Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

Prostitucija
Įvadas. Prostitucijos raida. Prostitucijos plitimo priežastys . Prostitucijos formos. Prostitutės - seksualinės prievartos aukos. Požiūrio į prostituciją įvairovė. Prostitucijos legalizavimas. Požiūris į prostituciją Lietuvoje. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencija Lietuvoje. Išvados. Prostitucija – tai viena iš opiausių šiuolaikinio pasaulio ir Lietuvos visuomenės problemų. Kartu su prostitucija siejasi dar vienas skaudus visuomenės skaudulys – tai prekyba žmonėmis.
Socialinio darbo Referatas (17 pus.)


Rizikos grupės vaikai
Įvadas. Rizikos grupių vaikų samprata. Veiksniai, lemiantys rizikos grupių vaikų atsiradimą. Rizikos grupių vaikų tipai. Rizikos grupių vaikams būdingi bruožai. Socialinio ugdymo samprata. Socialinio ugdymo metodai, formos, galimybės. Prevenciniai socialinio rizikos grupių vaikų ugdymo aspektai. Vaikų, linkusių nusikalsti, socialinio ugdymo metodai. Nusižengusių nepilnamečių, patekusių į uždaro tipo ugdymo instituciją socialinis ugdymas. Išvados. Priedas. Literatūros sąrašas.
Socialinio darbo Kursinis darbas (29 pus.)


Rizikos šeimų vaikų elgesio kaita (socialinio darbo atvejo analizė. Petrašiūnų vaikų dienos centre)
Įvadas. Petrašiūnų vaikų dienos centro organizacijos analizė. Petrašiūnų vaikų dienos centro socialinių problemų ir jų priežasčių analizė. Petrašiūnų dienos centro vaikų poreikiai ir jų atitikimo teikiamoms soc. Darbo. Paslaugoms nustatymo analizė. Socialinės rizikos šeimų gyvenimo aplinkybės. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų būdingi bruožai. Atvejo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Pagrindinis mano praktikos tikslas: savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie organizacijos veiklą. Praktikos darbo uždaviniai. Analizuoti ir vertinti praktikos vietoje organizacinius ypatumus. Aiškintis klientams kylančias problemas, analizuoti jų atsiradimo priežastis.
Socialinio darbo Ataskaita (18 pus.)


Savanorystė socialiniame darbe (2)
Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Visuomeninių organizacijų. Asociacijų. Labdaros ir paramos fondų. Viešųjų įstaigų. II dalis. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką dabą, aprašymas:. Misija ir tikslai. Istorija. Veiklą reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Finansavimo šaltiniai. Organizacijos funkcijos. Vykdomos programos, teikiamos paslaugos bei paslaugų teikimo vieta. Kaip galima sužinoti apie agentūrą ir kaip į ją patekti?. Kas yra paslaugų gavėjas?. Personalo struktūra, vaidmenys, kvalifikacija. Ryšiai su kitomis organizacijomis. Atliekami tyrimai. Ar dirba organizacijoje savanoriai, kaip jie įtraukiami, apmokomi, už kokias veiklas atsakingi, kaip skatinami ir palaikomi?. Galima socialinio darbo erdvė: ką galima būtų kitaip daryti organizacijoje?. Savanoriško darbo refleksija.
Socialinio darbo Kursinis darbas (14 pus.)


Savanorių vaidmuo įgyvendinant socialinės gerovės programas bendruomenėje
Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Savanoriškas darbas nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. Savanorystės samprata. Nevyriausybinės organizacijos savanoriai. Koordinatoriaus pareigos. Savanorio įsipareigojimai ir teisės. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Socialinio darbo Referatas (18 pus.)


Savanorių veikla NVO vaikų dienos centruose, teikiant pagalbą rizikos grupės vaikams
Įvadas. Savanorystė kaip socialinis reiškinys. Teoriniai savanorystės aspektai. Savanoriškos organizacijos (NVO) lietuvoje. Vaikų dienos centrų paskirtis ir funkcijos. Svanorių veikla socialinės rizikos grupėse. Socialinės rizikos grupių vaikų samprata. Savanoriškos veiklos aspektai, dirbant su rizikos grupės vaikais. Savanorių veiklos, teikiant pagalbą rizikos grupės vaikams, vaikų dienos centruose, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Socialinio darbo Kursinis darbas (13 pus.)


Smurtas mokyklose
Smurtas mokykloje – tai bendrosios psichinės visuomenės sveikatos požymis. Viena mokykla negalės išspręsti problemos, su kuria kasdien susiduria vaikai. Ar smurtas mokykloje yra didelė problema? Kiekviena mokykla atsakytų skirtingai. Geriausiai tai atskleistų mokykloje atliekam tyrimai. Lietuvoje nėra išsamių smurto paplitimo mokykloje tyrimų. Kai kurios mokyklos tai daro savarankiškai...
Socialinio darbo Referatas (9 pus.)


Smurtas prieš vaikus (2)
Įvadas. Smurto šeimoje prieš vaikus problema. Smurto šeimoje prieš vaikus samprata. Smurto prieš vaikus šeimoje priežastys ir pasekmės. Smurto prevencija. Teisinė bazė, reglamentuojanti vaikų apsaugą nuo smurto. Prevencija respublikos ir savivaldybės mastu. Vaikų požiūris į patirtą smurtą šeimoje (tyrimas). Tyrimo charakteristika. Vaikų patirtis, susijusi su smurtu socialiniu aspektu. Išvados. Darbo objektas: smurtas šeimoje prieš vaikus kaip socialinė problema. Darbo tikslas: atskleisti smurtą prieš vaikus kaip socialinę problemą. Darbo uždaviniai. Atskleisti smurto prieš vaikus rūšis ir priežastis. Išanalizuoti pagalbos galimybes vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje. Atlikti kiekybinį tyrimą siekiant išsiaiškinti vaikų patirtį susijusią su smurtu socialiniu aspektu.
Socialinio darbo Kursinis darbas (30 pus.)


Smurtas šeimoje (2)
Įvadas. Šeima ir jos funkcijos. Smurtas šeimoje. Šeiminio smurto samprata. Smurto šeimoje priežastys. Smurto formos. Fizinis smurtas. Emocinis smurtas. Seksualinė prievarta. Šeiminio smurto prevencija. Išvados. Šeiminis smurtas išskirtinis tuo, kad jis yra nepaprastai paplitęs, giliai įleidęs savo šaknis į socialinius santykius, tačiau visuomenė atkakliai vengia jį pripažinti ir tinkamai įvertinti.
Socialinio darbo Referatas (33 pus.)


Smurtas šeimoje prieš moterį
Įvadas. Dėstymas: Kas tai yra smurtas. Smurto šeimoje prieš moteris priežastys. Kokie trukdžiai apsaugant moterį nuo smurto šeimoje. Teisinių dokumentų apžvalga. Tyrimai šia tema. Teisinių dokumentų ir prevencijos įgyvendinimas. Išvados: klausimai diskusijai. Ištrauka iš darbo. Visuotinai priimta, kad smurtas prieš moteris tiek viešajame, tiek privačiame gyvenime yra žmogaus teisių pažeidimas ir viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pasiekti lyčių lygybės tikslų. Smurtas prieš moteris pažeidžia ir riboja moterų galimybes naudotis žmogaus teisėmis bei pagrindinėmis laisvėmis. Lyčių konfliktu grįstas smurtas, toks kaip mušimas ar kitas fizinis smurtas, psichologinis smurtas, kitos smurto prieš moteris atmainos, yra nesuderinami su asmens garbe bei orumu.
Socialinio darbo Namų darbas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 |