Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 

Socialinių darbuotojų visuomenės švietimas homoseksualumo klausimais
ĮVADAS. Seksualinių mažumų vieta visuomenėje istoriniu aspektu. Požiūris į homoseksualizmą Senovės kultūrose. Požiūrio į homoseksualizmą kaita: viduramžiai, XX amžius, stigmatizacija. Seksualinės mažumos kaip socialinė atskirtis. Tapatumo problema D. Altman, A.Rick ir J. Butler darbuose. Seksualumo transformacija E. Gidens ir M. Foucault darbuose. “Svetimo” samprata Z.Baumano socialinėje teorijoje. Stigma pagal E.Goffmaną. Homofobijos paplitimas Lietuvoje. Homoseksualų teisės Lietuvoje. Vyrų homoseksualizmas. Homoseksuali moteris. Lygių galimybių įstatymas Lietuvoje. Homoseksualizmo priežastys. Paauglių homoseksualumas. Homoseksualios tapatybės atsiskleidimas. . Socialinio darbuotojo veikla šviečiant visuomenę homoseksualumo klausimais. Homoseksualistų problemos ir kova su jomis.
Sociologijos Kursinis darbas (26 pus.)


Socialogijos konspektai
Sociologijos mokslo objektas ir dalykas. Pagrindinės sociologijos mokslo funkcijos. Sociologinio tyrimo struktūra. Tyrimų rūšys. Pagrindinės sociologijos mokslų šakos. Sociologijos mokslo atsiradimas. Pozityvistinė sociologija (O. Kontas). Natūralistinė sociologija (H. Spencer). Sociologija tampa savarankišku mokslu. Visuomenės samprata pagal E. Durkheim. Max Weber - moderniosios sociologijos kūrėjas. Vertybių sistemos vaidmuo. Kultūros samprata šiuolaikinėje sociologijoje. Materialioji ir dvasinė kultūra. Kultūros elementai. Kultūrų įvairovė. Kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. Subkultūra ir kontrkultūra. Vertybių nuvertinimas deviacinėse grupėse. Šių grupių įtaka visuomenei. Socializacijos samprata. Socializaciją sąlygojantys veiksniai. Pirminė ir antrinė socializacija. Socialinio vaidmens samprata. Individo vaidmenų rinkinys. Pagrindinės socialinio vaidmens charakteristikos. Socialinio instituto samprata. Baziniai socialiniai institutai. Pagrindinių visuomenės poreikių ir socialinių institutų sąryšis. Socialinės grupės sąvoka. Pagrindiniai grupės požymiai. Grupių klasifikacija. Organizacija, agregacija, kategorija. Formalizuotos valdymo organizacijos. Svarbiausi biurokratijos požymiai (pagal M. Weber). Valstybės sąvoka. Įstatymų leidybos ir vykdomoji valdžia. Deviacijos reiškinys. Deviacijos priežastys ir pasekmės. Visuomenės kontrolė. Socialinės stratifikacijos samprata. Požymiai (bruožai). Nelygybių atsiradimo priežastys Socialinės klasės uždarose ir atvirose (demokratinėse) visuomenėse. Socialinis mobilumas. Sociologinio tyrimo samprata. Fundamentinių ir taikomųjų sociologinių tyrimų tikslai. Tyrimų klasifikavimas. Kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Tyrimo problema, objektas ir dalykas. "Raktiniai žodžiai". Respondentų atranka, jos reprezentatyvumo nustatymas. Hipotezių formulavimas. Tikslas ir uždaviniai. Tyrimo etapai. Sociologinių tyrimų metodai, jų klasifikavimas. Kiekybiniai ir kokybiniai informacijos rinkimo metodai. Teoriniai metodai. Dokumentų analizės metodas taikomuosiuose sociologiniuose tyrimuose. Dokumentų rūšys. Dokumentų analizės privalumai ir trūkumai. Sociologinės apklausos. Jų vykdytojai, dalyviai, priemonės ir sąlygos. Apklausos reikalavimai. Anketinė apklausa, jos privalumai ir trūkumai. Anketos sandara. Klausimai ir atsakymai. Anketinių apklausų formos. Apklausų metodai. Interviu. Ekspertų apklausa. Sociometrinė apklausa. Testavimas. Sociologiniai stebėjimai ir eksperimentai. Stebėjimo duomenų fiksavimas. Stebėjimo privalumai ir trūkumai. Eksperimentinės ir kontrolinės grupės. Sociologinių tyrimų duomenų analizė ir apibendrinimas. Ranginis, intervalinis ir santykinis matavimo lygiai. Procentinis santykis. Vidurkiai. Duomenų pateikimas lentelėse ir grafikuose. Aktualiuasių taikomųjų tyrimų tematika Lietuvoje. Kurias sociologijos kurso temas galima panaudoti profesinėje darbinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime?
Sociologijos Konspektas (16 pus.)


Socialogijos pagrindai
sociologijos pagrindai, visuomines pagrindai Sociologijos pagrindai. Sociologija. Sociologinis tyrimas. Visuomenės pagrindai. Kultūra. Socializacija. Socialinė struktūra. Grupės ir organizacijos. Deviacija. Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija. Lytis. Amžius. Socialinės institucijos. Šeima. Religija. Išsimokslinimas. Ekonomika. Politika. Socialiniai pokyčiai. Demografiniai procesai. Kolektyvinis elgesys. Socialiniai pokyčiai.
Sociologijos Konspektas (62 pus.)


Socialoginis tyrimas: Studentų laisvalaikis
Ruduo toks metas kai pradeda vėsti oras ir lyti lietus, daugumą žmonių apima depresija. Niekam ne paslaptis, kad atvėsus orams dauguma žmonių savo laisvalaikį mieliau leidžia namuose prie televizoriaus. Žvelgiant iš kitos pusės rudenį prasideda nauji mokslo metai ir į didžiuosius miestus suvažiuoja daugybė studentų, o jų laisvalaikis labai įvairus. Jiems nesvarbu, koks už lango oras ar kiek valandų, jei tai tik laisvas laikas, jie jį naudoja : vieni mokosi, kiti po paskaitų ir savaitgaliais dirba, treti važiuoja į savo namus pas tėvus, o ketvirti linksminasi, kaip išmano.
Sociologijos Tyrimas (0 pus.)


Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas
Bendruomenės visapusiško ugdymo(-si) ir kompetencijų tobulinimo prielaidos. Bendruomeninio ugdymo modelis. Bendruomenės ugdymo programų kūrimo teorijos. Bendruomenės ugdymo socialinių, sąmoningumo bei savimonės pokyčių strategijos. Sociokultūrinio ugdymo pagrindinės sritys: rekreacija (poilsis ir laisvalaikis), švietimas ir auklėjimas, menas ir kultūra, bendruomenės kūrimas. SOCIOKULTŪRINIO DARBO SRITYS. VEIKLOS KRYPČIŲ STRATEGIJA. Švietimas ir auklėjimas. Neformalus ugdymas ir švietėjiškas darbas. Socialinė pagalba per JNU. Ugdymo dinamikos ypatumai: elgesio modeliai, adaptyvumo sąlygos, saviorganizavimo sistemos. Bendruomenės tobulėjimo procesas ir menas. Bendruomenė ir kasdienybė. Bendruomenė ir muzika. Bendruomenė ir teatras.
Sociologijos Konspektas (20 pus.)


Sociologijos konspektai
Sociologija. Sociologijos minties raida. Paradigma. Tyrimo objekto dydis, analizės lygis. Kokybiniai metodai: atvejo studija, etnografinė studija, groundet teorija. Biurokratija. Duomenų kodavimas. Vienavariantinė, dvivariantinė. Kultūra. Subkultūros. Kultūrų skirtumai. Kultūrinis reliatyvizmas. Socialinė kontrolė. Karas. Revoliucija. Žiniasklaida. Religija ir bažnyčia. Klausimų tipai. Matavimų skalės. Klausimynas. Duomenų rinkimas. Stratifikacija. Šeima ir santuoka. Darbo samprata. Bedarbystė. Darbo pasidalijimas. Darbo rūšys. Darbo aplinka. Tyrimo problemos formulavimas. Hipotezės. Atranka. Tyrimo rezultatų pristatymas. Visuomenė. Socializacija.
Sociologijos Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Sociologijos konspektas
Žmonių elgesio aspektai, kuriuos tiria sociologija. Sociologija. Sociologija ir kiti mokslai. Objektyvumo problema sociologijoje. Sociologinės perspektyvos naudingumas. Sociologinio tyrimo samprata. Metodologija ir metodas. Empirinio sociologinio tyrimo procesas ir jo etapai. Dokumentų rinkimo metodai. Apklausa. Dokumentų analizė. Eksperimentas. Stebėjimas. Etikos problema sociologiniame tyrime. Kultūros samprata sociologijoje. Kultūros elementai. Kultūros procesai. Kultūros įvairovė. Požiūriai į kultūros įvairovę. Socializacija. Pirminė socializacija. Veidrodinis aš vaizdas. Socializacijos veiksniai. Socializacijos tipai. Socialinės sąveikos teorijos. Grupės samprata. Organizacijų tipai ir šių tipų bruožai. Deviacijos samprata. Teorinė deviacijos analizė. Socialinės kontroilės ir deviacijų sociologijos suklestėjimas.
Sociologijos Konspektas (10 pus.)


Sociologinė kultūros samprata
Visuomenės ir kultūros sąvokos yra labai artimos ir dažnai atrodo, kad apibūdina. tą pačią žmogaus kuriamą tikrovę. Tačiau tyrimo tikslų ir teorinių perspektyvų požiūriu,. tai santykinai skirtingos tyrimo sritys. Visuomenę, kurios struktūrinius ryšius ir jų kaitą tyrinėja sociologija, apibūdinome, kaip žmonių tarpusavio santykių sistemą...
Sociologijos Referatas (13 pus.)


Sociologinio tyrimo planavimas
Tyrimo etika. Kiekybinio tyrimo programos supratimas. Kiekybinio sociologinio tyrimo programa. Metodologinė programos dalis. Procedūrinė programos dalis. Tyrimo problema, objektas ir dalykas.. Problemos sudėtingumo laipsnio priklausomybė.. Konkretus problemos formulavimas. Tyrimo tikslo ir uždavinių nustatymas. Sociologinio tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Programinių uždavinių kėlomo nuoseklumas.. Teorinis taikomasis tyrimo tikslas. Praktinis taikomasis tyrimo tikslas. Pagrindinių savokų patikslinimas ir interpretacija. Teorinės sąveikų interpretacijos etapai. Išankstinė sisteminė objekto tyrimo analizė. Sociologinio tyrimo hipotezės iškėlimas irhipotezių tipai. Hipotezių skirstymas pagal tyrimo uždavinius. Hipotezių skirstymas pagal ir pagrįstumo lygį. Hipotezių skirstymas pagal prielaidos problemų dalyko turinį. Esminiai reikalavimai hipotezei. Isvados naudota literatūra.
Sociologijos Tyrimas (14 pus.)


Sportas yra socialinis reiškinys
Savo prigimtimi ir esme sportas yra labai artimas menui. Bet jeigu sportas nėra menas, tai dar nereiškia, kad sporto vieta kultūros vertybių sistemoje yra menkesnė. Netgi sporto apibrėžimas kildintas iš anglų kalbos žodžio to disport, šis – iš lotyniško deportare (linksmintis, pramogauti). Taigi, sportas ir menas vienas kitą papildo.
Sociologijos Referatas (6 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 |