Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 

Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė
Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados. Literatūra. Lietuvoje, keičiantis socialinėms ekoniminėms sąlygoms, atsiranda žmonių, kurie jaučiasi socialiai nesaugūs. Už pačių pažeidžiamiausių žmonių grupių socialinę integraciją didelą atsakomybė tenka valstybei. Tiems žmonėms valstybė teikia socialinę parama visomis formomis. Viena iš labiausiai paplitusių socialinių paslaugų formų, yra stacionari socialinė globa.
Sociologijos Kursinis darbas (16 pus.)


Studentų požiūris į abortą
ĮVADAS. POŽIŪRIS Į ABORTĄ. ABORTŲ RŪŠYS. ABORTŲ PRIEŽASTYS. ABORTŲ PASEKMĖS. Po nėštumo nutraukimo. Nėštumo nutraukimo komplikacijos. PRIEMONĖS ABORTŲ MAŽINIMUI. STUDENTŲ POŽIŪRIO Į ABORTĄ TYRIMAS. IŠVADOS. Literatūros sąrašas. Šiomis dienomis vis dažniau diskutuojama dėl abortų uždraudimo. Vieni tam pritaria ir mano, kad turėtų būti priimti įstatymai, kurie gintų silpną, tik užsimezgusią gyvybę. Tuo tarpu kiti prieštarauja abortų uždraudimui, teigdami, kad tai sukels tik dar daugiau neigiamų pasekmių: padaugės nelegaliai atliekamų abortų, kurie dažnai baigiasi rimtomis traumomis ar net mirtimi; moterys pačios bandys atsikratyti vaikelio vaistais, sukeliančiais persileidimą, o tai gali pakenkti vaisiui ir jis gims ligotas, neįgalus ir t.t..
Sociologijos Kursinis darbas (20 pus.)


Studijų derinimas su darbu
Turinys. Teorinė dalis. Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados ir rekomendacijos. Hipotezių nagrinėjimas. Anketa. Literatūros sąrašas. Mūsų tyrimo objektu bus studentai įvairaus amžiaus, specialybių, mokantysis universitetuose ir kolegijose.Domins mus jų nuomone į studijų suderinimą su darbu, priežastys paskatinusios juos pradėti užsidirbinėti pinigus.
Sociologijos Kursinis darbas (19 pus.)


Šeima
Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų. Vakarų Airijos valstiečių šeimų, Trobriandų salų bei Izraelio šeimyninio gyvenimo ypatumų tyrimai byloja, jog vienoje bendruomenėje niekinami papročiai laikomi norma kitoje bendruomenėje. Sociologai ir antropologai lygina šeimos struktūrą skirtingose bendruomenėse pagal 6 parametrus: šeimos formą, santuokos formą, valdžios pasiskirstymą, partnerio pasirinkimą, gyvenamąją vietą bei turto paveldėjimo kilmę ir būdą.
Sociologijos Referatas (4 pus.)


Šeima – pirminė socializacijos institucija
Įvadas. Socializacijos samprata. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Šeima socialinė institucija. Išvados. Literatūra. Šiame darbe didžiausias dėmesys bus skiriamas šeimai ir joje auginamiems ikimokyklinio amžiaus vaikams. Taigi keliama problema - šeimos įtaka vaikų socializacijai. Ši problema sąlygoja hipotezę, jog tinkamas tėvų elgesys ir pakankamas dėmesys ikimokyklinio amžiaus vaikams skatina ir lemia sėkmingą jų socializaciją šeimoje ir visuomenėje.
Sociologijos Referatas (13 pus.)


Šeima ir lyčių vaidmenų kitimas Lietuvoje
Įvadas. Šeimos samprata ir konceptualizacija. Teoriniai požiūriai į šeimą. Šeima ir jos funkcijos. Šeimos instituto pokyčiai. Gimstamumo mažėjimo tendencijos ir priežastys. Kohabitacija lietuvoje. Skyrybos šeimoje. Lyčių vaidmenų samprata ir konceptualizacija. Socialinio vaidmens samprata. Moters ir vyro vaidmenų santykio problema. Šeimyninių vaidmenų sandara. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Moteris ir vyras: darbo ir šeimos vieta gyvenime. Namų ruošos darbų pasidalijimas šeimoje. Vaikų priežiūra: vyro ir moters pareigos. Lyčių vaidmenų kitimas lietuvoje tyrimo metodologija ir analizė. Tyrimo metodika ir specifika. Apklausos duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Literatūra.
Sociologijos Kursinis darbas (52 pus.)


Šeima ir namų ūkis. Šeimų tipai ir funkcijos. Santuokų tendencijos ir alternatyviosios partnerystės formos
Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuominėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimų gausinimo motyvai. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos formos. Šeimos raida lietuvoje. Šeimų mažėjimo priežastys. Santuoka ir skyrybos. Santuokos apibrėžtis. Santuokų motyvai. Sėkmingos santuokos sąlygos. Santuokos ir skyrybos skaičiais. Išvados. Literatūra.
Sociologijos Referatas (18 pus.)


Šeima kaip vertybė
Įvadas. Analitinė dalis. Šeima yra svarbiausia žmogaus ir visuomenes gyvenime. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos gyvensenos vertybės. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tyriamoji dalis. Tyrimai. Šiuolaikinėse Lietuvos šeimose ugdomos vertybės. Jaunimo požiūris į šeimą, kaip į vertybę. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Tikslas: sužinoti koks yra požiūris į šeimą, kuris susijęs su ugdomomis šeimos vertybėmis. Uždaviniai. atskleisti šeimos, kaip didžiausios vertybės sąvoką. išanalizuoti šeimos gyvensenos vertybes. ištirti kokios vertybės yra ugdomos šiuolaikinėse Lietuvos šeimose. nustatyti jaunimo požiūrį į šeimą.
Sociologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Šeimos laisvalaikio įtaka vaiko socializacijai
Įvadas. Laiko samprata. Laikas ir jo įtaka laisvalaikio organizavimui. Laisvalaikio panaudojimo galimybės. Laisvalaikio svarba asmenybei. Rekreacija. Rekreacija kaip socializacijos procesas. Socializacijos samprata ir esmė. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Darbo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: nustatyti kokį svarbų vaidmenį atlieka šeimos laisvalaikis vaiko socializacijai. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti literatūrą. Sukurti anketas tėveliams. Išsiaiškinti tėvų laisvalaikio praleidimo būdus. Ir kokią reikšmę gali daryti tėvų laisvalaikis vaiko socializacijai. Darbo objektas: tėvų laisvalaikis ir kokia jo įtaka vaiko socializacijai.
Sociologijos Kursinis darbas (33 pus.)


Tėvų, gyvenančių mažuose miesteliuose, savišvietos poreikio, paauglio auklėjimo klausimais, ypatumai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Paauglystė kaip kritinis amžiaus tarpsnis ir paauglių netinkamo elgesio formavimosi prielaida. Rizikos veiksniai paauglių artimojoje socialinėje aplinkoje. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Auklėjimo sunkumų, kuriuos patiria tėvai dėl netinkamo paauglio elgesio, pasireiškimo. Dažnumo įvertinimas. Auklėjimo sunkumų, kuriuos patiria tėvai dėl netinkamo paauglio elgesio, pobūdžio. Nustatymas. Priimtiniausio tėvams, paauglio auklėjimo šeimoje stiliaus, nustatymas. Sritys, kuriose dažniausiai kyla paauglių auklėjimo problemos (analizuojama skirtingą auklėjimo stilių taikančių tėvų nuomonė). Šaltinių, teikiančių tėvams informacijos paauglio auklėjimo klausimais, nustatymas. Išvados.
Sociologijos Diplominis darbas (44 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 |