Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Lietuvos miestų gyventojų nuomonė apie politiką
Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Tyrimo objektas – įvairaus amžiaus grupių vyrai ir moterys, gyvenantys visoje Lietuvoje. Tyrimo dalykas –Lietuvos miestų gyventojų nuomonė apie politiką. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ar Lietuvos žmonės domisi politiniu šalies gyvenimu ir dalyvauja jame...
Sociologijos Kursinis darbas (26 pus.)


Lietuvos šeima ir darbo rinka
Įvadas. Šeima ir darbo rinka: darbo santykių įtaka šeimos raidai ir lyčių darbo diferenciacija šeimoje. Ištekėjusios moters padėtis darbo rinkoje: reali situacija ir teorinės interpretacijos. Šeima ir darbo politika. Ištrauka iš darbo. Sociologijos mokslas pabrėžia, kad šeima yra tarsi mažiausia visuomenės ląstelė, kuri vaidina didžiulį vaidmenį visuose visuomeniniuose santykiuose ir socialiniuose procesuose, tame tarpe ir darbo santykiuose. Šie santykiai sudaro materialinį šeimos būties pagrindą: jų pagalba formuojamas ir palaikomas namų ūkis, šeimos biudžetas, jie įtakoja vaidmenų tarp vyro ir moters pasiskirstymą namų ūkyje.
Sociologijos Referatas (6 pus.)


Lyties keitimas
Įvadas. Žmogaus lytiškumas. Lyties keitimas. Lyties keitimo pasėkmės. "Už" lyties keitimą. "Prieš" lyties keitimą. Įstatymai. Išvados. Naudoti šaltiniai. Seksualinės mažumos – gėjai, lezbietės ir transseksualai – tai visuomenės smerktini, nepripažįstami, nuolat engiami žmonės. Mes norėtume šiame darbe aprašyti vieną iš kitokią lytinę oreantaciją turinčių grupių, tai transseksualizmą. Nors transseksualizmas turi gilias istorines, kultūrines ir antropologines šaknis, tačiau ši, pakankamai nesena, problema iškilo tik XX a. vid.
Sociologijos Referatas (8 pus.)


Miesto gyventojų socialiniai ypatumai
Miestas traktuojamas ne kaip demografinė ar ekonominė, bet labiau kaip visuomeninė, socialinė kategorija. Miestas tai specifinė teritorinė visuomenės forma, atliekanti tam tikras, visuomeninio darbo pasidalinimo apibrėžtas, funkcijas ir formuojanti savo užimtą erdvę taip, kad ji leistų kuo palankiau vykdyti tas funkcijas ir kuo nuodugniau tenkinti savo bendrus poreikius. Miestas - tai visuomenės kūrinys, tai santykinai didelis, tankiai apgyvendintas įvairiasluoksnis teritorinis derinys.
Sociologijos Referatas (7 pus.)


Migracija
Įvadas. Sąvokų, susijusių su migracija, paaiškinimai. Lietuvos gyventojų migracija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija Lietuvoje (absoliučiais skaičiais). Migracijos priežastys. Migracijos pasekmės. “Protų nutekėjimo“ problema ir jos sprendimo galimybės. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos Referatas (11 pus.)


Migraciniai procesai Lietuvoje
Įvadas. Dėstymas. Migracijos procesų raida Lietuvoje. Šiuolaikinė bendra migracijos situacija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai. Nereguliari migracija. Migracijos potencialas ir ateities perspektyva. Lietuvos migracijos politikos kontūrai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Sociologijos Referatas (14 pus.)


Mitai apie asmenybę ir visuomenę
Įvadas. Mitai apie asmenybę ir visuomenę. Kas tie mitai ? Asmenybė ir visuomenė. Nuostatos. Stereotipai. Vertybės ir vertybinės orientacijos. Žmonių nuomonės analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Žmonių nuomonės apie mitus rezultatų analizė. Elgesio mitai. Elgesio mitai pagal pavojingumą. Mitai apie Lietuvą. Mitai apie verslą pagal paplitimą ir pavojingujmą. Mitai apie valdžią pagal paplitimą. Mitai apie valdžią pagal pavojingumą. Mitai apie religiją. Tai tikrovė, o ne mitai apie religiją . Mitai apie sveikatos išsaugojimą pagal paplitimą ir pavojingujmą. Mitai apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę. Mitai apie skirtingų kartų pažiūras. Išvados. Tyrimo uždaviniai. Apibrėžti kas tie mitai, nuostatos, stereotipai, vertybės. Ištirti žmonių nuomonę, kokie mitai yra labai paplitę ir labai pavojingi, kokie nepaplitę ir nepavojingi. Išanalizuoti žmonių nuomonę, kokie mitai yra ne mitai, o tikrovė.
Sociologijos Špera/ paruoštukė (27 pus.)


Moterys ir skurdas
Moterys ir skurdas. Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. BENDRA SKURDO SAMPRATA. Socialinė atskirtis. UŽIMTUMAS. NEDARBAS. SOCIALINĖ APSAUGA.
Sociologijos Tyrimas (9 pus.)


Moters padėties visuomenėje kitimas
Įvadas. Moters padėtis įvairiose religijose. Moters padėtis visuomenėje iki feminizmo judėjimo. Pirmykščiai žmonės ir pirmosios civilizacijos. Antika. Viduramžiai. Renesansas. Feminizmo judėjimas. Feminizmo poveikis pilietinėms teisėms. Feminizmo poveikis heteroseksualiems santykiams. Feminizmo poveikis religijai. Moters padėties kitimas XIX amžiaus lietuvoje. Moters padėtis visuomenėje xxi amžiuje. Moterų socialinė atskirtis. Moterų padėtis darbo rinkoje. Išvados. Ši tema aktuali šiuolaikinei visuomenei dėl keleto priažasčių. Pirmiausiai dėl to, kad moterų skaičius pasaulyje yra gerokai didesnis nei vyrų, tačiau jos vis dar patiria diskriminaciją dėl savo lyties. Tačiau palyginus su praėjusiais šimtmečiais, šiandienos moterys turi tokių teisių, apie kokias anksčiau negalėjo net pagalvoti. Šiems pokyčiams didžiausią įtaką turėjo feminizmo judėjimas, kilęs XIX amžiaus pradžioje. Darbe bus aptariami moters padėties visuomenėje pokyčiai nuo pirmykščių civilizacijų iki XXI amžiaus pradžios, bus apžvelgtos feminizmo judėjimo kilimo priežastys ir pasekmės bei požiūris į moters padėtį šiuolaikinėje visuomenėje.
Sociologijos Referatas (14 pus.)


NACIONALIZMO SAMPRATA
Įvadas. Nacionalizmo samprata. Tautiečiais ne gimstama, o tampam. Vienijimosi priežastys. Kalbos ir kultūros reikšmė. Kur pradžia? Politinė faktų falsifikacija. Kas pavojinga? Jokių nuolaidų. Nacionalizmo perspektyvos. Kur mūsų vieta? Išvados. Siūlymai. Literatūros sąrašas.
Sociologijos Kursinis darbas (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |