Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Negalia ir aukštojo mokslo galimybės Lietuvoje
Įvadas. Teisinė bazė. Finansinė parama m neįgaliems studentams. Studijų, aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimo motyvai. Veiksniai, skatinantys ar trukdantys studijuoti aukštojoje mokykloje. Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose - m. Studentų su negalia skaičiaus augimas. Kokią negalią turintys studentai studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose. Negalios fiksavimas per bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas. Subjektai, atsakingi už studentų su negalia reikalų koordinavimą aukštosiose mokyklose. Paslaugos, teikiamos neįgaliems studentams. Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Lengvatos studentams su negalia. Įsidarbinimo perspektyvos. Statistika Lietuvoje. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Sociologijos Referatas (20 pus.)


Neįgalių asmenų integracija Lietuvoje ir Švedijoje
Tikslas: Palyginti neįgalių asmenų integraciją Lietuvoje ir Švedijoje. Uždaviniai. Apžvelgti mokslininkų mintis apie negalės ir integracijos sampratą. Pristatyti Švedijos ir Lietuvos švietimo sistemas. Palyginti neįgaliųjų ugdymo procesus šiandieninėje Lietuvoje ir Švedijoje. Pateikti išvadas. Negalės ir integracijos samprata mokslininkų akimis. Švedijos ir Lietuvos švietimo sistemos. Neįgaliųjų ugdymas šiandieninėje Lietuvoje ir Švedijoje. Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas Europos šalių kontekste. Išvados.
Sociologijos Referatas (18 pus.)


Neįgaliųjų su proto negalia užimtumas
Teisinė neįgaliųjų užimtumą reguliuojanti bazė. Valstybės politika. Profesijos įgyjimas ir įsidarbinimas. Profesinis konsultavimas (orientavimas). Profesinis mokymas (is). Įsidarbinimas. Pagalba darbo vietoje. Požiūris į žmones su proto negalia. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų aprašymas. Rezultatų analizė. Išvados. Santrauka (lietuvių kalba). Santrauka (anglų kalba). Literatūra. Pasirinkau šią temą savo bakalauriniam darbui dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su žmonėmis, turinčiais proto negalią ar psichinių sutrikimų. Pirmame kurse atlikau daugiau kaip 80-ies valandų praktiką Vilniaus vasaros psichikos sveikatos centre. Ten susipažinau su įvairių tipų psichikos sutrikimais. Nors psichikos ir proto ( intelekto ) sutrikimai skiriasi, tačiau turi ir nemažai panašumų. Be to, daug kur statistikos duomenyse proto negalia įtraukiama į psichikos sutrikimų kategoriją. Trečiame kurse atlikau praktiką, trukusią daugiau nei 500 valandų, Žmonių su proto negalia dienos centre “Šviesa”. Šios praktikos metu daug sužinojau apie žmonių turinčių proto negalia elgesį, bendravimą, gebėjimą pasirūpinti savimi, pomėgius. Pastebėjau, kad dauguma jų niekada niekur nedirbo. Kai kurie jų lankosi tame pačiame pastate nuo vaikystės, kai čia dar buvo vaikų darželis. Susipažinau iš arčiau su nemaža dalimi lankytojų, sužinojau jų gyvenimo istorijas, apie jų artimuosius, kaip jie pareko į dienos centrą. Dalis centro lankytojų turi žymų intelekto sutrikimo laipsnį, tačiau yra nemažai turinčių vidutinį ar lengvą sutrikimo laipsnį ir tikrai galėtų dirbti bent jau didielės kvalifikacijos nereikalaujančius darbus. Kai kurie jų yra baigę profesinio rengimo mokyklas ir, pavyzdžiui su medžiu dirba geriau nei daugelis sveikųjų. Kitas motyvas yra tas, kad tyrimų apie žmonių su proto negalia užimtumą nėra daug.
Sociologijos Diplominis darbas (74 pus.)


Neįgalus vaikas šeimoje
Šio darbo objektas – tai šeima, kurioje gimė neįgalus vaikas arba toks tapo vėliau. Tyrimu nustatyta, kad šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pagal tai, kaip jos konstruoja asmeninį, šeimyninį ir socialinį gyvenimą, gali būti skirstomos į dvi kategorijas: į disfunkcinį modelį orientuotos šeimos (krizinėje situacijoje esančios šeimos); į funkcinį modelį orientuotos šeimos (palankioje situacijoje esančios šeimos).
Sociologijos Referatas (5 pus.)


Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija
Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumas kaip problema. Teorijos, aiškinančios nusikaltimų atsiradimo priežastis. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Teisės pažeidėjų asmenybės problema. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas. Bendraamžiai ir nepilnamečių nusikalstamumas. Mokykla ir nepilnamečių nusikalstamumas. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Tyrimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas. Išvados. Rekomendacijos ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencija yra labai sudėtinga, aktuali problema. Tai viena iš specifinių problemų, su kuria susiduria kiekviena valstybė, nepriklausomai nuo jos dydžio, ekonominės ar socialinės gerovės.
Sociologijos Diplominis darbas (47 pus.)


Netradicinės religijos Lietuvoje
Įvadas. Naujieji religiniai judėjimai. Beieškant apibrėžimo. Politinė naujųjų religinių judėjimų veikla pasaulyje. Interesų grupės. Naujųjų religinių judėjimų teisinis reglamentavimas. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų juridinio asmens teisių įforminimas. Netradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų įstatų registravimo tvarka. Naujieji religiniai judėjimai. Valstybės institucijos. Partijos. Poveikis visuomenės nuomonei. Išvados. Literatūra.
Sociologijos Referatas (21 pus.)


Netradiciniai religiniai judėjimai ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės religingumo formavimasis
Šiame darbe sieksime išsiaiškinti netradicinių religinių judėjimų poveikį religingumo formavimuisi mūsų šalyje. Hipotezė – a) dauguma netradicinių religinių judėjimų daro įtaką šiuolaikiniam religingumo formavimuisi. b) kad visuomenės reakciją į netradicinius religinius judėjimus priklauso nuo to, kiek jos yra kultūriškai savos ar svetimos konkrečiai tradicinei visuomenei. Sieksime aprašyti priežastis, kurios lemia netradicinių religinių judėjimų atsiradimą. Sistematizuotos ir neutralios kokybinės informacijos apie netradicinių religinių grupių veiklą yra palyginti nedaug, todėl ši tema labai aktuali sparčiai besikeičiančios visuomenės ir jos vertybinių nuostatų kontekste.
Sociologijos Tyrimas (14 pus.)


Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo organizuojant teikiant socialines paslaugas vaikams ir socialinės rizikos šeimoms
Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų samprata ir jų reikšmė. Nevyriausybinių organizacijų bendroji charakteristika. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo socialinių paslaugų sektoriuje. Nevyriausybinių organizacijų teikiamos paslaugos vaikams lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų sektoriaus teisinis reglamentavimas. Socialinės rizikos šeimų ir vaikų situacija lietuvoje. Socialinės rizikos šeimų ir vaikų apibrėžimas. Socialinės rizikos veiksniai šeimoje. Socialinės rizikos vaikų ypatumai. Vaikų dienos centrų socialinės paslaugos skirto socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas - atskleisti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį organizuojant ir teikiant socialines paslaugas vaikams ir socialinės rizikos šeimoms. Darbo uždaviniai. Aptarti nevyriausybinių organizacijų sampratą ir jų reikšmę socialinėje sferoje. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų sektoriaus teisinį reglamentavimą. Išsiaiškinti socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų situaciją Lietuvoje. Apžvelgti nevyriausybinių organizacijų - vaikų dienos centrų teikiamas paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams.
Sociologijos Kursinis darbas (23 pus.)


Nusikalstamų grupuočių raida Kauno mieste
Įvadas. Organizuotas nusikalstamumas lietuvoje. Nusikalstamumo istorinė samprata. Nusikalstamų grupuočių lygiai. Organizuotas nusikalstamumas kauno mieste. Pagrindinės kauno miesto nusikalstamos grupuotės. Nusikalstamų grupuočių raidos etapai ir pagrindinės nusikalstamos veikos kryptys. Nusikalstamų grupuočių kūrimo, organizavimo ir nykimo priežastys. Jaunimo įsitraukimas į nusikalstamas grupuotes. Jaunų asmenų įsitraukimo į nusikalstamų grupuočių veiklą priežastys. Išvados. Literatūra. Šio darbo objektas - nusikalstamų grupuočių raida. Darbo tikslas - ištirti nusikalstamų grupuočių raidos etapus Kauno mieste. Siekiant užsibrėžto tikslo, nagrinėjami šie darbo uždaviniai. Išanalizuoti nusikalstamų grupuočių atsiradimo priežastis. Ištirti veiksnius, įtakojančius jaunimo įsitraukimą į nusikalstamas grupuotes. Atskleisti pagrindines nusikalstamų grupuočių veikos sritis. Ištirti priežastis, lemiančias grupuočių kūrimąsį ir nykimą. Siekiant įgyvendinti iškeltus uždavinius, naudoti tyrimo metodai - atvejo analizė.
Sociologijos Referatas (22 pus.)


PAAUGLIO STATUSAS KLASĖJE KAIP SOCIALINIS PEDAGOGINIS FENOMENAS
VILNIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO, PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETO SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS KATEDROS MAGISTRINIS DARBAS. PADĖKA. ĮVADAS. PAAUGLIŲ STATUSO ĮTAKA JŲ ASMENYBĖS FORMAVIMUISI. Paauglių statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai. Mokinio statusą klasėje lemiantys veiksniai. Žemo statuso mokinių charakteristika. Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi. ŽEMO STATUSO MOKINIŲ ADAPTACIJOS GALIMYBĖS. PAAUGLIŲ STATUSO TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS, EIGA IR REZULTATŲ ANALIZĖ. Tyrimų organizavimas ir metodika. Kontingento analizė. Paauglių tyrimo duomenų analizė. Nepatenkinamo statuso poveikio paaugliams analizė. ŽEMO STATUSO MOKINIŲ SOCIOPEDAGOGIZACIJOS GALIMYBĖS. Pedagoginių santykių poveikis statusui. Socialinio pedagogo vieta mokinių statuso gerinimo sistemoje. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI
Sociologijos Diplominis darbas (66 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |