Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

Nuostatų formavimas ir jų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Negalios samprata. Veiksniai, sąlygojantys nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu. Nuostatų įtaka neįgaliųjų įsitvirtinimui visuomenėje. Neįgaliųjų požiūris į savo negalią Artimųjų požiūris į neįgalų brolį ( seserį ), vaiką. Visuomenės narių nuostatos dėl neįgaliųjų integracijos. Įstatymai, padedantys ar trukdantys neįgaliam integruotis visuomenėje Veiksniai, galintys daryti įtakos nuostatų keitimuisi. Galima socialinio darbuotojo veikla, keičiant visuomenės nuostatas dėl. neįgaliųjų integracijos. Visuomenės narių, neįgaliųjų ir jų artimųjų nuostatų negalios atžvilgiu tyrimas. Tiriamieji Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Neįgaliojo požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. rezultatai Tyrimo rezultatų analizė Neįgaliųjų požiūrio į savo negalią tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatų analizė. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. rezultatų analizė. Išvados. Cituota ir naudota literatūra. Šio darbo objektas - nuostatų formavimas ir nuostatų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu. Darbo tikslas - išanalizuoti nuostatų formavimąsi ir jų įtaką neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu. Darbe keliami tokie uždaviniai. Pateikti teorinę negalios sampratą. Pateikti veiksnius, galinčius daryti įtakos nuostatų keitimuisi. Išnagrinėti, kokią įtaką neįgaliųjų integracijai visuomenėje turi nuostatos. Neįgaliojo nuostatos dėl savo negalios. Neįgaliojo artimųjų ir visuomenės narių nuostatos neįgaliojo atžvilgiu. Įstatymai, padedantys ar trukdantys neįgaliųjų integracijai.
Socialinio darbo Diplominis darbas (73 pus.)


Paauglių reprodukcinė sveikata
Įvadas. Visuomenės požiūris į jaunų žmonių lytinės sveikatos stiprinimo poreikius. Ar apsaugo sveikatą lytinis švietimas? Jaunų žmonių reprodukcinės sveikatos programų besivystančiose šalyse tyrimai. Jaunimas – tai mūsų ateitis ir turime investuoti į jų sveikatą bei raidą. Jaunų žmonių apklausa, kurią organizavo Jungtinių tautų Populiacijos fondas ir Tarptautinė planuotos tėvystės federacija. Statistiniai duomenys, atspindintys paauglių reprodukcinę sveikatą. Išvados
Socialinio darbo Kursinis darbas (27 pus.)


Pažintinė sociodukacinio darbo praktika
Ugdymo įstaigos analizė. Socialinio pedagogo veiklos analizė. Vieno rizikos grupės vaiko X ir jo socializacijos analizė. Įstaigoje vykdomos prevencinės veiklos aprašas. Praktikos dienoraštis. Praktikos kokybinė analizė. Siesikų vidurinėje mokykloje veikia prevencinio darbo grupė, kurios paskirtis gerinti sunkiai auklėjamų mokinių drausmę ir užtikrinti saugią aplinką kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui. Į jos sudėtį įeina direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė, socialinė pedagogė, klasių auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė. Pavaduotoja ugdymui kuruoja visą grupės veiklą, stengiasi realiai vertinti visus mokinių mokymosi ir elgesio sunkumus
Socialinio darbo Ataskaita (16 pus.)


Pensijų kaupimo sistema
Įvadas. Požiūris į senatvės pensijos fenomeną: išėjimas į pensiją, pensininko statusas, pensijų sistema ateityje. Pensijų sistemos funkcionalumo užtikrinimas ateityje. Apsauga senatvėje ir mirties atveju. Finansavimas. Organizavimas. Pensinis amžius. Mirtis. Išvados. Ištrauka iš darbo. Senatvės sąvoka yra kur kas sudėtingesnė, nei galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Netgi tos pačios kultūros kontekste ji išsiskiria prasmių įvairove. Be to, skirtingos epochos formavo savitą senatvės sampratą. Evoliucijos požiūriu žmogaus, kaip biologinės rūšies, gyvenimas prasmingas tol, kol jis užtikrina giminės kartų kaitą. Tačiau moderniojoje visuomenėje, atsirandant ir plečiantis gyvenimo tarpsniui po aktyviosios motinystės ar tėvystės (iš dalies dėl vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimo, iš dalies dėl gyvenimo tarpsnio, kai gimdomi ir iki pilnametystės auklėjami vaikai, trumpėjimo) nepaprastai tapo aktualu antrosios gyvenimo pusės socialinis įprasminimas.
Socialinio darbo Referatas (15 pus.)


Praktikos ataskaita: socialinė globa
Stebėjimo vieta: VŠĮ "Aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio ir užimtumo centro" klientės Antaninos namai. Kas vyksta ir kokiu tikslu: stebėjimo tikslas - atpažinti ir pajusti save veikiantį tam tikroje vietoje ir situacijoje ir pabandyti suprasti ir nustatyti ką aš veikiu, ką matau, ką jaučiu. INSTITUCIJOS APRAŠYMAS. ATVEJO APRAŠYMAS. INTERVIU PROCESAS. GLOBOS PLANAS.
Socialinio darbo Ataskaita (8 pus.)


Praktikos ataskaita. Socialinis darbas Zarasų pensionate
ĮVADAS. Materialinė bazė. Gyventojų sudėtis. Personalas. Teikiamos paslaugos. Socialinio darbo paslaugos. Medicininės paslaugos. Laisvalaikio ir sporto organizavimas. Sportiniai renginiai. Projektai. Finansavimas. Ryšiai. Veikla praktikos metu. erspektyva. Išvados.
Socialinio darbo Ataskaita (13 pus.)


Prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencijos galimybės jaunimo tarpe
Įvadas. Prostitucija ir prekyba moterimis. Prekybos moterimis ir prostitucijos sampratos analizė. Prekybos moterimis ir vertimosi prostitucija problema lietuvoje. Prekybos moterimis verbavimo būdai. Prevencijos galimybės jaunimo tarpe. Jaunimas kaip rizikos grupė prekyboje žmonėmis bei prostitucijoje. Prevencija ir jos galimybės. Socialinių darbuotojų vaidmuo prevencijoje. Prekybos žmonėmis prevencijos galimybės jaunimo tarpe tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
Socialinio darbo Diplominis darbas (40 pus.)


Prekybos žmonėmis ir prostitucijos problema Lietuvoje ir jų socialinis sprendimas
Įvadas. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos apibrėžimas. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos formos ir mastai. Moterų migracijos, prekybos moterimis ir prostitucijos priežastys. Prekybos moterimis ir prostitucijos pasekmės. Problemų sprendimo gairės. Kovos su prekyba žmonėmis ir prostitucijos politiniai ir teisiniai aspektai. Prekybos moterimis, prostitucijos prevencija. Pagalba aukoms ir intervencijos būdai. Išvados. Literatūra.
Socialinio darbo Kursinis darbas (15 pus.)


Priklausomybė
Įvadas. Priklausomybės ir abstinencijos sindromai. Piktnaudžiavimo ir priklausomybės tipai. Alkoholizmas, jo priežastys ir pasekmės. Alkoholizmo padariniai. Opiatų vartojimas ir pasekmės. Stimuliatorių vartojimas ir pasekmės. Rūkymas ir jo pasekmės. Kanabinoidų vartojimas ir pasekmės. Haliucinogenų vartojimas ir pasekmės. Trankviliantai ir hipnotikai. Lakiosios medžiagos ir jų žala sveikatai. Kitos narkotinės medžiagos ir jų žala sveikatai. Narkotikų vartojimo priežastys. Kitos priklausomybės. Išvados. Referate stengiausi pateikti pačius svarbiausius, pagrindinius duomenis ar kelis juos iliustruojančius pavyzdžius, susijusius su priklausomybę sukeliančių medžiagų bei veiklos būdų vartojimu, propagavimu. Šią medžiagą galima naudoti kaip papildomą priemonę supažindinant su priklausomybėmis moksleivius ar suaugusius tiek prevencijos tikslais, tiek norint informuoti žmones, kenčiančius nuo priklausomybių apie jų galimą žalą ne tik savo paties sveikatai, bet ir savo palikuonių bei aplinkinių žmonių sveikatai. .
Socialinio darbo Referatas (6 pus.)


Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalų vaiką
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Neįgalus vaikas šeimoje. Visuomenės požiūris į neįgalųjį vaiką. Šeimos narių situacija ir pagalbos būtinumas gimus neįgaliam vaikui. Esminės problemos, su kuriomis susiduria negalios ištikti vaikai ir jų artimieji. Išvados. Literatūra. Neįgalaus vaiko gimimas ar vėliau dėl vienokios arba kitokios priežasties atsiradę sveiko vaiko proto, psichikos ar motorikos pakenkimai lemia pokyčius šeimoje ir aplinkoje. Tiek šeimoje, tiek aplink ją susiformuoja nepalankus požiūris į tokią šeimą. Šeimos nariai pradeda kaltinti save ir vienas kitą, aplinkinių akyse tokia šeima tampa “nenormali”, “sutepta”, “asociali”
Socialinio darbo Kursinis darbas (20 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |