Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Bendravimo psichologija (2)
Problemos ir sprendimo metodai. Kas yra psichologija? kas yra psichika? pažinimo psichologija. Dėmesys. Jutimas ir suvokimas. Bendrieji pojūčių dėsningumai. Bendrieji suvokimo ypatumai. Suvokimų rūšys. Vaizduotė. Mąstymas. Individualūs mąstymo bruožai. Mąstymo ir kalbos ryšys. Atmintis. Atminties procesai. Atminties rūšys. Atminties struktūros. Kodėl užmirštame? įsiminimo veiksniai. Asmenybės psichologija. Bendroji pažiūra į asmenybę. Motyvacija. Motyvų šaltiniai. Vidiniai organizmo motyvai. Temperamentas. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Savimonė: koks aš esu? "aš"- vaizdo įsisąmoninimas. Vaizdo pastovumas. "aš"- vaizdo turinys. "aš" vaizdo formavimasis. Savęs įvertinimas. Saviaktualizacijos būdai. Emocijos. Emocijų teorijos. Karlas gustavas jungas. Asmenybės struktūra. A.Adleris. Asmenybės kūrybiškumas ir unikalumas. Judėjimas ir aktyvumas. Egzistencinė (būties) psichologija apie asmenybės esmę. Gyvenimo prasmės įsisąmoninimo svarba. Humanistinė psichologija apie pozityvią žmogaus prigimtį. Humanistinė psichologija apie būtinas integruotos asmenybės brendimo sąlygas. A.maceina apie asmenybės ugdymą "veikiant asmens centrą". Vidinės asmenybės ugdymo, leidžiant išsiskleisti žmogaus dvasinei prigimčiai, prielaidos. Amenybės subrendimo kriterijai. Bendravimo psichologija. Bendravimas. Bendravimo apibūdinimas. Tarpasmeninis bendravimas. Bendravimas - kaip žmonių tarpusavio suvokimas. Empatija tarpasmeniniuose santykiuose. Bendravimas kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). Kalba ir kalbėjimas. Patrauklumas ir susidomėjimas. Vyrų ir moterų kalbos skirtumai. Neverbalinis bendravimas. Kūno kalba. Kūno pozos. Rankos. Veidas ir akys. Gestai. Prisilietimai. Balsas. Proksemika ir teritorija. Fizinis patrauklumas. Rūbai. Klausymas. Efektyvus klausymas. Klausymas kaip pagalba.
Psichologijos Konspektas (3 pus.)


Bendravimo psichologijos konspektas
Dalykinis pokalbis. Pokalbių funkcijos. Kiekvienas pokalbis turi tris etapus... Psichologinio konsultavimo pradmenys. Efektyvaus psichologinio konsultavimo prielaidos. Trijų interesantų problema... Konsultanto asmenybės bruožai. Kontakto elementai... Yra penki kopimo iš konflikto būdai... Konfliktai. Konflikto sąvoka. Konfliktų lygiai. Konflikto analizė. Konflikto ciklas. Konflikto psichologinės savybės. Konfliktų rūšys. Konfliktų dinamika. Tarpininkavimo funkcijos. Tarpininkavimo taisyklės.
Psichologijos Konspektas (5 pus.)


Bendravimo reikšmė
ĮŽANGA. BENDRAVIMO REIKŠMĖ ŽMOGAUS GYVENIME. Asmeninė erdvė. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Žmogaus kelias prasideda nuo to, kas arčiausia (nuo artimiausių žmonių daiktų medžių), nuo tėviškės. Jis veda ir tolyn – į pasaulį, ir gilyn į tautą, į jos kalbą kultūrą, į pažinimą. Kelias kyla į viršų (žmogus pasiekia dvasios aukštumas) ir krenta žemyn, kur viešpatauja galingas laikas ir visagalė mirtis. Kelias nėra tiesus, dažnai jis labai vingiuotas, žmogus neišvengiamai susiduria su kalte, nuodėme, blogiu, bausme. Jis pamato ,kad kelyje yra daug užtvarų, kad vieno laisvė susiduria su kito laisve, kad būtinos sutartys, susitarimai, įstatymai. Tai irgi kelio gairės.
Psichologijos Referatas (5 pus.)


Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje
Įvadas. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Etiketas sistemoje “vadovas-pavaldinys”. Konfliktai. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Jumoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas. Konflikto valdymas. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Apie vadovo kalbos meną. Vadovo žodis ir autoritetas. Vadovo kalbos elementai. Ar reikia mokėti klausytis?. Klausyti ar kalbėti?. Neverbalinė kalba sistemoje “vadovas - pavaldinys”. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Pagyrimai sistemoje “vadovas - pavaldinys”. Kritika sistemoje “vadovas - pavaldinys”. Kas lemia vadovo darbo sėkmę? Pabaiga. Priedai. Literatūros sąrašas.
Psichologijos Referatas (31 pus.)


Bendroji ir diferencinė psichologija
Psichologijos objektas ir dalykas. Psichologijos šakos. Bihevioristinė psichologija. Geštaltinė psichologija. Psichoanalitinė psichologija. Humanistinė psichologija. Kognityvinė psichologija. Psichologijos raida. Psichologijos raida Lietuvoje. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Biologiniai psichologijos pagrindai. Psichika ir smegenys. Sąlyginis refleksas. Psichikos raida. Psichikos filogenezė ir ontogenezė. Ontogenetinė psichikos raida. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Žmogaus psichika. Psichika. Psichikos procesai. Psichinės būsenos. Psichinės savybės. Pasąmonė. Sąmonė. Savimonė. Miegas. Sapnai. Froidas. Meditacija. Hipnozė. Pakitusios sąmonės būsenos. Depresantai. Alkoholis. Haliucinogenai. Psichologiniai tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Šiuolaikinių tyrimų taktikos ir strategijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybė, individas, individualybė. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Asmenybės teorijos. Asmenybės teorija pagal Lietuvos pedagogą L. Jovaišą. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Id, Ego ir Superego. Analitinė psichologija (C. Jungas). Asmenybės struktūra. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipas. Asmenybės tipologija. Asmenybės vystymasis. Asmenybės bruožų teorija (G. Allport, R. Cattell, H. Eysenk). Socialinė- kognityvinė teorija (A. Bandura) Humanistinė teorija (A. Maslow, C. Rogers) Motyvacijos samprata, motyvų rūšys. Poreikių rūšys ir hierarchija. Emocijų samprata. Emocijų funkcijos. Pagrindinės emocijas aiškinančios teorijos. Emocijų išraiška. Emocinių reiškinių klasifikacijos problema. Temperamentas. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Pavlovo, Krečmerio, Šeldono temperamento tipologija. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Asmenybių tipai pagal Krečmerį. Charakteris, jo bruožai. Charakterio formavimąsi įtakojantys veiksniai. Charakterio vientisumas. Charakterio akcentuacijos. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Sugebėjimų kokybinė ir kiekybinė charakteristikos. Sugebėjimų rūšys. Sugebėjimų matavimo ir nustatymo problema. Sugebėjimų lavinimo galimybės. Intelekto samprata ir teorijos. Valia. Valios veiksmas ir jo struktūra. Valios procesas ir savybės. Valios ugdymas. Pažintiniai procesai. Jutimas ir pojūčiai, jų rūšys, fiziologiniai pagrindai. Jutimų dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezija. Dėmesys, jo funkcijos. Dėmesio rūšys, ypatybės, veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Išsiblaškymas ir jo rūšys. Individualūs dėmesio skirtumai. Suvokimas. Pagrindiniai suvokimo ypatumai. Suvokimo apercepcija. Suvokimo iliuzijos. Spalvų suvokimas. Suvokimo interpretacija. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys, tipai. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės funkcijos. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Lyčių (vyrų ir moterų ) psichiniai panašumai ir skirtumai. Psichologiniai ypatumai. Kultūriniai (etniniai, rasiniai) skirtumai. Psichikos sutrikimai.
Psichologijos Konspektas (43 pus.)


Bendroji ir socialinė psichologija
Bendrosios ir socialinės psichologijos egzamino klausimai.Asmenybė, jos vystymasis asmenybės teorijos. Socialinės sąlygos. Priešpriešinės teorijos. Pasąmonė. Pastiprinimo formos. Reakcijos nebuvimas. Socialinio vaidmens samprata, vaidmens etapai. Vaidmens apibrėžtumo problema. Socialiniai vaidmenys ir bendravimas. Vaidmenų konfliktas ir jų sprendimas. Poreikio ir motyvo samprata. Biologiniai ir socialiniai poreikiai. Monistinės tendencijos aiškinant žmogaus elgesį. Siekių motyvas. Jo prieštaringumas. Socialinis spaudimas ir siekių motyvas. Trukdymo sau psichologija. Motyvų sąveika ir konfliktas. Žmogus - reagavimo objektas. Žmogaus socialinio dirgiklio ypatumai. Prožektoriaus efektas. Prisistatymo samprata. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas. Grėsmė įvaizdžiui. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Aukos strategija. Produkto asmenybė. Atgalinis ryšys ir savojo elgesio tikrinimas. Informacija, reaguojant į žmogų. Informaciniai požymiai. Konfliktinė informacija. Vertinimai reaguojant į žmogų. Stebėjimo įtaka vertinimo baimė. Elgesio priežasčių aiškinimas (atribucija), vidinė - išorinė atribucija. Ketinimo atribucija. Savęs vaizdas. Vertinimo standartai. Socialinio palyginimo reiškinys. Savęs vaizdo formos: faktiškasis, idealusis, privalomasis, nepageidaujamas, veidrodinis, parodomasis Aš. Savęs vaizdo turinys. Vertikalusis savęs vaizdo modelis. Socialinis stereotipas. Ego gynyba. Asmenybės identiškumo samprata. Identiškumo, užbaigtumo simbolis. Grėsmė identiškumui. Savęs vertinimo lygiai. Savęs priėmimo problema. Stigma. Vertybinės orientacijos, jų funkcijos Nuostatos samprata. Nuostata ir suvokimas. Nuostatos centriškumas. Nuostatos kitimas ir poveikis. Poveikis ir apeliacijos. Specifiniai poveikio metodai. Verbavimas. Komunikacija informacija, informacijos kodavimas. Empatija, jausmo identifikavimas, empatijos ugdymas. Prieraišumas. Prieraišumo stiliai. Bendravimas ir sąveika. Socialinis tinklas. Socialinė įtaka. Bendravimas socialinių mainų požiūriu. Socialinė kaina. Socialinis teisingumas. Skirstymo, atstatomasis, eigos teisingumas. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktus skatinančios ir stabdančios jėgos. Konkurencinis konfliktas. Pavydo psichologija. Emocinis priėmimas - atmetimas. Socialinė parama.
Psichologijos Konspektas (36 pus.)


Darbo santykiai privačiame versle
Įvadas. Darbas. Darbo santykiai. Darbuotojų santykiai su viršininkais. Darbuotojų santykiai su kolegomis. Tyrimas. Statistinė duomenų analizė ir apibendrinimas. Mano darbo tikslas buvo nustatyti darbo santykius privačiame versle. Kad būtų pasiektas tikslas, atlikau tyrimą pasirinkusi anketinės apklausos metodą. Pateikus ir interpretavus gautus rezultatus, galiu daryti išvadas...
Psichologijos Tyrimas (13 pus.)


Derybos
ĮVADAS. DERYBOS. PAGRINDINIAI DERYBŲ VEDIMO TRŪKUMAI. KAS UŽTIKRINA DERYBŲ SĖKMĘ? DERYBŲ VEDIMO METODAI. PARTNERIO ANALIZĖ IR SAVIANALIZĖ. IŠVADOS. Kontrakto sudarymas yra labai svarbus kiekviename versle. Ištrauka iš darbo. Šiame referate apžvelgsiu, psichologinius kontrakto sudarymo aspektus, nes būtent šie aspektai nulemia verslo sėkmę. Derybų dalyviai dažniausiai atstovauja priešingus interesus, nes tam yra vienos arba kitos objektyvios priežastys. Nemažą rolę čia vaidina ir subjektyvūs faktoriai (gabumai, patyrimas, mokėjimas vesti derybas). Už derybų stalo gali susitikti skirtingą patyrima, temperamentą ar skirtingą išsilavinimą turintys žmonės. Todėl skiriasi ir pati derybų eiga. Jos gali vykti lengvai arba įtemptai partneriai tarp savęs gali susitarti lengvai arba labai sunkiai ar visai neprieiti konsensuso.
Psichologijos Referatas (11 pus.)


Derybų psichologiniai aspektai
Derybos. Efektyvių derybų principas. Pasirengimas deryboms. Derybų vedimas. Derybų pradžia. Psichologinis derybų klimatas. Derybų eiga. Klausimai pašnekovui. Informacijos perdavimas. Argumentavimas. Argumentavimo tikslai. Argumentavimo taktika. Derybų pabaiga. Apibendrinimas. Literatūra. Derybos - tai bendravimo procesas, kurio metu partneriai, remdamiesi skirtingomis pozicijomis ir tikslais, siekia rasti vieną visas besiderančias puses patenkinantį sprendimą. Derybų tikslas - susitarti dėl bendros veiklos.
Psichologijos Referatas (16 pus.)


Derybu vedimas
Įvadas. Pagrindiniai derybų vedimo trūkumai. Ko reikia, kad užtikrinti derybų sėkmę. Derybų vedimo metodai. Partnerio analizė ir savianalizė. Išvados. Kontrakto sudarymas yra labai svarbus kiekviename versle. Šiame referate apžvelgsiu, psichologinius kontrakto sudarymo aspektus, nes būtent šie aspektai nulemia verslo sėkmę.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |