Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 

Socialinė migrantų ir jų šeimų apsauga, jos teisiniai ir instituciniai aspektai
Įvadas. Migracija ir emigracija kaip procesas. Migracijos priežastys. Pagrindiniai ekonominiai migracijos veiksniai. Emigracija. Emigracijos priežastys. Masinės emigracijos pasekmės. LR įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" analizė. Socialinių paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų sąvoka bei jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų admistravimo samprata. Socialinių paslaugų administravimą reglamentuojantys teisės aktai. Socialinės paslaugos migrantams ir jų šeimoms. Parama užsieniečiams, gavusiems prieglobstį. Vo vaidmuo teikiant socialines paslaugas užsieniečiams, gavusiems prieglobstį. Pabėgėlių priėmimo centrai pabradėje (Švenčionių raj.) ir Rukloje (Jonavos raj.). Užsieniečių registracijos centras pabradėje (Švenčionių raj.). Preiglobsčio prašytojų priėmimo centras rukloje (Jonavos raj.). NVO vaidmuo teikiant socialines paslaugas užsieniečiams, gavusiems prieglobstį. Vilniaus carito vykdoma pabėgėlių programa. Kitų NVO vykdomos programos. Išvados ir siūlymai. Literatūra.
Socialinio darbo Kursinis darbas (31 pus.)


Socialinė našlaitystė
Socialinės našlaitystės priežastys. Socialinio darbuotojo vaidmuo netekties ištikto vaiko gyvenime. Socialinės našlaitystės sociokultūrinės pasekmės. Mano kaip socialinio darbuotojo nuomonė. Išvados. Naudota literatūra. vaikų - socialinių našlaičių skaičius nuolat didėja, todėl neužtenka geros valios žmonių pagalbos. Net puikios globos namų materialinės bazės neatstoja nuoširdaus žmogiškojo rūpesčio, meilės.
Socialinio darbo Referatas (7 pus.)


Socialinė pedagoginė pagalba neįgaliųjų socializacijos procese
Įvadas. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose. Socialinė pedagoginė pagalba neįgaliųjų socializacijos procese. Mokyklos vaidmuo, formuojant neįgaliųjų socialinius įgūdžius. Šeimos vaidmuo neįgaliųjų socializacijos procese. Bendraamžių ir neįgaliųjų bendravimo ypatumų įtaka socializacijos procese. Išvados. Literatūros sąrašas. Socialinė integracija ir ugdymas neatsiejami neįgaliųjų socializacijos realybėje. Tai dvi kompleksinės realybės dalys, kurios suteikia pagalbą neįgalaus asmens socializacijai ir asmeninei emancipacijai.
Socialinio darbo Kursinis darbas (15 pus.)


Socialinės įmonės
Įvadas. Socialinė įmonė. Socialinės įmonės statuso įgijimas. Valstybės pagalba socialinėms įmonėms. Valstybės pagalbos socialinei įmonei rūšys. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija. Subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti. Subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti. Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti. Subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti. Subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti. Socialinių įmonių kontrolė. Išvados. Socialinės įmonės - kol kas naujas Lietuvos ekonomikos reiškinys, bet jis gerai žinomas ir turi ne vieneriu metu gyvavimo patirti Vakaru šalyse. Tai ir naujas metodas, skatinantis žmones kurti tam tikro tipo įmones, kuriose, viena vertus, tenkinami darbdavio interesai, nes jis kuria verslą ir gauna valstybės pagalbą, o kita vertus – valstybės interesai, nes būtina sąlyga valstybės paramai gauti – priimti į darbą bedarbį.
Socialinio darbo Referatas (12 pus.)


Socialinės problemos
Įvadas. Kas tai yra socialinė problema? kokios socialinės problemos yra lietuvoje? socialinių problemų analizė. Išvados. Naudota literatūra. Socialinės problemos ir sunkumai lydi žmogų visais laikais ir visame pasaulyje. Problemų sąvoka ir jų pasireiškimas skiriasi ir priklauso nuo žmonių kultūros, civilizacijos, aplinkos sąlygų, vertybių ir daugelio kitų veiksnių. Labai dažnai mes savo gyvenamoje aplinkoje sutinkame žmogų, kurį kamuoja sunkumai, konfliktai, kritiški išgyvenimai, kurie išmuša jį iš normalių gyvenimo vėžių.
Socialinio darbo Referatas (18 pus.)


Socialinės problemos ir alkoholizmas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pagrindinių sąvokų paaiškinimas. Alkoholio istorija. Alkoholio varojimas. Alkoholizmas, jo tipai ir stadijos. Alkoholio grėsmė sveikatai. Socialinės problemos susijusios su alkoholio vartojimu. Alkoholizmo prevencija. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Tyrimo problema – priklausomybė alkoholiui vystosi pamažu ir nepastebimai, todėl alkoholizmas gali išsivystyti bet kuriam žmogui, kuris vartoja svaigiuosius gėrimus. Alkoholizmas trikdo normalų žmogaus asmeninį, šeimyninį, socialinį ir darbinį gyvenimą. Ši liga paliečia ne tik sergantį, bet ir jį supančius žmones.
Socialinio darbo Referatas (19 pus.)


Socialinės raidos praktika ir metodika
Oraganizacijos pristatymas. Praktinės veiklos situacijos. Atvejo aprašymas. Literatūros sąrašas. Lietuvos carito organizacija vykdo įvairius projektus, atstovauja sunkiai besiverčiančių žmonių interesus visuomenėje, informuoja visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, nuolat rūpinasi organizacijos narių kvalifikacijos kėlimu, skatina bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pagrindinė organizacijos veikla yra teikti socialines paslaugas.
Socialinio darbo Ataskaita (9 pus.)


Socialinio darbo ypatumai su prostitucijos aukomis
Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Prostitucijos kaip reiškinio apibūdinimas. Prostitucijos reiškinio samprata. Prostitucijos formos bei mastai. Asmenų įtraukimo į prostituciją priežastys. Prostitucijos pasekmės. Lr galiojančių įstatymų, numatančių bausmę už vertimąsi prostitucija apžvalga. Socialinio darbo ypatumai su prostitucijos aukomis. Socialinio darbo apibūdinimas. Socialinio darbo ypatumai su prostitucijos aukomis. Socialinio darbo krizės intervencijos pritaikymas prostitucijos problemoje. Empyrinis socialinio darbo ypatumų su prostitucijos aukomis tyrimas. Tyrimo metodika. Empirinio tyrimo duomenų analizė. Tiriamųjų charakteristika. Atsakymų į anketos klausimus analizė. Išvados. Rekomendacijos socialiniams darbuotojams. Literatūra. Priedai. Darbo uždaviniai. Remiantis moksline literatūra, apibūdinti prostituciją kaip reiškinį. Remiantis moksline literatūra, apibūdinti socialinio darbo ypatumus su prostitucijos aukomis. Empiriškai ištirti socialinio darbo ypatumus su prostitucijos aukomis.
Socialinio darbo Diplominis darbas (52 pus.)


Socialinio darbo metodai. Atvejo analizė
Vieno atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais. Poreikių koncepcija socialinio darbo praktikoje. Literatra. 35 metų moteris, vardu Rasa gyveno pas savo mamą (kuri yra pencininkė) kartu su antruoju vyru ir trimis vaikais (Asta – vyriausia dukra, Dovilė – vidurinioji ir Robertas – jauniausias). Abi mergaitės buvo iš pirmos santuokos, o Robertas iš antros santuokos. Rasos pirmas vyras žuvo autoavarijoje ir ji liko našlė su dviem nepilnametėm dukrom. Po kelių metų ji susirado kitą vyrą už kurio ištekėjo ir susilaukė mažojo Roberto. Rasa dirbo pardavėja, o vyras niekaip nesusirado darbo.
Socialinio darbo Referatas (10 pus.)


Socialinio darbo pagalbos procesas dirbant su įvairiomis rizikos grupėmis sprendžiant jų socialines problemas
Kompleksinė refleksija. Trumpas visos praktikos veiklos aprašymas. Ką naujo sužinojau, išmokau apie socialinį darbą praktikos vietoje. Ką aš sužinojau apie save, kaip apie besivystantį socialinio darbo profesionalą? Sekantys mano žingsniai. Apibendrinimas.
Socialinio darbo Ataskaita (9 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 |