savo nariams. Žmogus turi teisę gyventi, neatsižvelgiant į amžių, negalę, visuomeninę padėtį
Sociologijos Diplominis darbas (74 pus.)


Pirmieji gyventojų surašymai Lietuvoje
Ištrauka iš darbo.“Svarbiausi duomenų apie gyventojus šaltiniai yra gyventojų surašymai, einamoji gyventojų apskaita, atrankiniai tyrimai, gyventojų sąrašai ir kiti informacijos šaltiniai” (1, 3). Atskiri duomenų surašymo šaltiniai vienas nuo kito skiriasi duomenų turiniu, kadangi surašymo tikslai galėjo būti nevienodi, programos skirtingos. Įvairiuose surašymo šaltiniuose skiriasi duomenų surinkimo laikas, tuo būdu jie (šaltiniai) laiko atžvilgiu gali papildyti vienas kitą, tačiau dėl nevienodų surašymams taikytų būdų, besiskiriančių savo tikslais ir programomis, duomenys netenka palyginamumo.
Sociologijos Referatas (5 pus.)


Plungės nakvynės namai
Įvadas. Nakvynės namai - laikino gyvenimo namai. Benamystės reiškinys lietuvoje. Nakvynės namų specifika. Nakvynės namų klientai. Nakvynės namuose teikiamos paslaugos. Nakvynės namų klientų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Plungės nakvynės namų gyventojų nuomonę apie gyvenimą juose. Tyrimo uždaviniai . Išsiaiškinti, ar Plungės nakvynės namų gyventojai patenkinti gyvenimo sąlygomis ir aptarnavimu. Išsiaiškinti, ar teikiamos paslaugos patenkina gyventojų poreikius. Išsiaiškinti, ar Plungės nakvynės namuose klientai yra pakankamai užimti.
Sociologijos Tyrimas (23 pus.)


Praktikos ataskaita: Švenčionių socialinių paslaugų centre
Įvadas. Praktikos vietos analizė. Edukacinių paslaugų pobūdis, ugdymo funkcijos institucijoje. Teisinis pagrindas. Darbuotojų skaičius darbovietėje - 2007 – 2008 m. Institucijos veiksmingumas į socialines problemas. Veikla praktikos metu. Veiklos rezultatai. Išvados. Šioje praktikoje buvau labiau orentuota į psichikos sutrikimų turincius žmones bei neįgalių žmonių globos ypatybes. Seniems žmonėms, žmonėms su negalia laikinam ir nuolatiniam gyvenimui, kada jie patys negali savimi pasirūpinti ir jiems reikalinga pastovi globa ir slauga. Švenčionių Vaikų globos namus, kadangi šioje įstaigoje teikiamos stacionarios paslaugos vaikams.
Sociologijos Ataskaita (16 pus.)


Prekyba žmonėmis
Įvadas. Prekyba žmonėmis. Prostitucijos Lietuvoje priežastys. Prostitucijos pasekmės. Prostitucijos prevencija Lietuvoje ir jos organizavimas. Išvados. Prekyba žmonėmis yra viena iš kraštutinių žmonių santykių susvetimėjimo formų. Šis nusikaltimas pasaulyje suvokiamas kaip vergijos forma ir pripažįstamas vienu pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų.
Sociologijos Referatas (11 pus.)


Profesijų prestižas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Profesijų klasifikacija. Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorius. Profesijų prestižo tyrimai Vakarų valstybėse ir Lietuvoje. Tvirkinančių profesijų bumas. Tas saldus žodis "vadyba". Visuomenės veidmainiškumas. Žmogus savo vietoje. Specialybės, kurias norėtų studijuoti abiturientai (2001 – 2002 metų statistiniai duomenys). Specialybės, į kurias priimta daugiausiai abiturientų (statistiniai duomenys 2001m.). Profesijų svarba (remiantis 2002m. atliktu tyrimu). Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Taigi šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kas lemia prestižinės profesijos pasirinkimą, o uždaviniai - išsiaiškinti, kokią įtaką prestižinės profesijos pasirinkimui turi tėvų padėtis visuomenėje, visuomenės požiūris į tą profesiją, draugų, mokytojų, giminių įtaka, mokyklos tipas ar gyvenamoji vieta.
Sociologijos Referatas (27 pus.)


Regionų vystymasis - Utenos apskritis
Įvadas. Utenos apskrities socialinė ir demografinė charakteristikos. Gyventojai. Būstas. Socialinė infrastruktūra. Migracija. Gimstamumas. Santuokos ir ištuokos. Mirtingumas. Sveikata. Socialinė apsauga. Švietimas. Užimtumas. Nedarbas. Darbo jėga. Darbo užmokestis. Gyvenimo lygis. Kultūra. Utenos apskrities ekonomika. Verslumas, pramonė, statyba. Paslaugos. Žemės ūkis. Aplinkosauga ir aplinkotvarka. Išvados. Literatūra. Vienas iš pagrindinių Lietuvos plėtros tikslų - mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, išlaikyti šių regionų savitumą, ir tuo pat metu skatinti tolygią visos Lietuvos raidą. Pamiršti, nesulaukę reikiamo dėmesio regionai globalizacijos, informatizacijos fone gali tapti periferijomis, kurių gyventojams bus sudėtinga įveikti kylančius iššūkius, kurti darnią ir patogią aplinką. Todėl būtina pažymėti šalies regionus - jų silpnąsias puses bei stiprybes, esamą situaciją ir plėtros galimybes.
Sociologijos Referatas (19 pus.)


Reklamos poveikio aspektai
Įvadas. Žiniasklaidos formos. Reklamos samprata. Psichologinio reklamos poveikio aspektai. Socialinė reklama. Anketinis tyrimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Sociologijos Referatas (20 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |