Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Alkoholio vartojimas darbe ir po darbo
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai būtų šie: Nustatyti, kaip dažnai darbovietėse vartojamas alkoholis. Išsiaiškinti, kodėl geriama darbe. Atkreipti visuomenės dėmesį į šią aktualią ir spręstiną problemą. Girtumas – visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio ar nebūtų matę girto žmogaus. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius, jis pasiekė mus iš amžių glūdumos.
Sociologijos Tyrimas (4 pus.)


Alkoholizmo problema šeimoje ir jo įtaka vaikams
Įvadas. Kas yra alkoholizmas. Alkoholikų tėvų vaikai - genų paveldimumo spąstuose. "Aš esu alkoholiko vaikas". Serganti šeima. Pagalba sergančiai šeimai. Alkoholio šeimoje mažinimo projektas. Išvados. Naudota literatūra. Rašto darbo Tikslas. Aprašyti ir panagrinėti alkoholizmą, jo žalą šeimai ir įtaką vaikams. Uždaviniai. Apibūdinti kas yra alkoholizmas ir kaip jis pasireiškia. Paanalizuoti, kokią didelę žalą vaikas patiria augdamas alkoholikų šeimoje. Pateikti alkoholio šeimoje mažinimo projektą. Svaigalų mėgėjai ir alkoholikai neatsiranda nežinia iš kur. Visi jie kažkada išgėrė savo pirmąją taurelę. Ypač liūdna, jeigu ją dar vaikystėje bus įpylę tėvas arba motina. Pirmas lašas ne kartą buvo pradžia tos nesuvaldomos slenkstėtos upės, kurioje taip lengva pražūti.
Sociologijos Kursinis darbas (19 pus.)


Aplinkos pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia
Darbo tikslas - išanalizuoti aplinkos pritaikymą žmonėms su judėjimo negalia. Objektas - Viešosios aplinkos pritaikymo problemos žmonėms su negalia. Uždaviniai. Apibūdinti ir charakterizuoti asmenis, turinčius judėjimo negalią. Aprašyti aplinkos pritaikymo reikalavimus. Nustatyti viešųjų pastatų pritaikymą žmonių su judėjimo negalia reikmems. Viena iš prioritetinių socialinės politikos krypčių - neįgaliųjų socialinė integracija, kuri reiškia ne vien paties neįgaliojo galimybes įsitraukti į lygiavertį ir lygiateisį dalyvavimą visuomenės gyvenime, bet ir visuomenės pasirengimą jį priimti. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas patiems neįgaliesiems, kurių teisės yra lygiavertės kitų žmonių teisėms.
Sociologijos Tyrimas (14 pus.)


Ar lietuviai nesigaili įstoję į Europos Sąjungą?
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. ES ir Lietuvos santykių istorinė praeitis. Europos sąjungos narystės privalumai. Europos sąjungos narystės neigiami aspektai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungą. Tyrimo uždaviniai. Sužinoti europos sąjungos ir Lietuvos santykių istorinę veiklą. Išanalizuoti europos sąjungos narystės privalumus. Išanalizuoti europos sąjungos narystės neigiamus privalumus. Sužinoti, kaip lietuviai vertina įstojimą į europos sąjungą. Ištirti ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungą.
Sociologijos Kursinis darbas (21 pus.)


Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Politinių partijų kilmė ir samprata. Politinių partijų istorija. Politika. Politinis režimas. Tyrimo analizė. Trumpai apie tyrimą. Tyrimo klausimų diagramos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Tyrimo problema: Politika ir politinės partijos - bene viena aktualiausių temų Lietuvoje. Todėl svarbu sužinoti, ką Lietuvos visuomenė mano apie šiuolaikinę politiką, politikus ir politines partijas. Tyrimo tikslas- Išsiaiškinti žmonių nuomonę apie Lietuvos politiką ir politines partijas. Tyrimo uždaviniai. Išanalizuoti, kuris Lietuvos politikas žmonėms kelia daugiausiai/mažiausiai pasitikėjimo. Ištirti ar žmones tenkina dabartinė valdžia. Sužinoti kuo naudingos Lietuvos politinės partijos. Tyrimo objektas: Lietuvos žmonių nuomonė apie politiką ir politines partijas. Tyrimo metodai. Informacijos šaltinių apžvalga. Anketinė apklausa.
Sociologijos Kursinis darbas (19 pus.)


Asmenų grįžusių iš įkalinimo vietų, integracija į darbo rinką
Įvadas. Teorinė dalis. Asmenų grįžusių iš įkalinimo vietų, integracijos į darbo rinką charakteristika. Integracijos į darbo rinką samprata. Užimtumo politikos samprata. Asmenų grįžusių iš įkalinimo vietų,vyriausybinių institucijų vykdomų įdarbinimo priemonių analizė. Integravimo į darbo rinką priemonės asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų. Integravimo į darbo rinką vykdomų programų realizavimo ypatumai. Integravimo į darbo rinką galimybės. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Asmenys grįžę iš įkalinimo vietų priskiriami ypač pažeidžiamai darbo rinkoje žmonių grupei. Integracijos į visuomenę ir užimtumo didinimo programų taikymas asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų yra reikalingas. Taip pat reikalingi teisės aktai, reglamentuojantys įvairias socialinės paramos ir pašalpos formas buvusiems kaliniams. Šiuo metu Lietuvoje yra nemažai veikiančių į grįžusių iš įkalinimo asmenų integraciją nukreiptų teisės aktų bei užimtumą didinančių programų, tačiau ne visos juose numatytos priemonės efektyviai veikia praktikoje.
Sociologijos Diplominis darbas (54 pus.)


Atliekamo vaidmens įtakos socialinei asmens savivokai tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Socialinės psichologijos tyrimai ir gyvenimo patirtis rodo, jog žmonės savo savybes vertina priklausomai nuo to, kokį vaidmenį jiems tenka atlikti tam tikroje situacijoje. Pastarąjį socialinės savivokos aspektą nuodugniai nagrinėjo L. Ross, T. M. Amabile, J.L.Steinmetz. (1977). Jie nustatė, jog asmenys, kurie apibrėžtoje situacijoje vykdo organizatorių vaidmenis, skatina ar kontroliuoja kitų žmonių veiklą, stebinčiųjų akimis ima atrodyti pranašesni už kitus savo žiniomis, intelektu ir pan.
Sociologijos Laboratorinis (11 pus.)


Autostopas - kaip gyvenimo būdas
Įvadas. Gyvenimo būdas. Gyvenimo budas sociologų akimis. Zygmund bauman keliautojų tipai. Kelionės autostopu ypatumai. Po pasaulį autostopu. Baimės jausmo ir noro pažinti sankirta. Naujų tolių patrauklumas. Atsakomybės jausmas - saugumo garantija. Autostopas, kaip sporto šaka. Pastogė - neproblema. Empirinė grupinio namų darbo dalis. Interviu analizė. Interviu analizės rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedas. Darbo tikslas: Žiūrint per gyvenimo būdo prizmę aptarti pagrindinius keliavimo autostopu aspektus. Uždaviniai. Pateikti gyvenimo būdo ir autostopo sąsajas. Išskirti sociologinį požiūrį į keliautojus pagal Zygmund Bauman. Atskleisti kelionių autostopu unikalumo aspektus remiantis asmenine bei. kitų autostopininkų patirtimi. Interviu analizės būdu išryškinti esminius keliavimo autostopu įpatumus.
Sociologijos Kursinis darbas (27 pus.)


Bedarbystė
Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiais laikais labai sunku susirasti darbą. Todėl nedarbo lygis kiekvienais metais vis auga ir auga. Kaip išvengti šių pasėkmių pasakyti labai sunku, nes esant prastai šalies ekonomikai jau net neįmanoma ką nors pakeisti. Valstybė neturi pakankaimai lėšų, o ir kiekviena prestižinė firma nori gerai kvalifikuotų ir turinčių nemažą stažą darbuotojų. Tačiau jaunuoliui įgyti stažą labai sunku ir taip jau jis įstoja į bedarbių gretas. Šio referato tikslas parodyti nedarbo priežastis ir trumpai aptarti nedarbo socialines ir ekonomines pasėkmes. Juk apie tai galima šnekėti ir šnekėti.
Sociologijos Referatas (10 pus.)


Bedarbystės statistinis tyrimas
Turinys. Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra. Anlizei panaudojome tik keletą lentelių – tai bedarbiai pagal darbo ieškojimo būdus ir bedarbiai pagal išsilavinimą. Pagal išsilavinimą nagrinėsime vyrus ir moteris. 1 lentelėje matome, kaip bedarbiai pasiskirsto pagal darbo ieškojimo būdus. Populiariausias darbo ieškojimo būdas 2002 – 2003 metais yra užsiregistravimas valstybinėje darbo biržoje, taip pat dauguma Lietuvos gyventojų dėl darbo kreipėsi į pažįstamus ar reguliariai sekė skelbimus -iniasklaidoje. Tik maža dalis bedarbių kreipiasi į privačias darbo biržas ar skelbiasi žiniasklaidoje, kad ieško darbo.
Sociologijos Tyrimas (11 pus.)


Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |