Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 

Socialinio darbo pagalbos procesas dirbant su smurtą patyrusiomis moterimis, sprendžiant jų socialines problemas
Susipažinimas su institucija. Išmokta ir sužinota apie socialinį darbą praktinėje veikloje. Stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas. Sekantys žingsniai. Išvados. Savo praktiką atlikau Klaipėdos Socialinės ir Psichologinės pagalbos centre. Atvykus pačią pirmą praktikos dieną, šiek tiek krėtė jaudulys, kadangi pirmąją ir antrąją praktika atlikau su senais ir pagyvenusiais žmonėmis, o apie šia įstaigą ir jos veiklą mažai ką žinojau. Tačiau viskas klostėsi sklandžiai, mane ir mano kolega labai šiltai sutiko šio centro direktorė, o jaudulys palaipsniui dingo. Ši praktika nepalyginamai skyrėsi nuo anksčiau atliktų, nes man dar nebuvo tekę dirbti su moterimis nukentėjusioms nuo smurto. Ši praktika man padėjo nuspręsti kokią sritį rinktis darbui, kai pabaigsiu studijas.
Socialinio darbo Ataskaita (10 pus.)


Socialinio darbo poreikis, sprendžiant jaunuolių iš nepilnų šeimų socialines problemas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Šeimos svarba sutuoktiniams ir jų vaikams. Vyro ir moters socialiniai ir psichologiniai vaidmenys šeimoje. Tradicinės šeimos socialiniai aspektai. Netradicinių ir nepilnų šeimų socialiniai ypatumai. Skyrybų proceso įtaka šeimoje augantiems vaikams ir jaunuoliams. Skyrybų priežastys. Skyrybų etapai. Skyrybų teisiniai, psichologiniai, ekonominiai, socialiniai aspektai. Socialinio darbo poreikis skyrybų procese, sprendžiant jaunuolių problemas. Socialinės problemos kylančios besiskiriančiose šeimose. Emocinė ir psichologinė vaikų ir jaunuolių reakcija į skyrybas. Jaunimo iš nepilnų šeimų socialinės, ekonominės, edukacinės, psichologinės ir sveikatos problemos. Socialinio darbo poreikio, sprendžiant jaunuolių iš nepilnų šeimų socialines problemas, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Nesprendžiamos problemos šeimoje sukelia skyrybas, besiskiriančios šeimos patiria daug socialinių, ekonominių, psichologinių problemų. Šias problemas šeimoje patiria ne tik sutuoktiniai, dar didesnę žalą skyrybos, arba vieno iš tėvų mirtis, sukelia šeimoje augusiems vaikams ir jaunuoliams. Jiems kyla įvairių socialinių, psichologinių, edukacinių, medicininių problemų, kurių tokiu metu šeimoje nėra kam spręsti, jiems reikalinga profesionali specialistų pagalba.
Socialinio darbo Diplominis darbas (62 pus.)


Socialinio darbo praktika socialinės pagalbos centre
Institucijos misija. Tikslai. Teikiamos socialinės paslaugos. Tikslinė klientų grupė. Personalas. Socialiniai darbuotojai. Socialinio darbuotojo padėjėjas. Psichologė. Slaugytoja. Valytoja. Socialinia partneriai. Institucijoje naudojami socialinio darbo metodai, formos ir būdai. Institucijos išteklių įvertinimas. Interviu proceso aprašymas. Savęs vertinimo analizė praktikos metu. Darbo su atveju aprašymas.
Socialinio darbo Ataskaita (14 pus.)


Socialinio darbo praktikos ataskaita
Individualus darbas su rizikos grupės vaiku X. Darbas su ugdytinių grupe. Darbas su įstaigos bendruomene. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Praktikos dienoraštis. Praktikos kokybinė analizė. Kursinio darbo temos pasirinkimas, literatūros analizė.
Socialinio darbo Referatas (14 pus.)


Socialinio darbo samprata
ĮVADAS. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. IŠVADA. LITERATŪRA. “Socialinis darbas” – netradicinis specialybės pavadinimas. Kiti mokslai ir praktinės veiklos sritys save įvardija skambiais lotyniškos ar graikiškos kilmės žodžiais (pvz., sociologija, psichologija, edukologija). Kaip žinia, atskiros pažinimo sritys ir jas įvardijančios sąvokos formavosi filosofijos įsčiose. Todėl ir sakoma, jog filosofija – mokslų motina. Pradedant Renesansu, įvairūs mokslai pradėjo vaduotis iš filosofijos glėbio ir pamažu nuėjo savarankiškos raidos keliu. Tačiau yra nemažai veiklos ir pažinimo sričių, kurios rutuliojosi ne iš filosofinių apibendrinimų, o iš konkrečios praktinės veiklos. Socialinio darbo pradžia sietina su labdaros ir filantropinių organizacijų veikla. Lotyniško žodžio “socialis” viena iš pagrindinių reikšmių - “draugiškas”. Tad “draugiškas darbas”, kaip paramos teikimas ir organizavimas, atspindi šios profesijos etines nuostatas.
Socialinio darbo Referatas (16 pus.)


Socialinio darbo specelizacijos praktikos ataskaita
Socialinės įstaigos veiklos organizavimo aprašymas. Įstaigos tikslas. Klientai. Personalas. Socialinės paslaugos. Aplinka ir gyvenimo sąlygos. Teisės aktai reglamentuojantys institucijos veiklą. Regiono infrastruktūroje jaunuoliams su proto negalia teikiamų paslaugų analizė. Bendravimo su klientais savybių analizė. Situacijos aprašymas. Vertybių ir etikos normų identifikavimas ir aptarimas. Individualus kliento situacijos įvertinimas. Aplinkos įtaka individui. Kliento savo situacijos suvokimas ir aiškinimas. Kliento emocijų raiška, bendravimo ypatumai, kiti turimi įgūdžiai. Kliento savarankiškumas. Kliento gaunamos paslaugos ir pagalba. Savęs vertinimo analizė. Socialinio darbo specializacijos praktika.
Socialinio darbo Ataskaita (11 pus.)


Socialinio darbo studentų požiūris į emigraciją
EMIGRACIJOS SOCIALINĖS PROBLEMOS. Pagrindinės migracijos sąvokos. Emigracijos priežastys ir socialinis poveikis. Emigracijos mastas. Valstybės institucijų veikla mažinant emigracija. SOCIALINIO DARBO STUDENTŲ POŽIŪRIO Į EMIGRACIJĄ TYRIMAS. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Socialiniai demografiniai duomenys. Socialinio darbo studentų požiūris į emigracijos problemas ir pasekmes. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Ši tema šiandien yra labai aktuali, nes emigracija iššaukia daug socialinių problemų, o jų sprendimai nėra pakankami. Ši tema Panevėžio kolegijos socialinių mokslų katedroje nebuvo nagrinėta, todėl norėta išsiaiškinti koks socialinio darbo studentų požiūris į emigraciją, nes jų įsidarbinimo galimybės šiandien yra ribotos.
Socialinio darbo Diplominis darbas (42 pus.)


Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystė kaip socialinis reiškinys. Benamystės samprata ir formų analizė. Benamystės kaip reiškinio atsiradimas benamių gyvenimo būdo aspektai. Tarpasmeninė socialinio darbuotojo ir benamio sąveika socialinio darbo kontekste. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Socialinio darbuotojo funkcijų analizė. Socialinio darbuotojo funkcijos dirbant su benamiu. Tarpasmeninės sąveikos trukdžiai sprendžiant benamių socialines problemas. Socialinio darbuotojo pagalbos galimybių, sprendžiant benamių socialines problemas, tyrimas. Tyrimo organizavimas ir pristatymas. Tyrimo duomenų analizavimas ir rezultatų pateikimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Benamystės kaip permanentinio socialinio reiškinio ištakos yra labai senos. Jos pradėjo rastis kartu su kapitalistinės visuomenės plėtra ir atgyvenusių feodalinių santykių irimu. Benamių skaičiaus pasaulyje nuolatos auga. Tokį spartų augimą sąlygoja sparti urbanizacija, ilgalaikis nedarbas, turtinė žmonių diferenciacija, skurdas, dalies gyventojų dorovinė ir psichinė degradacija. Dabartiniu metu benamystė įvardinama kaip viena kraštutiniausių atskirties formų, į kurią patekę žmonės visiškai arba dalinai eliminuojami iš visiems įprastos ekonominės, kultūrinės, dvasinės žmonių bendravimo erdvės.
Socialinio darbo Diplominis darbas (55 pus.)


Socialinio darbuotojo vaidmuo, teikiant socialines paslaugas globos įstaigos gyventojams
Įvadas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Valstybės vaidmuo socialinių paslaugų organizavime. Išvados. Literatūra. Socialinis darbuotojas, taip socialinių paslaugų teikėjas dirbdamas konkretų darbą atlieka tam tikrus profesinius vaidmenis, kuriuos sudaro įvairios funkcijos.Apskritai socialinio darbuotojo profesinį vaidmenį teikiant socialines paslaugas galima apibudinti kaip metodinį tarpininkavimą tarp kliento ir socialinių institucijų, sprendžiant problemas. Socialinis darbas, kaip metodų taikymas yra tik viena socialinių paslaugų proceso dalis. Kita dalis - tų metodų taikymo organizavimas: visa aplinka, priemonės, materialinė bazė, žmogiškieji ištekliai, užtikrinantys konkretaus socialinio darbo veiksmą ( pvz:; individualus darbas, darbas su šeima, darbas bendruomenėje ). Taigi socialinės paslaugos teikimas - tai socialinio darbo metodų naudojimas ir kita reikalinga kliento poreikiams tenkinti veikla tam tikroje organizacinėje aplinkoje siekiant išspręsti likusias kliento problemas.
Socialinio darbo Kursinis darbas (12 pus.)


Socialinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis auginant neįgalų vaiką
Įvadas. Neįgalus vaikas šeimoje. Problemos su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai. Efektyvus socialinio ugdymo būdas - reabilitacijos centro veikla. Socioedukacinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Esminės problemos. Medicininės problemos. Psichologinės problemos. Išvados. Naudota literatūra.
Socialinio darbo Referatas (14 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |