Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 

Socialinio darbuotojo veiklos svarba, dirbant su girtaujančių šeimų vaikais, laikinosios globos namuose
Įvadas. Alkoholizmo priežastys. Socialinio darbuotojo pagalba girtaujančių tėvų vaikams. Paramos galimybės vaikams iš girtaujančių šeimų Švenčionių rajone Laikinosios vaikų globos namuose. Švenčionių Laikinosios vaikų globos namų funkcijos. Socialinio darbo organizavimas Švenčionių raj. Laikinosios vaikų globos namuose. Išvados. Naudota ir cituota literatūra. Šio darbo tikslas: išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklos svarbą, dirbant su girtaujančių šeimų vaikais, laikinosios globos namuose. Šio darbo uždaviniai. Apžvelgti alkoholizmo priežastys. Apibūdinti socialinio darbuotojo pagalbą, girtaujančių tėvų vaikams. Išanalizuoti paramos galimybes vaikams iš girtaujančių šeimų Švenčionių raj. Laikinosios vaikų globos namuose.
Socialinio darbo Kursinis darbas (14 pus.)


Socialinio pedagogo ir savanorio bendradarbiavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Įvadas. Socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimas - efektyvios pagalbos vaikams bendrojo lavinimo mokykloje prielaida. Socialinių pedagogų veikla su vaikais bendrojo lavinimo mokykloje. Nevyriausybinė organizacija - savanoriškos veiklos su vaikais pagrindas. Socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimas. Socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. ocialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo situacija bendrojo lavinimo mokykloje: motyvai, sritys, funkcijos, veiklos formos ir kt. Socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo kokybės vertinimas. ocialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo tobulinimo gairės bendrojo lavinimo mokyklose. Išvados. Le résumé. Literatūra. Priedai
Socialinio darbo Diplominis darbas (84 pus.)


Socialinio pedagogo kasdienė veikla mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudojami baigiamajame darbe. Socialinės rizikos šeimų vaikų ypatumai bei jų socializaciją lemiantys veiksniai. Socialinio pedagogo veiklos svarba čiūlėnų pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienė veikla, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio ugdymo metodai, funkcijos ir būdai, naudojami socialinio pedagogo veikloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. I socialinio pedagogo kasdienės veiklos čiūlėnų pagrindinėje mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - išanalizuoti socialinio pedagogo kasdienę veiklą mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais. Šio darbo uždaviniai. Apibūdinti socialinės rizikos šeimų vaikų ypatumus bei jų socializaciją lemiančius veiksnius. Aptarti socialinio pedagogo kasdienę veiklą Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais. Ištirti socialinio pedagogo kasdienę veiklą Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais.
Socialinio darbo Diplominis darbas (49 pus.)


Socialinio pedagogo praktika
Ventos vidurinė mokykla. Mokyklos socialinis tinklas. Socialinių problemų spektras. Ventos vidurinės mokyklos socialinis pasas. Ketvirčio, mėnesio, savaitės planai bei veiklos programa. Ventos vidurinės mokyklos savaitės veiklos planas. Ventos vidurinės mokyklos mėnesio planas. Ventos vidurinės mokyklos ketvirčio planas. Veiklos programa. Socialinio pedagogo veiklos turinio pagrindai. Individualus darbas su ugdytiniu. Vaiko problemų analizė. Informacijos rinkimas. Informacijos įvertinimas. Problemos sprendimo planas. Apibendrinimas. Praktikos analizė. Literatūra.
Socialinio darbo Ataskaita (25 pus.)


Socialinio pedagogo praktikos ataskaita Mažeikių rajono policijos komisariate
Susipažinimas su įstaiga. Individualaus plano parengimas. Atvejo analizė, vaiko psichologinė charakteristika. Situacijos aprašymas. Susitikimas su klasės auklėtoja. Pokalbis su mokykloje esančiais specialistais. Pokalbis su artūru. Susitikimas su artūro mama. Vaiko psichologinė charakteristika. Specialistų ir vaiko tarpusavio santykių etiniai reikalavimai. Tiriamojo problemos sprendimo strategija. Prevencinės veiklos renginys. Praktikos rezultatų apibendrinimas. Pastabos ir pasiūlymai. Literatūra.
Socialinio darbo Ataskaita (11 pus.)


Socialinis darbas ir sveikatos priežiūra
SVEIKATA. PSICHINĖ SVEIKATA. ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATA. Individuali sveikata. Holistinis požiūris į sveikatą. Sveikatą veikiantys socialiniai veiksniai. Sveikatą veikiantys fiziniai veiksniai. Sveikatos vertinimas, rodikliai, sveikatos informacijos šaltiniai. Sveikatos informacijos šaltiniai. Visuomenės sveikata. Visuomenės sveikatos strategijos ir veiklos kryptys. Visuomenės sveikatos koncepcijos. Sveikata, liga ir gyvenimo kokybė. Psichologiniai veiksniai. Sveikatos psichologija. Sveikatos stiprinimasis palaikymas. Sveikatos sociologija. Sveikatos ekonomika. Sveikatos etika. Asmens sveikatos priežiūros struktūra. Socialinės paslaugos ir socialinė globa.
Socialinio darbo Konspektas (20 pus.)


Socialinis darbas su šeima
POKALBIS TELEFONU. HIPOTEZĖS KŪRIMAS. PASISVEIKINIMAS. SOCIALINĖ FAZĖ. PROBLEMOS NUSTATYMAS. ŠEIMOS ELGESIO MODELIŲ STEBĖJIMAS. TIKSLŲ NUSTATYMAS. KONTRAKTO SUDARYMAS. KONTROLINIS LAPAS. HIPOTEZIŲ TIKRINIMAS. SUSISIEKIMAS SU PACIENTĄ NUKREIPUSIU ŽMOGUMI. DOKUMENTŲ RINKIMAS. DARBAS SU ŠEIMA AUGINANČIĄ NEĮGALŲ VAIKĄ. PROFESIONALAI IR TĖVAI. PARAMA ŠEIMAI. DARBAS SU ŠEIMA.
Socialinio darbo Konspektas (8 pus.)


Socialinis darbas sveikatos priežiūroje
Įvadas. Socialinio darbo principai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbo vertybės. Socialinis darbas sveikatos priežiūroje. Liga kaip socialinė problema. Socialinės paramos formos. Gydymo įstaigų socialinių darbuotojų veiklos reglamentavimas. Specialistų komandinio darbo principai ir socialinio darbuotojo vaidmuo jose. Komandinio darbo samprata. Slaugytojų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimas sveikatos priežiūros komandoje. Išvados. Literatūra
Socialinio darbo Referatas (27 pus.)


Socialinių pedagogų bendradarbiavimas su rizikos šeimomis, mažinant vaikų nusikalstamumą
Įvadas. Literatūros apžvalga. Vartojamų sąvokų aiškinimas. Socialinio pedagogo ir šeimų bendradarbiavimo ypatumai vaikų socializacijos procese. Vaikų, linkusių į nusikalstamas veikas, deviantinis elgesys, jų pedagoginė - psichologinė charakteristika. Šeimos vaidmuo vaikų auklėjimo procese, auklėjimo klaidos. Tyrimo metodika. Metodikos pagrindimas ir respondentai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas ir patikimumas. Tyrimo rezultatai. Respondentų grupių demografiniai duomenys. Bendradarbiavimo sampratos ypatumai. Požiūris į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms. Lūkesčiai socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimas. Rezultatų aptarimas. Respondentų grupių demografinių duomenų analizė. Bendradarbiavimo sampratos analizė. Požiūrio į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms analizė. Lūkesčių analizė socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimo rezultatų analizė. Pabaiga. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Socialinio darbo Diplominis darbas (87 pus.)


Sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras
Įvadas. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras, sociokultūrinė aplinka. Tikslai ir siekiai. Švietimas – ugdymas. Buities darbai. Muzikos terapija. Laisvalaikis, poilsis, kultūrinė veikla. Bendravimo būdai. Darbo centro veikla. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro valdymo struktūra. Literatūra.
Socialinio darbo Referatas (17 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 |