Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Bendravimo procesas
BENDRAVIMAS. VADOVAVIMO FUNKCIJŲ SCHEMA. BENDRAVIMO FUNKCIJOS. IŠŠIFRAVIMAS. TRIUKŠMAS. VERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. ŽODINIS BENDRAVIMAS. BENDRAVIMAS RAŠTU. NEVERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. KITI BENDRAVIMO ASPEKTAI. ESTETINĖS BENDRAVIMO FORMOS. BENDRAVIMO PROBLEMOS. KALBOS APRIBOJIMAI. KALBĖJIMO IR KLAUSYMO ĮGŪDŽIAI. LAIKO PASIRINKIMAS IR PUNKTUALUMAS. ŽODŽIŲ ŽAISMAS. ASMENYBĖ IR SUVOKIMAS. KAIP IŠSPRĘSTI BENDRAVIMO PROBLEMAS? ORGANIZACINIS BENDRAVIMAS. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. SVARBIAUSI SPRENDIMO PRIĖMIMO PERIODAI. PRIPAŽINIMAS (PROBLEMOS PASTEBĖJIMAS). IDENTIFIKACIJA. PROBLEMOS IŠAIŠKINIMAS (IŠSPRENDIMAS). ORGANIZACINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIAI. “EKONOMINS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. “ADMINISTRACINIS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. MOTYVACIJA IR VYKDYMAS. AR TARNAUTOJAI, PRIEŠ PRADĖDAMI VEIKLĄ, VISADA APSVARSTO IR NUMATO SAVO POELGIUS? AR PAGRINDINIS TARNAUTOJŲ MOTYVAS YRA DIDINTI PASTANGAS? AR UŽTENKA VIEN TIK PASTANGŲ GERIEMS REZULTATAMS PASIEKTI? ĮGŪDŽIAI IR MOKYMAS. TIKSLAI IR ROLIŲ NURODYMAS. TECHNOLOGIJA, DARBO VIETOS IŠPLANAVIMAS IR DARBO PRIEMONĖS. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. POREIKIAI. ATLYGIS. F.HERCBERGO MOTYVACIJOS TEORIJA. MOTYVACIJOS, PAGRĮSTOS ŽMONIŲ ELGSENA.
Sociologijos Konspektas (15 pus.)


Bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių požiūris į homoseksualumo reiškinį
Vartojamų terminų sąrašas. Seksualinės mažumos samprata visuomenėje istoriniu aspektu. Požiūrio į homoseksualizmą retrospektyva senovės kultūrose. Seksualumo transformacija naujaisiais laikais. Homoseksualizmo priežastys. Homoseksualios asmenybės atskleidimas. Homofobija ir jos raiška lietuvoje. Psichologiniai homoseksualios moters ir homoseksualaus vyro bruožai. Psichologiniai homoseksualios tapatybės atskleidimo aspektai. Socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo veikla ugdant tolerantiškumą homoseksualumo reiškiniui. Vyresnių bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių požiūrio į homoseksualumą tyrimas. Tyrimo organizavimas ir eiga. Tiriamųjų imtis. Homoseksualumo reiškinio suvokimas ir jo analizė tarp bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių. Tyrimo tikslas. Nustatyti Telšių miesto bendrojo lavinimo mokyklų klasių moksleivių požiūrį į homoseksualumą, galimas socialinio pedagogo veiklas ugdant tolerantiškumą homoseksualių asmenų atžvilgiu ir galimus socialinės diskriminacijos požymius. Tyrimo uždaviniai. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, atskleidžiančią visuomenės požiūrį į homoseksualumą. )Remiantis mokslinės literatūros analize parengti tyrimo instrumentą, kuriuo būtų nustatomi mokinių požiūrio į homoseksualų socialinės diskriminacijos ypatumus. )Nustatyti socialinio pedagogo veiklos kryptis, susijusias su homoseksualumo tema. Parengti rekomendacijas ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams.
Sociologijos Kursinis darbas (51 pus.)


Bendruomenės veikla kaimo vietovėse
Įvadas. Bendruomenė. Bendruomenės apibrėžimas. Bendruomenių tipai ir rūšys. Bendruomenės reikšmė žmogaus gyvenime. Antašavos miestelio bendruomenė. . Antašavos miestelio įsikūrimo istorija. Antašavos miestelio bendruomenės susikūrimas. Susikūrusios bendruomenės atlikti darbai. Tyrimo metodas. Anketų rūšys. Anketos rengimas. Anketinės apklausos privalumai. Anketinės apklausos trūkumai. Tyrimo metodo rezultatai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Tyrimo objektas - Antašavos miestelio bendruomenė. Tyrimo problema - sunkumai, su kuriais susiduria Antašavos miestelio bendruomenė. Tyrimo tikslas - ištirti kokia veikla užsiima Antašvos miestelio bendruomenė. Tyrimo uždavinys - ištirti Antašavos miestelio bendruomenės veiklą kaimo vietovėse. Tyrimo hipotezė - Antašavos miestelio bendruomenė užsiima aktyvia veikla kaimo vietovese.
Sociologijos Referatas (18 pus.)


Darbas su "Statistica". Savarankiški darbai
Savarankiški darbai. Užduotys. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafinis duomenų vaizdavimas. Binominis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. x2 skirstinys. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. t – kriterijus priklausomiems duomenims. t – kriterijus nepriklausomiems duomenims. χ2 kriterijus. Vieno faktoriaus metodas. Modifikuotas eksponentinis grafikas. Tornkvisto 1-ojo tipo funkcija. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas. Autoregresinis prognozavimas. Arima prognozavimo modelis. Sukurti 200+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Pasirinkta tyrimo tema: kiek Kauno įmonių sekretorės praleidžia laiko kalbėdamos telefonu.
Sociologijos Uždavinys (68 pus.)


Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbas skirstymas į Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai: Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Nedarbo situacija Lietuvoje. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Apibendrinimas
Sociologijos Referatas (12 pus.)


Darbuotojų įsipareigojimas
Įvadas. Darbuotojų įsipareigojimo samprata. Darbuotojų įsipareigojimą stiprinantys veiksniai kaip kaitos mažinimo sąlyga. Organizacinis klimatas ir tarpusavio santykiai. Darbo įvertinimas. Atlygio sistema. UAB "Durapart" darbuotojų įsipareigojimo tyrimas.Tyrimo instrumantarijus ir eiga. Įmonės pristatymas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbo tikslas - atskleisti darbuotojų įsipareigojimo stiprinimą kaip darbuotojų kaitos mažinimo sąlygą. Darbo objektas - darbuotojų įsipareigojimas. Darbo uždaviniai. Apibrėžti darbuotojų įsipareigojimo sampratą. Išanalizuoti veiksnius, stiprinančius darbuotojų įsipareigojimą. Atlikti įsipareigojimą stiprinančių veiksnių raiškos UAB "Durapart" tyrimą.
Sociologijos Diplominis darbas (42 pus.)


Demografinė situacija Lietuvoje
ĮVADAS. DEMOGRAFIJA. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA LIETUVOJE. Gimstamumo tendencijos. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Gyventojų skaičiaus dinamika. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Migracijos tendencijų įvertinimas. IŠVADOS. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI.
Sociologijos Referatas (10 pus.)


Eismo saugumo ir aplinkos problemos
Eismo saugumas. Problemos. Pėsčiųjų eismas gyvenamuosiuose rajonose. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Maždaug keturiems tūkstančiams automobilių per metus tenka 1 žuvęs žmogus. Tikslų žuvusiųjų skaičių nustatyti sunku, nes autoavarijų metu daug žmonių suluošinama, ir dalis jų miršta po tam tikro laiko. Pasaulio šalyse autoavarijose žuvusių ir sužeistų skaičiaus santykis yra nuo 1:20 iki 1:70...
Sociologijos Referatas (9 pus.)


Emilis durkheimas
Įvadas. Emilis durkheimas. "elementarios religinio gyvenimo formos: toteminė sistema australijoje". Pagrindinės religijos koncepcijos. Animizmas. Natūrizmas. Totemizmas. Pagrindinės ritualinės elgsenos. Išvados. Literatūra. E.Durkheimas savo veikale "Elementarios religinio gyvenimo formos" nagrinėja ne tik religijas, bet plačiau pažvelgia į visą socialinį ir filosofinį kontekstą, sąlygojusį tikėjimų sistemos, kaip poreikio pažinti ir suprasti pasaulį, atsiradimą. E.Durkheimas įsitikinęs, kad remiantis elementarių religijos formų sociologiniais tyrinėjimais galima ne tik išsiaiškinti pačios religijos šaknis, jos reikšmę civilizacijos istorijai, bet ir šiuolaikinės visuomenės reformavimo būdus.
Sociologijos Referatas (12 pus.)


Fizinę negalią turinčių asmenų poreikio socialinėms paslaugoms įvertinimas
Fizinę negalią turinčių asmenų poreikiai ir socialinės problemos. Negalės sampratos modeliai. Negalią turinčių asmenų poreikiai ir problemos. Negalios įtaka socialiniam funkcionavimui. Socialinės paslaugos- viena iš socialinės paramos sričių. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų rūšys. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas Joniškio rajone. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas. Socialinių paslaugų poreikio vertinimo kriterijai. Poreikių vertinimas bendruomenės ir individo lygmeniu. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Šiandien neretai žmonės su negalia skundžiasi, kad jiems sunku integruotis į visuomenę, gyventi pilnavertį gyvenimą, trūksta dėmesio. Darbe analizuojama socialinių paslaugų, kaip vienos iš socialinės paramos sričių, teikimo galimybes, jų svarbą žmonių su negalia gyvenime. Socialinių problemų samprata laikui bėgant kito. Nedarbas, visuomenės diferianciacija, neįgaliųjų padėtis dar neseniai buvo vertinama ne kaip socialinė, o kaip individuali problema, t. y. kaip žmogaus nesugebėjimas prisitaikyti prie kintančių socialinių sąlygų
Sociologijos Diplominis darbas (52 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |